منو
 صفحه های تصادفی
زبان برنامه نویسی سطح پایین
دیوپتر
فلسفه وجودی حروف مقطعه
گل شیپوری
ستایش رسول خدا از ابوطالب
غذای امام علی علیه السلام در زمان حکومت
دانشکده اقتصاد
اخلاق پزشکی
نشانه های ظهور امام مهدی علیه السلام از زبان امام باقر علیه السلام
طیف ستاره
 کاربر Online
428 کاربر online
Lines: 1-53Lines: 1-85
-مراد این دانشمندان از دین، ((دین وحیانى)) و الهى است نه هر چه که نام‏دین بر او نهاده مى‏شود. ومنظور آنها ((دین بشرى)) و ادیانى‏که ساخته انسان است و ریشه در نیازهاى آدمى دارد، نمی باشد. و منظور آنها دینی نیست که بر پایه ((بت پرستى)) ‏یا اعتقاد به نیروهاى جادویى و مانند آن باشد. بلکه منظور آنها از دین ادیانى است که ریشه در ((غیب)) دارند و پایه و اساس آنها بر ((وحى)) و پیام الهى استوار است، و انسان نه‏سازنده دین بلکه دریافت کننده پیام الهى است که باید به آن‏اعتقاد پیدا کرده و به محتواى وحى ملتزم شده و ((سلوک)) فردى واجتماعى خود را بر آن اساس تنظیم کند.
*دانشمند بزرگ اسلامی و مفسر گرانقدر ((مذهب شیعه))، ((علامه طباطبایی)) بعد از فطری دانستن بحث خداشناسی دین در جاهای مختلف کتابها و تفسیر خویش دین را تعریف نموده است مثلاً وی با بیان اینکه دین تنها به ((نیایش)) و ستایش خدا نپرداخته، بلکه برای کلیه شئون فردی و اجتماعی انسان دستورهایی جامع و مقرراتی مخصوص وضع نموده است، دین را اینگونه تعریف می‌کند : «دین، عقاید و یک سلسله دستورهای عملی و اخلاقی است که پیامبران از طرف خداوند برای راهنمایی و هدایت بشر آورده اند، اعتقاد به این عقایدو انجام این دستورها، سبب سعادت و خوشبختی انسان در دو جهان است» (خلاصه تعالیم اسلام، ص 4، و یا شیعه دراسلام ص 41).
ایشان در ((تفسیر المیزان)) بعد از غیر تقلیدی دانستن پیروی از دین می‌نویسد: دین مجموعه ای از معارف مربوط به مبدأ و ((معاد)) و ((قوانین اجتماعی)) ، از ((عبادات)) و ((معاملات)) که از طریق ((وحی)) و ((نبوت)) به بشر رسیده، نبوتی که صدقش با ((برهان)) ثابت شده و نیز مجموعه از اخبار که مخبر صادق ازآن خبر داده، مخبری که باز صادق بودنش به برهان ثابت شده است (ترجمه تفسیر المیزان، ج 1، ص 64). و در جا دیگر می نویسد:دین نظام عملى مبتنى بر ((اعتقاد)) است که مقصود از اعتقاد در این مورد تنها علم نظرى نیست; زیرا علم نظرى به تنهایى مستلزم عمل نیست، بلکه مقصود از اعتقاد، علم به وجوب پیروى بر طبق مقتضاى علم قطعى است (المیزان، ج 15، ص 8) .
نیز ذیل آیه‏27 سوره روم می نویسد: «لیس الدین الا سنة الحیاة و السبیل التى یجب على الانسان ان یسلکها حتى یسعد فى حیاته فلا غایة للانسان یتبعها الالسعادة‏»; دین جز ((قانون)) زندگى و راهى که انسان باید براى رسیدن به سعادت بپیماید، نیست و هدف نهایى انسان همان رسیدن به سعادت است. (جان‏ناس، تاریخ جامع ادیان، ترجمه على اصغر حکمت، ص‏79 و 81)
ونیز بیان می کند که: دین روش مخصوصى است در زندگى که صلاح دنیا را به طورى که موافق کمال اخروى و حیات دایمى حقیقى باشد تامین مى‏نماید. پس در ((شریعت))‏ باید قانون‏هایى وجود داشته باشد که روش زندگانى را به اندازه احتیاج، روشن سازد (المیزان، ج 2، ص 182).
*((استاد مطهری)) رحمه الله علیه می‌نویسد: اصول ((مکتب)) انبیاء که دین نامیده می‌شود یکی بوده است و آن ((اسلام)) است و اسلام نام دین خداست، که یگانه است، همه پیامبران برای آن مبعوث شده‌اند و به آن دعوت نموده اند. صورت جامع و کامل دین خدا به وسیله خاتم پیامبران ((حضرت محمد)) (ص) به مردم ابلاغ شد و نبوت پایان یافت و امروز با همین نام در جهان شناخته می‌شود (مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی ، ص209) .
*سید مجید ظهیری (درآمدی بر روش شناسی مسأله نسبت علم و دین ، ص 5) می‌نویسد : دین مجموعه تعالیمی است که از طریق غیر عادی کسب ((معرفت)) یعنی وحی بدست می‌آید.
*دکتر ((بیوک علیزاده)) (ماهنامه اندیشه حوزه ، ص 97) در تعریف کاربردی از دین می‌نویسد: ادیان، علی العموم، برای پیروان خود سه کار انجام داده اند :
+{picture=readquran.jpg height=305 width=220 align=left}مراد این دانشمندان از دین، ((دین وحیانى)) و الهى است نه هر چه که نام‏دین بر او نهاده مى‏شود. ومنظور آنها ((دین بشرى)) و ادیانى‏که ساخته انسان است و ریشه در نیازهاى آدمى دارد، نمی باشد.
و منظور آنها دینی نیست که بر پایه ((بت پرستى)) ‏یا اعتقاد به نیروهاى جادویى و مانند آن باشد. بلکه منظور آنها از دین ادیانى است که ریشه در ((غیب)) دارند و پایه و اساس آنها بر ((وحى)) و پیام الهى استوار است، و انسان نه‏سازنده دین بلکه دریافت کننده پیام الهى است که باید به آن‏اعتقاد پیدا کرده و به محتواى وحى ملتزم شده و ((سلوک)) فردى واجتماعى خود را بر آن اساس تنظیم کند.
*((علامه طباطبایی)) با بیان اینکه دین تنها به ((نیایش)) و ستایش خدا نپرداخته، بلکه برای کلیه شئون فردی و اجتماعی انسان دستورهایی جامع و مقرراتی مخصوص وضع نموده است، می گوید:
دین، عقاید و یک سلسله دستورهای عملی و اخلاقی است که پیامبران از طرف خداوند برای راهنمایی و هدایت بشر آورده اند، اعتقاد به این عقایدو انجام این دستورها، سبب سعادت و خوشبختی انسان در دو جهان است. />
**ایشان در ((تفسیر المیزان)) بعد از غیر تقلیدی دانستن پیروی از دین می‌نویسد: دین مجموعه ای از معارف مربوط به مبدأ و ((معاد)) و ((قوانین اجتماعی)) ، از ((عبادات)) و ((معاملات)) که از طریق ((وحی)) و ((نبوت)) به بشر رسیده، نبوتی که صدقش با ((برهان)) ثابت شده و نیز مجموعه از اخبار که مخبر صادق ازآن خبر داده، مخبری که باز صادق بودنش به برهان ثابت شده است . />**در جا دیگر می نویسد:دین نظام عملى مبتنى بر ((اعتقاد)) است که مقصود از اعتقاد در این مورد تنها علم نظرى نیست; زیرا علم نظرى به تنهایى مستلزم عمل نیست، بلکه مقصود از اعتقاد، علم به وجوب پیروى بر طبق مقتضاى علم قطعى است .
/>**ذیل آیه‏27 سوره روم نیز می نویسد: «لیس الدین الا سنة الحیاة و السبیل التى یجب على الانسان ان یسلکها حتى یسعد فى حیاته فلا غایة للانسان یتبعها الالسعادة‏»،دین جز ((قانون)) زندگى و راهى که انسان باید براى رسیدن به سعادت بپیماید، نیست و هدف نهایى انسان همان رسیدن به سعادت است.
**ونیز بیان می کند که: دین روش مخصوصى است در زندگى که صلاح دنیا را به طورى که موافق کمال اخروى و حیات دایمى حقیقى باشد تامین مى‏نماید. پس در ((شریعت))‏ باید قانون‏هایى وجود داشته باشد که روش زندگانى را به اندازه احتیاج، روشن سازد. />
*((استاد مطهری)) رحمه الله علیه می‌نویسد: اصول ((مکتب)) انبیاء که دین نامیده می‌شود یکی بوده است و آن ((اسلام)) است و اسلام نام دین خداست، که یگانه است، همه پیامبران برای آن مبعوث شده‌اند و به آن دعوت نموده اند.
*سید مجید ظهیری می‌نویسد : دین مجموعه تعالیمی است که از طریق غیر عادی کسب ((معرفت)) یعنی وحی بدست می‌آید.
*دکتر ((بیوک علیزاده)) در تعریف کاربردی از دین می‌نویسد: ادیان، علی العموم، برای پیروان خود سه کار انجام داده اند :
 1- توصیفی از جهان هستی و جایگاه آدمی در آن بدست داده اند (((جهان بینی))). 1- توصیفی از جهان هستی و جایگاه آدمی در آن بدست داده اند (((جهان بینی))).
-2- بر اساس توصیف یاد شده شیوة زندگی خاصی را توصیه نموده اند. +2- بر اساس توصیف یاد شده شیوه زندگی خاصی را توصیه نموده اند.
 3- آن توصیف و شیوة زندگی مبتنی بر آن را در قالب اعمالی نمادین و سمبلیک که همان عبادیات هستند متبلور کرده اند. 3- آن توصیف و شیوة زندگی مبتنی بر آن را در قالب اعمالی نمادین و سمبلیک که همان عبادیات هستند متبلور کرده اند.
- در جای دیگر می نویسد: « ان الدین فى عرف القرآن هو السنة الاجتماعیة الدائرة فى المجتمع و ان السنن الاجتماعیه اما دین حق فطرى و هو الاسلام او دین محروف عن الدین الحق و سبیل‏الله عوجا »; دین در ((عرف)) قرآن، ((سنت اجتماعى)) حاکم بر جامعه مى‏باشد و سنت‏هاى اجتماعى یا ((دین حق)) و فطرى است که همان اسلام مى‏باشد یا دین منحرف از راه خدا و ((تحریف)) شده است. (حیات تعقلى اسلام ، ص 81 ).
*((آیة الله جوادى آملى)) می نویسد: «دین مجموعه عقاید، اخلاق، قوانین و مقرراتى است که براى اداره امور جامعه انسانى و پرورش انسانها باشد.» (شریعت در آیه معرفت، ص‏93 – 95) . در جای دیگر می نویسد:
دین مجموعه عقاید و ((قوانین)) و مقرراتى است که هم به اصول فکرى بشر نظردارد و هم در باره اصول گرایشى وى سخن مى‏گوید و هم اخلاق و شئون‏زندگى او را تحت پوشش قرار مى‏دهد و به دیگر سخن، دین مجموعه‏عقاید و اخلاق و قوانین و مقرراتى است که براى اداره جامعه‏انسانى و پرورش انسان‏ها در اختیار انسان قرار دارد.
با توجه به این تعریف روشن مى‏گردد ، دینى که مبتنى بر وحى است‏از بخشهاى گوناگون تشکیل مى‏شود یک بخش آن عقاید است ‏یعنى حقایق‏و واقعیاتى که باور و اعتقاد به آنها از مسلمانان خواسته شده‏است مانند ((خدا))، وجود ((قیامت)) و معاد، نبوت و ((بهشت)) و ((دوزخ)) و امثال‏آن‏ها.
بخش دیگر آن ((اخلاقیات)) است ‏یعنى تعالیمى که فضائل و رذایل‏اخلاقى را به انسان شناسانده و راه ((تهذیب نفس)) از رذایل و تخلق‏به فضائل را به وى ارائه داده است.
بخش دیگر آن شریعت و مناسک و احکام و مقررات است که چگونگى‏تنظیم روابط اجتماعى حقوقى و مدنى و سلوک اجتماعى و کیفیت‏روابط اقتصادى و سیاسى و نظامى در این بخش قرار مى‏گیرد( ماهنامه پاسدار اسلام شماره 223) .
*((استاد محمدتقى مصباح یزدی)) در تعریف دین می آورد : کلمه دین به مجموعه‏اى از عقاید، اخلاقیات، ((احکام)) و قوانین فردى و اجتماعى اطلاق مى‏شود و ((ادیان آسمانى)) آیین‏هایى هستند که از طرف خداى متعال به پیغمبران وحى شده‏اند ( ایدئولوژى تطبیقى، ص‏13)
در جای دیگر یادآوری می کند: دین برابر است ‏با اعتقاد به آفریننده‏اى براى جهان و انسان و دستورات عملى متناسب با این عقاید ( آموزش عقاید، ج 1، ص 28) .
*محمد جواد باهنرمی نویسد: دین عبارت از نظام اعتقادى، عملى و اخلاقى به هم پیوسته‏اى است که از جانب خدا بر پیامبران وحى شده است ‏تا مردم را بر آن اساس، ((ارشاد)) و راهنمایى نمایند ( معارف اسلامى، ص‏70 ).
*دانشمند گرامی فضل الله کمپانی می‌گوید : دین به معنای وسیع آن عبارتست از شناختن خدا و دانستن وظایف آدمی در برابر او و انجام آنها و دانستن ((تکلیف)) شخص نسبت به وجود خود و همنوعان خود و همچنین نسبت به حیوانات و بلکه سایر موجودات و همه اینها از ((غریزه)) فطری انسان سرچشمه می‌گیرد.بنابراین دین شامل تکالیف ثلاثه می‌شود یعنی ((تکالیف الهی)) که شامل ((تکالیف نظری)) و عملی است که تکالیف نظری همان ((اصول اعتقادات)) است و ((تکالیف عملی)) همان عبادات می‌باشد، ((تکالیف اجتماعی)) که مبتنی بر تکالیف حقوقی و اخلاقی است. تکالیف فردی که شامل تکالیف جسمی و روحی است (ماهیت و منشاء دین، ص114).
+ />در جای دیگر می نویسد: « ان الدین فى عرف القرآن هو السنةالاجتماعیة الدائرة فى المجتمع و ان السنن الاجتماعیه اما دین حق فطرى و هو الاسلام او دین محروف عن الدین الحق و سبیل‏الله عوجا »; دین در ((عرف)) قرآن، ((سنت اجتماعى)) حاکم بر جامعه مى‏باشد و سنت‏هاى اجتماعى یا ((دین حق)) و فطرى است که همان اسلام مى‏باشد یا دین منحرف از راه خدا و ((تحریف)) شده است. /> />::{picture=din.jpg height=305 width=350 }:: />
*((آیة الله جوادى آملى)) می نویسد:دین مجموعه عقاید، اخلاق، قوانین و مقرراتى است که براى اداره امور جامعه انسانى و پرورش انسانها باشد. />می نویسد:
دین مجموعه عقاید و ((قوانین)) و مقرراتى است که هم به اصول فکرى بشر نظردارد و هم در باره اصول گرایشى وى سخن مى‏گوید و هم اخلاق و شئون‏زندگى او را تحت پوشش قرار مى‏دهد و به دیگر سخن، دین مجموعه‏ عقاید و اخلاق و قوانین و مقرراتى است که براى اداره جامعه‏انسانى و پرورش انسان‏ها در اختیار انسان قرار دارد.
*با توجه به این تعریف روشن مى‏گردد ، دینى که مبتنى بر وحى است‏از بخشهاى گوناگون تشکیل مى‏شود یک بخش آن عقاید است ‏یعنى حقایق‏و واقعیاتى که باور و اعتقاد به آنها از مسلمانان خواسته شده‏است مانند ((خدا))، وجود ((قیامت)) و معاد، نبوت و ((بهشت)) و ((دوزخ)) و امثال‏آن‏ها.
بخش دیگر آن ((اخلاقیات)) است ‏یعنى تعالیمى که فضائل و رذایل‏اخلاقى را به انسان شناسانده و راه ((تهذیب نفس)) از رذایل و تخلق‏ به فضائل را به وى ارائه داده است.
بخش دیگر آن شریعت و مناسک و احکام و مقررات است که چگونگى‏تنظیم روابط اجتماعى حقوقى و مدنى و سلوک اجتماعى و کیفیت‏روابط اقتصادى و سیاسى و نظامى در این بخش قرار مى‏گیرد
*((استاد محمدتقى مصباح یزدی)) در تعریف دین می آورد : کلمه دین به مجموعه‏اى از عقاید، اخلاقیات، ((احکام)) و قوانین فردى و اجتماعى اطلاق مى‏شود و ((ادیان آسمانى)) آیین‏هایى هستند که از طرف خداى متعال به پیغمبران وحى شده‏اند
در جای دیگر یادآوری می کند: دین برابر است ‏با اعتقاد به آفریننده‏اى براى جهان و انسان و دستورات عملى متناسب با این عقاید.
*محمد جواد باهنرمی نویسد: دین عبارت از نظام اعتقادى، عملى و اخلاقى به هم پیوسته‏اى است که از جانب خدا بر پیامبران وحى شده است ‏تا مردم را بر آن اساس، ((ارشاد)) و راهنمایى نمایند .
*دانشمند گرامی فضل الله کمپانی می‌گوید : دین به معنای وسیع آن عبارتست از شناختن خدا و دانستن وظایف آدمی در برابر او و انجام آنها و دانستن ((تکلیف)) شخص نسبت به وجود خود و همنوعان خود و همچنین نسبت به حیوانات و بلکه سایر موجودات و همه اینها از ((غریزه)) فطری انسان سرچشمه می‌گیرد.بنابراین دین شامل تکالیف ثلاثه می‌شود یعنی ((تکالیف الهی)) که شامل ((تکالیف نظری)) و عملی است که تکالیف نظری همان ((اصول اعتقادات)) است و ((تکالیف عملی)) همان عبادات می‌باشد، ((تکالیف اجتماعی)) که مبتنی بر تکالیف حقوقی و اخلاقی است. تکالیف فردی که شامل تکالیف جسمی و روحی است . />
 *((مولانا)) جلال الدین رومی می فرماید : *((مولانا)) جلال الدین رومی می فرماید :
 
 
 
 
  
-چون ز خود رستی همه برهان شدی +چون ز خود رستی همه برهان شدی
  
  
-????? +
  
  
-چون که گفتی بنده ام سلطان شدی +چون که گفتی بنده ام سلطان شدی
  
 
 
 
 
 *((علامه اقبال لاهوری)) در تعریف دین می‌نویسد: *((علامه اقبال لاهوری)) در تعریف دین می‌نویسد:
 
 
 
 
  
-چیست دین برخاستن از روی خاک +چیست دین برخاستن از روی خاک
  
  
-????? +
  
  
-تا که آگه گردد از خود جان پاک +تا که آگه گردد از خود جان پاک
  
 
 
 
 
 +!منابع
 +خلاصه تعالیم اسلام، ص 4
 +شیعه دراسلام ص 41
 +ترجمه تفسیر المیزان، ج 1، ص 64
 +المیزان، ج 2، ص 182 و ج15، ص 8
 +جان‏ناس، تاریخ جامع ادیان، ترجمه على اصغر حکمت، ص‏79 و 81
 +شریعت در آینه معرفت، ص‏93 – 95
 +حیات تعقلى اسلام ، ص 81
 +ماهنامه اندیشه حوزه ، ص
 +درآمدی بر روش شناسی مسأله نسبت علم و دین ، ص 5
 +مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی ، ص209
 +معارف اسلامى، ص‏70
 +ماهنامه پاسدار اسلام شماره 223
 +ایدئولوژى تطبیقى، ص‏13
 +آموزش عقاید، ج 1، ص 28
 +ماهیت و منشاء دین، ص114

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 31 تیر 1385 [06:59 ]   8   رضا معرب      جاری 
 چهارشنبه 09 دی 1383 [09:58 ]   7   اسماعیل جلمبادانی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 09 دی 1383 [09:55 ]   6   اسماعیل جلمبادانی      v  c  d  s 
 سه شنبه 01 دی 1383 [09:51 ]   5   اسماعیل جلمبادانی      v  c  d  s 
 سه شنبه 01 دی 1383 [09:47 ]   4   اسماعیل جلمبادانی      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 آذر 1383 [13:05 ]   3   اسماعیل جلمبادانی      v  c  d  s 
 شنبه 28 آذر 1383 [11:18 ]   2   اسماعیل جلمبادانی      v  c  d  s 
 شنبه 28 آذر 1383 [10:48 ]   1   اسماعیل جلمبادانی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..