منو
 کاربر Online
271 کاربر online
Lines: 1-212Lines: 1-94
 V{maketoc} V{maketoc}
 ~~maroon:تاکتیکها در 5 موقعیت بازی ~~maroon:تاکتیکها در 5 موقعیت بازی
 !تعریف و اهمیت  !تعریف و اهمیت
 در هر کدام از 5 موقعیت بازی ((تاکتیک)) های مختلفی وجود دارد ، مهم است که بازیکن نسبت به این تاکتیک ها آگاهی داشته باشد و این مهم است که ((مربی)) مطمئن شده باشد که بازیکن در عمل و تمرین این تاکتیک ها را انجام داده باشد .  در هر کدام از 5 موقعیت بازی ((تاکتیک)) های مختلفی وجود دارد ، مهم است که بازیکن نسبت به این تاکتیک ها آگاهی داشته باشد و این مهم است که ((مربی)) مطمئن شده باشد که بازیکن در عمل و تمرین این تاکتیک ها را انجام داده باشد .
 واضحاً برای اجرای این تاکتیک ها لازم است بازیکن ابزار آن تاکتیک را هم داشته باشد . این امر مستلزم مقداری کار تکنیکی قبلی است . واضحاً برای اجرای این تاکتیک ها لازم است بازیکن ابزار آن تاکتیک را هم داشته باشد . این امر مستلزم مقداری کار تکنیکی قبلی است .
   
 !سرویس  !سرویس
 
 
 
 
  
 {picture=_ggttqq_servic.jpg} {picture=_ggttqq_servic.jpg}
  
 
 
 
 
-|| __::موقعیت::__ | __::ملاحظات عمومی::__
عمومی|از ((سرویس)) استفاده کنید تا از اول در آن ((پوئن)) مسلط
باشید
|به س
رویس خود اطمینان داته باشید
|در
نحوه و هدف سرویس متنوع باشی
سرو
یس اول|معمولاً به سمت ضعیف تر حریف بزنید
|فر
اموش نکنید که سرویس به بدن حریف بزنید
|زیاد محکم نزنید ، 70% - 80% قدر
ت کافی است
کنواخت باشید : سعی کنید 70% سرویس اول داخل باشد
|اگر سرویس تان خیلی قدرتی است ب
ه سمت تور برای ((والی)) بروید
|اگر
سرویس تان با قدرت متوسط تا زیاد زده شده ولی زاویه دار است از سمت ((بک هند)) ، ((فورهند قدرتی)) بزنید
|
اگر سرویس تدافعی و ضعیف باشد ، در ته زمین بمانید و منتظر پاسخ حری باشید ، انتظار داشته باشید که به سمت ضعیف شما بیاید
سرویس دوم|یکنوات باشید : باید 100% سرویس دوم داخل باشد
|در
سرویس دوم تهاجمی باشید
|
فراموش نکنید که به بدن حریف بزنید
|
کوتاه و جلوی تور نزنید ، سرویس دوم دورت از خط باشد بهتر است تا به تور بخرد />|در رعت رخش تو ب خرج دهید
|
نانچه سریس خی باشد یا جلوی تور برای والی بروید یا از سمت بک هند ، فورهند بزنید
|چننچه سرویس دافعی و ضعیف باشد ، انهای زمین بمانید و منتظر پاسخ حریف باشید که احتمالاً سمت ضعیف شما خواهد بود
جه
ت ، چرخش و غیره|سرویس را متنوع بزنید تا ریف همواره در حال حدس زدن بماند
|در پوئن های مهم به بدن حریف بزنید .در پوئن های مهم زاویه ای هم بزنید .بست به نوع زمین اسپین بزنید .به سمت زمین ((سرو)) سمت چپ ، سرویس به بیرون و سمت راست ب وط بزنید .در هر دو سمت سرویس فلات بدون چرخش بزنید
|سرویس ((تاپ اسپین)) به وسط زمین سمت چپ و به بیرون زمین سمت راست بزنید . توجه کنید که حریف : چپ دست است ؟ آیا دو دستی ضربه می زند ؟
سرویس و والی|در زمین خاک رس : به
عنوان تنوع و غافلگیر کردن حریف
|در ز
مین سریع : در بیشتر سرویس های اول برای حمله به حریف سریعاً جلوی ((تور)) بروید برای والی پاسخ حریف
|جلوی تور
به سمتی روید که پاسخ معمولی ب آن سمت خواهد بود
رویس را تا آنجا که می شود به وسط یا بدن حریف بزنید
|محل فرود سرویس را تغییر دهید
|در سرویس دو
م ، سرو و ولی می تواند غافلگیر کننده باشد
سرو
یس و ضربات زمینی|بعد از سرویس با فور هند حمله کید
|بعد از
سرویس بهتر ت وسط زمین ممی به مت چپ جایگیری کنید|| />!اسخ دادن به سرویس
+برخی ا ویژیها و تاکتیکهای سرویس را با هم می خانیم :
*ا ((سرویس)) استفاده کنید ت از او در ن ((ون)) س باشید
*ه سرویس ود امینان داشته باید
*در نحوه و هد سرویس متو باشید
*معمولاً به سمت عی تر حریف بزنید
*فرامو نکنید ک سرویس به ن ی بنید ...
 +!پاسخ دادن به سرویس
 
 
 
 
  
 {picture=_ggttqq_aghasi.jpg} {picture=_ggttqq_aghasi.jpg}
  
 
 
 
 
 +برخی از ویزگیها و تاکتیکهای پاسخ دادن به سرویس :
 +*تلاش کنید پاسخ را به محل خاصی بفرستید ( نقطه ضعف حریف )
 +*پاسخ ها را متنوع بزنید
 +*سرویس و چرخش را تغییر دهید
 +*در پاسخ سرویس قدرتی ، توپ را زود بزنید
 +*پاسخ تهاجمی را با تاپ اسپین یا بی چرخش بزنید و تدافعی را ((اسلایس)) بزنید
-||__::موقعیت::__ |__::ملاحظات عمومی::__ 
-عمومی|تلاش کنید پاسخ را به محل خاصی بفرستید ( نقطه ضعف حریف ) 
-|پاسخ ها را متنوع بزنید 
-|سرویس و چرخش را تغییر دهید 
-|در پاسخ سرویس قدرتی ، توپ را زود بزنید ( ((سوئینگ)) کنید ، هل ندهید ، با چرخش شانه و کمر به عقب سوئینگ کنید ) 
-|در سرویس های با ارتفاع یا ضعیف ، با زدن ضربه سرعتی حمله کنید 
-|سرویس زاویه دار را حدس بزنید ، ضربه ی پاسخ را ضربدری بزنید و عقب زمین بمانید 
-|پاسخ را بهتر است به ته زمین یا خارج بزنید تا اینکه به تور بزنید 
-|پاسخ تهاجمی را با تاپ اسپین یا بی چرخش بزنید و تدافعی را ((اسلایس)) بزنید 
-|با نگاه به بالا انداختن توپ توسط حریف حدس بزنید چه سرویسی خواهد زد 
-|به سمت سرویس حمله کنید ( جلو بروید ) 
-سرویس اول|یکنواخت سرویسها را پاسخ دهید ، نخواهید از پاسخ سرویس اول " مجانی " پوئن ببرید 
-|اگر حریف ته زمین ماند پاسخ را با ضربه طولی ، عمیق و زاویه ای به سمت بک هند بزنید 
-سرویس دوم|هدف شما : حمله در سرویس دوم در هر فرصتی که باشد 
-|ضد حمله شما در سرویس دوم : زدن توپ در حال بلند شدن از زمین در ارتفاع شانه ، تا موقعیت سلطه در زمین را بدست گیرید 
-|از سمت بک هند فور هند بزنید 
-|گاهی در جای خالی حریف بزنید 
-|وقتی حریف سرویس می زند قدری جلو به طرف بک هند بروید تا برای حمله با فورهند آماده باشید 
-|بعد از سرویس اگر حریف به جلو آمد با یک تاپ اسپین بک هند کوتاه چه طولی و چه ضربدری حمله کنید 
-|بسته به ضربه حریف ته زمین بمانید یا جلوی تور برای والی زدن بروید 
-|بعد از سرویس اگر حریف در ته زمین ماند با ضربه ضربدری عمیق یا ضربه طولی کوتاه حمله کنید 
-سرو و والی خوب|برای بستن زاویه ها ضربه کوتاه به بدن حریف بزنید ، ته زمین بمانید  
-|وقتی حریف بعد ازسرویس دوم به جلو آمد ، بازیتان را بکنید ( هل نشوید ) ، سعی کنید چند پاسخ با جرات بزنید تا حریف را با شک و شبهه روبرو کند 
-سرو خوب ، والی|بد سعی کنید حریف والی بزند و شما برای زدن ضربات عبوری غیر مستقیم ته زمین بمانید 
-|لاب بزنید یا برای والی زدن جلو بروید|| 
 !هر دو بازیکن در ته زمین بازی می کنند  !هر دو بازیکن در ته زمین بازی می کنند
 
 
 
 
  
 {picture=_ggttqq_beasline.jpg} {picture=_ggttqq_beasline.jpg}
  
 
 
 
 
-||__::موقیت::__ |__::ملاحظات عمومی::__
مومی|حریف را ه اشتبا بیانازید از طری : فشار بی قفه ، تپ نزدیک یا روی خط انتها بزنید
|پوئن های " مجانی " از دست ندهید
|سرعت را تند نگه دارید
|خیلی به پشت خط رانده نشوید
|ضربات متنوع بزنید ( مثلاً عمیق و طولی و بعد زاویه ای و ضربدری )
|یکنواخت بازی کنید ، اشتباه غیر اجباری نکنید
|
به صورت قطری به سوی توپ بروید
|وقتی تحت فشارید بدنبال کنترل باشید نه قدرت
ضربات عمومی|فورهند : در 4/3 زمین با آن حمله بزنید و همه پاسخها را با آن بدهید
|بک هند : ضربدری برای والی و طولی برای پیشروی به سوی تور و زدن ضربه برنده باشد
|وقتی دستپاچه یا عصبانی شده اید جا خالی جلوی تور ( ((دراپ شات)) ) نیاندازید
موقعیت تهاجمی|از بهترین ضربه هایتان استفاده کنید ، سعی کنید حریف را بدوانید و سپس ضربه برنده را بزنید
|از جاخالی برای غافلگیری استفاده کنید و جلو بروید
موقعیت نه تهاجمی و نه تدافعی|ضربه های بلند و عمیق و ضربدری بزنید ، حریف را بدوانید
|هر ضربه محکم حریف را نخواهید بهتر جواب بدهید
|
اگر ضربه حریف ضربه ای معمولی از سمت بک هند ، فورهند بزنید
موقیت تدافعی|سعی کنید با بازی متقابل موقعیت ممتاز حریف را خنثی کنید
|
مرتفع ، عمیق و زاویه ای بزنید
|توپ هر جایی که باشد به سویش بدوید ، ول نکنید
حریف زاویه های زیادی باز می کند |به وسط زمین توپ بزنید ، شما خیلی به گوشه ها نروید
|اگر حریف ضربه ضربدری
و کوتاه زد ضربه برنده طولی بزنید
|گاهی می توانید ریسک
کنید و ضربه کوتاه ضربدری بزنید مخصوصاً اگر حریف یک طرف زمین پشت خط ایستاده باشد
حریف یک ضربه خوب دارد|ضربات خود را به طرف دیگرش بزنید ولی ضربه های برنده تان را به سمت قوی او بزنید
|به سمت قوی او محکم ضربه بزنید تا سمت ضعیفش باز شود
حریف بد حرکت می کند|انواع ضربه ها مثل ((لاب)) و جاخالی جلوی تور خلاف حرکت او بزنید
|وقتی حریف در حال دویدن ضربه طولی می زند ، می توانید ضربه کوتاه ضربدری بزنید
حریف از انتها خوب می زتد|حریف را وادار کنید به سوی تور بیاید
|بازی سرو والی کنید
|
صبور باشید />|با اسلایس زاویه ای کوتاه حریف را جلو بیاورید
|زیاد جاخالی جلوی تور نیاندازید
حریفتان همه فن حریف است|ضربات زمینی را به یکنواختی بزنید
|اشتباهات غیر اجباری نکنید
حریف ((گریپ)) افراطی دارد|سعی کنید تا جایی که می شود توپ را در سطح پایین حفظ کنید ( مثل اسلایس کوتاه زاویه ای )
|ضربه هایتان طوری باشد که مجبورش کند گریپ اش را عوض کند
حریف شتابان به سوی تور است|ضربات عمیق و زاویه ای بزنید
|حریف را ته زمین نگه دارید||
+عی ا یژیای ه :
*پوئن های " مجانی " از دست ندهید
*سرعت را تند نگه دارید
*خیلی به پشت خط رانده نشوید
*به صورت قطری به سوی توپ بروید
*وقتی تحت فشارید بدنبال کنترل باشید نه قدرت
*اگر ضربه حریف ضربه ای معمولی از سمت بک هند ، فورهند بزنید
*مرتفع ، عمیق و زاویه ای بزنید
*توپ هر جایی که باشد به سویش بدوید ، ول نکنید
*بازی سرو والی کنید
*صبور باشید و ......
 !جلوی تور  !جلوی تور
 
 
 
 
  
 {picture=_ggttqq_edberg1.jpg} {picture=_ggttqq_edberg1.jpg}
  
 
 
 
 
-||__::موقعیت::__ |__::ملاحظات عمومی::__
عمومی|با ته
ید به پیشروی تاخیری سوی تور حریف را تحت فشار قرار دهید
|از وسط زمین با قدرت و دقت و زدن توپ های در حال بلند شدن ، مسلط شوید و فشار آورید
|برای غافلگیر کردن هم به سوی تور بروید
|در حال پیشروی بسوی از بهترین ضربه تان استفاده کنید
|در حال پیشروی به سوی تور توپ را به سمت ضعیف حریف بزنید
|بک هند تاپ اسپین با قوس بلند که بعد از خوردن به زمین زیاد می پرد ، بسیار موثر است />|به ضربه طولی اطمینان بیشتری می شود کرد در حالیکه ضربه ضربدری حریف را بیشتر می دواند
|از ضربه جا خالی جلوی تور زیاد استفاده نکنید ، برای جلو کشاندن حریف و تنوع و غافلگیری استفاده کنید
|در پیشروی مسیر توپ را با پا طی کنید ( سُر نخورید ) و برای والی جلو بروید
|بیش از سه ضربه جلوی تور نزنید ( کار را تمام کنید )
|قوی و با تعادل به جلو بروید ، سعی کنید دست حریف را بخوانید
|والی از وسط زمین باید عمیق و کم ارتفاع باشد ، والی از جلوی تور باید کوتاه و زاویه ای و قوی باشد
|همیشه آمادگی لاب از سوی حریف را داشته باشید
بازی وسط زمین ( عمل ) |والی : بیش از 3 والی نزنید
|بالا سر ( ((اسمش)) ) : همیشه به جهت ضعیف حریف بزنید
|پیشروی : با ضربه طولی آغاز کنید و والی را به زمین خالی بزنید
|هیچوقت با ضربه ضربدری پیشروی نکنید مگر خلاف جهت حرکت حریف بوده سپس برای والی به جلو بروید
|اگر یک ضربه بلند عمیق زدید ، منتظر واکنش حریف باشید ، وقتی زد با پوشش ضربه طولی پیشروی کنید
|اگر لاب زدید و حریف بالاسر نزد جلو بروید اما منتظر هم لاب باشید
|اگر جاخالی جلوی تور زدید و حریف جلو آمد و جواب داد ، برای کاهش زاویه و پوشش گوشه ها جلو بروید
بازی وسط زمین ( واکنش )|اگر توپ کوتاه باشد : با بهترین ضربه تان به سمت ضعیف حریف پیشروی کنید
|اگر توپ ساده ، وسط زمین و بلند باشد : یک والی حمله ای یا بالاسر یا والی با سوئینگ بزنید
|چنانچه توپی وسط زمین به ارتفاع کم باشد : والی عمیق زده و جلوی تور بروید
|چنانچه توپی کوتاه ، وسط زمین و زیر پای شما باشد : یک نیمه والی عمیق بزنید یا والی کوتاه طولی بزنید
بازی دم تور ( کنش )|اگر ارتفاع توپ تا کمر باشد : با بهترین ضربه تان به سمت خالی بزنید
|اگر توپ نزدیک تور اما کوتاه باشد : یک والی وسط زمین یا والی زاویه ای جا خالی بزنید
|آمادگی ضربه عبوری یا لاب حریف را داشته باشید
|اگر توپ هوایی و آهسته بود : ((والی بلند)) یا ((smash)) به زمین خالی بزنید
|اگر توپ خیلی هوایی و عمیق باشد : بعد از زمین خوردن بالاسر به وسط زمین بزنید و جلو بروید
بازی دم تور ( واکنش )|بعد از اینکه والی شما پاسخ داده شد برای تمام کردن کار به جلو بروید
|توپ وسط زمین برای حریف ساده است ، عقب نروید و یک سمت را ببندید و سعی کنید ضربه عبوری را قطع کنید
|ضربه عبوری : والی توقفی بزنید و عقب نروید ، قطری حرکت کنید
|ضربدری عبوری : والی را به جهت طولی هل ندهید ، شما هم ضربدری بزنید
|ضربه طولی عبوری : هرگز ضربدری والی نکنید
.زیرا نمیتوانید پوئن را ببرید
|مجبور به زدن نیمه والی شدید : توپ را جلوی خود نگه دارید
|حریف عبوری خوبی زده : به جلو رفتن خود تنوع دهید ، برای تغییر هم که شده بیشتر ته زمین بمانید
|حریف نمی داند چگونه توپ را از شما عبور دهد : همیشه به طرف تور حمله کنید
|خیلی زود برای زدن لاب حرکت نکنید ، بدنبال باز شدن صفحه راکت خود باشید||
+ویژیهای وی تور :
*از وسط زمین با قدرت و دقت و زدن توپ های در حال بلند شدن ، مسلط شوید و فشار آورید
*برای غافلگیر کردن هم به سوی تور بروید
*در حال پیشروی بسوی از بهترین ضربه تان استفاده کنید
*در حال پیشروی به سوی تور توپ را به سمت ضعیف حریف بزنید
*بک هند تاپ اسپین با قوس بلند که بعد از خوردن به زمین زیاد می پرد ، بسیار موثر است و .......
 !ضربات عبوری  !ضربات عبوری
 
 
 
 
  
 {picture=_ggttqq_chang.jpg} {picture=_ggttqq_chang.jpg}
  
 
 
 
 
-
||__::م
وقعیت::__ |__::ملاحظات عمومی::__
عمومی|هدف باید این باشد
ه بازینی که جلو رفته با زحمت پوئن را ببر
|همه ضربات عبور
ی باید کوتاه باشد
|بهتر است از بهترین ضربه برای عبوری استفاده شود
|ریسک های غیر لازم نکنید ، بهتر است حریف والی بزند تا اینکه شما ضربه عبوری به تور بزنید و به ((اوت)) بزنید
|
ضربه عبوری ضربدری باید کوتاه و زاویه ای باشد
|ضربه طولی عبوری باید قوی و به عمق زده شود
|حریف را وادار کنید در موقعیت دشوار والی بزند ( مثل کوتاه در وسط زمین ) بعد با ضربه عبوری از او عبور کنید
|لاب : همیشه بلند و عمیق بزنید ( باد را در نظر بگیرید )
|
لاب می تواند زمین را برای ضربه عبوری بعدی باز کند />ضربه انتهایی برای عبور|ضربات عبوری دقیق ، فریب دهنده و با پنهان کاری زده شوند
|از هر دو سو با لاب تاپ اسپین حمله کنید
عبوری خوب از شما و والی خوب از حریف|بین ضربات لاب های تاپ اسپین بلند و عمیق بزنید
|حریف را مجبور به زدن والی کنید ( که متوجه شوید آیا والی از دست می دهد یا نه
عبوری خوب از شما و والی نیمه خوب از حریف|ضربه عبوری زده ، حریف را وادار به والی زدن کنید
|ضربه برنده عبوری بزنید
عبوری برای شما بسیار آسان است|ضربه عبوری برنده یا لاب بزنید||
~~+ویگیها :
*ضربه عبوری ضربدری باید کوتاه و زاویه ای باشد
*ضربه طولی عبوری باید قوی و به عمق زده شود
*حریف را وادار کنید در موقعیت دشوار والی بزند ( مثل کوتاه در وسط زمین ) بعد با ضربه عبوری از او عبور کنید
*لاب می تواند زمین را برای ضربه عبوری بعدی باز کند و ... ~~
 +!::~~blue:برای کسب اطلاعات کاملتر به سایت زیر مراجعه نمایید~~::
 +!منبع:
 +{img src=http://217.218.177.31/mavara/img/daneshnameh_up/7/72/logoGIF.gif desc= align=right link=http://mytennis4u.com/}

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 08 بهمن 1384 [19:39 ]   3   مهدی رضی      جاری 
 یکشنبه 29 آبان 1384 [08:09 ]   2   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 26 مرداد 1384 [11:32 ]   1   مهدی رضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..