منو
 کاربر Online
1587 کاربر online
تاریخچه ی: تعاریف بنیادی نجوم

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-121Lines: 1-111
 {DYNAMICMENU()} {DYNAMICMENU()}
 __واژه‌نامه__ __واژه‌نامه__
 *((واژگان نجوم)) *((واژگان نجوم))
 *((واژگان اختر فیزیک)) *((واژگان اختر فیزیک))
 *((واژگان کیهان شناسی)) *((واژگان کیهان شناسی))
 *((واژگان فیزیک فضا)) *((واژگان فیزیک فضا))
 __مقالات مرتبط__ __مقالات مرتبط__
 *((نجوم|فهرست مقالات نجوم)) *((نجوم|فهرست مقالات نجوم))
 *((علم ستاره شناسی)) *((علم ستاره شناسی))
 *((تاریخچه نجوم)) *((تاریخچه نجوم))
 *((نجوم اسلامی)) *((نجوم اسلامی))
 *((فیزیک نجومی)) *((فیزیک نجومی))
 *((رادیو نجوم)) *((رادیو نجوم))
 *((اجرام آسمانی)) *((اجرام آسمانی))
 *((رصد آسمان شب)) *((رصد آسمان شب))
 *((نقشه ستارگان)) *((نقشه ستارگان))
 *((نامگذاری ستارگان)) *((نامگذاری ستارگان))
 __کتابهای مرتبط__ __کتابهای مرتبط__
 *((کتابهای نجوم)) *((کتابهای نجوم))
-__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=54|انجمن نجوم]__ +__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=54|انجمن نجوم]__
 __سایتهای مرتبط__ __سایتهای مرتبط__
 *سایتهای داخلی *سایتهای داخلی
 **[http://www.nojum.ir|مجله نجوم] **[http://www.nojum.ir|مجله نجوم]
 **[http://parssky.com|پارس اسکای] **[http://parssky.com|پارس اسکای]
 **[http://www.hupaa.com|شبکه فیزیک هوپا] **[http://www.hupaa.com|شبکه فیزیک هوپا]
 **[http://robot.ir/blog/mollasadra|ملاصدرا] **[http://robot.ir/blog/mollasadra|ملاصدرا]
 **[http://www.sact.ir/home.htm|مرکز علوم و ستاره شناسی تهران] **[http://www.sact.ir/home.htm|مرکز علوم و ستاره شناسی تهران]
 *سایتهای خارجی *سایتهای خارجی
 **[http://www.astronomy.com/asy/default.aspx|مجله astronomy] **[http://www.astronomy.com/asy/default.aspx|مجله astronomy]
 **[http://www.nasa.gov/externalflash/constellation_front/index.html|سازمان هوا - فضای آمریکا] **[http://www.nasa.gov/externalflash/constellation_front/index.html|سازمان هوا - فضای آمریکا]
 **[http://www.esa.int/esaCP/index.html|آژانش فضایی اروپا] **[http://www.esa.int/esaCP/index.html|آژانش فضایی اروپا]
 **[http://www.space-frontier.org|بنیاد مرزهای فضا] **[http://www.space-frontier.org|بنیاد مرزهای فضا]
 **[http://www.challenger.org|کاوش فضا] **[http://www.challenger.org|کاوش فضا]
 **[http://www.heavens-above.com/skychart.asp|نقشه آسمان شب] **[http://www.heavens-above.com/skychart.asp|نقشه آسمان شب]
 **[http://www.windows.ucar.edu/windows.html|پنجره بسوی عالم] **[http://www.windows.ucar.edu/windows.html|پنجره بسوی عالم]
 __گالری تصویر__ __گالری تصویر__
-*[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=12|گالری علوم]
**[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=38|گالری نجوم]
+*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=12|گالری علوم]
**[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=38|گالری نجوم]
 body=  body=
 |~| |~|
 {DYNAMICMENU} {DYNAMICMENU}
 !مبنای نجوم !مبنای نجوم
-*__((کره سماوی)) (Celescial Sphere):__
/>کره‌ای است بالای سر ناظر که ناظر در مرکز کره قرار دارد. از اینکه تعیین محل اجرام سماوی در سطح داخلی این کره مشکل می‌باشد شعاع کره سماوی را واحد انتخاب می‌کنند.


*__((دایره عظیمه)) (Great Circle):__
/>اگر کره را با صفحه‌ای که از مرکزش عبور می‌کند، قطع دهیم، آن مقطع دایروی که هم با مرکز با کره باشد، دایره عظیمه نام دارد. اندازه کمانی از دایره عظیمه با ((زاویه مرکزی)) مقابل به آن کمان برابر است.


*__((دایره صغیره)) (Small Circle):__
/>اگر کره را با صفحه‌ای که از مرکز عبور می‌کند، قطع دهیم آن مقطع دایره‌ای است که با کره هم مرکز نیست، دایره صغیره نام دارد.


*__((قطب)) (Pole) :__
/>اگر از مرکز دایره‌های عظیمه عمودی استخراج کنیم که دایره را در دو جا قطع کند، این نقاط را قطب می‌نامند که فاصله زاویه‌ای آن نقاط از دایره عظیمه 90 درجه است.


*__((استوا)) (Equator) :__
/>دایره عظیمه است که صفحه آن عمود بر محور چرخش زمین است.


*__((نصف النهار)) (Meridian) :__
/>هر دایره عظیمه که از دو نقطه قطبها عبور نماید و بر استوا عمود باشد نصف النهار نام دارد.


*__((طول جغرافیایی)) (Longitude) :__
/>کمانی از استوا که بین ((نصف النهار)) یک محل و نصف النهار گرینویچ محصور شده است. طول جغرافیایی را با λ نشان می دهند که در بازه 0 و 360 درجه در تغییر است. واحد مرسوم طول جغرافیایی درجه می باشد.


*__((عرض جغرافیایی)) (Latitude) :__
/>کمانی است از نصف النهار گذرنده از یک محل که بین آن محل و استوا محصور است. عرض جغرافیایی را با φ نشان می دهند که در بازه 0 و 90 درجه در تغییر است. واحد مرسوم این زاویه نیز درجه می باشد.


*__((زاویه مرکزی)) (Spherical Angle) :__
/>اگر دو دایره عظیمه همدیگر را در نقطه ای قطع کنند و از این نقطه مماس یابی بر این دوایر رسم کنیم، زاویه بین این دو مماس را زاویه مرکزی گویند.


*__((مثلث کره‌ای)) (Spherical triagle) :__
اگر سه دایره عظیمه همدیگر را قطع کنند یک مثلث کره‌ای ایجاد می‌شود که دارای خصوصیات زیر است:

+*__((کره سماوی)) (Celescial Sphere):__ کره‌ای است بالای سر ناظر که ناظر در مرکز کره قرار دارد. از اینکه تعیین محل اجرام سماوی در سطح داخلی این کره مشکل می‌باشد شعاع کره سماوی را واحد انتخاب می‌کنند.


*__((دایره عظیمه)) (Great Circle):__ اگر کره را با صفحه‌ای که از مرکزش عبور می‌کند، قطع دهیم، آن مقطع دایروی که هم با مرکز با کره باشد، دایره عظیمه نام دارد. اندازه کمانی از دایره عظیمه با ((زاویه مرکزی)) مقابل به آن کمان برابر است.


*__((دایره صغیره)) (Small Circle):__ اگر کره را با صفحه‌ای که از مرکز عبور می‌کند، قطع دهیم آن مقطع دایره‌ای است که با کره هم مرکز نیست، دایره صغیره نام دارد.


*__((قطب)) (Pole) :__ اگر از مرکز دایره‌های عظیمه عمودی استخراج کنیم که دایره را در دو جا قطع کند، این نقاط را قطب می‌نامند که فاصله زاویه‌ای آن نقاط از دایره عظیمه 90 درجه است.


*__((استوا)) (Equator) :__ دایره عظیمه است که صفحه آن عمود بر محور چرخش زمین است.


*__((نصف النهار)) (Meridian) :__ هر دایره عظیمه که از دو نقطه قطبها عبور نماید و بر استوا عمود باشد نصف النهار نام دارد.


*__((طول جغرافیایی)) (Longitude) :__ کمانی از استوا که بین ((نصف النهار)) یک محل و نصف النهار گرینویچ محصور شده است. طول جغرافیایی را با λ نشان می دهند که در بازه 0 و 360 درجه در تغییر است. واحد مرسوم طول جغرافیایی درجه می باشد.


*__((عرض جغرافیایی)) (Latitude) :__ کمانی است از نصف النهار گذرنده از یک محل که بین آن محل و استوا محصور است. عرض جغرافیایی را با φ نشان می دهند که در بازه 0 و 90 درجه در تغییر است. واحد مرسوم این زاویه نیز درجه می باشد.


*__((زاویه مرکزی)) (Spherical Angle) :__ اگر دو دایره عظیمه همدیگر را در نقطه ای قطع کنند و از این نقطه مماس یابی بر این دوایر رسم کنیم، زاویه بین این دو مماس را زاویه مرکزی گویند.


*__((مثلث کره‌ای)) (Spherical triagle) :__ اگر سه دایره عظیمه همدیگر را قطع کنند یک مثلث کره‌ای ایجاد می‌شود که دارای خصوصیات زیر است:

 **مجموع زوایای داخلی هر مثلث کروی بیشتر از 180 درجه می باشد. **مجموع زوایای داخلی هر مثلث کروی بیشتر از 180 درجه می باشد.
 **مجموع دوضلع از ضلع سوم بزرگتر است. **مجموع دوضلع از ضلع سوم بزرگتر است.
 **اندازه هر زاویه مثلث از 180 کمتر می باشد. **اندازه هر زاویه مثلث از 180 کمتر می باشد.
 **اضلاع این مثلث بر حسب کمان (درجه) اندازه گیری می شود. **اضلاع این مثلث بر حسب کمان (درجه) اندازه گیری می شود.
 !تعجب نکنید که !تعجب نکنید که
 *در ((نجوم)) عوض اینکه ((طول جغرافیایی|طول)) و ((عرض جغرافیایی)) بر حسب کمان معرفی شود بر حسب زمان معرفی می‌شود. برای این کار درجه ، دقیقه و ثانیه کمانی را به ساعت ، دقیقه و ثانیه زمانی بصورت زیر تبدیل می‌کنیم:

 *در ((نجوم)) عوض اینکه ((طول جغرافیایی|طول)) و ((عرض جغرافیایی)) بر حسب کمان معرفی شود بر حسب زمان معرفی می‌شود. برای این کار درجه ، دقیقه و ثانیه کمانی را به ساعت ، دقیقه و ثانیه زمانی بصورت زیر تبدیل می‌کنیم:

-center dir border=1>
+left dir border=1>
 
 
  کمان   کمان
  زمان   زمان
 
 
 
 
  15   15
 1h 1h
 
 
 
 
 ´15 ´15
 1m 1m
 
 
 
 
 ’’15 ’’15
 1s 1s
 
 
 
 
 4m 4m
 4s 4s
 
 
 
 
 4s 4s
 ’1 ’1
 
 
 
 
 1.5s 1.5s
 ’’1 ’’1
 
 
 
 
 

 

 *اگر نقطه مورد بررسی در شرق ((نصف النهار گرینویچ)) باشد، علامت طول جغرافیایی (λ) مثبت لحاظ می شود

 *اگر نقطه مورد بررسی در شرق ((نصف النهار گرینویچ)) باشد، علامت طول جغرافیایی (λ) مثبت لحاظ می شود

 *اگر نقطه مورد بررسی در غرب نطف النهار گرینویچ باشد، علامت طول جغرافیایی (λ) منفی لحاظ می شود. *اگر نقطه مورد بررسی در غرب نطف النهار گرینویچ باشد، علامت طول جغرافیایی (λ) منفی لحاظ می شود.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((اختر فیزیک)) *((اختر فیزیک))
 *((ستاره شناسی)) *((ستاره شناسی))
 *((طول جغرافیایی)) *((طول جغرافیایی))
 *((عرض جغرافیایی)) *((عرض جغرافیایی))
 *((فیزیک ستارگان)) *((فیزیک ستارگان))
 *((کیهان شناسی)) *((کیهان شناسی))
 *((کره سماوی)) *((کره سماوی))
 *((مثلث کره‌ای)) *((مثلث کره‌ای))
 *((نجوم)) *((نجوم))
 *((نصف النهار)) *((نصف النهار))
 *((نصف النهار گرینویچ)) *((نصف النهار گرینویچ))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 15 تیر 1385 [12:43 ]   5   حسین خادم      جاری 
 دوشنبه 12 تیر 1385 [07:00 ]   4   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 01 دی 1384 [14:13 ]   3   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 28 بهمن 1383 [07:25 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [17:39 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..