منو
 کاربر Online
960 کاربر online
Lines: 1-11Lines: 1-25
-پیابران در گذشته مظهر یک قرت عظیم ملی وده اند . در ینکه پیمبران با پتونة نیرویی مهبی درتی بوده اند سخنی یست . سخن در جهت عملکرد ای نیروست . ای جاست که نظریات لف ابزار شد س .
لف ) گروهی عمولاً در آثار و نوه های د با یک را و کبرای ساده معی می شوند که نقش پیامران منفی وده است به این یان که جهت گیری پیامبران جت گیری نوی و دنییی وده است . محور تعلیمات پیامبران صرا ز دنیا و وجه به آخرت ، پرداختن به درون رها ساخت برد ، گرایش به ذهنیت و گیز از عینیت بوده است . از این رو همیشه نیری دین و مهب پیمبران که مظهر این نیرو وده اند ، در جت دلسرد کردن بشر ا زندگی برای یرفت وه است به این ترتیب نقش پیامبران در تاریخ همواره منفی بوده است .
ب ) گرهی یگر به نحوی دیگر نقش ارباب ادیان را فی معری می کنند . ایا بر کس گروه ول بری ارباب ادیان هت گیری دنیا گرایانه قل اند و جهت گیری معنوی آنان ا فریی پوششی روی این هت گیری ی دانند و مدعی هستند این
هت گیری دنیا گراینه مور در جه ح وضع وود و به ود بقه زبردست و لی طبه زیردست و ر هت مبارزه با تکال امعه بوده است .
ج ) بعضی دیگر تاریخ را
به عی دیگر ر ضد ریه باا تسیر می ند و ر عی حال نق دین و مذهب و مظاهر آن یعنی پیامبران را منفی می اند . اینن معی هستد قانون تکمل عت و کامل تاریخ بر اساس غب اقوی حذ معناست . نیرومنان عامل پیشرفت ری و ضعیفان امل توقف انطاط وه و هتند .
د ) از س گروه بال ک گذریم گروههای دیر تی منکان دیان ، نقش پیامبران را ر گشت مثبت و مفید و در جهت تکال تایخ می دان . ی گهه ا رفی به محتای عیمات خلقی و اتماعی پیامرا و از ف دیگ به واقیت های عینی تاریخی توجه کرده اد و به ین نیجه رسیده اد که پیابرا در گذشت اساسی ترین قش ها را در اصاح و بهبود پیشرفت وامع داشته اند . از ظر این گروهها نقش ثبت عیات پیامبران در گذشته سخنی نیست ، منت عضی از این گروهها قش مثبت این علیمات را منحصر به ذشت می دانند و امروز دوره ین گونه تعلیمات ا منقضی ی شمارند و مدعی هستن که با پیرفت علوم ، تعلیمات دینی ن خود را دست داد و در یه بیشتر از دست واهد داد . لی بعضی دیگر دعی هستد که قش ایمان و ایدئولوژی مذهبی نقشی است که هگز پیشرفتهای لم جایگزی آ نخواد شد . در میا نق های متلفی که پیامبران در گته داته اند احیناً مواردی پی می د ک تکام شعور اماعی بشر موجب ی یی از پشتوانه تعلیت دینی است لی اساسی تری نقش همنها که در ذشته بوده و رآینده قو خودباقی وهد بود . موارد تاثیر علیمات یران ر کامل
تاریخی عبارتند از :
1-تعلیم و تربیت
2-استوار ساختن میثاق ها و پیم ا
3-آزاد
ی از اهای جتمای
+~~brown:آیا ر مقیه ای در ات~~ />

نوبغ ~~darkgreen:رادی ستند ک نیروی ((کر)) قل سگری وی دارن یی راه وا ود با شیا تما ی گیر و نیوی سابگر و بر روی رارد های ذهنی ود کار می کند و ه تیه می رند ایا ا ی کنند.~~ /> /> /> height=250 hspace=5 src="img/daneshnameh_up/0/0e/933.jpg" width=175 align=left vspace=5 border=>
/> />~~green:یمبران ای عا بر روراری ا نیروی د و انی و اگریای ذهنی، ه نیروی دیگری ه ام ((وی)) جه و وب ز ی یرو ی هره ا و به ی ب یچ و نوان پیامبران را ا ناغ مقیس ک، یرا ای نامی ی ات ک کا ه د گروه ا یک و و از ی ن باد، اما ا جه ک ا دو ن و ا مای ل ات. ما ی ات که وه ینیی یا و شوایی یا وه کر و نر را قه ایی یک ن یگر قایه یم و گوییم کامیک ویت ات. /> /> /> />نب نوا ر است ه یری تکر اندیشه شری، و ااگی پیامبران مرو ات به نیوی دیی ام حی و اال به مبا ی و لا یاس گرتن نها یکدیگر ا.~~ /> /> /> /> face="arial" size="6">~~brown:ا ان چور~~
/> height=50 hspace=5 src="img/daneshnameh_up/a/a1/tavajo2.jpg" width=50 align=right vspace=5 border=>
/>
face="arial" size="6">~~green:این مقای یز اه می اد. />~~

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 01 مرداد 1384 [13:57 ]   4   محمد ورهرام      جاری 
 شنبه 01 مرداد 1384 [13:37 ]   3   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 27 تیر 1384 [14:32 ]   2   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 اسفند 1383 [10:47 ]   1   محمد ورهرام      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..