منو
 صفحه های تصادفی
شعری از شیخ بهائی
اسنک
تاریخ فلسفه چیست؟
روایات نقل شده از فاطمه علیهاسلام
دیدار امام علی علیه السلام برای دوست و دشمن هنگام مرگ
اوربیتال هیبریدی
شاوور بن فضلون
روش گزینش دانشگاه آزاد اسلامی
پی‌پت
آگاهی امام رضا علیه السلام از نقشه مأمون
 کاربر Online
1464 کاربر online
تاریخچه ی: تعادل شیمیایی

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-44Lines: 1-52
 +
 +
 +{img src=img/daneshnameh_up/f/f9/8022-423.jpg}
 +
 !دیدکلی !دیدکلی
-تمام فرآیندهای برگشت پذیر ، تمایل به رسیدن به یک حالت تعادلی دارند. برای یک ((واکنش برگشت پذیر)) ، حالت تعادل وقتی برقرار می‌شود که ((سرعت واکنش|سرعت واکنش رفت)) برابر با سرعت واکنش برگشت باشد. پیکان دو گانه در حد وسط یک واکنش و ((معادله شیمیایی)) نشانگر این است که می‌توانیم هم در جهت رفت و هم در جهت برگشت معادله را بخوانیم. +تمام فرآیندهای برگشت پذیر ، تمایل به رسیدن به یک حالت تعادلی دارند. برای یک ((واکنش برگشت پذیر)) ، حالت تعادل وقتی برقرار می‌شود که ((سرعت واکنش|سرعت واکنش)) رفت برابر با سرعت واکنش برگشت باشد. پیکان دوگانه در حد وسط یک واکنش و ((معادله شیمیایی)) ، نشانگر این است که می‌توانیم هم در جهت رفت و هم در جهت برگشت معادله را بخوانیم.
 !واکنشهای برگشت پذیر و تعادل شیمیایی !واکنشهای برگشت پذیر و تعادل شیمیایی
-واکنش فرضی زیر را در نظر می‌گیریم.
::__(A2(g)+B2(g)↔2AB(g__::
این معادله را می‌توانیم هم در جهت رفت و هم در جهت برگشت بخوانیم. اگر A2 و B2 با هم مخلوط شوند، بر هم اثر کرده AB را تولید می‌کنند. از طرف دیگر از تجزیه شدن نمونه‌ای از AB خالص ، A2 و B2 حاصل می‌شود. اگر A2 و B2 را در ظرفی مخلوط کنیم، بر هم اثر کرده AB را تولید می‌کنند و با پیشرفت واکنش ، ((غلظت)) آنها به تدریج کاهش می‌پذیرد. از این رو ، از سرعت این واکنش کاسته می‌شود. در شروع آزمایش چون AB وجود ندارد، واکنش برگشت نمی‌تواند امکان پذیر باشد. ولی این واکنش با تولید شدن مقداری AB در واکنش رفت آغاز می‌شود. این واکنش نخست به کندی صورت می‌گیرد (به علت آن که غلظت AB کم است). ولی به تدریج سریعتر می‌شود. با گذشت زمان ، سرعت رفت کاهش می‌پذیرد، ولی سرعت واکنش برگشت افزایش می‌یابد. تا این که دو سرعت با هم برابر می‌شوند و تعادل شیمیایی برقرار می‌گردد.
+واکنش فرضی زیر را در نظر می‌گیریم:


~~green:::__(A2(g)+B2(g)↔2AB(g__::~~
این معادله را می‌توانیم هم در جهت رفت و هم در جهت برگشت بخوانیم. اگر __A2__ و __B2__ با هم مخلوط شوند، بر هم اثر کرده ، __AB__ را تولید می‌کنند. از طرف دیگر ، از تجزیه شدن نمونه‌ای از __AB__ خالص ، __A2__ و __B2__ حاصل می‌شود. اگر __A2__ و __B2__ را در ظرفی مخلوط کنیم، بر هم اثر کرده ، __AB__ را تولید می‌کنند و با پیشرفت واکنش ، ((غلظت)) آنها بهتدریج کاهش می‌پذیرد.

از این رو ، از سرعت این واکنش کاسته می‌شود. در شروع آزمایش ، چون __AB__ وجود ندارد، واکنش برگشت نمی‌تواند امکانپذیر باشد. ولی این واکنش ، با تولید شدن مقداری __AB__ در واکنش رفت آغاز می‌شود. این واکنش ، نخست بهکندی صورت می‌گیرد (به علت آن که غلظت __AB__ کم است)، ولی بهتدریج سریعتر می‌شود. با گذشت زمان ، سرعت رفت کاهش می‌پذیرد، ولی سرعت واکنش برگشت افزایش می‌یابد، تا این که دو سرعت با هم برابر می‌شوند و تعادل شیمیایی برقرار می‌گردد.
 !!پویایی تعادل شیمیایی !!پویایی تعادل شیمیایی
-تعادل شیمیایی حالتی پویا است که در آن ، دو تغییر مخالف با سرعت برابر صورت می‌گیرند. در حالت تعادل ، غلظت تمام مواد ثابت می‌ماند. غلظت AB ثابت می‌ماند، زیرا AB با سرعتی که در واکنش رفت تولید می‌شود، با همان سرعت هم در واکنش برگشت مصرف می‌گردد. به همین منوال A2 و B2 با همان سرعتی که (در واکنش برگشت) تولید می‌شوند، (در واکنش رفت) به مصرف می‌رسند. تذکر این مطلب مهم است که غلظتها ثابت‌اند. از آن جهت که سرعتهای واکنشهای مخالف با هم برابرند، نه بدان جهت که هر گونه فعالیتی متوقف شده است. +تعادل شیمیای حالتی پویا است که در آن ، دو تغییر مخالف با سرعت برابر صورت می‌گیرند. در حالت تعادل ، غلظت تمام مواد ، ثابت می‌ماند. غلظت __AB__ ثابت می‌ماند، زیرا __AB__ با سرعتی که در واکنش رفت تولید می‌شود، با همان سرعت هم در واکنش برگشت مصرف می‌گردد. به همین منوال ، __A2__ و __B2__ با همان سرعتی که (در واکنش برگشت) تولید می‌شوند، (در واکنش رفت) به مصرف می‌رسند. تذکر این مطلب مهم است که غلظتها ثابت‌اند. از آن جهت که سرعتهای واکنشهای مخالف با هم برابرند، نه بدان جهت که هر گونه فعالیتی متوقف شده است.
 !ثابت تعادل !ثابت تعادل
-به فرض این که واکنشهای رفت و برگشت با مکانیسمی ‌ساده و تک مرحله‌ای صورت بگیرند، سرعت واکنش رفت با رابطه
::{TEX()} {K_f[A_2B_2=سرعت رفت} {TEX} ::
و سرعت واکنش برگشت با رابطه
::({TEX()} {K_r[AB]^{2}=سرعت برگشت} {TEX}::
بیان می‌شود. در حالت تعادل ، این دو سرعت با هم برابرند. بنابراین داریم :
+به فرض این که واکنشهای رفت و برگشت با مکانیسمی ‌ساده و تکمرحله‌ای صورت بگیرند، سرعت واکنش رفت با رابطه:


::Kf[A2B2]=سرعت رفت::
و سرعت واکنش برگشت با رابطه:


::Kr[AB]2=سرعت برگشت::
بیان می‌شود. در حالت تعادل ، این دو سرعت با هم برابرند. بنابراین داریم :

 ::{TEX()} {K_f[A_2][B_2]=K_r[AB]^{2}} {TEX}:: ::{TEX()} {K_f[A_2][B_2]=K_r[AB]^{2}} {TEX}::
-این معادله را می‌توان به صورت زیر مرتب کرد. +این معادله را می‌توان به صورت زیر مرتب کرد:

 ::{TEX()} {\frac{K_f}{K_r}=\frac{[AB]^{2}}{[A_2][B_2]}} {TEX}:: ::{TEX()} {\frac{K_f}{K_r}=\frac{[AB]^{2}}{[A_2][B_2]}} {TEX}::
-از تقسیم ثابت سرعت واکنش رفت ، Kf ، بر ثابت سرعت واکنش برگشت، Kr ، ثابت دیگری بدست می‌آید که ((ثابت تعادل)) ، K ، نامیده می‌شود. +از تقسیم ثابت سرعت واکنش رفت ، __Kf__ ، بر ثابت سرعت واکنش برگشت ، __Kr__ ، ثابت دیگری بدست می‌آید که ((ثابت تعادل)) ، __~~green:K~~__ ، نامیده می‌شود:

 ::__Kf/Kr=K__:: ::__Kf/Kr=K__::
-بنابراین داریم :
{TEX()} {K=\frac{[AB]^{2}]}{[A_2][B_2]}} {TEX}
مقدار عددی K با ((دما)) تغییر می‌کند. تعداد مجموعه غلظتها برای سیستمهای تعادلی این واکنش بینهایت زیاد است. ولی در هر صورت برای کلیه سیستمهای تعادلی در دمای معین وقتی که غلظتهای A2 و B2 و AB در رابطه بالا قرار می‌گیرند، همواره به یک مقدار K منجر می‌شوند. بطور کلی برای هر واکنش برگشت پذیر داریم :
+بنابراین داریم :


::{TEX()} {K=\frac{[AB]^{2}]}{[A_2][B_2]}} {TEX}::
مقدار عددی __K__ با ((دما)) تغییر می‌کند. تعداد مجموعه غلظتها برای سیستمهای تعادلی این واکنش بنهایت زیاد است، ولی در هر صورت ، برای کلیه سیستمهای تعادلی در دمای معین وقتی که غلظتهای __A2__ و __B2__ و __AB__ در رابطه بالا قرار می‌گیرند، همواره به یک مقدار __K__ منجر می‌شوند. بطور کلی برای هر واکنش برگشت پذیر داریم :

 ::__wW+xX↔yY+zZ__:: ::__wW+xX↔yY+zZ__::
-عبارت ثابت تعادل به صورت زیر است : +عبارت ثابت تعادل به صورت زیر است :

 ::{TEX()} {K=\frac{[Y]^{y}[Z]^{z}}{[W]^{w}[X]^{x}}} {TEX}:: ::{TEX()} {K=\frac{[Y]^{y}[Z]^{z}}{[W]^{w}[X]^{x}}} {TEX}::
 بطور قراردادی ، جملات غلظتی مواد طرف راست معادله شیمیایی در صورت کسر عبارت ثابت تعادل نوشته می‌شود. بطور قراردادی ، جملات غلظتی مواد طرف راست معادله شیمیایی در صورت کسر عبارت ثابت تعادل نوشته می‌شود.
 +
 +{img src=img/daneshnameh_up/b/bd/0011.jpg}
 +
 !تعادلهای ناهمگن !تعادلهای ناهمگن
-تعادل بین مواد در دو یا چند فاز را تعادل ناهمگن می‌نامیم. در دما و ((فشار|فشار ثابت)) ، غلظت یک جامد خالص یا مایع خالص ثابت می‌ماند. +تعادل بین مواد در دو یا چند فاز را __تعادل ناهمگن__ می‌نامیم. در دما و ((فشار|فشار ثابت)) ، غلظت یک جامد خالص یا مایع خالص ثابت می‌ماند.
 !Kc و Kp !Kc و Kp
-عبارت ثابت تعادل را برای واکنشهایی که دارای مواد گازی هستند، می‌توان برحسب فشارهای جزیی گازها (برحسب اتمسفر) نوشت. این نوع ثابت تعادل با Kp نشان داده می‌شود. رابطه بین Kc و Kp به صورت زیر است : +عبارت ثابت تعادل را برای واکنشهایی که دارای مواد گازی هستند، می‌توان برحسب فشارهای جزیی گازها (برحسب اتمسفر) نوشت. این نوع ثابت تعادل با __Kp__ نشان داده می‌شود. رابطه بین __Kc__ و __Kp__ به صورت زیر است :

 ::{TEX()} {K_p=K_c(RT)^{∆n}} {TEX}:: ::{TEX()} {K_p=K_c(RT)^{∆n}} {TEX}::
-جمله n∆ ، تغییر تعداد مولکولهای گازها است. وقتی که معادله شیمیایی از چپ به راست خوانده شود. برای بدست آوردن غلظتهای تعادلی می‌توان هم از Kc و هم از Kp استفاده کرد. +جمله __n∆__ ، تغییر تعداد مولکولهای گازها است. وقتی که معادله شیمیایی از چپ به راست خوانده شود. برای بدست آوردن غلظتهای تعادلی می‌توان هم از __Kc__ و هم از __Kp__ استفاده کرد.
 !اصل لوشاتلیه !اصل لوشاتلیه
 ((اصل لوشاتلیه)) ، عکس العمل یک سیستم در حالت تعادل را نسبت به تغییر شرایط آزمایش پیشگویی می‌کند. ((اصل لوشاتلیه)) ، عکس العمل یک سیستم در حالت تعادل را نسبت به تغییر شرایط آزمایش پیشگویی می‌کند.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((اثر یون مشترک)) *((اثر یون مشترک))
 *((اصل لوشاتلیه)) *((اصل لوشاتلیه))
 *((تعادل یونی)) *((تعادل یونی))
 *((ثابت تعادل)) *((ثابت تعادل))
 *((سرعت واکنش)) *((سرعت واکنش))
 +*((شیمی فیزیک))
 *((معادله شیمیایی)) *((معادله شیمیایی))
 *((واکنش برگشت پذیر)) *((واکنش برگشت پذیر))
 *((واکنش شیمیایی)) *((واکنش شیمیایی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 14 خرداد 1385 [21:19 ]   3   فیروزه نجفی      جاری 
 یکشنبه 14 خرداد 1385 [21:15 ]   2   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 اردیبهشت 1384 [14:52 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..