منو
 کاربر Online
856 کاربر online
تاریخچه ی: تعیین اسیدیته آب

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-20Lines: 1-23
 !نگاه کلی !نگاه کلی
-((دی‌اکسید ‌کربن)) در محلولهای آبی به صورت آزاد یا به شکل یونهای کربناتی یا بی‌کربناتی وجود دارد. وجود این گاز در آب می‌تواند ناشی از حل شدن {TEX()} {CO_2} {TEX} موجود در هوا و یا ((تجزیه مواد آلی)) موجود در آب باشد با وجودی که مقدار {TEX()} {CO_2} {TEX} موجود در هوا کمتر از حدود 0.04 درصد است ولی این مقدار در آبهای سطحی در مقایسه با ((اکسیژن)) محلول قابل توجه بوده و به 10ppm می‌رسد. در ((آب)) چاهها این مقدار تا حد 100ppm می‌رسد.
!تأثیر {TEX()} {CO_2} {TEX} محلول در آب در ((تأسیسات صنعتی))
خورندگی یکی از تأثیرات مهم {TEX()} {CO_2} {TEX} محلول در آب است، {TEX()} {CO_2} {TEX} در آب تبدیل به ((اسید کربنیک)) می‌شود که ترکیبی خورنده است. مخصوصاً در PHهای پائین علاوه بر اینکه اسید کربنیک خورنده تولید می‌شود خاصیت خورندگی اکسیژن هم بالا می‌رود. از اینروست که باید {TEX()} {CO_2} {TEX} موجود در آب خارج شود.

در جوش‌آورها خورندگی ناشی از {TEX()} {CO_2} {TEX} اغلب در مسیر بخار داغ و خط ((آب مقطر)) برگشتی دیده می‌شود و این {TEX()} {CO_2} {TEX} ناشی از تجزیه کربناتها و بی‌کربناتها در شرایط داخلی جوش‌آورها می‌باشد. ((هیدروکسید سدیم)) محصول جانبی این واکنشها می‌باشد. خورندگی بخار آب داغ و آب مقطر برگشتی اغلب در جوش‌آورهایی که آب مصرف شده در آنها دارای قلیائیت ((متیل اورانژ)) بالایی هستند بیشتر دیده می‌شود.

در این نوع جوش‌آورها مقدار تقریبی {TEX()} {CO_2} {TEX} در بخار داغ را می‌توان با ضرب ((نعیین قلیائیت آب|قلیائیت متیل اورانژ آب)) تغذیه به جوش‌آورها عدد و 0.7 بدست آورد و این به معنی تجزیه 80% ((کربنات سدیم)) می‌باشد. یعنی اگر قلیائیت متیل اورانژ آب تغذیه به جوش‌آورها 100ppm باشد باید انتظار داشت که مقدار {TEX()} {CO_2} {TEX} در بخار داغ 79ppm باشد که این مقدار {TEX()} {CO_2} {TEX} به شدت خورنده است.
+دی‌اکسید ‌کربن در محلولهای آبی به صورت آزاد یا به شکل یونهای کربناتی یا بی‌کربناتی وجود دارد. وجود این ((گاز)) در ((آب)) می‌تواند ناشی از حل شدن {TEX()} {CO_2} {TEX} موجود در هوا و یا تجزیه مواد آلی موجود در آب باشد، با وجودیکه مقدار {TEX()} {CO_2} {TEX} موجود در هوا کمتر از حدود 0.04 درصد است، ولی این مقدار در آبهای سطحی در مقایسه با ((اکسیژن)) محلول قابل توجه بوده و به 10ppm می‌رسد. در ((آب)) چاهها این مقدار تا حد 100ppm می‌رسد.


{img src=img/daneshnameh_up/b/bc/arbetsmiljo.jpg}

!تأثیر {TEX()} {CO_2} {TEX} محلول در آب در تأسیسات صنعتی
((خوردگی فلزات|خورندگی)) یکی از تأثیرات مهم {TEX()} {CO_2} {TEX} محلول در آب است، {TEX()} {CO_2} {TEX} در آب تبدیل به اسید کربنیک می‌شود که ترکیبی خورنده است. مخصوصاً در PHهای پائین علاوه بر اینکه اسید کربنیک خورنده تولید می‌شود، خاصیت خورندگی ((اکسیژن)) هم بالا می‌رود. از اینروست که باید {TEX()} {CO_2} {TEX} موجود در آب خارج شود.

در جوش‌آورها ، خورندگی ناشی از {TEX()} {CO_2} {TEX} اغلب در مسیر بخار داغ و خط ((آب مقطر)) برگشتی دیده می‌شود و این {TEX()} {CO_2} {TEX} ناشی از ((تجزیه شیمیایی|تجزیه)) کربناتها و بی‌کربناتها در شرایط داخلی جوش‌آورها می‌باشد. هیدروکسید سدیم ، محصول جانبی این واکنشها می‌باشد. خورندگی بخار آب داغ و آب مقطر برگشتی اغلب در جوش‌آورهایی که آب مصرف شده در آنها دارای قلیائیت متیل اورانژ بالایی هستند بیشتر دیده می‌شود.

در این نوع جوش‌آورها مقدار تقریبی {TEX()} {CO_2} {TEX} در بخار داغ را می‌توان با ضرب ((تعیین قلیائیت آب|قلیائیت متیل اورانژ آب)) تغذیه به جوش‌آورها عدد و 0.7 بدست آورد و این بمعنی تجزیه 80% ((کربنات سدیم)) می‌باشد. یعنی اگر قلیائیت متیل اورانژ آب تغذیه به جوش‌آورها 100ppm باشد باید انتظار داشت که مقدار {TEX()} {CO_2} {TEX} در بخار داغ 79ppm باشد که این مقدار {TEX()} {CO_2} {TEX} بشدت خورنده است.
 !روش اندازه گیری !روش اندازه گیری
-روش ((تیتراسیون)) مستقیم در محدوده 100ppm قابل استفاده است. در این روش {TEX()} {CO_2} {TEX} آزاد با محلول کربنات سدیم و یا یک محلول قلیایی دیگر ترکیب و تولید بی‌کربنات خواهد کرد. پس از ترکیب کلیه {TEX()} {CO_2} {TEX} ، بی‌کربنات اضافی در محیط باقی خواهد ماند. در این شرایط که PH برابر 8.3 است رنگ صورتی شناساگر ((فنل فتالین)) ظاهر خواهد شد.

اگر بلافاصله بعد از اضافه کردن معرف به ظرف حاوی نمونه آب ، رنگ قرمز ظاهر شود می توان نتیجه گرفت که {TEX()} {CO_2} {TEX} در نمونه وجود ندارد. اما اگر نمونه بی‌رنگ ماند با کربنات سدیم تیتر می‌شود تا رنگ صورتی با پایداری 30 ثانیه حاصل شود.
+روش ((تیتراسیون)) مستقیم در محدوده 100ppm قابل استفاده است. در این روش {TEX()} {CO_2} {TEX} آزاد با محلول کربنات سدیم و یا یک محلول قلیایی دیگر ((واکنش ترکیبی|ترکیب)) و تولید بی‌کربنات خواهد کرد. پس از ترکیب کلیه {TEX()} {CO_2} {TEX} ، بی‌کربنات اضافی در محیط باقی خواهد ماند. در این شرایط که PH برابر 8.3 است. رنگ صورتی شناساگر ((فنل فتالین)) ظاهر خواهد شد.

اگر بلافاصله بعد از اضافه کردن معرف به ظرف حاوی نمونه آب ، رنگ قرمز ظاهر شود میتوان نتیجه گرفت که {TEX()} {CO_2} {TEX} در نمونه وجود ندارد. اما اگر نمونه بی‌رنگ ماند، با کربنات سدیم تیتر می‌شود تا رنگ صورتی با پایداری 30 ثانیه حاصل شود.
 !عوامل مداخله کننده !عوامل مداخله کننده
-وجود اسیدهای معدنی ، ((فلزات سنگین)) و مقدار زیاد مواد محلول در آب از عوامل مؤثر در اندازه گیری و نتایج هستند. طریقه ((نمونه برداری)) هم از عوامل مهم محسوب می‌شود. +وجود اسیدهای ((شیمی معدنی|معدنی)) ، ((فلزات)) سنگین و مقدار زیاد مواد محلول در آب از عوامل مؤثر در اندازه گیری و نتایج هستند. __طریقه نمونه برداری__ هم از عوامل مهم محسوب می‌شود.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((آب)) *((آب))
 +*((آب معدنی))
 *((آب مقطر)) *((آب مقطر))
 *((اسید کربنیک)) *((اسید کربنیک))
-*((اکسیژن)) 
 *((تعیین قلیائیت آب)) *((تعیین قلیائیت آب))
 +*((خوردگی فلزات))
 *((کربنات سدیم)) *((کربنات سدیم))
 *((فنل فتالین)) *((فنل فتالین))
 *((متیل اورانژ)) *((متیل اورانژ))
 *((معرف PH)) *((معرف PH))
-*((نمونه برداری)) 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 05 آبان 1384 [19:11 ]   6   فیروزه نجفی      جاری 
 چهارشنبه 20 مهر 1384 [09:10 ]   5   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 20 مهر 1384 [09:09 ]   4   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 20 مهر 1384 [09:04 ]   3   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 20 مهر 1384 [08:56 ]   2   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 19 بهمن 1383 [05:44 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..