منو
 کاربر Online
748 کاربر online
تاریخچه ی: تاکتیکها در 5 موقعیت بازی تنیس

نگارش: 1تاکتیکها در 5 موقعیت بازی

تعریف و اهمیت

در هر کدام از 5 موقعیت بازی تاکتیک های مختلفی وجود دارد ، مهم است که بازیکن نسبت به این تاکتیک ها آگاهی داشته باشد و این مهم است که مربی مطمئن شده باشد که بازیکن در عمل و تمرین این تاکتیک ها را انجام داده باشد .
واضحاً برای اجرای این تاکتیک ها لازم است بازیکن ابزار آن تاکتیک را هم داشته باشد . این امر مستلزم مقداری کار تکنیکی قبلی است .

سرویس


img/daneshnameh_up/9/9b/_ggttqq_servic.jpg

موقعیت
ملاحظات عمومی
عمومیاز سرویس استفاده کنید تا از اول در آن پوئن مسلط باشید
به سرویس خود اطمینان داشته باشید
در نحوه و هدف سرویس متنوع باشید
سرویس اولمعمولاً به سمت ضعیف تر حریف بزنید
فراموش نکنید که سرویس به بدن حریف بزنید
زیاد محکم نزنید ، 70% - 80% قدرت کافی است
یکنواخت باشید : سعی کنید 70% سرویس اول داخل باشد
اگر سرویس تان خیلی قدرتی است به سمت تور برای والی بروید
اگر سرویس تان با قدرت متوسط تا زیاد زده شده ولی زاویه دار است از سمت بک هند ، فورهند قدرتی بزنید
اگر سرویس تدافعی و ضعیف باشد ، در ته زمین بمانید و منتظر پاسخ حریف باشید ، انتظار داشته باشید که به سمت ضعیف شما بیاید
سرویس دومیکنواخت باشید : باید 100% سرویس دوم داخل باشد
در سرویس دوم تهاجمی باشید
فراموش نکنید که به بدن حریف بزنید
کوتاه و جلوی تور نزنید ، سرویس دوم دورتر از خط باشد بهتر است تا به تور بخورد
در سرعت و چرخش تنوع به خرج دهید
چنانچه سرویس خوبی باشد یا جلوی تور برای والی بروید یا از سمت بک هند ، فورهند بزنید
چنانچه سرویس تدافعی و ضعیف باشد ، انتهای زمین بمانید و منتظر پاسخ حریف باشید که احتمالاً سمت ضعیف شما خواهد بود
جهت ، چرخش و غیرهسرویس را متنوع بزنید تا حریف همواره در حال حدس زدن بماند
در پوئن های مهم به بدن حریف بزنید .در پوئن های مهم زاویه ای هم بزنید .بسته به نوع زمین اسپین بزنید .به سمت زمین سرو سمت چپ ، سرویس به بیرون و سمت راست به وسط بزنید .در هر دو سمت سرویس فلات بدون چرخش بزنید
سرویس تاپ اسپین به وسط زمین سمت چپ و به بیرون زمین سمت راست بزنید . توجه کنید که حریف : چپ دست است ؟ آیا دو دستی ضربه می زند ؟
سرویس و والیدر زمین خاک رس : به عنوان تنوع و غافلگیر کردن حریف
در زمین سریع : در بیشتر سرویس های اول برای حمله به حریف سریعاً جلوی تور بروید برای والی پاسخ حریف
جلوی تور به سمتی بروید که پاسخ معمولی به آن سمت خواهد بود
سرویس را تا آنجا که می شود به وسط یا بدن حریف بزنید
محل فرود سرویس را تغییر دهید
در سرویس دوم ، سرو و والی می تواند غافلگیر کننده باشد
سرویس و ضربات زمینیبعد از سرویس با فور هند حمله کنید
بعد از سرویس بهتر است وسط زمین متمایل به سمت چپ جایگیری کنید

پاسخ دادن به سرویس


img/daneshnameh_up/f/fa/_ggttqq_aghasi.jpg


موقعیت
ملاحظات عمومی
عمومیتلاش کنید پاسخ را به محل خاصی بفرستید ( نقطه ضعف حریف )
پاسخ ها را متنوع بزنید
سرویس و چرخش را تغییر دهید
در پاسخ سرویس قدرتی ، توپ را زود بزنید ( سوئینگ کنید ، هل ندهید ، با چرخش شانه و کمر به عقب سوئینگ کنید )
در سرویس های با ارتفاع یا ضعیف ، با زدن ضربه سرعتی حمله کنید
سرویس زاویه دار را حدس بزنید ، ضربه ی پاسخ را ضربدری بزنید و عقب زمین بمانید
پاسخ را بهتر است به ته زمین یا خارج بزنید تا اینکه به تور بزنید
پاسخ تهاجمی را با تاپ اسپین یا بی چرخش بزنید و تدافعی را اسلایس بزنید
با نگاه به بالا انداختن توپ توسط حریف حدس بزنید چه سرویسی خواهد زد
به سمت سرویس حمله کنید ( جلو بروید )
سرویس اولیکنواخت سرویسها را پاسخ دهید ، نخواهید از پاسخ سرویس اول " مجانی " پوئن ببرید
اگر حریف ته زمین ماند پاسخ را با ضربه طولی ، عمیق و زاویه ای به سمت بک هند بزنید
سرویس دومهدف شما : حمله در سرویس دوم در هر فرصتی که باشد
ضد حمله شما در سرویس دوم : زدن توپ در حال بلند شدن از زمین در ارتفاع شانه ، تا موقعیت سلطه در زمین را بدست گیرید
از سمت بک هند فور هند بزنید
گاهی در جای خالی حریف بزنید
وقتی حریف سرویس می زند قدری جلو به طرف بک هند بروید تا برای حمله با فورهند آماده باشید
بعد از سرویس اگر حریف به جلو آمد با یک تاپ اسپین بک هند کوتاه چه طولی و چه ضربدری حمله کنید
بسته به ضربه حریف ته زمین بمانید یا جلوی تور برای والی زدن بروید
بعد از سرویس اگر حریف در ته زمین ماند با ضربه ضربدری عمیق یا ضربه طولی کوتاه حمله کنید
سرو و والی خوببرای بستن زاویه ها ضربه کوتاه به بدن حریف بزنید ، ته زمین بمانید
وقتی حریف بعد ازسرویس دوم به جلو آمد ، بازیتان را بکنید ( هل نشوید ) ، سعی کنید چند پاسخ با جرات بزنید تا حریف را با شک و شبهه روبرو کند
سرو خوب ، والیبد سعی کنید حریف والی بزند و شما برای زدن ضربات عبوری غیر مستقیم ته زمین بمانید
لاب بزنید یا برای والی زدن جلو بروید

هر دو بازیکن در ته زمین بازی می کنند


img/daneshnameh_up/7/74/_ggttqq_beasline.jpg


موقعیت
ملاحظات عمومی
عمومیحریف را به اشتباه بیاندازید از طریق : فشار بی وقفه ، توپ نزدیک یا روی خط انتها بزنید
پوئن های " مجانی " از دست ندهید
سرعت را تند نگه دارید
خیلی به پشت خط رانده نشوید
ضربات متنوع بزنید ( مثلاً عمیق و طولی و بعد زاویه ای و ضربدری )
یکنواخت بازی کنید ، اشتباه غیر اجباری نکنید
به صورت قطری به سوی توپ بروید
وقتی تحت فشارید بدنبال کنترل باشید نه قدرت
ضربات عمومیفورهند : در 4/3 زمین با آن حمله بزنید و همه پاسخها را با آن بدهید
بک هند : ضربدری برای والی و طولی برای پیشروی به سوی تور و زدن ضربه برنده باشد
وقتی دستپاچه یا عصبانی شده اید جا خالی جلوی تور ( دراپ شات ) نیاندازید
موقعیت تهاجمیاز بهترین ضربه هایتان استفاده کنید ، سعی کنید حریف را بدوانید و سپس ضربه برنده را بزنید
از جاخالی برای غافلگیری استفاده کنید و جلو بروید
موقعیت نه تهاجمی و نه تدافعیضربه های بلند و عمیق و ضربدری بزنید ، حریف را بدوانید
هر ضربه محکم حریف را نخواهید بهتر جواب بدهید
اگر ضربه حریف ضربه ای معمولی از سمت بک هند ، فورهند بزنید
موقیت تدافعیسعی کنید با بازی متقابل موقعیت ممتاز حریف را خنثی کنید
مرتفع ، عمیق و زاویه ای بزنید
توپ هر جایی که باشد به سویش بدوید ، ول نکنید
حریف زاویه های زیادی باز می کند به وسط زمین توپ بزنید ، شما خیلی به گوشه ها نروید
اگر حریف ضربه ضربدری و کوتاه زد ضربه برنده طولی بزنید
گاهی می توانید ریسک کنید و ضربه کوتاه ضربدری بزنید مخصوصاً اگر حریف یک طرف زمین پشت خط ایستاده باشد
حریف یک ضربه خوب داردضربات خود را به طرف دیگرش بزنید ولی ضربه های برنده تان را به سمت قوی او بزنید
به سمت قوی او محکم ضربه بزنید تا سمت ضعیفش باز شود
حریف بد حرکت می کندانواع ضربه ها مثل لاب و جاخالی جلوی تور خلاف حرکت او بزنید
وقتی حریف در حال دویدن ضربه طولی می زند ، می توانید ضربه کوتاه ضربدری بزنید
حریف از انتها خوب می زتدحریف را وادار کنید به سوی تور بیاید
بازی سرو والی کنید
صبور باشید
با اسلایس زاویه ای کوتاه حریف را جلو بیاورید
زیاد جاخالی جلوی تور نیاندازید
حریفتان همه فن حریف استضربات زمینی را به یکنواختی بزنید
اشتباهات غیر اجباری نکنید
حریف گریپ افراطی داردسعی کنید تا جایی که می شود توپ را در سطح پایین حفظ کنید ( مثل اسلایس کوتاه زاویه ای )
ضربه هایتان طوری باشد که مجبورش کند گریپ اش را عوض کند
حریف شتابان به سوی تور استضربات عمیق و زاویه ای بزنید
حریف را ته زمین نگه دارید

جلوی تور


img/daneshnameh_up/5/51/_ggttqq_edberg1.jpgموقعیت
ملاحظات عمومی
عمومیبا تهدید به پیشروی تاخیری به سوی تور حریف را تحت فشار قرار دهید
از وسط زمین با قدرت و دقت و زدن توپ های در حال بلند شدن ، مسلط شوید و فشار آورید
برای غافلگیر کردن هم به سوی تور بروید
در حال پیشروی بسوی از بهترین ضربه تان استفاده کنید
در حال پیشروی به سوی تور توپ را به سمت ضعیف حریف بزنید
بک هند تاپ اسپین با قوس بلند که بعد از خوردن به زمین زیاد می پرد ، بسیار موثر است
به ضربه طولی اطمینان بیشتری می شود کرد در حالیکه ضربه ضربدری حریف را بیشتر می دواند
از ضربه جا خالی جلوی تور زیاد استفاده نکنید ، برای جلو کشاندن حریف و تنوع و غافلگیری استفاده کنید
در پیشروی مسیر توپ را با پا طی کنید ( سُر نخورید ) و برای والی جلو بروید
بیش از سه ضربه جلوی تور نزنید ( کار را تمام کنید )
قوی و با تعادل به جلو بروید ، سعی کنید دست حریف را بخوانید
والی از وسط زمین باید عمیق و کم ارتفاع باشد ، والی از جلوی تور باید کوتاه و زاویه ای و قوی باشد
همیشه آمادگی لاب از سوی حریف را داشته باشید
بازی وسط زمین ( عمل ) والی : بیش از 3 والی نزنید
بالا سر ( اسمش ) : همیشه به جهت ضعیف حریف بزنید
پیشروی : با ضربه طولی آغاز کنید و والی را به زمین خالی بزنید
هیچوقت با ضربه ضربدری پیشروی نکنید مگر خلاف جهت حرکت حریف بوده سپس برای والی به جلو بروید
اگر یک ضربه بلند عمیق زدید ، منتظر واکنش حریف باشید ، وقتی زد با پوشش ضربه طولی پیشروی کنید
اگر لاب زدید و حریف بالاسر نزد جلو بروید اما منتظر هم لاب باشید
اگر جاخالی جلوی تور زدید و حریف جلو آمد و جواب داد ، برای کاهش زاویه و پوشش گوشه ها جلو بروید
بازی وسط زمین ( واکنش )اگر توپ کوتاه باشد : با بهترین ضربه تان به سمت ضعیف حریف پیشروی کنید
اگر توپ ساده ، وسط زمین و بلند باشد : یک والی حمله ای یا بالاسر یا والی با سوئینگ بزنید
چنانچه توپی وسط زمین به ارتفاع کم باشد : والی عمیق زده و جلوی تور بروید
چنانچه توپی کوتاه ، وسط زمین و زیر پای شما باشد : یک نیمه والی عمیق بزنید یا والی کوتاه طولی بزنید
بازی دم تور ( کنش )اگر ارتفاع توپ تا کمر باشد : با بهترین ضربه تان به سمت خالی بزنید
اگر توپ نزدیک تور اما کوتاه باشد : یک والی وسط زمین یا والی زاویه ای جا خالی بزنید
آمادگی ضربه عبوری یا لاب حریف را داشته باشید
اگر توپ هوایی و آهسته بود : والی بلند یا smash به زمین خالی بزنید
اگر توپ خیلی هوایی و عمیق باشد : بعد از زمین خوردن بالاسر به وسط زمین بزنید و جلو بروید
بازی دم تور ( واکنش )بعد از اینکه والی شما پاسخ داده شد برای تمام کردن کار به جلو بروید
توپ وسط زمین برای حریف ساده است ، عقب نروید و یک سمت را ببندید و سعی کنید ضربه عبوری را قطع کنید
ضربه عبوری : والی توقفی بزنید و عقب نروید ، قطری حرکت کنید
ضربدری عبوری : والی را به جهت طولی هل ندهید ، شما هم ضربدری بزنید
ضربه طولی عبوری : هرگز ضربدری والی نکنید .زیرا نمیتوانید پوئن را ببرید
مجبور به زدن نیمه والی شدید : توپ را جلوی خود نگه دارید
حریف عبوری خوبی زده : به جلو رفتن خود تنوع دهید ، برای تغییر هم که شده بیشتر ته زمین بمانید
حریف نمی داند چگونه توپ را از شما عبور دهد : همیشه به طرف تور حمله کنید
خیلی زود برای زدن لاب حرکت نکنید ، بدنبال باز شدن صفحه راکت خود باشید

ضربات عبوریimg/daneshnameh_up/0/0f/_ggttqq_chang.jpg


موقعیت
ملاحظات عمومی
عمومیهدف باید این باشد که بازیکنی که جلو رفته با زحمت پوئن را ببرد
همه ضربات عبوری باید کوتاه باشد
بهتر است از بهترین ضربه برای عبوری استفاده شود
ریسک های غیر لازم نکنید ، بهتر است حریف والی بزند تا اینکه شما ضربه عبوری به تور بزنید و به اوت بزنید
ضربه عبوری ضربدری باید کوتاه و زاویه ای باشد
ضربه طولی عبوری باید قوی و به عمق زده شود
حریف را وادار کنید در موقعیت دشوار والی بزند ( مثل کوتاه در وسط زمین ) بعد با ضربه عبوری از او عبور کنید
لاب : همیشه بلند و عمیق بزنید ( باد را در نظر بگیرید )
لاب می تواند زمین را برای ضربه عبوری بعدی باز کند
ضربه انتهایی برای عبورضربات عبوری دقیق ، فریب دهنده و با پنهان کاری زده شوند
از هر دو سو با لاب تاپ اسپین حمله کنید
عبوری خوب از شما و والی خوب از حریفبین ضربات لاب های تاپ اسپین بلند و عمیق بزنید
حریف را مجبور به زدن والی کنید ( که متوجه شوید آیا والی از دست می دهد یا نه
عبوری خوب از شما و والی نیمه خوب از حریفضربه عبوری زده ، حریف را وادار به والی زدن کنید
ضربه برنده عبوری بزنید
عبوری برای شما بسیار آسان استضربه عبوری برنده یا لاب بزنید


تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 08 بهمن 1384 [19:39 ]   3   مهدی رضی      جاری 
 یکشنبه 29 آبان 1384 [08:09 ]   2   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 26 مرداد 1384 [11:32 ]   1   مهدی رضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..