منو
 کاربر Online
633 کاربر online
تاریخچه ی: تشکیل دولت صفویان به عنوان دولت رسمی ایران


<


style='font-size:10.0pt;font-family:arial;font-family:arial;color:#0066FF'>چکیده

:


مقدمه : پس از دو قرن تلاش و کوشش و تبلیغات مذهبی و به کارگیری ایدئولوژی مذهبی – سیاسی از طرف مریدان و پیروان صفوی، سر انجام در سال 907 هجری حکومت صفویه را رسماً تشکیل شد. این اتفاق تحول بزرگ و چشمگیری در تاریخ ایران پدید آورد. زیرا از یک طرف باعث احیاء امپراطوری در سرتاسر مرزهای طبیعی ایران گردید و از طرف دیگر تشیع اثنی عشری که از مذاهب برجسته اسلامی بود، مذهب رسمی دولت جدید صفوی اعلام گردید.
علیرغم همه مشکلات و موانعی که در رسیدن شاه اسماعیل به قدرت وجود داشت، اما وجود پاره ای از امور و عوامل سبب تشکیل و استواری حکومت گردید . این امور عبارت بودند از : وفاداری و تعهد پیروان صفویه ، نابسامانیهای حکومتهای معاصر آنها ( آق قویونلوها ) و نارضایتیهای توده مردم از هرج و مرج و نا امنی و از همه مهمتر کاردانی و زیرکی شاهان اولیه صفوی .
اقدامات بنیانگذار صفویه بلافاصله پس از تشکیل حکومت، باعث ایجاد یک امپراطوری بزرگ ایرانی گردید 0 و همانطوریکه اقدامات دلیرانه شاه اسماعیل اول موجب تشکیل رسمی و استواری حکومت صفویه گردید ، اقدامات زیرکانه جانشین و فرزند وی، شاه طهماسب اول، نیز موجب تثبیت و استحکام دولت صفویه شد.
همه این موارد عواملی بودند که استحکام و تثبیت حکومت صفوی را به حدی رساند که طی اندک وقفه ای در زمان شاهان کم قدرت، در زمان شاه عباس اول به اوج و شکوفایی خود رسید.
این مسئله را نیز باید در نظر گرفت که حکومت صفویان در این دوره سرشار از موفقیت و کارآمدی نبود 0 بلکه شکستها و عدم کامیابی های شاهان در جنگ ها و نبرد ها ، در نوع حکومت و میزان قدرت آن تأثیر می گذاشت 0width=280 height=290
src="img/daneshnameh_up/10QAPO2.jpg">


style='font-size:10.0pt;font-family:arial;color:#0066FF'>مراحل مختلف حکومت صفویان از قدرت یافتن اسماعیل اول تا مرگ طهماسب اول ( 907 – 984 ه. ) :

style='font-size:10.0pt;font-family:arial;color:#000000'>
1.((دوره اقتدار مرکزی شاه و رشد و توسعه قلمرو حکومت درعهد صفوی|مرحله اول : دوره اقتدار مرکزی شاه و رشد و توسعه قلمرو حکومت )) :

2.((ضعف و سستی حکومت مرکزی با بالا گرفتن نا آرامیهای داخلی و خارجی در عهد صفوی|مرحله دوم : ضعف و سستی حکومت مرکزی با بالا گرفتن نا آرامیهای داخلی و خارجی )) :

3.((تداوم نا امنیها و آشوبها در عهد صفوی|مرحله سوم : تداوم نا امنیها و آشوبها )) :

4.((بهبود شرایط و رشد توسعه قدرت در پی تغییرات و تحولات انجام شده در عهد صفوی|مرحله چهارم : بهبود شرایط و رشد توسعه قدرت در پی تغییرات و تحولات انجام شده))


ویژگی های عمده دولت صفویان :


1.(( ویژگی های مذهبی ایران عصر صفویه |رابطه نزدیک دین و دولت ))

2.((. نیروهای نظامی در عهد صفوی |. سیر تحول نیروی نظامی از ساختار مذهبی – قومی به نیروهای نظامی منسجم ))

3.((: اقتصاد و تجارت در عهد صفویه|فراز و نشیب های اقتصاد و تجارت در این دوران ))

4.((فرهنگ. هنر و معماری عهد صفویه |ویژگی های فرهنگی، هنری، معماری و شکوفایی آن در عهد صفویه ))


ویژگی های عمده این دوره : 


1.((بررسی اوضاع و شرایط سیاسی – اجتماعی حاکم بر ایران همزمان با تشکیل حکومت صفوی|بررسی اوضاع و شرایط سیاسی – اجتماعی حاکم بر ایران همزمان با تشکیل حکومت))

2. (( گسترش و توسعه قلمرو حکومتی در عهد صفوی| گسترش و توسعه قلمرو حکومتی))

3. (( ایجاد تشکیلات اداری منسجم وهماهنگ درعهد صفوی|ایجاد تشکیلات اداری منسجم وهماهنگ))

4. ((درگیری ها و مبارزات با دولتهای همسایه غرب و شرقی درعهد صفوی|درگیری ها و مبارزات با دولتهای همسایه غرب و شرقی) ))

5.((ویژگی رابطه با هند و تأثیر آن در حکومت صفوی|ویژگی رابطه با هند و تأثیر آن در حکومت))

6. ((رابطه مذهب و سیاست و تأثیر متقابل این دو بر هم درعهد صفوی|رابطه مذهب و سیاست و تأثیر متقابل این دو بر هم))((صفویه ))((فرهنگ. هنر و معماری عهد صفویه |فرهنگ ))


((: اقتصاد و تجارت در عهد صفویه|اقتصاد))


((ویژگی های مذهبی ایران عصر صفویه |مذهب))


((نیروهای نظامی در عهد صفوی |نیروی نظامی ))


((تصوف ))


پادشاهان عهد صفوی:

((شاه اسماعیل اول))
((شاه طهماسب اول))
((شاه اسماعیل دوم))
((سلطان محمد خدابنده))
((شاه عباس اول))
((شاه صفی اول))
((شاه عباس دوم))
((شاه سلیمان))
((شاه سلطان حسین))
((شاه طهماسب دوم))
((شاه عباس سوم))

width=300 height=267 src="img/daneshnameh_up/01LOTF6.jpg">

عناوین اصلی :


dir=LTR style='font-size:10.0pt;font-family:arial'> lang=FA style='font-size:10.0pt;font-family:arial'>1.((شهرهادرعهدصفوی|شهرها))


dir=LTR style='font-size:10.0pt;font-family:arial'> lang=FA style='font-size:10.0pt;font-family:arial'>2.((جنگ هادرعهدصفوی|جنگ ها))


dir=LTR style='font-size:10.0pt;font-family:arial'> lang=FA style='font-size:10.0pt;font-family:arial'>3.((وسعت سرزمین هادرعهدصفوی|وسعت سرزمین ها))


dir=LTR style='font-size:10.0pt;font-family:arial'> lang=FA style='font-size:10.0pt;font-family:arial'>4.((ارتش هادرعهدصفوی|ارتش ها))


dir=LTR>
dir=LTR>
lang=FA style='font-size:10.0pt;font-family:arial'>5.((نظام های اداری درعهدصفوی|نظام های اداری))


width="34%">

زمینه ها :


1.((معماری درعهد صفوی|معماری))

2.((علوم درعهد صفوی|علوم))

3.((دین درعهد صفوی|دین))

4.((فنون درعهد صفوی|فنون))

5.((هنردرعهد صفوی|هنر))

6.((شهرسازی درعهد صفوی|شهرسازی))

7.((نژادها درعهد صفوی|نژادها))

8.((مهاجرت
هادرعهد صفوی|مهاجرت ها))بیا قبول نکنیم :واقعا چرا ؟ کسی به من جواب بدهد !!مطالعات تاریخی:


 


 

lang=FA style='font-size:10.0pt;color:#0066FF;font-family:arial'>واقعا چرا ؟ کسی به من جواب بدهد !!lang=FA style='font-size:11.0pt;font-family:arial;line-height:14pt;'>
1.((علت اینکه بلافاصله پس از تشکیل حکومت، شاه اسماعیل به تعادل نیروهای ترک و تاجیک پرداخت چه بود ؟))

2.((عوجود مناسب و مقامات ناری چون وکیل نفس نفیس همایون از چه زمانی در دستگاه صفویه رایج بود ؟))

3.((دلایل عمده دشمنیها و خصومتهای ایرانیها و عثمانیها چه بود ؟ ))

4.((پیامدهای سیاسی – اجتماعی ناشی از شکست جنگ چالدران ؟))

5.((بحران آفت تکلو کی و چگونه اتفاق افتاد ؟ ))

6.((دلایل تغییر پایتخت از تبریز به قزوین چه بود ؟))

7.((نقطویان چه کسانی بودند و علت شورش آنها چه بود ؟))


align=right dir=RTL style='margin-left:3.2pt;text-align:
right;line-height:10.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed align="justify"'>
name=motaleat>
lang=FA style='font-size:10.0pt;font-family:arial;color:#0066FF'>مطالعات تاریخی :


lang=FA style='font-size:10.0pt;font-family:arial;color:#000000'>
1.((روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان ))

2.((فلسفه تاریخ ))
اقدامات شاه طهماسب اول !!lang=FA style='font-size:11.0pt;font-family:arial;line-height:14pt;'>
1.((سرکوب شورش ها و نا امنیهای داخلی))

2.((ایجاد توازن و تعادل میان قوای حکومتی))

3.((تعدیل و تغییر در سیستم اداری و نظام حکومتی مناسب با زمان خود))

4.((تغییر پایتخت بخاطر حفظ امنیت آن))

5.((مبارزه با دشمنان خارجی))
اقدامات شاه اسماعیل اول !!lang=FA style='font-size:11.0pt;font-family:arial;line-height:14pt;'>
1.((تحکیم و استواری قدرت درعهد صفوی|تحکیم و استواری قدرت))

2.((گسترش و توسعه قلمرودرعهد صفوی|گسترش و توسعه قلمرو))

3.((مبارزه با دشمنان خارجی در دو سوی مرزها ( غرب و شرق ) در عهد صفوی|مبارزه با دشمنان خارجی در دو سوی مرزها ( غرب و شرق )))

4.((سرکوب ناآرامی های داخلی در عهد صفوی|سرکوب ناآرامی های داخلی))

5.((تشکیل نظام اداری منسجم و هماهنگ در عهد صفوی|تشکیل نظام اداری منسجم و هماهنگ))

6.((ایجاد زمینه برای رابطه با دولتهای خارجی در عهد صفوی|ایجاد زمینه برای رابطه با دولتهای خارجی))
تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 03 اسفند 1383 [19:35 ]   8   محمد رضا قدوسی      جاری 
 دوشنبه 03 اسفند 1383 [18:13 ]   7   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 22 بهمن 1383 [07:46 ]   6   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [18:29 ]   5   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [14:49 ]   4   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [14:33 ]   3   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [14:29 ]   2   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [14:24 ]   1   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..