منو
 صفحه های تصادفی
کاربرد شیمی در رندگی روز مره
هیپارخوس
تحول
رشته ارشد ناپیوسته خون شناسی و بانک خون
سعید بن عبدالملک
ژنهای شوک حرارتی و فاکتور سیگمای مخصوص
TCP/IP
گ.قضاوت ها
غزوه بنی المصطلق - مریسیع
عدسک آبی کانادایی
 کاربر Online
349 کاربر online
تاریخچه ی: تعیین قلیائیت آب

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-35Lines: 1-46
-||ظرفیت کمی آب برای خنثی نمودن یک اسید قوی تا PH معینی را قلیائیت آب می‌گویند. قلیائیت آب به عنوان یکی از ویژگیهای عمومی آب در نظر گرفته می‌شود. قلیائیت آبهای سطحی معمولا تابعی از مقادیر ((هیدروکسید کربنات)) و بی‌کربنات موجود در آب می‌باشد. در تعیین قلیائیت معمولا حضور ((بورات|بوراتها)) ، ((فسفات|فسفاتها)) و ((سلیکات|سیلیکاتها)) را باید در نظر گرفت. تعیین قلیائیت در تفسیر و کنترل فرآیندهای ((تصفیه آب)) و ((تصفیه فاضلاب|فاضلابها)) کاربرد فراوانی دارد.|| +

||ظرفیت کمی ((آب)) ، برای خنثی نمودن یک اسید قوی تا __PH__ معینی را __قلیائیت آب__ می‌گویند. قلیائیت آب به عنوان یکی از ویژگیهای عمومی آب در نظر گرفته می‌شود. قلیائیت آبهای سطحی معمولا تابعی از مقادیر __هیدروکسید کربنات__ و __بی‌کربنات__ موجود در آب می‌باشد. در تعیین قلیائیت معمولا حضور __بوراتها__ ، __فسفاتها__ و __سیلیکاتها__ را باید در نظر گرفت.

تعیین قلیائیت در تفسیر و کنترل فرآیندهای ((تصفیه آب)) و ((فاضلاب صنعتی|فاضلابها)) کاربرد فراوانی دارد.||


{img src=img/daneshnameh_up/c/c2/environmental.jpg}
 !چگونگی ایجاد قلیائیت در آب !چگونگی ایجاد قلیائیت در آب
-اسیدیته و قلیائیت آب ، هر دو به مقدار CO2 محلول در آب بستگی دارند. CO2 در آب حل شده و ((اسید کربنیک)) تولید می‌کند. اسید حاصله در داخل آب یونیزه شده و ((پروتون)) و یون بی‌کربنات ایجاد می‌کند. پروتون با ((کربنات کلسیم)) ترکیب شده و با تولید بی‌کربنات باعث تبدیل کربناتها به بی‌کربنات می‌شود و در نتیجه حلالیت کربنات کلسیم در آب افزایش می‌یابد. +اسیدیته و قلیائیت آب ، هر دو به مقدار __CO2__ محلول در آب بستگی دارند. __CO2__ در آب حل شده و __اسید کربنیک__ تولید می‌کند. اسید حاصله در داخل آب ، ((یونیزاسیون|یونیزه)) شده و ((پروتون)) و ((آنیون و کاتیون|یون)) __بی‌کربنات__ ایجاد می‌کند. پروتون با ((کربنات کلسیم)) ترکیب شده و با تولید __بی‌کربنات__ باعث تبدیل کربناتها به بی‌کربنات می‌شود و در نتیجه ((قابلیت انحلال مواد|حلالیت)) کربنات کلسیم در آب افزایش می‌یابد.
 !شکلهای گوناگون CO2 محلول در آب در PH های مختلف !شکلهای گوناگون CO2 محلول در آب در PH های مختلف
-CO2محلول در آب در PH کمتر از 4 به صورت اسید کربنیک می‌باشد. با افزایش PH اسید کربنیک به بی‌کربنات تجزیه می‌شود. در 6.3=PH مقدار اسید کربنیک و بی‌کربنات در آب با هم برابر می‌باشد. در 8.3 = PH فقط بی‌کربنات وجود دارد و با افزایش مجدد PH مقدار کربنات در محلول بیشتر می‌شود بطوری که در 10.3= PH مقدار کربنات و بی‌کربنات باهم برابرند. در 11.3 < PH فقط ((کربنات)) در محیط وجود دارد. +__CO2__محلول در آب در PH کمتر از 4 به صورت __اسید کربنیک__ می‌باشد. با افزایش PH ، اسید کربنیک به بی‌کربنات تجزیه می‌شود. در 6.3=PH مقدار اسید کربنیک و بی‌کربنات در آب با هم برابر می‌باشد. در 8.3 = PH ، فقط بی‌کربنات وجود دارد و با افزایش مجدد PH مقدار کربنات در محلول بیشتر می‌شود، بطوری که در 10.3= PH مقدار کربنات و بی‌کربنات باهم برابرند. در 11.3 < PH فقط کربنات در محیط وجود دارد.
 !قلیائیت کل آب !قلیائیت کل آب
-قلیائیت کل آب شامل رادیکالهای هیدروکسید ، کربناتها و بی‌کربناتها و در برخی مواقع شامل فسفاتها ، بوراتها و سیلیکاتها می‌باشد. قلیائیت هیدروکسید شامل{TEX()} { OH^- , CaO , Ca(OH)_2 , Mgo , Mg(OH)_2 , NaOH} {TEX} می‌باشد و مهمترین کربناتهای آب عبارتند از {TEX()} {CaCO_3 , MgCO_3 , Na_2CO_3} {TEX} بی‌کربناتهای مهمی که معمولا در آب وجود دارند عبارتند از {TEX()} {H CO_3^- ، Ca(HCO_3)_2 ، Mg(HCO_3)_2 , NaHCO_3 } {TEX}. +قلیائیت کل آب شامل رادیکالهای هیدروکسید ، کربناتها و بی‌کربناتها و در برخی مواقع شامل فسفاتها ، بوراتها و سیلیکاتها می‌باشد. قلیائیت هیدروکسید شامل{TEX()} { OH^- , CaO , Ca(OH)_2 , Mgo , Mg(OH)_2 , NaOH} {TEX} می‌باشد و مهمترین کربناتهای آب عبارتند از {TEX()} {CaCO_3 , MgCO_3 , Na_2CO_3} {TEX} بی‌کربناتهای مهمی که معمولا در آب وجود دارند عبارتند از {TEX()} {H CO_3^- , Ca(HCO_3)_2 , Mg(HCO_3)_2 , NaHCO_3 } {TEX}.
 !شناساگر مورد استفاده !شناساگر مورد استفاده
-((معرف رنگی|شناساگرهای)) مورد استفاده در تعیین قلیائیت آب عبارتند از ((فنل فتالین)) و متیل اورانژ و ((تیتراسیون)) معمولا یک اسید قوی استاندارد نظیر ((اسید سولفوریک)) و ((اسید کلریدریک)) انجام می‌شود. در تیتراسیون با فنل فتالین اگر رنگ شناساگر که در داخل محلول نمونه به علت محیط قلیائی ارغوانی باشد در 8.3=PH بی‌رنگ شود. مقدار اسید مصرفی خنثی سازی قلیائیت ناشی از هیدروکسید و کربنات را نشان می‌دهد. اگر به این نمونه چند قطره ((متیل اورانژ)) اضافه شود رنگ محیط نارنجی زرد خواهد شد که با تیتراسیون توسط اسید در 4.5= PH رنگ محلول سرخ خواهد شد. این مقدار اسید در واقع برای خنثی سازی بی‌کربناتها بکار رفته است.

مجموع قلیائیت‌های فنل فتالین و متیل اورانژ را ~~green:قلیائیت کل~~ می‌نامند و با علامت اختصاری T نشان می‌دهند.
+شناساگرهای مورد استفاده در تعیین قلیائیت آب عبارتند از ((فنل فتالین)) و ((متیل اورانژ)). ((تیتراسیون)) معمولا یک اسید قوی استاندارد نظیر ((اسید سولفوریک)) و ((اسید کلریدریک)) انجام می‌شود. در تیتراسیون با __فنل فتالین__ ، اگر رنگ شناساگر که در داخل محلول نمونه بعلت محیط قلیائی ارغوانی باشد و در 8.3=PH بی‌رنگ شود، مقدار اسید مصرفی خنثیسازی قلیائیت ناشی از هیدروکسید و کربنات را نشان می‌دهد.

اگر به این نمونه چند قطره __متیل اورانژ__ اضافه شود، رنگ محیط نارنجی زرد خواهد شد که با تیتراسیون توسط اسید در 4.5= PH رنگ محلول سرخ خواهد شد. این مقدار اسید در واقع برای خنثی سازی بی‌کربناتها بکار رفته است. مجموع قلیائیت‌های فنل فتالین و متیل اورانژ را ~~green:قلیائیت کل~~ می‌نامند و با علامت اختصاری T نشان می‌دهند.
 
 
 T = P + M T = P + M
 
 
-در رابطه مقابل M بیانگر ((اسید)) مصرفی برای خنثی کردن بی‌کربناتها ، P اسید مصرفی برای خنثی کردن هیدروکسید و ((کربنات)) و T قلیائیت کل است. +در رابطه مقابل ، __M__ ، بیانگر ((اسید)) مصرفی برای خنثی کردن بی‌کربناتها ، __P__ ، اسید مصرفی برای خنثی کردن هیدروکسید و کربنات و __T__ ، قلیائیت کل است.
 !حالتهای مختلف قلیائیت آب !حالتهای مختلف قلیائیت آب
-#اگر P=T پس M=0 یعنی در محیط کربنات و بی‌کربنات وجود ندارد و قلیائیت مربوط به هیدروکسیدهاست.

+#اگر __P=T__ پس __M=0__ یعنی در محیط کربنات و بی‌کربنات وجود ندارد و قلیائیت مربوط به هیدروکسیدهاست.

 #اگر {TEX()} {P>\frac{T}{4}} {TEX} قلیائیت مربوط به هیدروکسیدها و کربناتها می‌باشد.

 #اگر {TEX()} {P>\frac{T}{4}} {TEX} قلیائیت مربوط به هیدروکسیدها و کربناتها می‌باشد.

 #اگر P = M پس {TEX()} {P=\frac{T}{2}} {TEX} قلیائیت مربوط به کربناتها می‌باشد.

 #اگر P = M پس {TEX()} {P=\frac{T}{2}} {TEX} قلیائیت مربوط به کربناتها می‌باشد.

-#اگر {TEX()} {P<\frac{T}{2}} {TEX} قلیائیت مربوط به کربناتها و بی کربناتها می باشد.

+#اگر {TEX()} {P<\frac{T}{2}} {TEX} قلیائیت مربوط به کربناتها و بی کربناتها میباشد.

 #اگر P = 0 قلیائیت مربوط به بی‌کربناتها می‌شود. دراین صورت 8.3 > PH بوده و T= M خواهد بود. #اگر P = 0 قلیائیت مربوط به بی‌کربناتها می‌شود. دراین صورت 8.3 > PH بوده و T= M خواهد بود.
 !نکته مهم !نکته مهم
-در محیط بازی که یونهای {TEX()} {OH^-} {TEX} وجود دارند. بی‌کربناتها وجود ندارند و عموما به ((کربنات)) تبدیل شده‌اند از آن رو درصورت موجود بودن قلیائیت هیدروکسید مقدار قلیائیت بی‌کربنات عملا صفر خواهد بود. البته عکس این مطلب هم صادق است. +در محیط بازی که یونهای {TEX()} {OH^-} {TEX} وجود دارند، بی‌کربناتها وجود ندارند و عموما به کربنات تبدیل شده‌اند. از آن رو درصورت موجود بودن قلیائیت هیدروکسید ، مقدار قلیائیت بی‌کربنات عملا صفر خواهد بود. البته عکس این مطلب هم صادق است.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 +*((بررسی خواص اسیدها))
 *((تصفیه آب)) *((تصفیه آب))
 *((تصفیه فاضلاب)) *((تصفیه فاضلاب))
 *((خاصیت اسیدی)) *((خاصیت اسیدی))
 *((خاصیت بازی)) *((خاصیت بازی))
 +*((شیمی تجزیه))
 +*((فاضلاب صنعتی))
 *((فلزات قلیایی)) *((فلزات قلیایی))
 *((فلزات قلیایی خاکی)) *((فلزات قلیایی خاکی))
 *((فنل فتالین)) *((فنل فتالین))
 *((کاغذ تورنسل)) *((کاغذ تورنسل))
 *((کربنات کلسیم)) *((کربنات کلسیم))
 *((متیل اورانژ)) *((متیل اورانژ))
 *((معرف PH)) *((معرف PH))
 *((واکنش خنثی شدن)) *((واکنش خنثی شدن))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 05 آبان 1384 [18:14 ]   4   فیروزه نجفی      جاری 
 سه شنبه 19 مهر 1384 [06:42 ]   3   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 مهر 1384 [18:32 ]   2   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 15 بهمن 1383 [14:38 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..