منو
 کاربر Online
1559 کاربر online
تاریخچه ی: تقسیم بندی و نامگذاری گسله ها

در حال مقایسه نگارشها

نگارش واقعی نگارش:2

گسلها نیز مانند درزه ها و سایر پدیده های زمین شناسی ساختمانی، براساس اصول مختلف طبقه بندی می نمایند. مهمترین این تقسیم بندی ها شامل:

1-طبقه بندی براساس شیب سطح گسل

 • گسل های پرشیب (High angle faults)
  گسلهای پرشیب گسلهایی هستند که زاویه شیب صفحه آنها بیشتر از 45 درجه است.
 • گسل های کم شیب (Low angle faults)
  گسلهای پرشیب گسلهایی هستند که زاویه شیب صفحه آنها کمتر از 45 درجه است.
 • گسل های قائم
  گسلهای قائم نیز گسلهایی هستند که زاویه شیب صفحه آنها قائم یا 90 درجه می باشد.

تصویر

2-طبقه بندی زایشی گسلها

اساس این طبقه بندی، نوع حرکت نسبی در امتداد گسلها است که خود ناشی از نحوه تشکیل و مکانیسم توسعه گسل است. بر همین اساس گسلهای زیر در این رده قرار می گیرند.

 • گسل نرمال (Normal Fault) :گسل نرمال که گاهی از آن به عنوان گسل وزنی (Gravity Fault) نیز یاد می کنند، به گسلی می گویند که در آن کمر بالا نسبت به کمر پایین به طرف پایین حرکت کرده باشد. در حالت خاصی از این گسلها که شیب سطح کم است، گسل را گسل جدا شونده می نامند.

 • گسل معکوس (Reverse Fault): گسل معکوس، گسلی است که در آن کمربالا به طرف بالا حرکت کرده باشد. در حالت کلی شیب گسل بیشتر از 45 درجه است. گسل معکوس به دو حالت زیر نیز دیده می شود:

  • راندگی (Thrust Fault) (سوار شدگی) :به گسل معکوسی که شیب آن کمتر از 45 درجه باشد، راندگی گویند. این گسل به نام گسل زیررانده (Underthrust Fault) نیز معروف است.

  • روراندگی (Overthrust Fault): گسل رورانده، گسل معکوسی است که زاویه شیب آن کمتر از 10 درجه و لغزش کلی آن زیاد باشد.

 • گسل امتداد لغز (Strike Slip Fault or Transcurrent Fault): در این گسلها جابجایی کلی (لغزش کلی) به موازات امتداد گسل است، یعنی لغزش امتدادی غالب بر لغزش شیبی است. براساس جهت حرکت نسبی قطعات طرفین گسل نسبت به ناظر، دو گسل:

  • راست لغز ) Right – Slip Fault or Dextral Fault) ( راست رو، راست گرد و راست بر)

  • چپ لغز ( Left-Slip Fault or Sinistral Fault ) ( چپ رو، چپ گرد و چپ بر) تعریف می شوند.


3-طبقه بندی براساس حالت گسل نسبت به چینه بندی

 • گسل چینه ای (Bedding Fault ) (طبقه ای)
 • گسل مطابق و نامطابق

تصویر

4-طبقه بندی براساس وضعیت گسل نسبت به طبقات اطراف

 • گسل امتداد لغز (Strike Slip Fault)
 • گسل مورب لغز (Oblique Slip Fault)
 • گسل طولی (Longitudinal Fault)
 • گسل عرضی (Transvers Fault)
 • گسل شیب لغز (Dip Slip Fault)
 • گسل چرخشی (Pivotal Fault) یا محوری

5-طبقه بندی گسلها براساس طرح آنها

در این روش گسلها را بر مبنای وضعیت آنها نسبت به یکدیگر طبقه بندی می نمایند. در این تقسیم بندی:

 • گسلهای موازی (Parallel Fault)
 • گسلهای محیطی (Peripheral Fault)
 • گسلهای پرمانند (Feather Fault)
 • گسلهای پوششی (En Echelon Fault) (پله ای)
 • گسلهای شعاعی (Radial Fault)

قرار می گیرند.

مباحث مرتبط با عنوان


گسلها نیز مانند درزه ها و سایر پدیده های زمین شناسی ساختمانی، براساس اصول مختلف طبقه بندی می نمایند. مهمترین این تقسیم بندی ها شامل:

1-طبقه بندی براساس شیب سطح گسل


2-طبقه بندی زایشی گسلها

اساس این طبقه بندی، نوع حرکت نسبی در امتداد گسلها است که خود ناشی از نحوه تشکیل و مکانیسم توسعه گسل است. بر همین اساس گسلهای زیر در این رده قرار می گیرند.

 • گسل نرمال (Normal Fault) :گسل نرمال که گاهی از آن به عنوان گسل وزنی (Gravity Fault) نیز یاد می کنند، به گسلی می گویند که در آن کمر بالا نسبت به کمر پایین به طرف پایین حرکت کرده باشد. در حالت خاصی از این گسلها که شیب سطح کم است، گسل را گسل جدا شونده می نامند.

 • گسل معکوس (Reverse Fault): گسل معکوس، گسلی است که در آن کمربالا به طرف بالا حرکت کرده باشد. در حالت کلی شیب گسل بیشتر از 45 درجه است. گسل معکوس به دو حالت زیر نیز دیده می شود:

  • راندگی (Thrust Fault) (سوار شدگی) :به گسل معکوسی که شیب آن کمتر از 45 درجه باشد، راندگی گویند. این گسل به نام گسل زیررانده (Underthrust Fault) نیز معروف است.

  • روراندگی (Overthrust Fault): گسل رورانده، گسل معکوسی است که زاویه شیب آن کمتر از 10 درجه و لغزش کلی آن زیاد باشد.

 • گسل امتداد لغز (Strike Slip Fault or Transcurrent Fault): در این گسلها جابجایی کلی (لغزش کلی) به موازات امتداد گسل است، یعنی لغزش امتدادی غالب بر لغزش شیبی است. براساس جهت حرکت نسبی قطعات طرفین گسل نسبت به ناظر، دو گسل:

  • راست لغز ) Right – Slip Fault or Dextral Fault) ( راست رو، راست گرد و راست بر)

  • چپ لغز ( Left-Slip Fault or Sinistral Fault ) ( چپ رو، چپ گرد و چپ بر) تعریف می شوند.


3-طبقه بندی براساس حالت گسل نسبت به چینه بندی


4-طبقه بندی براساس وضعیت گسل نسبت به طبقات اطراف


5-طبقه بندی گسلها براساس طرح آنها

در این روش گسلها را بر مبنای وضعیت آنها نسبت به یکدیگر طبقه بندی می نمایند. در این تقسیم بندی:


قرار می گیرند.


تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 01 مرداد 1385 [08:10 ]   5   اصغر نامور      جاری 
 یکشنبه 17 اردیبهشت 1385 [06:49 ]   3   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 03 اسفند 1383 [12:00 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [05:22 ]   1   سارا بهنیا      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..