/> /> />
    
 منو
 کاربر Online
615 کاربر online
تاریخچه ی: تایمر مونواستابل

تفاوت با نگارش: 16

Lines: 1-46Lines: 1-92
 V{maketoc} V{maketoc}
-در زیر با ند مدار ساده در رابطه با تایمر ها آشنا می شوید.اولین مدار یک مدار مو نواستابل است.منظور از مونو استابل مداری است که به طور خودکار پالس تولید نمی کند. بلکه می بایست برای تولید پالس از جایی تحریک شود. +در زیر با ی مدار ساده در رابطه با تایمر ها آشنا می شوید.این مدار یک مدار مو نو استابل است.منظور از مونو استابل مداری است که به طور خودکار پالس تولید نمی کند. بلکه می بایست برای تولید پالس از جایی تحریک شود.
این مدار به صورت یک تایمر 1 تا 3 دقیقه عمل می کن
د.
-!مدار مونواستابل 
 !قطعات مورد نیاز !قطعات مورد نیاز
 # 1 عدد ((آیسی)) 555 # 1 عدد ((آیسی)) 555
 # 1 عدد ((خازن)) 47 میکروفاراد # 1 عدد ((خازن)) 47 میکروفاراد
 # 1 عدد ((خازن)) 1 میکروفاراد # 1 عدد ((خازن)) 1 میکروفاراد
 # 1 عدد LED # 1 عدد LED
 # 1 عدد کلید PUSH-BOTTOM # 1 عدد کلید PUSH-BOTTOM
 # 1 عدد(( ترانزیستور ))2N2222 # 1 عدد(( ترانزیستور ))2N2222
 # 3 عدد ((مقاومت)) 1 مگااهم # 3 عدد ((مقاومت)) 1 مگااهم
 # 2 عدد مقاومت 4.7 کیلو اهم # 2 عدد مقاومت 4.7 کیلو اهم
 # 1 عدد مقاومت 100 کیلواهم # 1 عدد مقاومت 100 کیلواهم
 # 1 عدد خازن 100 نانو فاراد # 1 عدد خازن 100 نانو فاراد
 # ((برد بورد)) # ((برد بورد))
 #سیم تلفنی #سیم تلفنی
 # کلید 1 به 4 سلکتوری # کلید 1 به 4 سلکتوری
 !نقشه مدار !نقشه مدار
 برای بستن مدار زیر می توانید به صورت زیر عمل کنید. برای بستن مدار زیر می توانید به صورت زیر عمل کنید.
 پایه 8 و4 آیسی 555 را به طور مستقیم و مشترک به مثبت ((ولتاژ)) و پایه 1 این آیسی را به منفی باطری یا زمین متصل کنید.بین دو پایه مشترک و پایه 1 آیسی یک عدد خازن 100 نانوفاراد قرار دهید. پایه 8 و4 آیسی 555 را به طور مستقیم و مشترک به مثبت ((ولتاژ)) و پایه 1 این آیسی را به منفی باطری یا زمین متصل کنید.بین دو پایه مشترک و پایه 1 آیسی یک عدد خازن 100 نانوفاراد قرار دهید.
 پایه 2 آیسی 555 را با یک مقاومت 100 کیلواهم به مثبت 9 ولت متصل کنید.از همین پایه به یک سر کلید push-bottom و سر دیگر کلید push-bottom را به زمین متصل نمایید. پایه 2 آیسی 555 را با یک مقاومت 100 کیلواهم به مثبت 9 ولت متصل کنید.از همین پایه به یک سر کلید push-bottom و سر دیگر کلید push-bottom را به زمین متصل نمایید.
-پایه های 6و7 آیسی 555 را به یکدیگر متصل نمایید.و از این اشتراک به یک سر خازن 47 میکروفاراد که با یک خازن 1 میکروفاراد موازی شده متصل نمایدد.سر دیگر این دو خازن الکترولیت را به زمین متصل نمایید.
برای اینکه این دو خازن را با هم موازی کنید خیلی راحت سر مثبت این دو خازن را که علامت ندارد به پایه مشترک شده 6و7 وسر منفی این دو خازن را به طور مشترک به زمین متصل نمایید.
+پایه های 6و7 آیسی 555 را به یکدیگر متصل نمایید.و از این اشتراک به یک سر خازن 47 میکروفاراد که با یک خازن 1 میکروفاراد موازی شده متصل نمایید.سر دیگر این دو خازن الکترولیت را به زمین متصل نمایید.

برای اینکه این دو خازن را با هم موازی کنید خیلی راحت سر مثبت این دو خازن را که علامت ندارد به پایه مشترک شده 6و7 و سر منفی این دو خازن را به طور مشترک به زمین متصل کنید.

پایه 3 آیسی 555 خروجی این آیسی است.آنرا با یک
مقاومت 4.7 کیلواهم به بیس ترانزیستور 2N2222 و امیتر این ترانزیستور را زمین کنید.کلکتور آنرا با یک مقاومت 4.7 کیلو به کاتد یا منفی LED متصل کنید.و مثبت LED را به طور مستقیم به مثبت 9 ولت متصل کنید.استفاده از ترانزیستورها در این مدارات بیشتر برای تحریک یک سوییچ مانند رله است.

پالس خروجی این آیسی را می توانید توسط پایه های 2و6و7 ایجاد کنید.شکل زیر یک نمونه از بستن این پایه ها را که به صورت مونو استابل است.را نشان می دهد.

در این آیسی همواره پایه 2 ورودی منفی و پایه 6 ورودی مثبت است
.
-پایه 3 آیسی 555 خروجی این آیسی است.آنرا با یک مقاومت 4.7 کیلواهم به بیس ترانزیستور 2N2222 و امیتر این ترانزیستور را زمین کنید.کلکتور آنرا با یک مقاومت 4.7 کیلو به کاتد یا منفی LED متصل کنید.و مثبت LED را به طور مستقیم به مثبت 9 ولت متصل کنید.پالس خروجی این آیسی را می توانید توسط پایه های 2و6و7 ایجاد کنید.شکل زیر یک نمونه از بستن این پایه ها را که به صورت مونو استابل است.را نشان می دهد. 
-پایه 2 ورودی منفی و پایه 6 ورودی مثبت است. 
 همانطور که در نقشه ملاحظه می کنید.پایه 2 با یک مقاومت 100 کیلواهم به مثبت 9 ولت متصل شده است.و ورودی صفر توسط کلید push-bottom در آن ایجاد می شود. همانطور که در نقشه ملاحظه می کنید.پایه 2 با یک مقاومت 100 کیلواهم به مثبت 9 ولت متصل شده است.و ورودی صفر توسط کلید push-bottom در آن ایجاد می شود.
-پایه 6 نیز که ورودی مثبت است.به همراه پایه 7 با دو خازن موازی 47و1 میکروفاراد به زمین متصل شده است. 
-زمانیکه شما کلید push-bottom فشار می دهید.در واقع باعث تحریک پایه 2 آیسی 555 می شوید.ک هموره با یک مقاومت 100 کیلو به مثبت 9 ولت مبت ده ات.این کار باعث شارژ خازن متصل شده به پایه 6 و 7 می شود.و تا مدت زمانیکه این خازن شارژ شود خروجی high است.به محض اینکه این خازن توسط مقاومت 1 مگا اهم متصل شده به پایه های 6و7 به طور کامل شارژ شود.LED روشن باقی می ماند.در هنگام شارژ کامل LED خاموش می شود.در واقع در این هنگام پایه 6 HIGH می شود.وتنها عملی که باعث خارج دشارژ شدن خازن و تحریک پایه 2 و روشن شدن LED می شود.کلید PUSH-BOTTOM است.بنابراین اگر این کلید را دوباره فشار دهید.تمام موارد فوق دو مرتبه تکرار می شود.پای 2 به طور دستی دشارژ می شود.سپس توسط پایه های 6و7 با خازن و مقاومت متصل به آن به طور کامل شارژ می شود.در مدت شارژ شدن همانطور که گفته شد LED روشن می ماند.و پس از شارژ کامل خاموش می شود.اگر LED را ور متیم به پایه 3 وصل کنید به صورتیکه ر مثبت آن در پایه 3 بد منفی در می م اینکه کلیدpush-bottom را فشار دهید.LED رو می و.پ اژ کمل خان اوش ی ودال ار LED ا کنی تیکه ای مت ر م 9 ول پای نی در یه 3 یی 555 LED ش بای واهد اد. ا ما دوبه کلی را شار دهید . +پایه 6 نیز که ورودی مثبت است.به همراه پایه 7 با دو خازن موازی 47و1 میکروفاراد و مقاومت 1 مگااهم به زمین و مثبت منبع تغذیه متصل شده است.

زمانیکه شما کلید push-bottom را فشار می دهید.در واقع باعث تحریک پایه 2 آیسی 555 می شوید.ای پایه در حالت عادی یعنی زمانیکه تحریکی صوت نگرفته است.، با یک مقاومت 100 کیلو اهم به مثبت 9 ولت مصل شده است.شما می بایست وعیت این پایه را در حالت عادی یعنی حالتی که تحریکی صورت نگرفته مشخص کنید.تا منع از تاثیر نویز در حالت عادی بر روی مدار خود شوید .در واقع با اتصال این پایه به مثبت 9 ولت وضعیت این پایه را در حالت عادی مشخص کنید.

با فش
ار کلیدpush-bottom باعث شارژ خازن متصل شده به پایه 6 و 7 می شو ید.و تا مدت زمانیکه این خازن شارژ شود خروجی high است.به محض اینکه این خازن توسط مقاومت 1 مگا اهم متصل شده به پایه های 6و7 به طور کامل شارژ شود.LED روشن باقی می ماند.در هنگام شارژ کامل LED خاموش می شود.در واقع در این هنگام پایه 6 HIGH می شود.وتنها عملی که باعث خارج شدن خازن از شارژ، تحریک پایه 2 و روشن شدن LED می شود.کلید PUSH-BOTTOM است.

بنابراین اگر این کلید را دوباره فشار دهید.تمام موارد فوق دو مرتبه تکرار می شود.خاز به طور دستی دشارژ می شود.سپس توسط پایه های 6و7 با خازن و مقاومت متصل به آن به طور کامل شارژ می شود.در مدت شارژ شدن همانطور که گفته شد LED روشن می ماند.و پس از شارژ کامل خاموش می شود.

اگر پس از خاموش شدن LED ،ترانیستر ا بردارید و LED ر با یک مقومت 100 ام به پایه 3 وصل کنید.به صورتیکه رف منفی آن در پایه 3 و مثب ن در ت منبع غذی باشد.، LED روشن ام شن می وا موقعیکه کلید را فشار دهید در وع این ک ال قلی ات. />ا شار کید PUSH-BOTTOM له بالارونده پالس را ر ری اریم . پس از شارژ کامل خازن یی نیکه د خاز موی ور کامل ژ شوند.ل پایی رند پس را درخری ریم.تا یکه شا کید push-bottom ا دوباره شار دید. />

راحی ه مداری به به کبردی است ک شما مدنظر دارید..
 لازم است بگویم زمانیکه کلید سلکتور را در وضعیت بعدی آن قرار می دهید.عملا مقاومت 2 مگا اهم را وارد مسیر می کنید.ومدت زمان شارژ را دو برابر یعنی 2 ثانیه می کنید. لازم است بگویم زمانیکه کلید سلکتور را در وضعیت بعدی آن قرار می دهید.عملا مقاومت 2 مگا اهم را وارد مسیر می کنید.ومدت زمان شارژ را دو برابر یعنی 2 ثانیه می کنید.
 حال اگر کلید را در وضعیت بعدی قرار دهیم.مدت زمان شارژ 3 برار حالت اول یعنی 3 ثانیه می شود. حال اگر کلید را در وضعیت بعدی قرار دهیم.مدت زمان شارژ 3 برار حالت اول یعنی 3 ثانیه می شود.
 در این کلیدها اگر بخواهید.سه انتخاب داشته باشید.باید نوع 1 به 4 را انتخاب کنید.در واقع هر تعداد انتخاب را با یک جمع کنید نوع کلید شما مشخص می شود. در این کلیدها اگر بخواهید.سه انتخاب داشته باشید.باید نوع 1 به 4 را انتخاب کنید.در واقع هر تعداد انتخاب را با یک جمع کنید نوع کلید شما مشخص می شود.
 +در این نقشه نوع کلیدی که من انتخاب کردم ا به 5 است.شما می توانید.تنها 3 مقاومت را قرار دهید.البته این سه مقاومت به ترتیب بایست پشت سر هم قرار گیرند.،اگر کلید را در وضعیت آخر قرار دهیم.مدت زمان 5 برابر select اول می شود.
 +
 +
 +
 +{picture=TIMER555522.jpg}
 +
 +
 +
 +!محاسبه زمان شارژ
 +با استفاده از فرمول زیر می توانید زمانرا محاسبه کنید.و مقدار خازن و مقاومت را برای زمان مورد دلخواه خود پیدا کنید.
 +منظور از R,C خازنها و مقاومتهایی است.،که در پایه 6و7 موجود است.
 +{TEX()} {T=1.1RC} {TEX}
 +!آیسی 555
 +مشخصات کامل پایه ها در شکل زیر امده است.در صورت مشاهده شکل سمت چپ متوجه دایرهای کوچک بر روی آن می شوید.در سمتی که این دایره واقع شده اولین پایه،پایه یک آیسی است.این آیسی را می توانید در دو وضعیت مونواستابل وآ استابل مورد استفاده قرار داد.در حالت مونو استابل تولید و شکل پالس قابل کنترل است.که این کنترل عموما از طریق پایه 2 آیسی555 صورت می گیرد.اما در حالت آاستابل در صورت داشتن تغذیه مثبت و منفی در پایه های 1و4و8 واتصال خازن و مقاومت درپایه های 2و6و7 به طور خودکار و بدون تحریک پالسهای ثابت وتعیین شده ای را ایجاد می کند.پایه 3 این آیس همواره پایه خروجی است.
 +این آیسی کاربردهای فراوانی دارد که از آن جمله می توان به تولید پالس،کنترل پهنای پالس،مدارات تایمر و فرستنده و گیرنده وغیره.... می توان اشاره کرد.
-اگر پس از خاموش شدن LED ،ترانزیستور را بردارید و LED را با یک مقاومت 100 اهم به پایه 3 وصل کنید.به صورتیکه طرف منفی آن در پایه 3 و مثبت آن در مثبت منبع تغذیه باشد.، باز هم LED روشن خواهد ماند. + align=center> />
/>{picture=555-CMOS-Timer1.jpg} />
 +!همچنین ببینید
 +((فهرست پروژه های الکترونیک))
-{picture file=img/daneshnameh_up/TIMER11.jpg} 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 14 آذر 1384 [08:55 ]   38   جواد حمزه      جاری 
 دوشنبه 14 آذر 1384 [08:00 ]   37   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 30 مهر 1384 [04:30 ]   36   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 مهر 1384 [10:55 ]   35   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 10 مهر 1384 [05:53 ]   34   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 10 مهر 1384 [05:33 ]   33   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 10 مهر 1384 [05:29 ]   32   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 10 مهر 1384 [05:27 ]   31   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 09 مهر 1384 [13:10 ]   30   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 09 مهر 1384 [13:01 ]   29   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 09 مهر 1384 [12:56 ]   28   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 09 مهر 1384 [12:52 ]   27   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 09 مهر 1384 [12:46 ]   26   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 09 مهر 1384 [12:45 ]   25   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 09 مهر 1384 [12:31 ]   24   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 09 مهر 1384 [12:23 ]   23   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 09 مهر 1384 [12:20 ]   22   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 09 مهر 1384 [12:18 ]   21   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 09 مهر 1384 [12:10 ]   20   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 09 مهر 1384 [12:06 ]   19   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 09 مهر 1384 [12:06 ]   18   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 09 مهر 1384 [12:03 ]   17   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 09 مهر 1384 [11:59 ]   16   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 09 مهر 1384 [11:53 ]   15   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 09 مهر 1384 [11:47 ]   14   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 09 مهر 1384 [11:36 ]   13   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 09 مهر 1384 [11:18 ]   12   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 09 مهر 1384 [10:59 ]   11   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 09 مهر 1384 [10:51 ]   10   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 09 مهر 1384 [10:37 ]   9   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 09 مهر 1384 [10:30 ]   8   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 09 مهر 1384 [10:24 ]   7   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 09 مهر 1384 [10:19 ]   6   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 09 مهر 1384 [10:16 ]   5   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 09 مهر 1384 [10:08 ]   4   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 09 مهر 1384 [10:03 ]   3   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 09 مهر 1384 [10:00 ]   2   جواد حمزه      v  c  d  s 
 شنبه 09 مهر 1384 [09:51 ]   1   جواد حمزه      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..