/>

    
 منو
 صفحه های تصادفی
دانشنامه:راهنما
ویژگی های گفتاری و رفتاری پیامبر - ص -
کلیه
دارا بودن فضائل پیامبران
ام البنین
تمبر هندی «داروئی»
فشار روانی
گروه درمانی
غاز
آینه لوید
 کاربر Online
1032 کاربر online
تاریخچه ی: تغذیه

تفاوت با نگارش: 5

Lines: 1-33Lines: 1-52
 V{maketoc} V{maketoc}
-* __((تاریخچه تغذیه))__ + align=left> />

::{picture=386059.jpg}::

 نیاز انسان به غذا یکی از احتیاجات ذاتی یا فیزیولوژیک است که مهمترین عامل بقای زندگی و طول عمر می باشد.احتیاج به غذا دائمی است و ارگانیسم را مجبور میکند تا برای بدست آوردن غذا و رفع گرسنگی کوشش کند. نیاز انسان به غذا یکی از احتیاجات ذاتی یا فیزیولوژیک است که مهمترین عامل بقای زندگی و طول عمر می باشد.احتیاج به غذا دائمی است و ارگانیسم را مجبور میکند تا برای بدست آوردن غذا و رفع گرسنگی کوشش کند.
 تغذیه صحیح و متعادل نه تنها پدیده رشد را میسر می سازد و به تندرستی و طول عمر می انجامد،بلکه با تاثیر بر روی اعصاب و روان سبب رشد فکری و نمو نیروهای روانی می گردد. تغذیه صحیح و متعادل نه تنها پدیده رشد را میسر می سازد و به تندرستی و طول عمر می انجامد،بلکه با تاثیر بر روی اعصاب و روان سبب رشد فکری و نمو نیروهای روانی می گردد.
 تر کیب شیمیائی غذای انسان باید شامل ((پروتئین)) ها، ((چربی)) ها، ((کربوهیدرات)) ها، ((مواد معدنی)) ، ((ویتامین)) وآب باشد تا رشد و سلامت یاخته های بدن تامین شود.این مواد با تغییراتی که در لوله گوارش حاصل میکند قابل جذب می شوند و برای تامین احتیاجات حیاتی مورد استفاده یاخته های بدن قرار میگیرند.
 تر کیب شیمیائی غذای انسان باید شامل ((پروتئین)) ها، ((چربی)) ها، ((کربوهیدرات)) ها، ((مواد معدنی)) ، ((ویتامین)) وآب باشد تا رشد و سلامت یاخته های بدن تامین شود.این مواد با تغییراتی که در لوله گوارش حاصل میکند قابل جذب می شوند و برای تامین احتیاجات حیاتی مورد استفاده یاخته های بدن قرار میگیرند.
-::{picture file=img/daneshnameh_up//386059.jpg}:: +غذا به ماده جامد یا مایعی گفته میشود که بعد از خوردن و هضم شدن ایجاد حرارت و انرژی کرده و موجب ترمیم بافتها ،رشد و نمو و تنظیم اعمال حیاتی می گردد.r />تمام موجودات زنده برای آنکه بتوانند به زندگی خود ادامه دهند ،احتیاج به غذا دارند.خواه این موجود زنده انسان باشد یا یک حیوان و یا حتی یک موجود بسیار کوچک ذره بینی مانند میکروب و.....
/>از طرفی هر روز تعدادی از سلولهای بدن می میرندو باید سلولهای تازه جای آنها را بگیرند برای این منظور باید سلولها مواد لازم را از غذا بدست آورند.همچنین حفظ گرمای طبیعی بدن -که در موقع سلامت همیشه ثابت است-،مبارزه با ((میکروب)) ها و عوامل ((بیماری)) زا،رشد روزانه مو و ناخن،کار ((قلب)) و ((دستگاه تنفس)) ،حرکات بدن،قدرت کار و فعالیت انسان و حتی کارهای فکری هم در گروی دریافت کافی مواد غذائی میباشد.
معمولا غذائی که انسان مصرف میکند از مواد مختلفی تشکیل شده است که عبارتند از
:
مواد قندی و نشاسته ای یا ((کربوهیدرات)) هاو مواد ((چربی)) که انرژی زاهستند و (( انرژی و غذا|انرژی )) روزانه را تامین میکنند، (( پروتئین|مواد پروتئین)) جهت نگهداری و ترمیم بافتها و ساختتن بافتهای جدید لازم است، ((ویتامین)) و ((مواد معدنی)) و ((آب)) انرژی زا نیستند- ((کالری)) ندارند-ولی برای رشد طبیعی مورد نیاز می باشند.دریافت ناکافی آنها باعث بروز کندی رشد،اختلالات خونی وعدم استحکام استخوانها میشود.
-!ذا چیت +!اریچه تذیه
-ا ه ماد مد یا مایی ته میو که بعد از رد و م شدن ایاد رار و ارژی کرده و مو تمی اتها ،رشد و نمو و تنیم اعمال یاتی می گدد. + اوایل قن نوزدهم مفهوم غذاخورد فق پکردن شکم بود و احساس گرسنگی بشر را وادار می‌کرد تا آنچه را در دسترس خود مید بن توجه به کمی و کیفی آن مصرف کند.
ش
هرنشینی و تشکیل اجتماعات باعث ایجاد تغییرات زیادی ر طرز تغذی بشر شد است. اوین جتماعات و شهرها در بین‌النهرین، آسیای اختری، ((مصر)) و ((یونان)) بوجود مدند. شهرنشینهای اولیه کشاوری و داپروری را به خوبی می‌دانستند و برای تغذیه خود از محصول متنو استفاده می‌کردد.ایران نستین کشور جها است که انسان وله در آن به کشاورزی و پرورش دام پرداخته است. (دو تن از متخصصین به نامهای آرتور کیت و دکتر ارنت هرتسفیلد در کتابی به نام صنایع ایران ثابت کرده‌اند که کشاورزی و تمدن از فلات یران شروع شده است). در حفاریهایی که در بعضی از نقاط ایران نظیر شوشتر، ((دامغان)) ، تخت جمشید و تپة سیل کاشان به عمل آمه نان می دهد که تاریخ کشاورزی در ایران متجاوز از 6000 هزار سال است .
-!چرا غذا می وریم +تاریخچة تغذیه در یونان نشان می‌دهد که مردم یونان باستان برای تغذیه اهمیت زیادی قائل بودند و این جمله به آنان منسوب است که : " __برای قویت روح هرگز جسم را نباید فراموش کرد و باید مردم را با ورزش و غذای مناسب تربیت کرد__ ." شواهد نشان می‌دهد که در زمانهای قدیم مردم یونان بیشتر از گیاهان تغذیه می‌کردند و مصرف گوشت گوسفند، پرندگان، شکر، لبنیات و ((ماهی)) نیز در بین بعضی از طبقات اجتماع معمول بوده است. همچنین روغن ((زیتون)) را بسیار دوست داشته و مصرف می‌کرده‌ان.
-مم موودات ن بری آکه وانند ب زگ ود اامه دند ،ایا به غذا دارند.اه این مود نده انان اشد یا یک حیان یا تی یک موود یار کک ره بیی مانن میکرب و.....
ری ه وز تعددی از سولهای دن می یرنو اید لوی ته جای آها ر گیرند برای این منظور بید لوله وا را از غذ دس رند.همچنین حف گمی بیی د در ام همی ثابت ات-،مبزه با ((میکرب)) ها و عوال ((بیمای)) ا،شد روزانه مو و ناخن،ک ((ل)) ((دگا ت)) حرکا نقدرت کار و عالیت ا و تی کارهای فی ه گروی دریافت کی مو ذای یا.
+ر روم قیم مدم کری ی‌کند از غات، قولا و میوه عض ا نوا سبزیها تغذیه می‌کردند. ات غذای صی نها ا شکی دا و مف و صر به طبة ارا بود.
وراهی عد ینی پس از استرار مرطوی در و ع تیة رم غییر کرد و رومیان بد توحا ف از تغذی مدم سینهای فح ه قلی کد در ای را جا را می‌پیمود. البته این رز تذه مربو ه طبقات مره و اعیا بود درحالیکه مردم عای غذیة ساهی داشتند. در این زمان ت ک آشی یز د م ر شده که کتا Deipnosphistae Athenaeus در قرن دوم یلادی چا و رز تهیه غذاهای وت سبزیها لاعات دیگری در ح ا ده ا.
-!غذا از ه چیهای درست شده است +در مورد رژیمهای غذایی آغاز پیدایش آ به لوحه ای معلق به سال 1900 قل از میلاد مسیح در ناحیه سومر مربوط میشود که در آن برنامه غذایی یک کودک نوشته شده و در حال حاضر در موزه باستن شناسی استانبول نگهداری میشود .
-مموا ای ه اان مف میکد از ماد متی تشکی شده است ک ان ا: />واد نی اه ای یا ((کرویدرا)) هو ماد ((ری)) که ارژی اند و (( نرژی غذا|انری )) راه را ین میکنن، (( روتی|مواد وتین)) هت نگهدای و ترمیم اها و اتتن اتای دی ام اس، ((ویامین)) ((مود معدنی)) و (()) انرژی ا نیتند- ((کالری)) ندارد-ی برای د طبیی مرد نیاز می باشند.دیاف نکافی ن ا ب کندی د،اتلات ونی د اسکام تخونها میشود. +ی دوراهای ملف تایخ و از دیداه مذا گوناگون، رژیمهی ذایی حائز اهمیت بسیار بده و در بسیاری از کتب مذبی مطالبی در زمین تغذی در دران باردار شیردی و روزه منعکس شده است. ((بط)) غالً نای توصیه‌هایی در زین مصرف یا عد رف بعضی ا ذاها به بیماران خود می‌کرده است و اکثر پشکان یوان باستان رژیم درمانی ا به نوان بخش ممی از معالجة بیماریها بکار می‌بردند. />
((زریی رازی)) که از دید عدة زیادی در علم تغذیه و رژیمهای ذایی کک ناخته شده توصیه‌های مختلفی ر زمینة رژیهای غذایی دارد. همنین در کتاب ح اصحه اثر ا بن محمد در زمین غذه و رژی در دوران مختلف ندگی طالبی سودمند عنوان شده است.

با
ود اهمیت یاد این شته در حفظ سلامت انسان از گذشته تا حال داته ، ولی تا سالهای پایان ((وضعیت زندگی استاد درجنگ جهانی اول)) هیچ سازمانی که رسما ر ای مینه فعالیت کند وجود نات ، تا اینکه ر سا 1917 نخستی انجمن مربوط به رژیم نان توسط روهی ز کارشاان تغذیه آمریکا تاسی د . ان انجمن برای اولین ار مجله علمی رژیم شناسان را در سا 1925 منتشر کرد . و ه تدریج دامنه فعالیت خود را در زمینه مدیریت خدمات غذایی مراکز تغذیه توسعه د .

فارغ التحصیل
ان این رشته که رژیم‌ناس (Dietition) نامیه میشوند ، باید تمام اطلاعات و دانش خود را در راه کمک به برقراری وبهبود سلامت بشر بکار گیرند .

اصطلاح رژی درای یا درمان با رژیم (Diet-therapy) به معنای تفاده از رژیم غذایی نه فقط برای یمارا بلکه برای افراد سالم نیز میباشد. بدین منی که افاد سالم نی باید ه نة ود ا ژیم غذایی مناسب ستده کنند بدین وله ا ابتلا ب وء‌تغذیه مون ند و از سلم کامل خودار شوند.(از سایت:www.mortezavy.com)
 !مطالب مرتبط !مطالب مرتبط
 *((مواد موردنیاز بدن))  *((مواد موردنیاز بدن))
 *((خواص غذائی و درمانی خوراکیها)) *((خواص غذائی و درمانی خوراکیها))
 *((بهداشت مواد غذایی)) *((بهداشت مواد غذایی))
 *((گروههای غذایی)) *((گروههای غذایی))
 *((انواع رژیمهای غذایی)) *((انواع رژیمهای غذایی))
 +*((رژیم غذایی مناسب در ماه رمضان))
 *((آشپزی)) *((آشپزی))
 *((آداب غذا خوردن در اسلام)) *((آداب غذا خوردن در اسلام))
 *((مباحث متفرقه درباره تغذیه)) *((مباحث متفرقه درباره تغذیه))
 * ((تاریخچه تغذیه)) * ((تاریخچه تغذیه))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 04 آبان 1384 [08:33 ]   11   فاطمه عیوضی      جاری 
 دوشنبه 21 دی 1383 [21:47 ]   10   طه محمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 دی 1383 [15:40 ]   9   طه محمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 دی 1383 [15:35 ]   8   طه محمدی      v  c  d  s 
 جمعه 18 دی 1383 [21:12 ]   7   طه محمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 دی 1383 [14:32 ]   6   طه محمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 دی 1383 [10:40 ]   5   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 آذر 1383 [18:34 ]   4   طه محمدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 12 آذر 1383 [07:51 ]   3   طه محمدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 12 آذر 1383 [06:41 ]   2   طه محمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 05 آبان 1383 [10:01 ]   1   خدیجه جفاکش      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..