منو
 صفحه های تصادفی
ابو جعفر محمد بن میکال
ابومنصور فرامرز
ستایش مرد اعرابی از امام حسین علیه السلام
ذکر در بین الطلوعین
تیره علف چای
دو مادر و یک فرزند
مباهات دو فرشته مراقب
استغاثه امام علیه السلام
سیکلون
جایگشت ها و جایگشت های با تکرار
 کاربر Online
491 کاربر online
Lines: 1-31Lines: 1-43
-!نیروی الکتریکی
نیی اکریی یک نیروی یادی است و ا ار الکریکی ایه می گید. این نیرو ممکن است ه (وقتیکه با کتریکی غیر همنوع ستن) یا دافه (تیکه و بار الکتریک نوع هسن) باشد و ار آن با حاص ر بار الکتیی نبت مستقیم و با ذر صه ار الکریکی سبت مکس دارد و ابط بصت نوشه م د.
!نیروی اکترواستایک
هنگمیکه اجسام بادار ساکن اشند، ر اینصو نیروی الکتریکی را که بر یکدیگر وارد می کنند، نیروی جذب یا دفعه اکتواتاتیک است و به تصار آن ا نیروی کمی میگویند. />!نیروی اه یونی />نیروی اه ود بی ام یک نیروی بنیای است و ا م ای میگی عداد آن با در نسبت تیم با مجذور فاصه دوجم ا یکدیگ بت مکو دا و را ن رت F=G MM’/d<sup>2</sup> نوشته میود که در G ا جهانی گراش بوه مقدار آن برابر 10<sup>-11</sup> Nm<sup>2</sup>/Kg<sup>2</sup>×6.673 نیتن تر ب مذر کیلور یباش. این یرو را ه اتصا نیروی جاذبه نیروتنی می ویند.
!نیروی اکک
اگر جس
ی بجر m ا بر وی یک می افقی دراز رتاب کنیم، سرانجام متوقف یشو. ین گفه ه ین معنی است که جس نگام رک تت ثر تا میانگین a که هت در خلاف جهت رک است قار می گرد. ون گا می در یک چارچوب ل شتاب بیرد هموره نیرویی مطا انو دم نیتن به رکت آن وابسته ی کنیم نیرویی که در ایجا تاب a’ را در خا جه رک م ایجاد کرده وب ت یگر، نیروی اکاک گویند. />!نیروی لخت
معمولا در حرکت اجسا چارچوبهای که برای بررسی این رکتها در ر میگییم ل هستند. اگ انچه جای چارچب ت از یک چرچو ناخت استاد کنیم، در اینورت بی نیروهای غیر یون یا نیروهای ی استده کنیم. لاف نیروهای نیوی ی نیوها را نمی توان ه یک م مص د می ذره مورد نظر وبسته دن. همنین اگر ا یک چاچ ر ل ماده کنیم نیروهای لختی اپید می شند. س در واقع این نیروها را نوی یروی ازی ی وان ر ر گت که در ا یک چرچوب ل ه یک چرچوب نلت ر ی وند.
!نیروی گیز از مرک
از جمه نیوهای لختی می توا نیروی گری از مرکز نام برد. اگر حرکت ایوی یک را دید اظری که و یک فه چخان یک چارچو مع نخت که ه هماه ه می چرخد ررسی کنی در ینصورت ای ناظر ا کن ی ینی. اا ا این ذره را اندکی ر اا دایره به ط مرک یه بکشد، اساس می کد که ذر باه به ق بر می گردد. و ل نر این ره تت تاثیر یک نیویی که ر راتای شا ر خارج است ر می گیرد. این نیرو ر نیوی ز مکز وید. />!نیوی جاب مرکز
اگر حرکت دایروی یک ه ز دید ری که ر روی مین ثاب است سی کنیم ینوت ین اظر مشاهده می کند ه ذره ت تاثیر یک نیرویی ک ر متداد شع حرکت دایروی و بطرف داخ ر ن وارد میود، رار دا. این نیرو را یوی جانب مرک گوین که ا جرم ره و مذ عت آن نسبت مستقیم و با شعاع سیر رک ایوی نسب عکس دارد ا راطه F=mu<sup>2</sup>/R محه میگردد.
!نیری پیتار />جسمی را در نظر بگیرید که حت تثیر نیرویی در اتدا یک سیر حرکت ف بگ نا یهد. اگر تعداد کر انجم شده تو ین یو در مسی و رگشت فوق باشد نیروی مکور یک نیوی یتار ا. از مله نیوهی ایا می وان نیوی فن یا نیروی وک را ام برد.
بعب
ارت دیگر می توان گف که نیوهی ناپایتار از یک انسیل مستق شده اند.
!نیری ناپایتار
اگر کار انجام شده توسط نیرویی ر روی یک سم در امدا یک مسیر و برگت صر نبد، چنین نیروی ناپیتر می گویند. مله نیروی ناپایتر می وا نیروی اصطکاک ر نام برد. />ببارت دیگر می توان گت که نرهای اایتار از یک پتانسی م نده د.
!نیروی واته ب زما
در حالت کلی یروی F ک یک یا سم ا میشود م اند ای از زمان ، مان ، سرعت و یا هه با. نیروی وابسته به مان نیری که تابع زمان ست، و ا گذت زما مقار و ی این نیرو ییر می کند.
!نیروی وبسته عت /
>این نیرو ن یگری از نیرواست که فقط تابع سرعت ذر ست. با تغییر سرعت مد یا جهت این نیرو نی تییر می کند. بعنوان مثال ر ور حرکت ی بعی نیروهای صطکک تنهای نیوی مهمی هستند که به سرعت وابسته هتند. />!یوهای بست ب مکا />گر چنانچه نیی ورد بر یک ه قط تابعی مکای داشته ب چنین نیرویی ا نیروی وبه ب مک می گویند. مول نیروهای ابست مکان ایتار هتند و از یک تنیل مق می شوند. ان مال نیروی فنری یا یروی وک ک یک ذره متصل به فن ود میشد یک یروی ابسته به مکان است. />!نیروی ک ی نی نی />مایکه یک جس ی (مند یک ) تغییر شکل پیدا می کند، شرط اینکه غییر ک یش حد زیا اشد، س ا نیرویی تاس مدار غییر شک در قب ییر کل مقاوم می کند ک این نیرو یروی هک ی ین.
!یروی کن وانش /
یروهی وارد بر هر جسم از اج یگری ک حیط را تکیل ی دند نای یشود. هنیرو قط ی جنبه از رهمکنش مقال میان دو سم را نان میهد ب تجربه ثابت ده ا که هره می م یگر یرو ا کن، جسم م نی وره نیرویی ا ن زگی ای ان یی م او وه لی ت الف آ ا ن ور ی ک. ا یکی این و نیرو را کن بنامی دیگری ا واکنش ی گویند. ر کدا ز این نیروا ر ی وا کنش دیگری ا کنش داست.
+!((نیروی پایستار))
سی را در ر بیرید که تحت تاثیر نیرویی ر اتداد یک مسیر حرکت رفت و برگشت انام می‌هد. اگر تعداد کر اجام ده توسط این نیرو در مسیر رفت و گ فوق ر باد، نیی مذکور یک نیروی ایستر است. ا جه نیوهای پایستار میتا ((نیروی کشسنی فن)) یا نیروی ک ا نا ر. عبارت ی می‌توان گ ک یهای نیستار ا یک ((تسیل نیروای)) تق شهد.
!((نیروی ناایستا))
اگ کار انام شده و نیرویی بر روی یک ج د اتا یک مسیر رفت و بگت صفر ناشد، چنین نیروی ایستار مگویند. از جمله نیروی نپایار ی‌تون ((نیروی صطکاک)) برد. ب عبا یگر می‌توان گفت که نیروهای ناپیستا یک تانسی م نده‌اند.
!((
نیروی وا ه من)) />در ت کی نیی F ک بر یک یا چد جم واد می می‌وند تای ا ((ن)) ((مک)) ، ((سرعت)) و ی هر ا. نیری وبسته ب زمان نیروهایی ستند ک ق ب زم بو با گذش زمان قدار و یا هت این ((نوا نیرو|نیروها)) تغییر میند.
!((نیروی وا ب ر)) />ای نیرو و یگی نیروهاست که ط تابع ((رت|رعت ره)) ست. با غییر رعت مقدار یا جهت ین نیرو نی تییر میکند. ب عوان ا مورد حرکت یک بدی نیروهای اصطکاک ای نیروای همی ستند که به رعت وابسته ستن. />!((نیروهای استه به مکان)) />ر چاچه نیوی ور یک ذره تابعیت کای داشت شد، چین یرویی نیروی واسه به مکان می‌گویند. معمولا روهای ته به مکان ((نیروی پایتار|ی)) هستند و ا ی تانی تق میون. بعنوا ثا نیو فنری یا نیوی هوک که ب یک ره مل به فنر وار می‌شود یک نیروی ست ه مکان . />!نیروهای اخی />ه س امد را میتوان مشکل دد یدی ذره در نظر گفت که د کن یدیگر قرار گرفته و امد تشکلیل داند. ای ذر درون جسم اد بر یکدیگ نیروهایی اد می کند ک این نیروها را نیروهی داخی می‌گوی. این یوها بنا ه ((نون م نیوتن)) همیر را د نی می ن و ل نقی ر کت داند.
!نیروهای اری
مجمه تما نیروهایی ر که از طرف سام دیگری که می یک را کیل ی دهند ، ن م وار می و نیهی ای می وید. ین نیره در رکت سکون کملا موند. />!((یوی کن وان)) />نیروهای وارد ر سم ا م دیگری که محیط جسم ر کل میهند، نای می‌شد. هر ((نیر)) فق یک جبه ا برهمکنش مقبل میان دو م نان ی‌ه ه تره ات شه ات ک هگ جسم ب م دیگر نیرو وار کند، م دو نی مواره نیرویی که ن زی وی همن نیروی سم اول بوه ول ه ملف ن ت، ر آن ارد میکند. ار یکی این دو نیرو ک اش دیگری واک واهد ود. ر کدام این نیروها را وان کن و دیی ر وک نست و یچ ریی ب هم ندارند. />!((ضیه اناه حک طی))
این قضی یان می کند که هنگ تییر ادا حرکت ی یک جس ب ین ک یوهایی که ه این جم و ی وند متناس ه و ر ان نیروی رآین ار دا. با اه ا وابط ریضی ، بیان و را می توان وت زیر ان داد. {TEX()} {F=dP\overdt} {TEX}
!((ضرب نیرو))
این نیرو ممول در مال مر به ((انواع بررد|بورد ذرا)) بیشت مطرح می‌شود. ه نیرو براساس تریف اصضرب نیرویی که یک ذره ر اثر برخورد به ره دیگر وارد ی کند در اصله زای که ای خد رت می‌گیرد.
!نیروهای جاه بی ملکولی
اتم‌ها در مولکولها بوسیله ((یوند کولنسییوندهای ولنسی)) گه داه مشوند ا در الهی گاز و مایع ، نن نیروی جاه با نگهداری مولکولها به یکیگر یگن که ب ((یوی بین مولکولی|نیوه اذه ملکولی)) مروف ه. این نیروها ارتند از:


*__نیروهای دوقبی – قی:__
این نیرو ین موکولهای قطبی عمل ی کنن. این نوع ملکولها دوقی هستند و ر راستی ((میدان الکریکی)) رر می گیند. نیروهای وقطی وبی به علت جاذبه ین بهای بت نفی مولکولها ب یکیگر ، ایاد ی شون. در بلور یک مه ولکولی قطبی مولکلها ب این نیروهای وقطبی – دو قبی کار یکیگر رار می گیرند.

/>*__((یوی لنن|نیروهای )):__
این یروه گویا از حرکت اکتونه اید می شوند. حظای ((بر الکترونی)) یک وکول ممک ت به نوی ییر شک ده که یک دقطبی در یک سمت مولکول اندکی منفی‌تر از قسمت دیگر شود. در حظ دیگ ع رکت اکترونها جت قی مبت منفی دبی تغییر میکند. ر طی زمان (ر نی یا کاه ، کروا به سعت کت می‌کند) اثر ی دقبی‌ای له‌ای یکدیگر ا ذف می کنند از این رو ((مولکول ی طبی)) دارای هان ((دقطبی ائی)) نیت.


*__((یون یدرونی)):__
نو دیگری از جب ین مولکی ود رد ک برخی از ((تکیبات یدرژندر)) را ه یکدیگر یوند می‌ده. این نیرو ب ونهای یر ای قوی ست. این ابه د بی ترکیباتی وود دا که هیدرون نها ر سیار ((اکتروگایوی|لکترونتو)) من ((وور)) ، ((نیترو)) و ((اکیژن)) ندازه تمی کچک ارای ((یوند کاانسی)) اشد. />!محث مرتبط با عنوا />*((نوع ی))
*((پ
تنسیل یو))
*((تع
اریف ال نیرو))
*((
ره یرو)) />*((یه انزه حرکت ی)) />*((قوانین نیو)) />*((نیرو)) />*((نیوی بین ملکول)) />*((نیروی کن و واکنش)) />*((یروی لندن)) />*((یروی وابست ه زمان)) />*((نیروی ابسته به سرت)) />*((یوهای ابسته به مکان)) />*((یروی پیستار)) />*((یوی ناایستار))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 13 دی 1383 [06:36 ]   4   حسین خادم      جاری 
 سه شنبه 24 آذر 1383 [07:15 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 13 آبان 1383 [14:32 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 13 آبان 1383 [07:51 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..