منو
 صفحه های تصادفی
مربی امور هنری
لانتانیدها(المپیاد)
کنیه و القاب امام حسین علیه السلام
اهداف مشروطه طلبان
دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
ستاره شناسی باستانی
سفارشات و درخواستها
استان کرمانشاه
آسیب شناسی ستیزه جویی
تیره سرو
 کاربر Online
660 کاربر online
تاریخچه ی: تعادل شیمیایی
{img src=img/daneshnameh_up/b/bd/0011.jpg}

!دیدکلی
تمام فرآیندهای برگشت پذیر ، تمایل به رسیدن به یک حالت تعادلی دارند. برای یک ((واکنش برگشت پذیر)) ، حالت تعادل وقتی برقرار می‌شود که ((سرعت واکنش|سرعت واکنش)) رفت برابر با سرعت واکنش برگشت باشد. پیکان دوگانه در حد وسط یک واکنش و ((معادله شیمیایی)) ، نشانگر این است که می‌توانیم هم در جهت رفت و هم در جهت برگشت معادله را بخوانیم.
!واکنشهای برگشت پذیر و تعادل شیمیایی
واکنش فرضی زیر را در نظر می‌گیریم:


~~green:::__(A2(g)+B2(g)↔2AB(g__::~~
این معادله را می‌توانیم هم در جهت رفت و هم در جهت برگشت بخوانیم. اگر __A2__ و __B2__ با هم مخلوط شوند، بر هم اثر کرده ، __AB__ را تولید می‌کنند. از طرف دیگر ، از تجزیه شدن نمونه‌ای از __AB__ خالص ، __A2__ و __B2__ حاصل می‌شود. اگر __A2__ و __B2__ را در ظرفی مخلوط کنیم، بر هم اثر کرده ، __AB__ را تولید می‌کنند و با پیشرفت واکنش ، ((غلظت)) آنها به‌تدریج کاهش می‌پذیرد.

از این رو ، از سرعت این واکنش کاسته می‌شود. در شروع آزمایش ، چون __AB__ وجود ندارد، واکنش برگشت نمی‌تواند امکان‌پذیر باشد. ولی این واکنش ، با تولید شدن مقداری __AB__ در واکنش رفت آغاز می‌شود. این واکنش ، نخست به‌کندی صورت می‌گیرد (به علت آن که غلظت __AB__ کم است)، ولی به‌تدریج سریعتر می‌شود. با گذشت زمان ، سرعت رفت کاهش می‌پذیرد، ولی سرعت واکنش برگشت افزایش می‌یابد، تا این که دو سرعت با هم برابر می‌شوند و تعادل شیمیایی برقرار می‌گردد.
!!پویایی تعادل شیمیایی
تعادل شیمیایی ، حالتی پویا است که در آن ، دو تغییر مخالف با سرعت برابر صورت می‌گیرند. در حالت تعادل ، غلظت تمام مواد ، ثابت می‌ماند. غلظت __AB__ ثابت می‌ماند، زیرا __AB__ با سرعتی که در واکنش رفت تولید می‌شود، با همان سرعت هم در واکنش برگشت مصرف می‌گردد. به همین منوال ، __A2__ و __B2__ با همان سرعتی که (در واکنش برگشت) تولید می‌شوند، (در واکنش رفت) به مصرف می‌رسند. تذکر این مطلب مهم است که غلظتها ثابت‌اند. از آن جهت که سرعتهای واکنشهای مخالف با هم برابرند، نه بدان جهت که هر گونه فعالیتی متوقف شده است.
!ثابت تعادل
به فرض این که واکنشهای رفت و برگشت با مکانیسمی ‌ساده و تک‌مرحله‌ای صورت بگیرند، سرعت واکنش رفت با رابطه:


::Kf[A2B2]=سرعت رفت::
و سرعت واکنش برگشت با رابطه:


::Kr[AB]2=سرعت برگشت::
بیان می‌شود. در حالت تعادل ، این دو سرعت با هم برابرند. بنابراین داریم :


::{TEX()} {K_f[A_2][B_2]=K_r[AB]^{2}} {TEX}::
این معادله را می‌توان به صورت زیر مرتب کرد:


::{TEX()} {\frac{K_f}{K_r}=\frac{[AB]^{2}}{[A_2][B_2]}} {TEX}::
از تقسیم ثابت سرعت واکنش رفت ، __Kf__ ، بر ثابت سرعت واکنش برگشت ، __Kr__ ، ثابت دیگری بدست می‌آید که ((ثابت تعادل)) ، __~~green:K~~__ ، نامیده می‌شود:


::__Kf/Kr=K__::
بنابراین داریم :


::{TEX()} {K=\frac{[AB]^{2}]}{[A_2][B_2]}} {TEX}::
مقدار عددی __K__ با ((دما)) تغییر می‌کند. تعداد مجموعه غلظتها برای سیستمهای تعادلی این واکنش بی‌نهایت زیاد است، ولی در هر صورت ، برای کلیه سیستمهای تعادلی در دمای معین وقتی که غلظتهای __A2__ و __B2__ و __AB__ در رابطه بالا قرار می‌گیرند، همواره به یک مقدار __K__ منجر می‌شوند. بطور کلی برای هر واکنش برگشت پذیر داریم :


::__wW+xX↔yY+zZ__::
عبارت ثابت تعادل به صورت زیر است :


::{TEX()} {K=\frac{[Y]^{y}[Z]^{z}}{[W]^{w}[X]^{x}}} {TEX}::
بطور قراردادی ، جملات غلظتی مواد طرف راست معادله شیمیایی در صورت کسر عبارت ثابت تعادل نوشته می‌شود.


{img src=img/daneshnameh_up/b/bd/0011.jpg}

!تعادلهای ناهمگن
تعادل بین مواد در دو یا چند فاز را __تعادل ناهمگن__ می‌نامیم. در دما و ((فشار|فشار ثابت)) ، غلظت یک جامد خالص یا مایع خالص ثابت می‌ماند.
!Kc و Kp
عبارت ثابت تعادل را برای واکنشهایی که دارای مواد گازی هستند، می‌توان برحسب فشارهای جزیی گازها (برحسب اتمسفر) نوشت. این نوع ثابت تعادل با __Kp__ نشان داده می‌شود. رابطه بین __Kc__ و __Kp__ به صورت زیر است :


::{TEX()} {K_p=K_c(RT)^{∆n}} {TEX}::
جمله __n∆__ ، تغییر تعداد مولکولهای گازها است. وقتی که معادله شیمیایی از چپ به راست خوانده شود. برای بدست آوردن غلظتهای تعادلی می‌توان هم از __Kc__ و هم از __Kp__ استفاده کرد.
!اصل لوشاتلیه
((اصل لوشاتلیه)) ، عکس العمل یک سیستم در حالت تعادل را نسبت به تغییر شرایط آزمایش پیشگویی می‌کند.
!مباحث مرتبط با عنوان
*((اثر یون مشترک))
*((اصل لوشاتلیه))
*((تعادل یونی))
*((ثابت تعادل))
*((سرعت واکنش))
*((شیمی فیزیک))
*((معادله شیمیایی))
*((واکنش برگشت پذیر))
*((واکنش شیمیایی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 14 خرداد 1385 [21:19 ]   3   فیروزه نجفی      جاری 
 یکشنبه 14 خرداد 1385 [21:15 ]   2   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 اردیبهشت 1384 [14:52 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..