منو
 کاربر Online
437 کاربر online
Lines: 1-81Lines: 1-43
-!((نیروی الکتریکی)) 
-نیروی الکتریکی یک ((نیروهای بنیادیی|نیروی بنیادی)) است و از ((بار الکتریکی)) مایه می‌گیرد. این نیرو ممکن است جاذبه (وقتی‌که دو بار الکتریکی غیر همنوع هستند) یا دافعه (وقتیکه دو بار الکتریکی همنوع هستند) باشد و مقدار آن با حاصل ضرب دو بار الکتریکی نسبت مستقیم و با مجذور فاصله دو بار الکتریکی نسبت معکوس دارد و رابطه آن در دستگاه SI بصورت F=q1q2/4пε0r2 نوشته می شود. 
-!((نیروی الکترواستاتیک)) 
-هنگامیکه اجسام بادار ساکن باشند، در اینصورت نیروی الکتریکی را که بر یکدیگر وارد می‌کنند، نیروی جاذبه یا دافعه الکترواستاتیک است و به اختصار آن را ((نیروی کولمبی)) می‌گویند. 
-!((نیروی جاذبه نیوتنی)) 
-نیروی جاذبه موجود بین اجسام یک نیروی بنیادی است و از جرم مایه می‌گیرد و تعداد آن با حاصلضرب در جرم نسبت مستقیم و با مجذور فاصله دوجرم از یکدیگر نسبت معکوس دارد و رابطه آن بصورت F=G MM’/d2 نوشته می‌شود که در آن G ((ثابت جهانی گرانش)) بوده و مقدار آن برابر 10-11 Nm2/Kg2×6.673 نیوتن متر مربع بر مجذور کیلوگرم می‌باشد. این نیرو را به اختصار نیروی جاذبه نیوتنی می‌گویند. 
-!((نیروی اصطکاک)) 
-اگر جسمی بجرم m را در روی یک میز افقی دراز ، پرتاب کنیم، سرانجام متوقف می‌شود. این گفته به این معنی است که جسم هنگام حرکت تحت اثر شتاب میانگین a که جهتش در خلاف جهت حرکت است قرار می‌گیرد. و هرگاه جسمی در یک چارچوب لخت شتاب بگیرد همواره نیرویی مطابق ((قانون دوم نیوتن)) به حرکت آن وابسته می‌کنیم، نیرویی که در اینجا شتاب ’a را در خلاف جهت حرکت جسم ایجاد کرده و موجب توقف جسم می‌گردد، نیروی اصطکاک گویند. 
-!((نیروی لخت)) 
-معمولا در حرکت اجسام ، چارچوبهای مرجع که برای بررسی این حرکتها در نظر می‌گیریم، لخت هستند. اگر چنانچه بجای چارچوب لخت از یک چارچوب نالخت استفاده کنیم، در اینصورت باید از نیروهای غیر نیونی یا نیروهای لختی استفاده کنیم. بر خلاف نیروهای نیوتنی ، این نیروها را نمی‌توان به یک جسم مشخص در محیط ذره مورد نظر وابسته دانست. همچنین اگر ذره را از یک چارچوب مرجع لخت مشاهده کنیم، نیروهای لختی ناپدید می‌شوند. پس در واقع این نیروها را نوعی نیروی مجازی می‌توان در نظر گرفت که در انتقال از یک چارچوب لخت به یک چارچوب نالخت ظاهر می‌شوند. 
-!((نیروی گریز از مرکز)) 
-از جمله نیروهای لختی می‌توان نیروی گریز از مرکز را نام برد. اگر ((حرکت دایروی)) یک ذره را از دید ناظری که روی یک صفحه چرخان در یک چارچوب مرجع نالخت که به همراه ذره می‌چرخد بررسی کنیم، در اینصورت این ناظر ذره را ساکن می‌بینید. اما اگر این ذره را اندکی در امتداد شعاع دایره به طرف مرکز دایره بکشد، احساس می‌کند که ذره دوباره به عقب بر می‌گردد. و لذا از نظر این ناظر ذره تحت تاثیر یک نیرویی که در راستای شعاع و بطرف خارج است، قرار می‌گیرد. این نیرو را نیروی گریز از مرکز گویند. 
-!((نیروی جانب مرکز)) 
-اگر حرکت دایروی یک ذره را از دید ناظری که در روی زمین ثابت است، بررسی کنیم در اینصورت این ناظر مشاهده می‌کند که ذره تحت تاثیر یک نیرویی که در امتداد شعاع ((حرکت دایروی)) و بطرف داخل بر آن وارد می‌شود، قرار دارد. این نیرو را نیروی جانب مرکز گویند که با جرم ذره و مجذور سرعت آن نسبت مستقیم و با شعاع مسیر حرکت دایروی نسبت عکس دارد و از رابطه F=mu2/R محاسبه می‌گردد. 
 !((نیروی پایستار)) !((نیروی پایستار))
-جسمی را در نظر بگیرید که تحت تاثیر نیرویی در امتداد یک مسیر حرکت رفت و برگشت انجام می‌دهد. اگر تعداد کار انجام شده توسط این نیرو در مسیر رفت و برگشت فوق صفر باشد، نیروی مذکور یک نیروی پایتار است. از جمله نیروهای پایستار می‌توان ((نیروی فنی)) یا ((نیروی فنری|نیروی هوک)) را نام برد. بعبارت دیگر می‌توان گفت که نیروهای ناپایستار از یک پتانسیل مشتق شده‌اند. +جسمی را در نظر بگیرید که تحت تاثیر نیرویی در امتداد یک مسیر حرکت رفت و برگشت انجام می‌دهد. اگر تعداد کار انجام شده توسط این نیرو در مسیر رفت و برگشت فوق صفر باشد، نیروی مذکور یک نیروی پایستار است. از جمله نیروهای پایستار می‌توان ((نیروی کسانی فنر)) یا نیروی هوک را نام برد. به عبارت دیگر می‌توان گفت که نیروهای ناپایستار از یک ((پتانسیل نیرو|پتانسیل)) مشتق شده‌اند.
 !((نیروی ناپایستار))  !((نیروی ناپایستار))
-اگر کار انجام شده توسط نیرویی بر روی یک جسم در امتداد یک مسیر رفت و برگشت صفر نباشد، چنین نیروی ناپایستار می‌گویند. از جمله نیروی ناپایستار می‌توان ((نیروی اصطکاک)) را نام برد. بعبارت دیگر می‌توان گفت که نیروهای ناپایتار از یک پتانسیل مشتق نشده‌اند. +اگر کار انجام شده توسط نیرویی بر روی یک جسم در امتداد یک مسیر رفت و برگشت صفر نباشد، چنین نیروی ناپایستار می‌گویند. از جمله نیروی ناپایستار می‌توان ((نیروی اصطکاک)) را نام برد. به عبارت دیگر می‌توان گفت که نیروهای ناپایستار از یک پتانسیل مشتق نشده‌اند.
 !((نیروی وابسته به زمان)) !((نیروی وابسته به زمان))
-در حالت کلی نیروی F که بر یک یا چند جسم وارد می‌شود می‌تواند تابعی از ((زمان)) ، ((مکان)) ، ((سرعت)) و یا هرسه باشد. نیروی وابسته به زمان نیرویی است که فقط تابع زمان ت، و با گذشت زمان مقدار و یا جهت این نیرو تغییر می‌کند. +در حالت کلی نیروی F که بر یک یا چند جسم وارد می‌شود می‌تواند تابعی از ((زمان)) ، ((مکان)) ، ((سرعت)) و یا هر سه باشد. نیروی وابسته به زمان نیروهایی هستند که فقط تابع زمان وه و با گذشت زمان مقدار و یا جهت این ((انواع نیرو|نیروها)) تغییر می‌کند.
 !((نیروی وابسته به سرعت)) !((نیروی وابسته به سرعت))
-این نیرو نوع دیگری از نیروهاست که فقط تابع ((سرعت|سرعت ذره)) است. با تغییر سرعت مقدار یا جهت این نیرو نیز تغییر می‌کند. بعنوان مثال در مورد حرکت یک بعدی ، نیروهای اصطکاک تنهای نیروهای مهمی هستند که به سرعت وابسته هستند. +این نیرو نوع دیگری از نیروهاست که فقط تابع ((سرعت|سرعت ذره)) است. با تغییر سرعت ، مقدار یا جهت این نیرو نیز تغییر می‌کند. به عنوان مثال در مورد حرکت یک بعدی ، نیروهای اصطکاک تنهای نیروهای مهمی هستند که به سرعت وابسته هستند.
 !((نیروهای وابسته به مکان)) !((نیروهای وابسته به مکان))
-اگر چنانچه نیروی وارد بر یک ذره فقط تابعیت مکانی داشته باشد، چنین نیرویی را نیروی وابسته به مکان می‌گویند. معمولا نیروهای وابسته به مکان پایستار هستند و از یک پتانسیل مشتق می‌شوند. بعنوان مثال نیروی فنری یا نیروی هوک که بر یک ذره متصل به فنر وارد می‌شود، یک نیروی وابسته به مکان است.
!((نیروی ری|یری هوک)) یا ((نیری فنری)) />نیکه یک جسم جامدی (انند یک فنر) غییر ک یدا می‌ند، اینه ییر شکل یش ح یاد نا، جسم ا نیرویی ما ا مقدار غییر شکل در ق ییر شک قو میند که این نیرو نیروی هوک می‌گویند.
+اگر چنانچه نیروی وارد بر یک ذره فقط تابعیت مکانی داشته باشد، چنین نیرویی را نیروی وابسته به مکان می‌گویند. معمولا نیروهای وابسته به مکان ((نیروی پایستار|پایستار)) هستند و از یک پتانسیل مشتق می‌شوند. بعنوان مثال نیروی فنری یا نیروی هوک که بر یک ذره متصل به فنر وارد می‌شود، یک نیروی وابسته به مکان است.
!نیروهای داخی
ر جس جامد را ی‌توان متشکل از تعداد زیادی ذر در نظر گ که در کنار یکدیگر قرار گرفته و جسم جامد را تشکلیل داداند. این ذرات در درون جسم جامد بر یکدیگر نیروهیی وارد می کنن ک ای نیروها را نیروهای داخلی می‌ویند. ن نیوه ن به ((قانون سوم نیوتن)) همدیر را دو به و نثی می کنند و لذا نقی حکت سم ندارند. />!نیوهای ج />مجموعه مام نیروهایی ا ک ا رف جسام دیگری که میط یک جسم را تشکیل می دهند ، بر آ ود می شد یوی خارجی می ویند. این نیروها حرکت و سکون جسم کاملا موثرند.
 !((نیروی کنش و واکنش)) !((نیروی کنش و واکنش))
-نیروهای وارد بر هر جسم از اجسام دیگری که محیط آن جسم را تشکیل می‌دهند، ناشی می‌شود. هرنیرو فقط یک جنبه از برهمکنش متقابل میان دو جسم را نشان می‌دهد، به تجربه ثابت شده است که هرگاه جسمی به جسم دیگر نیرو وارد کند، جسم دوم نیز همواره نیرویی که از نظر بزرگی مساوی همان نیروی جسم اول بوده ولی جهتش مخالف آن است، بر آن وارد می‌کند. اگر یکی از این دو نیرو را کنش بنامیم، دیگری را واکنش ی‌ویند. هر کدام از این نیروها را می‌توان کنش و دیگری را واکنش دانست.
قضیه اندازه حرکت خطی:
این قضیه بیان می کند که آهنگ تغییر اندازه حرکت خطی یک جسم با برنید کل نیروهایی که به این جسم وارد می شوند متناسب بوده و در جهت این نیروی برآیند قرار دارد. با استفاده از روابط ریاضی ، بیان فوق را می توان بصورت زیر نشان داد. />r />نیروهای داخلی:
هجسم جامد را می توان متشکل از تعداد زیادی ذره در نظر گرفت که در کنار یکدیگر قرار گرفته و جسم جامد را تشکلیل داده اند. این ذرات در درون جسم جامد بر یکدیگر نیروهایی وارد می کنند که این نیروها را نیروهای داخلی می گویند. این نیروها بنا به قانون سوم نیوتن همدیگر را دو به دو خنثی می کنند و لذا نقشی در حرکت جسم ندارند.
نیروهای خارجی:
جموعه تمام نیروهایی را که از طرف اجسام یگری که محیط یک جسم را تشکیل می دهند ، بر آن جسم وارد می شود نیروهای خارجی می گویند. این نیروها در حرکت و سکون جسم کاملا موثرند.
نی
روی پیش ران موشک:
در د
ستگاههی با جر متغییر (که در آن جرم به نوی تغییر می کند) آهنگ انتقال تکانه به داخل (یا خارج) دستگا ، توسط جرمی که ا ستگاه خارج ( یا به آن داخل) می شود ، ر بصور نیرویی تعبیر می کند که رم خاج ده از (یا وارد شده به) دستگاه روی آن اعمل می کند. در حرکت موشک ، این نیرو را نیروی پش ران می گویند و هف طرحان موشک این است که تا حد امکان این نیرو را بزرگ کنند.
نیروی مغن
اطیسی:
در
تعریف نیوی الکروستاتیکی گفتیم که اگر دو بار الکریکی q1,q2 هر دو ساکن باشند ، بر یکدیگر نیرویی اعمال می کنند که این نیرو را نیروی الکتروستاتیک می گوین. حال اگر بارها محرک باند ، به عبارت دیگر اگر باره ب ترتیب با سرعت های v1,v2 در حال حرکت یکنواخت باشند ، علاوه ر نیروی الکتریکی ، یک نیروی دیگری نیز به یکدیگر وارد می کنند که ن نیو را نیروی مغناطیسی ویند. این نیرو نیز مانند نیروی الکتریکی یک نیروی عکس مجذور فاصله است. با این تفاوت که این نیرو با سرعت بارها نیز نسبت مستقیم دارد. و لذا اگر سرعت بارهای q1,q2 را به ترتیب به u1,u2 نمایش دهیم مقدار نیرویی که بار q1 به بار q2وارد می کند ، بصورت زیر خواهد بود:
نی
روهای بنیادی: />نیوهای موجود در طبیعت را می توان به چهار گروه ، با قدرت نسبی متفاوت ، رده بندی کرد. این چهار نیرو که به نیروهای بنیادی فیزیک معروف است ، عبارتند از:
*نیروهای گرانشی:
بر اساس قانون
جهان گرانش ، نیرویی که دو ذره به جرمهای m1,m2 و به فاصله r از هم به یکدیگر وارد می کند ، نیروی جاذبه ای است که در امتداد خط واصل دو ذره اثر می کند. این نیرو با حاصلضرب اجرام دو ذره نسبت مستقیم و با مربع فاصله بین دو ذره نسبت معکوس دارد. نیروی گرانشی برخلاف نیروی الکتریکی که در آن نیز نیروی عکس مجذوری است ، فقط یک نیروی جاذبه است.

در
این رابطه G ثابت جان گراش است و مقدار آن برای تما زج ذرات یکسا است. یروهای گرانشی به طور نسبی خیلی ضعیف هستند. />*یروی الکترومغناطیسی:
این نیر
وها ک به نیروهای لورنتس نیز عروف هستند ، دارای قدرت متوسط می باشند. یروی الکترومغناطیسی ترکیب دو نیروی الکریکی و مغناطیسی است. رابطه این نیرو بصورت F=q(E+UXB) است ه ر آن q بار الکتریکی ذره ، E میدان لکتریکی ، V سرعت ذره باردار و B میدان مغناطی است.
*نیر
وهای برهمکنش ضعیف:
این نیروها
در وپاش بتای هسته ها و در برهمکنش بسیاری از ذرات بنیادی دخالت دارند. این نیرو از نیروهای حاصل ز برهمکنش های الترومغناطیسی خیلی ضعیف تر هستن. از این رو بر همکنش واپاشی تایی ا برهمکنش ضعیف م وید. پیش بینی می شود که عامل این برهمکنش میدان نیرویی ست که نه هسته ای نه لکترومغناطیسی و نه گرانشی است. بنابراین به عنون یکی از نیروهای بنیادی فیزی محسوب می شون.
*نیرو
های هسته ای:
نیروهای هسته ای نوع
یری از نیروها هستند ، در فضای سته وجد دارند. این نیروها دارای برد کوتا بوده و در مقایسه با سایر نیروها بسیار قوی هستند. مفهوم کوتاه برد به این معنی است ه به عنوان مثال ر ساختمان اتم نیروها التریکی بین الکترونها و هسته وجو دارد. ا ار به هسته نزدیک شویم ، در فاصله تقریبا کتر از یک فرمی (10-15 متر) این نیروها اعمال می شوند.
نیروهای جاذبه
بین مولکولی:
اتم ها در مولکولها به وسیله پیوندهای کووالانسی نگه داشته می شوند ، اما در حالت های گاز و مایع ، چندین نیروی جاذبه باعث نگه داری مولکولها به یکدیگر می گردند که به
نیروهای جاذبه مولکولی معروف هستند. این نیروها عبارتند از:
*نیروهای دوقطبی – دو قطبی: /
>این نیروها بین مولکولهای قطبی عمل می کنند. این نوع مولکولها دو قطبی هستند و در راستای میدان الکتریکی قرار می گیرند. نیروهای دوقطبی – دو قطبی به علت جاذبه بین قطبهای مثبت و منفی مولکولها به یکدیگر ، ایجاد می شوند. در بلور یک ماده مولکولی قطبی ، مولکولها بر حسب این نیروهای دوقطبی – دو قطبی در کنار یکدیگر قرار می گیرند.
*نیروهای لندی: /
>این نیروها گویا از حرکت الکترونها ایجاد می شوند. در لحظه ای ابر الکترونی یک مولکول ممکن است به نحوی تغییر شکل دهد که یک دو قطبی دریک قسمت مولکول اندکی منفی تر از قسمت دیگر شود. در لحظه دیگر ، به علت حرکت الکترونها جهت قطب های مثبت و منفی دو قطبی تغییر می کند. در طی زمان (در زمانی بسیار کوتاه ، الکترونها به سرعت حرکت می کنند) اثر این دو قطبی های لحظه ای یکدیگر را حذف می کنند و از این رو مولکول غیر قطبی دارای همان دوقطبی دائمی نیست.
*پیوند هیدروژنی: /
>نوع دیگری از جاذبه بین مولکولی وجود دارد که برخی از ترکیبات هیدروژن وار را به یکدیگر پیوند می دهد. این نیرو به گونه ای غیر عادی قوی است. این جاذبه در بین ترکیباتی وجود دارد که هیدروژن آنها با عناصر بسیار الکترونگاتیو و با ادازه اتمی کوچک ارای پیون کوالانسی است.
ضربه ن
یرو: />این نیرو معمولا در سائل مربو به برخورد رات بیشتر طرح ی شود. به نیر باا تعری حاضرب نیرویی ک یک ذره در اثر رخورد ب ذره دیگر وارد می کد ، در فاصله زمانی ک این برد صورت می گیرد.

+نیروهای وارد بر هر جسم از اجسام دیگری که محیط آن جسم را تشکیل می‌دهند، ناشی می‌شود. هر ((نیرو)) فقط یک جنبه از برهمکنش متقابل میان دو جسم را نشان می‌دهد، به تجربه ثابت شده است که هرگاه جسمی به جسم دیگر نیرو وارد کند، جسم دوم نیز همواره نیرویی که از نظر بزرگی مساوی همان نیروی جسم اول بوده ولی جهتش مخالف آن است، بر آن وارد می‌کند. اگر یکی از این دو نیرو کنش باشد، دیگری واکنش خوا بود. هر کدام از این نیروها را می‌توان کنش و دیگری را واکنش دانست و هیچ ارجحیتی بر هم ندارند.
!((قضیه اندازه حرکت خطی))
این قضیه بیان می کند که آهنگ تغییر اندازه حرکت خطی یک جسم با بریند کل نیروهایی که به این جسم وارد می شوند متناسب بوده و در جهت این نیروی برآیند قرار دارد. با استفاده از روابط ریاضی ، بیان فوق را می توان بصورت زیر نشان داد. {TEX()} {F=dP\overdt} {TEX}
!((ربه نیرو))
ای نیرو ممولا در مسا مربو به ((اوا رخور|برورد را)) یشتر مرح میشود. ره نیرو براس تعریف الرب نیرویی که یک ره ر ار بررد به ره دیگر وارد می کند ، در فاصله زمانی که این برخورد ورت میگیرد.
!نیروهای جاذبه بین مولکولی
اتا در مکها بوسیله ((یو کوواانسی|یوندای کووالنسی)) نگه داته میوند ، اما در حالهای گاز و مای ، چندین نیروی اه باع نگهداری وکوها به یکدیگر میگردد که ب ((نیروی بین مولکولی|نیروهای جاذبه مولکولی)) معروف هستند. این نیروها عبارتند از:


*__نیروهای دوقطبی – دوقطبی:__
این نیروها بین مولکولهای قطبی عمل می کنند. این نوع مولکولها دوقطبی هستند و در راستای ((میدان الکتریکی)) قرار می گیرند. نیروهای دوقطبی – دوقطبی به علت جاذبه بین قطبهای مثبت و منفی مولکولها به یکدیگر ، ایجاد می شوند. در بلور یک ماده مولکولی قطبی ، مولکولها بر حسب این نیروهای دوقطبی – دو قطبی در کنار یکدیگر قرار می گیرند.


*__((نیروی لندن|نیروهای لندن)):__
این نیروها گویا از حرکت الکترونها ایجاد می شوند. در لحظهای ((ابر الکترونی)) یک مولکول ممکن است به نحوی تغییر شکل دهد که یک دوقطبی در یک قسمت مولکول اندکی منفیتر از قسمت دیگر شود. در لحظه دیگر ، به علت حرکت الکترونها جهت قطبهای مثبت و منفی دوقطبی تغییر میکند. در طی زمان (در زمانی بسیار کوتاه ، الکترونها به سرعت حرکت میکنند) اثر این دوقطبیهای لحظهای یکدیگر را حذف می کنند و از این رو ((مولکول غیر قطبی)) دارای همان ((دوقطبی دائمی)) نیست.


*__((پیوند هیدروژنی)):__
نوع دیگری از جاذبه بین مولکولی وجود دارد که برخی از ((ترکیبات هیدروژن‌دار)) را به یکدیگر پیوند میدهد. این نیرو به گونهای غیر عادی قوی است. این جاذبه در بین ترکیباتی وجود دارد که هیدروژن آنها با عناصر بسیار ((الکترونگاتیوی|اکروناتیو)) مانند ((لوور)) ((نیترژ)) و ((کیژ)) ب انا ای کچک داری ((یوند کالانسی)) یبد.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 +*((انواع نیرو))
 +*((پتانسیل نیرو))
 +*((تعاریف و اصطلاحات نیرو))
 +*((ضربه نیرو))
 +*((قضیه اندازه حرکت خطی))
 +*((قوانین نیرو))
 *((نیرو)) *((نیرو))
 +*((نیروی بین مولکولی))
 *((نیروی کنش و واکنش)) *((نیروی کنش و واکنش))
-*((نیروی الکتریکی))
*((
نیوی الکترواستاتیک))
*((نیروی لخت))
*((نیروی
ریز از مرکز))
*((
نیروی جانب مرکز))
*((نیروی لخت))
*((نیروی پایستار))
*((نیروی ناپایستار
))
+*((نیروی لندن))
 *((نیروی وابسته به زمان)) *((نیروی وابسته به زمان))
-*((نیروی گریز از مرکز)) 
-*((نیروی وابسته به مرکز)) 
 *((نیروی وابسته به سرعت)) *((نیروی وابسته به سرعت))
-*((نیروی وابسته به مکان))
*((نیروی ک و اک))
+*((نیروهای وابسته به مکان))
*((نیروی یستار)) />*((نیروی ایستار))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 13 دی 1383 [06:36 ]   4   حسین خادم      جاری 
 سه شنبه 24 آذر 1383 [07:15 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 13 آبان 1383 [14:32 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 13 آبان 1383 [07:51 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..