منو
 کاربر Online
1071 کاربر online
تاریخچه ی: تمدن های پیشرفته در آمریکای باستان

در حال مقایسه نگارشها

نگارش واقعی نگارش:7

چکیده
آمریکای مرکزی و ناحیه آند از هر نظر با هم متفاوت بودند ولی هر دو چیزی در خود داشتند که اجازه می داد تمدن درآنجا پا بگیرد و آن اتکا به اندیشه ی باستانی پیوند بین گروههای آدمیان ودنیای روحانی بود . از این جهت این دو منطقه و تمدن هایشان ، با هم شباهت داشتند .این تمدن ها مستقلاً ظهور کردند اکثر تاریخ نویسان امروزی با این نکته موافقند که جامعه متمدن عبارت است از جامعه ای پیچیده که تحت تأثیر تمدن و جوامع دیگر بوده است . فقط شش بار تمدنهایی شکوفا شد که تحت نفوذ تمدنی دیگر نبود . این تمدن های موسوم به نخستین تمدنهای بین النهرین ، تمدن دره سند ، تمدن چین باستان ، مصر باستان، تمدن های آمریکای مرکزی وتمدن های ناحیه ی آند درآمریکای جنوبی بود . تمدن مستقل آمریکای مرکزی و آند به خاطر شروع زود هنگام کشاورزی و رشد و تکامل ممتد آن به وجود آمد . چرا که مازاد مواد غذایی کشاورزی اجازه میداد که بسیاری از مردمان دیگر دغدغه ی تأمین غذا نداشته باشند و ساعات روز را به کارهای اختصاصی بپردازند . همچنین سهولت داد و ستد کالا میان سرزمینهای است که دارای تنوع منابع طبیعی باشند که ناحیه آند با مراتع کوهستانی و دره ای ، رودخانه ها و دره هایی در حاشیه دریا و ساحل طولانی غربی که سرشار از غذاهای دریایی است و آمریکای مرکزی با کوهها و دره های خشک شمالی ، سرزمین های مرتفع پر آب جنوبی ، جنگل های انبوه در زمین های پست و ساحل اقیانوس آرام و اقیانوس اطلس ، هر یک محیط های متنوع ، با منابع طبیعی گوناگون برای داد و ستد دائمی و فعال ، کاملاً به یکدیگر نزدیک هستند .


در همان حال که ذخایر طبیعی رد و بدل می شدند ، اندیشه ها نیز مباله می شدند و این خود به ایجاد شیوه ی زندگی پر بار تر کمک میکند و نیز هر دو سرزمین به یک اندازه درمعرض تهدید خشکسالی و زمین لرزه بوده اند برنامه ریزی و همکاری با یکدیگر که از ضروریات بنیادی تمدن است ممکن است عادت ثانوی ساکنان این سرزمین ها بوده تا به این ترتیب خود را در برابر مصائب طبیعی محافظت کنند . همراه با شکل گیری این تمدن در نواحی آند دو سنت فرهنگی – روحانی به نامهای اولمک و چاوین نیز شکل گرفتند . بازرگانی در گسترش این دو سنت نقشی اساسی داشت . هیچ یک از این دو سنت جنبه ی اقتصادی نداشتند . درعوض ، شیوه های نوین فکری و ساختمانی مردم هر ناحیه ی را گرد یک سلسله معتقدات متحد کرد .

ویژگی های مهم:
1- کهن ترین نشانه های تمدن
2- هنر زنان
3- مراکز آیینی عامل تکامل یک تمدن

نکاتی دیگر در مورد تمدن های این منطقه:
1-تمدن در آمریکای باستان-مراحل تحولی2->اولین تمدن هایی که در این منطقه شکل گرفته اند :
الف - تمدن قوم اولمک
ب - تمدن چاوین
پ - شهر تئوتی واکان
ت - تمدن قوم زاپوتک
ث - تمدن ماچی


شنیدنیهایی از تمدن درآمریکای باستان
واقعا چرا ؟ کسی به من جواب بدهد !!
1 .مردمان آمریکا چه کسانی بودند؟
2.آنها از جایی دیگر آمده بودند یا از اول در آمریکا بودند ؟
3.آنها برای زنده ماندن چه روشهایی را اتخاذ کردند ؟
4.چگونه روشهای اولیه ی زندگی آنها به تمدن تبد یل شد ؟
5.چه شد که تمدن های آنها از هم فرو پاشید؟
مطالعات تاریخی :
1.روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگانچکیده
آمریکای مرکزی و ناحیه آند از هر نظر با هم متفاوت بودند ولی هر دو چیزی در خود داشتند که اجازه می داد تمدن درآنجا پا بگیرد و آن اتکا به اندیشه ی باستانی پیوند بین گروههای آدمیان ودنیای روحانی بود . از این جهت این دو منطقه و تمدن هایشان ، با هم شباهت داشتند .این تمدن ها مستقلاً ظهور کردند اکثر تاریخ نویسان امروزی با این نکته موافقند که جامعه متمدن عبارت است از جامعه ای پیچیده که تحت تأثیر تمدن و جوامع دیگر بوده است . فقط شش بار تمدنهایی شکوفا شد که تحت نفوذ تمدنی دیگر نبود . این تمدن های موسوم به نخستین تمدنهای بین النهرین ، تمدن دره سند ، تمدن چین باستان ، مصر باستان، تمدن های آمریکای مرکزی وتمدن های ناحیه ی آند درآمریکای جنوبی بود . تمدن مستقل آمریکای مرکزی و آند به خاطر شروع زود هنگام کشاورزی و رشد و تکامل ممتد آن به وجود آمد . چرا که مازاد مواد غذایی کشاورزی اجازه میداد که بسیاری از مردمان دیگر دغدغه ی تأمین غذا نداشته باشند و ساعات روز را به کارهای اختصاصی بپردازند . همچنین سهولت داد و ستد کالا میان سرزمینهای است که دارای تنوع منابع طبیعی باشند که ناحیه آند با مراتع کوهستانی و دره ای ، رودخانه ها و دره هایی در حاشیه دریا و ساحل طولانی غربی که سرشار از غذاهای دریایی است و آمریکای مرکزی با کوهها و دره های خشک شمالی ، سرزمین های مرتفع پر آب جنوبی ، جنگل های انبوه در زمین های پست و ساحل اقیانوس آرام و اقیانوس اطلس ، هر یک محیط های متنوع ، با منابع طبیعی گوناگون برای داد و ستد دائمی و فعال ، کاملاً به یکدیگر نزدیک هستند .


در همان حال که ذخایر طبیعی رد و بدل می شدند ، اندیشه ها نیز مباله می شدند و این خود به ایجاد شیوه ی زندگی پر بار تر کمک میکند و نیز هر دو سرزمین به یک اندازه درمعرض تهدید خشکسالی و زمین لرزه بوده اند برنامه ریزی و همکاری با یکدیگر که از ضروریات بنیادی تمدن است ممکن است عادت ثانوی ساکنان این سرزمین ها بوده تا به این ترتیب خود را در برابر مصائب طبیعی محافظت کنند . همراه با شکل گیری این تمدن در نواحی آند دو سنت فرهنگی – روحانی به نامهای اولمک و چاوین نیز شکل گرفتند . بازرگانی در گسترش این دو سنت نقشی اساسی داشت . هیچ یک از این دو سنت جنبه ی اقتصادی نداشتند . درعوض ، شیوه های نوین فکری و ساختمانی مردم هر ناحیه ی را گرد یک سلسله معتقدات متحد کرد .

ویژگی های مهم:
1- کهن ترین نشانه های تمدن
2- هنر زنان
3- مراکز آیینی عامل تکامل یک تمدن

نکاتی دیگر در مورد تمدن های این منطقه:
1-تمدن در آمریکای باستان-مراحل تحولی2->اولین تمدن هایی که در این منطقه شکل گرفته اند :
الف - تمدن قوم اولمک
ب - تمدن چاوین
پ - شهر تئوتی واکان
ت - تمدن قوم زاپوتک


شنیدنیهایی از تمدن درآمریکای باستان
واقعا چرا ؟ کسی به من جواب بدهد !!
1 .مردمان آمریکا چه کسانی بودند؟
2.آنها از جایی دیگر آمده بودند یا از اول در آمریکا بودند ؟
3.آنها برای زنده ماندن چه روشهایی را اتخاذ کردند ؟
4.چگونه روشهای اولیه ی زندگی آنها به تمدن تبد یل شد ؟
5.چه شد که تمدن های آنها از هم فرو پاشید؟
مطالعات تاریخی :
1.روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگانتاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 22 دی 1384 [16:47 ]   9   محمد رضا قدوسی      جاری 
 پنج شنبه 22 دی 1384 [16:45 ]   8   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 22 دی 1384 [16:38 ]   7   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 22 دی 1384 [16:19 ]   6   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 22 دی 1384 [16:15 ]   5   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 22 دی 1384 [16:13 ]   4   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 22 دی 1384 [16:09 ]   3   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 22 دی 1384 [16:04 ]   2   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 خرداد 1384 [10:44 ]   1   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..