منو
 صفحه های تصادفی
جرم دقیق کوارک
ماکروفاژ
در شهر علم
نظریه ارتباطات
اعلام حمایت فرزندان عقیل از امام حسین علیه السلام
طنز علمی و سرگرمی
نزدیک بینی چشم
عزیمت امام حسین علیه السلام از مکه به سوی کوفه
موشک کروز
مقابله امام مجتبی علیه السلام با توطئه های معاویه
 کاربر Online
948 کاربر online
تاریخچه ی: تعاریف و اصطلاحات انرژی! تقسیمات انرژی:

((انرژی)) را از روی ((منابع انرژی|منابع تولید)) و نیز مکانیزم کلی تولیدشان به صورت زیر تقسیم بندی می کنند. بعضی از این انرژی ها تجدید پذیر (''((انرژی های برگشت پذیر))'') بوده و بعضی دیگر تجدید ناپذیر (''((انرژی های برگشت نا پذیر))'') هستند که تعاریف آنها را نیز در زیر می آوریم:

*__((انرژی خورشید)):__
در داخل خورشید ((انرژی پتانسیل گرانشی)) باعث افزایش ((دما)) می شود، تا آنجا که شرایط دمایی برای انجام ((همجوشی هسته ای)) فراهم شود. بر اثر این واکنش، ((ماده)) به ((انرژی)) تبدیل می شود. که این انرژی بصورت ((تابش)) است و به اندازه ای است که هم ((خورشید)) را داغ نگه می دارد و هم گرمای ((منظومه شمسی)) و ((زمین)) را تامین می کند. می توان در سطح زمین، با تبدیل این انرژی به صورتهای دیگر از آن منبع عظیم استفاده بهینه کرد.

*__((انرژی باد)):__
اختلاف دمای ((آزمایش‌های مربوط به هوا)) باعث ایجاد اختلاف ((فشار)) می شود. و این اختلافها سبب حرکت لایه های مختلف آزمایش‌های مربوط به هوا ، برای رسیدن به تعادل ، می شوند. حرکت لایه های آزمایش‌های مربوط به هوا را باد می گویند. که از ((حرکت نسبی)) ((اتمسفر)) زمین هم ناشی می شود. باد به سبب ((سرعت)) خود ((انرژی جنبشی)) دارد. که آن را انرژی باد می گویند. با بکارگیری ابزارها و دستگاه های مناسب می توان از این منبع طبیعی انرژی هم استفاده کرد.

*__((انرژی آب)):__
آب هم مانند باد و خورشید از منابع طبیعی انرژی می باشد. انرژی ((آب)) به علت حرکت و سرعت آن می باشد. با بستن ((سد)) در مقابل آب رودخانه ها می توان انرژی جنبشی را بصورت ((انرژی پتانسیل)) ذخیره کرد. و به مصارف مختلف رساند. ((آبشار))ها نیز ، به علت ((ارتفاع)) از سطح زمین و هم به علت سرعت زیاد آب ، منبع عظیمی از انرژی آب می باشند.*__((انرژی های فسیلی)):__
((فسیل)) بقایای ((گیاهان)) و ((جانوران))ی است که در گذشته در زمین مدفون شده اند. این بقایای پوسیده می توانند در تولید ((سوخت)) ها و انرژی فسیلی مورد استفاده قرار بگیرند. این سوخت ها بطور طبیعی بصورت مواد ((جامد)) ، ((مایع)) ، ((گاز)) یا مخلوطی از آنها در ((معدن|معادن)) استخراج می شوند.

*__((انرژی جزر و مد)):__
جزر و مدها به بالا آمدن و پائین رفتن سطح ((آب)) ((اقیانوس)) ها مربوط هستند جزر یعنی پائین رفتن آب و مد یعنی بالا آمدن سطح آب.تاثیرات خورشید و ماه بر روی زمین، ((تئوری تعادلی جزر و مد)) را مشخص می کند. این انرژی هم در ایجاد ((انرژی موج)) نقش دارد و هم مکانیزم تولید ((الکتریسیته)) در ((توربین پره ای)) است.

*__((انرژی ماهیچه ای)):__
ماهیچه های بدن با دریافت فرمان از ((مغز)) و به کمک ((استخوان)) ها و سایر اجزا ، می توانند منقبض و منبسط شوند. و در این باز و بسته شدن ((انرژی)) را ذخیره و منتقل کنند. ماهیچه منقبض دارای ذخیره انرژی ماهیچه ای می باشد که وقتی باز شد ، می تواند این انرژی را به بیرون انتقال دهد و به کار یا صورتهای دیگر انرژی تبدیل نماید.

*__((انرژی نورانی)):__
((نور)) صورتی از انرژی است که در بسته هایی موسوم به ((فوتون)) منتشر می شود. انرژی نورانی طبق رابطه E=hv با ((فرکانس)) نور بستگی مستقیم دارد. در این رابطه E انرژی نورانی فوتون،h ((ثابت پلانک)) و v فرکانس فوتون می باشد. انرژی نورانی آن دسته از بسامدهایی را شامل می شود که در ناحیه مرئی ((طیف الکترومغناطیسی)) قرار دارند.*__((انرژی گرمایی)):__
گرما انرژیی است که در اثر اختلاف دمای بین دو جسم ( سیستم) که با هم در تماسند ، مبادله می گردد. به این انرژی فقط زمانی نام انرژی گرمایی اطلاق می شود که در اثر اختلاف ((دما)) جریان داشته باشد. اختلاف دما در یک سیستم منفرد نیز انرژی گرمایی بوجود می آورد که با رابطه Q=mc(T2-T1) بدست می آید. که در آن T ها معرف دما بوده ، Q انرژی گرمایی ، m جرم جسمی که تبادل آزمایش‌های مربوط به گرما را صورت می دهد و c ((ظرفیت گرمایی ویژه)) می باشد.

*__((انرژی صوتی)):__
((صوت)) یک ((موج مکانیکی طولی)) است. که می تواند در محیطهای مادی منتشر شود. بسامدهای این ((فیزیک امواج)) در محدوده 20 ((هرتز)) تا 20000 هرتز قرار دارد که گستره شنیده شدنی نامیده می شود. فیزیک امواج با بسامد کمتر از این محدوده را ((امواج فرو صوتی)) و فیزیک امواج با بسامد بیشتر را ((امواج فراصوتی)) می نامند.E=hv انرژی صوتی حاصل از بسامدهای مربوط به صوت می باشد.*__((انرژی هسته ای)):__
((هسته)) با وجود ((جرم)) بسیارکم ، امروزه از منابع بسیار قوی ((انرژی)) محسوب می شود. که طبق رابطه انیشتن E=mc^2 با تبدیل جرم به انرژی، انرژی هسته ای را بوجود می آورد. انرژی هسته ای به دو روش شکافت و همجوشی حاصل می شود. در ((شکافت هسته‌ای)) ، یک هسته سنگین طی واکنشی به دو هسته با جرم کمتر تبدیل شده و مقدار زیادی انرژی آزاد می کند. در ((همجوشی هسته ای)) ، دو هسته سبک با هم ترکیب شده و یک هسته سنگین ایجاد می کنند. که این واکنش هم با آزادسازی انرژی همراه است.

*__((انرژی الکتریکی)):__
وقتی دو ((ذرات باردار|ذره باردار)) را که بار همنام دارند، با ((سرعت ثابت)) به هم نزدیک می کنیم ، یا زمانی که دو ذره ناهمنام را با سرعت ثابت از هم دور می کنیم، برای غلبه بر ((نیروی کولنی|نیروهای کولنی)) بین ذرات، باید کارانجام دهیم. کار انجام شده بصورت انرژی الکتریکی در ((بار الکتریکی|بارهای الکتریکی)) ذخیره می شود. این مسئله را در حالت کلی ، می توان به توزیع های پیوسته و گسسته ای از بار نیز تعمیم داد. ((چگالی انرژی الکتریکی)) u(E) = (E.D )/2 می باشد. که اگر از آن روی ((حجم)) منطقه ((انتگرال)) بگیریم کل انرژی الکتریکی بدست می آید. که در رابطه اخیر E ((میدان الکتریتی)) و D ((اندوکسیون الکتریکی)) میباشد.

*__((انرژی مغناطیسی)):__
اگر بار Q که با ((سرعت)) Vحرکت می کند ، تحت تاثیر ((میدان مغناطیسی)) قرار گیرد، انرژی مغناطیسی مربوطه عبارت خواهد بود از کاری که بوسیله میدان ، برای حرکت بار ، در فاصله مشخصی صورت می گیرد. مقدار انرژی مغناطیسی ذخیره شده در واحد حجم ((«چگالی انرژی مغناطیسی))) از رابطه u(B)=( B.H )/2 بدست می آید. که در آن B ((اندکسیون مغناطیسی)) و H ((میدان مغناطیسی)) می باشند.

*__((انرژی الکترومغناطیسی)):__
مجموع انرژی های الکتریکی و مغناطیسی در کنار هم انرژی الکترومغناطیسی نامیده می شود. که در مدارهای((مدار LC|LC)) و((مدار RLC|RLC)) این ترکیب فراهم می شود. و انرژی در ((خازن)) و ((القاگر)) ذخیره می گردد. ((چگالی انرژی الکترومغناطیسی)) از رابطه u=( B.H+E.D )/2 محاسبه می شود.

*__((انرژی موج)):__
موج در سطح دریا عبارت است از حرکت ذرات ((آب)) به بالا و پایین ، و آنچه ادامه می یابد تا به ساحل می رسد تنها همین حرکت است نه اینکه ذرات آب. ((نیرو))یی که باعث این حرکت می شود، از وزش باد تامین می شود. ذرات آب در موج ((حرکت دورانی|حرکت دایره وار)) دارند و انرژی موج ، ((انرژی برگشت پذیر)) است که دوباره در اثر برهمکنش باد و سطح آب ایجاد می شود.

*__((انرژی شیمیایی)):__
در جریان یک ((واکنش شیمیایی)) ، ((انرژی)) آزاد یا ((جذب)) می شود. که به این انرژی که حاصل از واکنش های شیمیایی است، انرژی شیمیایی می گویند. این انرژی بسته به نوع واکنش ممکن است ((انرژی پیوندی)) ، ((انرژی یونش)) ، ((انرژی فعالسازی)) و... باشد.

*__((انرژی مکانیکی)):__طبق ((قانون پایستگی انرژی)) ، مجموع ((انرژی جنبشی)) و ((انرژی پتانسیل|پتانسیل)) برای سیستمی که فقط ((نیروهای پایستار)) به آن اثر می کند، مقداری ثابت است. این مقدار ثابت انرژی مکانیکی نامیده می شود ( E=K+U ). که در این رابطه E انرژی مکانیکی ، K انرژی جنبشی و U انرژی پتانسیل می باشد.

*__((انرژی پتانسیل)):__
هر جسم بسته به موقعیت خود، دارای انرژی پتانسیل می باشد که این موقعیت از یک مبدا فرضی سنجیده می شود. این ((انرژی)) در جسم ذخیره می شود و طبق ((قانون پایستگی انرژی مکانیکی)) ، می تواند با تغییر موقعیت ، به انرژی جنبشی تبدیل شده و کار انجام دهد. انرژی پتانسیل فقط برای نیروهای پایستار معنی دارد و در انواع ((انرژی پتانسیل گرانشی)) ، ((انرژی پتانسیل کشسانی)) و... وجود دارد.

*__((انرژی جنبشی)):__هر جسم متحرکی می تواند در برخورد به اجسام دیگر و با کم شدن ((سرعت))ش به آنها ضربه بزند، پس به هر جسم در حال ((حرکت)) می توان انرژیی نسبت داد که به انرژی جنبشی موسوم است و از رابطهK=( mv^2 )/2 بدست می آید. طبق ((قضیه کار و انرژی)) ، انرژی جنبشی یک جسم متحرک، برابر است با کاری که می تواند انجام دهد، تا به سکون برسد.

*__((انرژی داخلی)):__
انرژی داخلی یک ((ماده)) برابر مجموع انرژیهای مولکولهای تشکیل دهنده آن ماده است، بعبارت دیگر ، انرژی داخلی با مجموع انرژیهای جنبشی و پتانسیل مولکولهای آن ماده برابر است. تغییر این انرژی، موضوع ((قانون اول ترمودینامیک)) می باشد. ((انرژی داخلی|انرژی درونی)) یک سیستم تنها تابعی از ((دمای مطلق)) آن می باشد.

*__((انرژی های برگشت پذیر)):__
اگر سیستمی چنان متحول شود که پس از پایان تحول دوباره به حالت اولیه برگردد و در این برگشت هیچ تغییری در سیستم و محیطهای اطراف مشاهده نشود، چنین تحولی را ((تحول برگشت پذیر)) گویند. انرژیی که در این تحول دوباره به حالت اولیه بازگشت، انرژی برگشت پذیر می باشد.

*__((انرژی های برگشت نا پذیر)):__
اگر سیستمی پس از پایان تحول ، دوباره به حالت اولیه بازنگردد، چنین تحولی را ((تحول برگشت ناپذیر)) می گویند. در طبیعت وجود ((عوامل اتلاف انرژی|عوامل اتلاف))ی باعث می شود که همیشه مقداری از ((انرژی)) به شکل ((آزمایش‌های مربوط به گرما)) ظاهر و بدون استفاده تلف شود. لذا دیگر این ((انرژی تلف شده)) به حالت اولیه برنمی گردد. چنین انرژیی را، انرژی برگشت ناپذیر گویند.

! مباحث مرتبط با انواع انرژی:

*((انرژی)) ، ((منابع انرژی)) ، ((عوامل اتلاف انرژی))
*((انرژی پتانسیل گرانشی)) ، ((نیروهای پایستار))
*((همجوشی هسته ای)) ، ((شکافت هسته‌ای))
*((تابش)) ، ((سوخت)) ، ((فوتون)) ، ((قضیه کار و انرژی))
*((الکتریسیته)) ، ((توربین پره ای)) ، ((قانون اول ترمودینامیک))
*((طیف الکترومغناطیسی)) ، ((نور)) ، ((دمای مطلق))
*((ظرفیت گرمایی ویژه)) ، ((صوت)) ، ((آزمایش‌های مربوط به گرما))
*((امواج فرو صوتی)) ، ((امواج فراصوتی))
*((تئوری تعادلی جزر و مد)) ، ((واکنش شیمیایی))
*((چگالی انرژی الکتریکی)) ، ((اندوکسیون الکتریکی))
*((چگالی انرژی مغناطیسی)) ، ((اندکسیون مغناطیسی))
*((چگالی انرژی الکترومغناطیسی)) ،
*((انرژی یونش)) ، ((انرژی فعالسازی)) ، ((انرژی پیوندی))
*((قانون پایستگی انرژی)) ، ((قانون پایستگی انرژی مکانیکی))
*((انرژی پتانسیل کشسانی)) ، ((انرژی پتانسیل کشسانی))
*((تحول برگشت پذیر)) ، ((تحول برگشت ناپذیر))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 04 اسفند 1384 [13:49 ]   6   مجید آقاپور      جاری 
 پنج شنبه 04 اسفند 1384 [13:46 ]   5   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 04 اسفند 1384 [13:41 ]   4   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 بهمن 1383 [07:21 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 19 آبان 1383 [12:05 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 04 آبان 1383 [14:56 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..