منو
 صفحه های تصادفی
سیب بهشتی، هدیه ای از سوی خدا
صنعت رنگ رزی
دهان و دندان سالم
نشان دادن ملکوت به جابر بن یزید جعفی
بوهرینگر اینگلهایم
اختلال خلقی فصلی
راههای جلوگیری از شکرک زذن
امام زمان علیه السلام در قرآن - قلم : 15
امام مهدی علیه السلام و لقب قائم
غزوه بنی نضیر
 کاربر Online
1157 کاربر online
تاریخچه ی: تعریف فطرت

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-8Lines: 1-110
-مو فرعی: ی ت ناش:
یش نوی:
مه فر ( ط ر) مر رن آمده است: فطر ه-اطر السوا والار-ااالسا افطرت-مفطر ه.*
در همه ا ر مفهوم این لمه، ابدا و لق- و له ل ب همان عنای ادا- س. داع ب ی معنا یعنی رین بدو ابه. لغت فطرة با این صی- یعنی بر زن ل- در ی آیه مده ات ه در مورد انسان و ین است ه دین، ره است.
فاقم وه للینِ حنیف رة اله التی ر الناس علیها لاتبدیل لخ ال»(رو/30)
انی ه زبان ربی نا هستند میدانند ه زن فعله دلات بر ن انجام ف می‌ند فطرت یعنی ن گنه ا از آرینش ه ما به انان داده‌ای ینی انان به گوه‌ای ا آفریده شده ات.
این لمهای ه امز میگویند ویژیای انسان. اگر ما رای انسان یك سسه ویگیها در ال لقت ال باشی، فهو رت را ی دهد. فطرت انان ینی ویگیهایی در ال خلقت و فرین انسان.
*:(ابیا /56) (نعم/ 14 و نچ آی دیگ) (انفطار 1) (زمل/18)
+کسانی که به زبان عربی آشنا هستند می‏دان که ون " فعلة " دلالت بر
نو
ع یعنی گونه می‏کن . " لة " یعی تن ، و " جلسة " یعنی نوع‏
خ
اصی از نشتن . " جلست جلسة زید " یعنی نشستم به گونه نشستن زید ،
مانگونه که زید می‏نشیند نشستم . ابن مالک در " الفیه " می‏گوی :
و فعلة لمه کلسة
و فعلة ل
هیئة کجلسة
چنانکه گ
فیم در رآن ، لغت " فطرت " در مر نان ربطه او با
دی
ن آمده است : « فطره اه التی فطر الناس عیها »یعنی آن گونه خا
از آفرینش که ما به انسان داده‏ایم ، یعنی انسان به گ
ونه‏ای خاص آفریده‏
شده است . این ک
لمه‏ای که امرو می‏گویند " ویژگیهای نسان " ، اگر ما
برای انسان یک س
لسه ویژگیها ر اص خلقت قائل باشیم ، مفهوم فطرت را
می‏دد . فطرت نسان یعنی ویژگیهایی در اصل خلقت و آفرینش انسان .

!سخن ابن اثیر


یکی از کتب معتبری که
در لغات حدیث نوشته شده است کتابی است به‏
نا
م النهایة ز ابن ثیر که تا حد زیادی معروف است و چون می‏خواهیم از
مدارک معتبر شاهد آ
ورده باشیم از این کتاب [ قل می‏کنیم ] ( 1 ) همچنن که در لغات قرآن " مفردات " راغب کتاب‏
بسیار نفیس
است . راغب لغات قرآن را خیلی خوب ریشه شکافی کرده ات‏
و بن اثیر لغات حدیث را .
ابن اثیر در النهایه به مناسبت ، آن حدیث معروف را ن
قل می‏کند که :
« کل م
ولود یول علی افطره » ... ( 2 ) ه مولدی بر طرت اسلامیه متولد
می‏شود لکن پدر
ان ا ( یعنی عوامل خارجی ) او ا منحرف می‏کنند ، یهودی یا
ن
رانی یا جوسی‏ش می‏کنن که درباره این حدیث بعد بحث ی‏کنیم . چون‏
ا
ی حدیث را نقل کرده ، کلمه " فطرت " را معنی کرده است : الفطر :
الابتداء والاختراع . " فطر "
یعنی بتدا اختراع ، یعنی لقت ابتدایی‏
. مقص
ود از خقت بتدایی که ابداع م احیانا به آن می‏گویند خلقت غیر
تقلیدی است . کار خدا فطر ست ، اختراع است ولی ار بشر معمولا تقلید
است ، حتی در اختراعی هم که بشر می‏کند عناصر تقلی جود دارد ، یعنی چه‏
؟
کارها
ی بشر تلید از طبیعت است ، یعنی لا طبیعتی جود دارد بشر آ
ا لو قرار می‏دد و بر اساس آن نقاشی می‏کند ، صناعی می‏کند ، مجسمه
ازی می‏کند . بشر احیانا اختراع و ابتکار هم می‏کند و قدرت بر اتراع
ابتکار
هم دارد ، ولی مایه‏های اصلی اختراع و ابتکار بشر باز خود طبیعت است یعنی از طبیعت الگو می‏گیرد . (
در معارف ا
سلامی در نهج البلاغه و یر آن روی این قضیه زیاد تکیه شده است
قهرا همینطور هم است . ) [ اما ] خدا کار خودش را از یک صن دگری‏
ت
لی نکره چ هر چه هست صنع اوست و مقدم بر صنع او چیزی نیست .
پس کلمه " فطر " سای با ابتداء و اختراع است ، یعنی عملی که از
روی چیز دیگری ت
قید نشده است .
بعد
می‏گوید : وافره : احاة نه کالجسة والکبة طرت یعنی حات‏
خاص و
نوع خاصی از آفری ، ث لت " جلسة " و " رکة " به‏
معنی نوع خ
اصی شستن و نوع خاصی ایستادن است ( 1 ) . والمعنی انه یلد
علی نوع من
الجبة الطبع المتهیی الدین لو ترک علیها لاستر عی‏
لزمها . یعنی انسان به نوعی از جبلت و سرشت و طبیعت آفریده شده است
ک
برای پذیرش دین آمادگی دارد و اگر به حال خد و به حال طبیعی را شود
همان راه را انت
خاب ی‏کد گر ایکه عوال خارجی قسری او را از راش‏
نرف کرده باشد .
بعد اب
ن اثیر ی‏گید ر حدیث ، لغت " فطرت " مکرر آمده است . مثلا
در حدیثی ا
ز پیغمبر اکرم که ابن ثیر ابتدای یث را نیاورده آمده است
: " « علی غیر فطره محمد » " یع
نی " علی غیر دین محمد " یعن در
اینجا به جای کلمه " دین " خود کمه " طرت " آمده است . همچنین از
علی ( ع )
نقل می‏کند : « و جبار القلوب علی فطراتها »
خدای مت
عال که دلها را آریده است جبار دلها بر اساس فطرتهای این
د
هست . در اینجا " فطرت " جمع بسته شده است : فرات ( طرتها ) .
از اینجا ما یک نشانه پیدا
میکن که آنچه که از نظر معارف اسلامی ،
فطری انسان است یک چیز نیست بلکه انسان فطریاتی دار
د . اب اثیر گفته‏
است : " علی
فطراتها " ای علی خلقها (نهایه بن اثیر ، ج / 3 ص . 457 ) .

!سخن ابن عباس


حدیث عجیبی از ابن عباس نقل می‏
ن ک من همین دیث را قینه می‏گیرم‏
بر اینکه لغت " فطرت "
از لغاتی است که قرآ برای اول بار به کار
برده است . اب
ن عباس که پسر عموی پیغمبر و مردی قرشی عالم است او
یک عجمی نبود
ه که بگوییم از لغت عرب ناآگاه بوده است می‏گوید من منی‏
کلمه " فطرت " ر
ا که در قرآن آمده است آن وقتی فهمیدم که با یک
اعراب
بادی نشین وبرو شدم که این کلمه را در موردی به کار برد . وقتی‏
ای
ن کلمه ا در آن مورد به ار بر مفهو آیه برای من روشن شد . میگود :
م
ا کنت ادری م فار السموات والارض حتی احتکم الی اعرابیان فی بئر .
لغت " فاطر " را که در قر
آن آمده است درست نفهمیده بودم تا اینکه دو
ن
فر اعرابی ( عرب بادیه نشین ) آمدند که درباه یک چاه آب با یکدیگر اختلاف داشتند .
یکی از آنها گفت : انا فطرتها . می‏خاست بگوید اه ال من است . مقصودش این بود
ک
ه من ابتداء آن را حفر کردم . ( میدانید قتی چاه را می‏کنن [ س از
مدتی ] آب ، خود را پایین
میشد لذا و مرتبه آن را حفر می‏کنند و چند
متر پا
یین‏تر می‏رون ) می‏خاست بگوید من صاحب اولش هستم ، یعنی آن کسی‏
که
اول بار این چاه را حفر کرد من بودم . ابن عباس می‏گوید از اینجا
فهمیدم که لغت " فط
رت " در قرآن چه معنایی می‏هد : یک خلقت صددرصد
ابتد
ایی در انسان که حتی در غیر انسا هم سابه ندارد .
در م
وارد دیری هم ه لغت فطر ر زبان عربی به کار برده شده است‏
مفهوم ابتدایی بودن و سابقه نداشتن
در آن هست . مثلا رب می‏گوید : "
فطر ناب ا
لبعیر فرا " اذا شق اللحم و طلع . وقتی ک دندان تر در
می‏آید و برای او
لین بار گوشت را می‏شکا ان ابتدای طوعش را با " فطر
" بیان می‏کنند .
همچنین اوین شیری را ک ز پستان حیوان گرفته می‏شود به‏
اعتبا
ر اینکه برای الین ار رفته شده است " فطر " می‏گویند .
راغب اصفهانی هم این لغ
ت را در همین دودی که ابن اثی در النهایه‏
شکافته است ، شکافته
و چون تقریبا ترار می‏شود دیگر آنها را ذکر نمی‏کنم‏
.

!کلام مرحوم شیخ عباس قمی


مرحوم شیخ عباس قمی - رضوان الل
ه علیه - در کتاب سفینة البحار
از مطرزی که یک
ی یر ا لغویون است نقل می‏کند که گفته است فطرت یعنی خلقت . آنگاه حدیث " « کل مولود یول علی الفطره » "
را از غوال
ی اللئالی نقل می‏کن و بعد حدیثی از امام صادق ( ع ) نقل می‏کند
که به یک منا
سبتی لغت " فطره " را به کار برده‏اند ولی در غیر مورد
فطرتی که ما ی‏گوییم . ابی بصیر می‏گوید که روزی خدمت امم صادق ( )
بودیم ، گوشت شتری آورد
ند و خوردیم ، بع مقداری شیر آوردند و ایشان از
/>آن شیر آشامیدند و ب من فتد که تو هم بیاشام و من نیز آشامید و گفتم‏
: ایش ؟ این چیست ؟ (
دیدم ی مزه خاصی می‏ه ) « قال انها الفطره »
فرمود
این " فطره " است ( 1 ) ( کک شیر تازه در وقت دوشیدن ) . پس‏
باز ه
مان مفهوم ابتدائیت در این لغت هست . از لغت " فطرت "
/>می‏گذریم .تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 20 مرداد 1384 [13:26 ]   3   یاسر ناظم نیا      جاری 
 شنبه 10 اردیبهشت 1384 [20:40 ]   2   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 شنبه 10 اردیبهشت 1384 [20:40 ]   1   محمد ورهرام      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..