منو
 کاربر Online
522 کاربر online
Lines: 1-236Lines: 1-237
  
 

 

 
 
   
 

 

  style='font-size:10.0pt;font-family:arial;font-family:arial;color:#0066FF'>چکیده   style='font-size:10.0pt;font-family:arial;font-family:arial;color:#0066FF'>چکیده
 :

 :

 

-align:right;line-height:11.5pt;
direction:rtl;unicode-bidi:embed' align="justify">مقدمه : پس از دو قرن تلاش و کوشش و تبلیغات مذهبی و به کارگیری ایدئولوژی مذهبی – سیاسی از طرف مریدان و پیروان صفوی، سر انجام در سال 907 هجری حکومت صفویه را رسماً تشکیل شد. این اتفاق تحول بزرگ و چشمگیری در تاریخ ایران پدید آورد. زیرا از یک طرف باعث احیاء امپراطوری در سرتاسر مرزهای طبیعی ایران گردید و از طرف دیگر تشیع اثنی عشری که از مذاهب برجسته اسلامی بود، مذهب رسمی دولت جدید صفوی اعلام گردید.
+align:right;line-height:13pt;
direction:rtl;unicode-bidi:embed' align="justify">
>>
>مقدمه : پس از دو قرن تلاش و کوشش و تبلیغات مذهبی و به کارگیری ایدئولوژی مذهبی – سیاسی از طرف مریدان و پیروان صفوی، سر انجام در سال 907 هجری حکومت صفویه را رسماً تشکیل شد. این اتفاق تحول بزرگ و چشمگیری در تاریخ ایران پدید آورد. زیرا از یک طرف باعث احیاء امپراطوری در سرتاسر مرزهای طبیعی ایران گردید و از طرف دیگر تشیع اثنی عشری که از مذاهب برجسته اسلامی بود، مذهب رسمی دولت جدید صفوی اعلام گردید.
 علیرغم همه مشکلات و موانعی که در رسیدن شاه اسماعیل به قدرت وجود داشت، اما وجود پاره ای از امور و عوامل سبب تشکیل و استواری حکومت گردید . این امور عبارت بودند از : وفاداری و تعهد پیروان صفویه ، نابسامانیهای حکومتهای معاصر آنها ( آق قویونلوها ) و نارضایتیهای توده مردم از هرج و مرج و نا امنی و از همه مهمتر کاردانی و زیرکی شاهان اولیه صفوی .  علیرغم همه مشکلات و موانعی که در رسیدن شاه اسماعیل به قدرت وجود داشت، اما وجود پاره ای از امور و عوامل سبب تشکیل و استواری حکومت گردید . این امور عبارت بودند از : وفاداری و تعهد پیروان صفویه ، نابسامانیهای حکومتهای معاصر آنها ( آق قویونلوها ) و نارضایتیهای توده مردم از هرج و مرج و نا امنی و از همه مهمتر کاردانی و زیرکی شاهان اولیه صفوی .
 اقدامات بنیانگذار صفویه بلافاصله پس از تشکیل حکومت، باعث ایجاد یک امپراطوری بزرگ ایرانی گردید 0 و همانطوریکه اقدامات دلیرانه شاه اسماعیل اول موجب تشکیل رسمی و استواری حکومت صفویه گردید ، اقدامات زیرکانه جانشین و فرزند وی، شاه طهماسب اول، نیز موجب تثبیت و استحکام دولت صفویه شد.  اقدامات بنیانگذار صفویه بلافاصله پس از تشکیل حکومت، باعث ایجاد یک امپراطوری بزرگ ایرانی گردید 0 و همانطوریکه اقدامات دلیرانه شاه اسماعیل اول موجب تشکیل رسمی و استواری حکومت صفویه گردید ، اقدامات زیرکانه جانشین و فرزند وی، شاه طهماسب اول، نیز موجب تثبیت و استحکام دولت صفویه شد.
 همه این موارد عواملی بودند که استحکام و تثبیت حکومت صفوی را به حدی رساند که طی اندک وقفه ای در زمان شاهان کم قدرت، در زمان شاه عباس اول به اوج و شکوفایی خود رسید. همه این موارد عواملی بودند که استحکام و تثبیت حکومت صفوی را به حدی رساند که طی اندک وقفه ای در زمان شاهان کم قدرت، در زمان شاه عباس اول به اوج و شکوفایی خود رسید.
 این مسئله را نیز باید در نظر گرفت که حکومت صفویان در این دوره سرشار از موفقیت و کارآمدی نبود 0 بلکه شکستها و عدم کامیابی های شاهان در جنگ ها و نبرد ها ، در نوع حکومت و میزان قدرت آن تأثیر می گذاشت 0  این مسئله را نیز باید در نظر گرفت که حکومت صفویان در این دوره سرشار از موفقیت و کارآمدی نبود 0 بلکه شکستها و عدم کامیابی های شاهان در جنگ ها و نبرد ها ، در نوع حکومت و میزان قدرت آن تأثیر می گذاشت 0
   
   
 
 1.5pt; 1.5pt;
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 

  10.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'> family:arial'> family:arial'>
  width=280 height=290  width=280 height=290
- src="img/daneshnameh_up/10QAPO2.jpg">

+ src="img/daneshnameh_up/4/45/10QAPO2.jpg">

 

 right:21.6pt;text-align:right; right:21.6pt;text-align:right;
  line-height:11.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'>  line-height:11.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'>
  style='font-size:10.0pt;font-family:arial;color:#0066FF'>مراحل مختلف حکومت صفویان از قدرت یافتن اسماعیل اول تا مرگ طهماسب اول ( 907 – 984 ه. ) :
  style='font-size:10.0pt;font-family:arial;color:#0066FF'>مراحل مختلف حکومت صفویان از قدرت یافتن اسماعیل اول تا مرگ طهماسب اول ( 907 – 984 ه. ) :
  
- style='font-size:1.0pt;font-family:arial;color:#000000'>
1.((ور اتدا رکی شا رش وسع قلمر کم عهد صفوی|مرحله اول : دوره اقتدار مرکزی شاه و رشد و توسعه قلمرو حکومت )) :

2.((ضعف و سستی حکومت رکزی با رفتن ن آرامیهای الی ارجی ه صفوی|مرحله دوم : ضعف و سستی حکومت مرکزی با بالا گرفتن نا آرامیهای داخلی و خارجی )) :

3.((داوم ن یا ها ر هد ی|مرحله سوم : تداوم نا امنیها و آشوبها )) :

4.((هبو رای د توسعه قدرت در پی تغییرات لا اام شه ر عه صفوی|مرحله چهارم : بهبود شرایط و رشد توسعه قدرت در پی تغییرات و تحولات انجام شده))
+ style='font-size:11.0pt;font-family:arial;color:#000000'>
1.((کوت صفویا ا در یات ش سماعی تا مرگ شا م |مرحله اول : دوره اقتدار مرکزی شاه و رشد و توسعه قلمرو حکومت ))

2.((حکومت صویان درت یافتن اه امای ا مرگ ه همسب |مرحله دوم : ضعف و سستی حکومت مرکزی با بالا گرفتن نا آرامیهای داخلی و خارجی ))

3.((کوم یا از درت یف اه اسماعیل ا مرگ اه اسب |مرحله سوم : تداوم نا امنیها و آشوبها ))

4.((کوم فوی قدرت یافت اماعی ا مرگ شه همسب |مرحله چهارم : بهبود شرایط و رشد توسعه قدرت در پی تغییرات و تحولات انجام شده))
 

 

 
 font-family:arial;color:#0066FF'>ویژگی های عمده دولت صفویان :

 font-family:arial;color:#0066FF'>ویژگی های عمده دولت صفویان :

 

- direction:rtl;unicode-bidi:embed'>  font-family:arial'>1.(( ویژگی های مذهبی ایران عصر صفویه |رابطه نزدیک دین و دولت ))
  font-family:arial'>1.(( ویژگی های مذهبی ایران عصر صفویه |رابطه نزدیک دین و دولت ))
  2.((. نیروهای نظامی در عهد صفوی |. سیر تحول نیروی نظامی از ساختار مذهبی – قومی به نیروهای نظامی منسجم ))
  2.((. نیروهای نظامی در عهد صفوی |. سیر تحول نیروی نظامی از ساختار مذهبی – قومی به نیروهای نظامی منسجم ))
  3.((: اقتصاد و تجارت در عهد صفویه|فراز و نشیب های اقتصاد و تجارت در این دوران ))
  3.((: اقتصاد و تجارت در عهد صفویه|فراز و نشیب های اقتصاد و تجارت در این دوران ))
  4.((فرهنگ. هنر و معماری عهد صفویه |ویژگی های فرهنگی، هنری، معماری و شکوفایی آن در عهد صفویه ))
  4.((فرهنگ. هنر و معماری عهد صفویه |ویژگی های فرهنگی، هنری، معماری و شکوفایی آن در عهد صفویه ))
 

 

 

  12.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'> font-family:arial;text-align:right;color:#0066Ff'>ویژگی های عمده این دوره : 
 font-family:arial;text-align:right;color:#0066Ff'>ویژگی های عمده این دوره : 
 

- direction:rtl;unicode-bidi:embed'>  font-family:arial;color:#000000'>  font-family:arial;color:#000000'>
-1.((بررسی اوضاع و شرایط سیاسی – اجتماعی حاکم بر ایران همزمان با تشکیل حکومت صفوی|بررسی اوضاع و شرایط سیاسی – اجتماعی حاکم بر ایران همزمان با تشکیل حکومت))

2. (( گر و وسه قلمو حکومی صفوی| گسترش و توسعه قلمرو حکومتی))
+1.((بررسی اوضاع و شرایط سیاسی –اجتماعی حاکم بر ایران همزمان با تشکیل حکومت صفوی|بررسی اوضاع و شرایط سیاسی –اجتماعی حاکم بر ایران همزمان با تشکیل حکومت))

2. (( ری اواع و شرایط سیسی –اجتمعی حاکم ر ایران هممن ا تشکی کومت صفوی| گسترش و توسعه قلمرو حکومتی))
 3. (( ایجاد تشکیلات اداری منسجم وهماهنگ درعهد صفوی|ایجاد تشکیلات اداری منسجم وهماهنگ))
 3. (( ایجاد تشکیلات اداری منسجم وهماهنگ درعهد صفوی|ایجاد تشکیلات اداری منسجم وهماهنگ))
 4. ((درگیری ها و مبارزات با دولتهای همسایه غرب و شرقی درعهد صفوی|درگیری ها و مبارزات با دولتهای همسایه غرب و شرقی) ))
 4. ((درگیری ها و مبارزات با دولتهای همسایه غرب و شرقی درعهد صفوی|درگیری ها و مبارزات با دولتهای همسایه غرب و شرقی) ))
 5.((ویژگی رابطه با هند و تأثیر آن در حکومت صفوی|ویژگی رابطه با هند و تأثیر آن در حکومت))
 5.((ویژگی رابطه با هند و تأثیر آن در حکومت صفوی|ویژگی رابطه با هند و تأثیر آن در حکومت))
 6. ((رابطه مذهب و سیاست و تأثیر متقابل این دو بر هم درعهد صفوی|رابطه مذهب و سیاست و تأثیر متقابل این دو بر هم))
 6. ((رابطه مذهب و سیاست و تأثیر متقابل این دو بر هم درعهد صفوی|رابطه مذهب و سیاست و تأثیر متقابل این دو بر هم))
 +7. ((مواجهه عناصر ترک و ایرانی در ابتدای دوره صفوی))
 

 

 

- direction:rtl;unicode-bidi:embed'>  font-family:arial;color:#000000'>  font-family:arial;color:#000000'>
 ((صفویه ))

 ((صفویه ))

 ((فرهنگ. هنر و معماری عهد صفویه |فرهنگ ))

 ((فرهنگ. هنر و معماری عهد صفویه |فرهنگ ))

 ((: اقتصاد و تجارت در عهد صفویه|اقتصاد))

 ((: اقتصاد و تجارت در عهد صفویه|اقتصاد))

 ((ویژگی های مذهبی ایران عصر صفویه |مذهب))

 ((ویژگی های مذهبی ایران عصر صفویه |مذهب))

 ((نیروهای نظامی در عهد صفوی |نیروی نظامی ))

 ((نیروهای نظامی در عهد صفوی |نیروی نظامی ))

 ((تصوف ))

 ((تصوف ))

 پادشاهان عهد صفوی:
 پادشاهان عهد صفوی:
 ((شاه اسماعیل اول))  ((شاه اسماعیل اول))
 ((شاه طهماسب اول))  ((شاه طهماسب اول))
 ((شاه اسماعیل دوم))  ((شاه اسماعیل دوم))
 ((سلطان محمد خدابنده))  ((سلطان محمد خدابنده))
 ((شاه عباس اول))  ((شاه عباس اول))
 ((شاه صفی اول))  ((شاه صفی اول))
 ((شاه عباس دوم))  ((شاه عباس دوم))
 ((شاه سلیمان))  ((شاه سلیمان))
 ((شاه سلطان حسین))  ((شاه سلطان حسین))
 ((شاه طهماسب دوم))  ((شاه طهماسب دوم))
 ((شاه عباس سوم))  ((شاه عباس سوم))
  
 
 
- width=300 height=267 src="img/daneshnameh_up/1LOTF6.jpg">

+ width=300 height=267 src="img/daneshnameh_up/d/d3/10CHLS19.jpg">

 

 bottom: 0 text-align:right;line-height:11.5pt; bottom: 0 text-align:right;line-height:11.5pt;
  direction:rtl;unicode-bidi:embed'> font-family:arial;color:#0066FF font-family:arial;color:#0066FF
  '>عناوین اصلی :

  '>عناوین اصلی :

 

 right:18.0pt;text-align:right; right:18.0pt;text-align:right;
  line-height:11.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'>  line-height:11.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'>
  dir=LTR style='font-size:10.0pt;font-family:arial'>  dir=LTR style='font-size:10.0pt;font-family:arial'>
- lang=FA style='font-size:1.0pt;font-family:arial'>1.((شهرهادرعهدصفوی|شهرها))

+ lang=FA style='font-size:11.0pt;font-family:arial'>1.((شهرهادرعهدصفوی|شهرها))

 

 right:18.0pt;text-align:right; right:18.0pt;text-align:right;
  line-height:11.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'>  line-height:11.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'>
  dir=LTR style='font-size:10.0pt;font-family:arial'>  dir=LTR style='font-size:10.0pt;font-family:arial'>
- lang=FA style='font-size:1.0pt;font-family:arial'>2.((جنگ هادرعهدصفوی|جنگ ها))

+ lang=FA style='font-size:11.0pt;font-family:arial'>2.((جنگ هادرعهدصفوی|جنگ ها))

 

 right:18.0pt;text-align:right; right:18.0pt;text-align:right;
  line-height:11.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'>  line-height:11.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'>
  dir=LTR style='font-size:10.0pt;font-family:arial'>  dir=LTR style='font-size:10.0pt;font-family:arial'>
- lang=FA style='font-size:1.0pt;font-family:arial'>3.((وسعت سرزمین هادرعهدصفوی|وسعت سرزمین ها)) + lang=FA style='font-size:11.0pt;font-family:arial'>3.((وسعت سرزمین هادرعهدصفوی|وسعت سرزمین ها))
 

 

 

 right:18.0pt;text-align:right; right:18.0pt;text-align:right;
  line-height:11.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'>  line-height:11.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'>
  dir=LTR style='font-size:10.0pt;font-family:arial'>  dir=LTR style='font-size:10.0pt;font-family:arial'>
- lang=FA style='font-size:1.0pt;font-family:arial'>4.((ارتش هادرعهدصفوی|ارتش ها))

+ lang=FA style='font-size:11.0pt;font-family:arial'>4.((ارتش هادرعهدصفوی|ارتش ها))

 

 right:18.0pt;text-align:right; right:18.0pt;text-align:right;
  text-indent:2.4pt;line-height:11.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'>  text-indent:2.4pt;line-height:11.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'>
  dir=LTR>  dir=LTR>
 dir=LTR> dir=LTR>
- lang=FA style='font-size:1.0pt;font-family:arial'>5.((نظام های اداری درعهدصفوی|نظام های اداری)) + lang=FA style='font-size:11.0pt;font-family:arial'>5.((نظام های اداری درعهدصفوی|نظام های اداری))
 

 

 width="34%">

 align:right;line-height:11pt; align:right;line-height:11pt;
  direction:rtl;unicode-bidi:embed'> font-family:arial;color:#0066FF'>زمینه ها :
 font-family:arial;color:#0066FF'>زمینه ها :
- +
  1.((معماری درعهد صفوی|معماری))
  1.((معماری درعهد صفوی|معماری))
  2.((علوم درعهد صفوی|علوم))
  2.((علوم درعهد صفوی|علوم))
  3.((دین درعهد صفوی|دین))
  3.((دین درعهد صفوی|دین))
  4.((فنون درعهد صفوی|فنون))
  4.((فنون درعهد صفوی|فنون))
  5.((هنردرعهد صفوی|هنر))
  5.((هنردرعهد صفوی|هنر))
  6.((شهرسازی درعهد صفوی|شهرسازی))
  6.((شهرسازی درعهد صفوی|شهرسازی))
  7.((نژادها درعهد صفوی|نژادها))
  7.((نژادها درعهد صفوی|نژادها))
  8.((مهاجرت  8.((مهاجرت
  هادرعهد صفوی|مهاجرت ها))

 margin- margin-
 bottom: 0 text-align:justify;line-height:11pt; bottom: 0 text-align:justify;line-height:11pt;
  direction:rtl;unicode-bidi:embed'> font-family:arial'>
 font-family:arial'>
- + بیا قبول نکنیم :


 واقعا چرا ؟ کسی به من جواب بدهد !!

 واقعا چرا ؟ کسی به من جواب بدهد !!

 مطالعات تاریخی:

 مطالعات تاریخی:

 

 align:right;line-height:11.5pt; align:right;line-height:11.5pt;
  direction:rtl;unicode-bidi:embed'> family:arial; family:arial;
  color:#FF6600'> 

  color:#FF6600'> 

 

 align:justify;line-height:11.5pt; align:justify;line-height:11.5pt;
  direction:rtl;unicode-bidi:embed'> family:arial'> 

 family:arial'> 

 <
 <
 

 height:10.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'> height:10.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'>
  lang=FA style='font-size:10.0pt;color:#0066FF;font-family:arial'>واقعا چرا ؟ کسی به من جواب بدهد !!  lang=FA style='font-size:10.0pt;color:#0066FF;font-family:arial'>واقعا چرا ؟ کسی به من جواب بدهد !!
 

 

 

  right;line-height:10.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed align="justify"'>  right;line-height:10.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed align="justify"'>
  
  lang=FA style='font-size:11.0pt;font-family:arial;line-height:14pt;'>  lang=FA style='font-size:11.0pt;font-family:arial;line-height:14pt;'>
 1.((علت اینکه بلافاصله پس از تشکیل حکومت، شاه اسماعیل به تعادل نیروهای ترک و تاجیک پرداخت چه بود ؟))
 1.((علت اینکه بلافاصله پس از تشکیل حکومت، شاه اسماعیل به تعادل نیروهای ترک و تاجیک پرداخت چه بود ؟))
 2.((عوجود مناسب و مقامات ناری چون وکیل نفس نفیس همایون از چه زمانی در دستگاه صفویه رایج بود ؟))
 2.((عوجود مناسب و مقامات ناری چون وکیل نفس نفیس همایون از چه زمانی در دستگاه صفویه رایج بود ؟))
 3.((دلایل عمده دشمنیها و خصومتهای ایرانیها و عثمانیها چه بود ؟ ))
 3.((دلایل عمده دشمنیها و خصومتهای ایرانیها و عثمانیها چه بود ؟ ))
 4.((پیامدهای سیاسی – اجتماعی ناشی از شکست جنگ چالدران ؟))
 4.((پیامدهای سیاسی – اجتماعی ناشی از شکست جنگ چالدران ؟))
 5.((بحران آفت تکلو کی و چگونه اتفاق افتاد ؟ ))
 5.((بحران آفت تکلو کی و چگونه اتفاق افتاد ؟ ))
 6.((دلایل تغییر پایتخت از تبریز به قزوین چه بود ؟))
 6.((دلایل تغییر پایتخت از تبریز به قزوین چه بود ؟))
 7.((نقطویان چه کسانی بودند و علت شورش آنها چه بود ؟))
 7.((نقطویان چه کسانی بودند و علت شورش آنها چه بود ؟))
 

 

 align=right dir=RTL style='margin-left:3.2pt;text-align: align=right dir=RTL style='margin-left:3.2pt;text-align:
- right;line-height:10.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed align="justify"'>
<br />name=motaleat>
+ right;line-height:10.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed align="justify"'>
<a name=motaleat>
  lang=FA style='font-size:10.0pt;font-family:arial;color:#0066FF'>مطالعات تاریخی :

  lang=FA style='font-size:10.0pt;font-family:arial;color:#0066FF'>مطالعات تاریخی :

  
- lang=FA style='font-size:1.0pt;font-family:arial;color:#000000'> + lang=FA style='font-size:11.0pt;font-family:arial;color:#000000'>
 1.((روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان ))
 1.((روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان ))
 2.((فلسفه تاریخ ))
 2.((فلسفه تاریخ ))
  
  
 

 line-height:10.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'> line-height:10.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'>
 اقدامات شاه طهماسب اول !! اقدامات شاه طهماسب اول !!
 

 

 

  right;line-height:10.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed align="justify"'>  right;line-height:10.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed align="justify"'>
  
  lang=FA style='font-size:11.0pt;font-family:arial;line-height:14pt;'>  lang=FA style='font-size:11.0pt;font-family:arial;line-height:14pt;'>
 1.((سرکوب شورش ها و نا امنیهای داخلی))
 1.((سرکوب شورش ها و نا امنیهای داخلی))
 2.((ایجاد توازن و تعادل میان قوای حکومتی))
 2.((ایجاد توازن و تعادل میان قوای حکومتی))
 3.((تعدیل و تغییر در سیستم اداری و نظام حکومتی مناسب با زمان خود))
 3.((تعدیل و تغییر در سیستم اداری و نظام حکومتی مناسب با زمان خود))
 4.((تغییر پایتخت بخاطر حفظ امنیت آن))
 4.((تغییر پایتخت بخاطر حفظ امنیت آن))
 5.((مبارزه با دشمنان خارجی))
 5.((مبارزه با دشمنان خارجی))
 

 

 

 line-height:10.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'> line-height:10.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'>
 اقدامات شاه اسماعیل اول !! اقدامات شاه اسماعیل اول !!
 

 

 

  right;line-height:10.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed align="justify"'>  right;line-height:10.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed align="justify"'>
  
  lang=FA style='font-size:11.0pt;font-family:arial;line-height:14pt;'>  lang=FA style='font-size:11.0pt;font-family:arial;line-height:14pt;'>
 1.((تحکیم و استواری قدرت درعهد صفوی|تحکیم و استواری قدرت))
 1.((تحکیم و استواری قدرت درعهد صفوی|تحکیم و استواری قدرت))
 2.((گسترش و توسعه قلمرودرعهد صفوی|گسترش و توسعه قلمرو))
 2.((گسترش و توسعه قلمرودرعهد صفوی|گسترش و توسعه قلمرو))
-3.((مبارزه با دشمنان خارجی در دو سوی مرزها ( غرب و شرق ) در عهد صفوی|مبارزه با دشمنان خارجی در دو سوی مرزها ( غرب و شرق ) ))
+3.((مبارزه با دشمنان خارجی در دو سوی مرزها ( غرب و شرق ) در عهد صفوی|مبارزه با دشمنان خارجی در دو سوی مرزها ( غرب و شرق )))
 4.((سرکوب ناآرامی های داخلی در عهد صفوی|سرکوب ناآرامی های داخلی))
 4.((سرکوب ناآرامی های داخلی در عهد صفوی|سرکوب ناآرامی های داخلی))
 5.((تشکیل نظام اداری منسجم و هماهنگ در عهد صفوی|تشکیل نظام اداری منسجم و هماهنگ))
 5.((تشکیل نظام اداری منسجم و هماهنگ در عهد صفوی|تشکیل نظام اداری منسجم و هماهنگ))
 6.((ایجاد زمینه برای رابطه با دولتهای خارجی در عهد صفوی|ایجاد زمینه برای رابطه با دولتهای خارجی))
 6.((ایجاد زمینه برای رابطه با دولتهای خارجی در عهد صفوی|ایجاد زمینه برای رابطه با دولتهای خارجی))
 

 

 
 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 03 اسفند 1383 [19:35 ]   8   محمد رضا قدوسی      جاری 
 دوشنبه 03 اسفند 1383 [18:13 ]   7   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 22 بهمن 1383 [07:46 ]   6   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [18:29 ]   5   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [14:49 ]   4   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [14:33 ]   3   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [14:29 ]   2   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [14:24 ]   1   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..