منو
 کاربر Online
1147 کاربر online
تاریخچه ی: تبخیر

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-15Lines: 1-30
 !دید کلی !دید کلی
-چرا شنا گری که از آب خارج می شود، احساس سرما می کند؟ دمای بدن انسان چگونه تنظیم می شود؟
چگونه آب در داخل کوزه سفالی خنک می گردد؟ اساس کار وسائل خنک کننده بر چه اصلی استوار است؟
!انرژی جنبشی مولکولهای مایع در تبخیر
انرژی جنبشی مولکول معینی از یک مایع، ضمن برخورد با سایر مولکولهای پیوسته تغییر می کند. ولی در لحظه ای معین، تعدادی ازمولکولهای یک مجموعه مولکول، دارای انرژی نسبتا زیاد و تعدادی دارای انرژی نسبتا کم هستند. مولکولهای که انرژی جنبشی آنها به قدر کافی زیاد است می توانند بر نیرئای جاذبه مولکولهای طراف خود غلبه کنند. این مولکوله می توانند از سطح مایع فرار کنند و به فاز گاز وارد شوند به شرط آنکه نزدیک به سطح مایع و در جهت مناب در حرکت باشد.
این
مولکولها در حین فرار از ایع، بخشی از انرژی خود ا برای مقابله با نیروهای جاذبه مصرف می کنند. فرار تعدادی از مولکولهای با انرژی زیاد از مایع سبب می شود که انرژی جنبشی متوسط مولکولهای باقی مانده در مایع کاهش ابد و از دمای مایع کاسته شود. وقتی که مایعی از یک ظر سرباز تبخیر می شود،انقال رما از میط ه مایع صرت می گیرد و در نتیجه، دمای مایع ثابت می ماند وبه این ترتیب، ذخیره مولکول های پر انرژی تامیین می شود و این فرایند تا تبخیر تمام مایع ادامه ی یاد .
!آنتالپی تبخیر مولی
مقدار کل
گرمای لازم برای تبخیر یک مول از مایع در دمای مین، آنتالپی تبخیر مولی آن مایع نامیده می شود .
!اثر دما
بر تبخیر
با ا
زایش دما بر مایع سرعت تبخیر زیاد میشود. وقتی دما افزایش می یابد ، انرژی جنبشی متوسط مولکول ه زیاد ی شود و تعداد مولکول های با انژی کفی برای فرار به فاز ازی افزایش می یابد.
!از
کاربردهای یر />* تنظیم دمای دن: تنظیم دمای بدن، تا حدودی، بر اثر عرق در پوت صرت می گیرد.
* ساخت وسائل خنک کننده گو
ناگون با استفاده از اصل تبخیر />* کوزه سفالی بدون لاب که رای خنک نگه داشتن آب بکار می رود. آب، گل کوزه را سیر کرده از سطح خارجی آن بخار می شود. با این عمل، آب باقی مانده در کوزه خنک میگردد.
+*چرا شناگری که از ((آب)) خارج میشود، احساس سرما میکند؟
*((
دمای بدن)) انسان چگونه تنظیم میشود؟
*چگونه آب در داخل ((کوزه سفالی)) خنک میگردد؟
*
اساس کار ((سیستمهای سرمازا|وسائل خنک کننده)) بر چه اصلی استوار است؟
!((انرژی جنبشی)) مولکولهای ((مایع)) در تبخیر
انرژی جنبشی مولکول معینی از یک مایع ، ضمن برخورد با سایر مولکولهای پیوسته تغییر میکند. ولی در لحظهای معین ، تعدادی ازمولکولهای یک مجموعه ، تعدادی مولکول دارای انرژی نسبتا زیاد و تعدادی دارای انرژی نسبتا کم هستند. مولکولهای که انرژی جنبشی آنها به قدر کافی زیاد است میتوانند بر ((نیری وانروالی|نیروهای جاب مولکولهای)) اطرا خود لبه کنند. این مولکولها میتواند از ط ((مایع)) رار کنند و به ا ((گاز)) وارد وند ب شرط که ندیک به مای و در ت مناسب د رکت باشند.
 +این مولکولها در حین فرار از مایع ، بخشی از ((انرژی)) خود را برای مقابله با نیروهای جاذبه مصرف می‌کنند. فرار تعدادی از مولکولهای با انرژی زیاد از مایع سبب می‌شود که ((انرژی جنبشی)) متوسط مولکولهای باقی مانده در مایع کاهش یابد و از دمای مایع کاسته شود. وقتی که مایعی از یک ظرف سرباز تبخیر می‌شود، ((انتقال گرما)) از محیط به مایع صورت می‌گیرد و در نتیجه ، دمای مایع ثابت می‌ماند و به این ترتیب ، ذخیره مولکول‌های پر انرژی تامین می‌شود و این فرایند تا تبخیر تمام مایع ادامه می‌یابد.
 +!((آنتالپی تبخیر مولی))
 +مقدار کل گرمای لازم برای تبخیر یک ((مول)) از مایع در دمای معین ، آنتالپی تبخیر مولی آن مایع نامیده می‌شود.
 +!اثر ((دما)) بر تبخیر
 +با افزایش دمای مایع سرعت تبخیر زیاد می‌شود. وقتی دما افزایش می‌یابد، انرژی جنبشی متوسط مولکول‌ها زیاد می‌شود و تعداد مولکول‌های با ((انرژی)) کافی برای ((حرکت ویسکوزی|فرار به فاز گازی)) افزایش می‌یابد.
 +!از کاربردهای تبخیر
 +*__تنظیم دمای بدن:__
((تنظیم دمای بدن با تبخیر|تنظیم دمای بدن)) ، تا حدودی، بر اثر ((عرق)) در ((پوست)) صورت می‌گیرد.
 +*ساخت وسائل خنک کننده گوناگون با استفاده از مکانیزم تبخیر
 +* ((کوزه سفالی)) بدون ((لعابکاری|لعاب)) که برای خنک نگه داشتن آب بکار می رود. ((آب)) ، گل کوزه را سیر کرده از سطح خارجی آن بخار می‌شود. با این عمل ، آب باقیمانده در کوزه خنک می‌گردد.
 +!مباحث مرتبط با عنوان
 +*((آب))
 +*((آنتالپی تبخیر مولی))
 +*((تقطیر))
 +*((تنظیم دمای بدن با تبخیر))
 +*((حرکت ویسکوزی))
 +*((دمای بدن))
 +*((سیستمهای سرمازا))
 +*((عرق))
 +*((گرما))
 +*((لعابکاری))
 +*((مایع))
 +*((نیروی واندروالسی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 23 آبان 1383 [05:20 ]   4   حسین خادم      جاری 
 سه شنبه 19 آبان 1383 [05:01 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 آبان 1383 [09:08 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [12:48 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..