/> /> /> />

    
 منو
 کاربر Online
628 کاربر online
تاریخچه ی: تاریخ اروپا

تفاوت با نگارش: 9

Lines: 1-127Lines: 1-252
-!یونانیان +!~~808080:یونانیان~~
-((یونان)) باستان از صدها دولت ـ شهر مستقل تشکیل می شد. از قرن هشتم قبل از میلاد، یونانی ها ساخت شهرهای جدید در سراسر ((مدیترانه))، را آغاز کردند این مستعمره های یونانی با امپراتوری قدرتمند ایران در تماس بودند. در نتیجه تشنج بین یونان و ایرانی ها زیاد شده، و در سال 500 قبل از میلاد، یک جنگ بین آنها در گفت. در سال 479 قبل از میلاد ارتش متحد دولت ـ شهرهای یونان، ((ایران)) را شکست داد. +((یونان)) باستان از صدها دولت ـ شهر مستقل تشکیل می شد. از قرن هشتم قبل از میلاد، یونانی ها ساخت شهرهای جدید در سراسر ((مدیترانه))، را آغاز کردند این مستعمره های یونانی با (( ایران باستان | امپراتوری قدرتمند ایران )) در تماس بودند. در نتیجه تشنج بین یونان و ایرانی ها زیاد شده، و در سال 500 قبل از میلاد، یک جنگ بین آنها در گفت. در سال 479 قبل از میلاد ارتش متحد دولت ـ شهرهای یونان، ایران را شکست داد.

{picture=dowlat_yonan1.jpg}
آکروپولیس


باقیمانده های اکروپولیس، آتن امروزی را در بر می گبرد. ((آتن)) ثروتمندترین و بزرگترین ناحیه شهری یونان بود. شهروندان این شهر از یک ((دمکراسی)) ابتدایی (دولت مردمی) برخوردار بودند. ((آتن)) ثروتمندترین و بزرگترین ناحیه شهری یونان بود. شهروندان این شهر از یک ((دمکراسی)) ابتدایی (دولت مردمی) برخوردار بودند.
-تا پیش از قرن پنجم قبل از میلاد، ناحیه شهری اسپارت بیشتر نواحی جنوب ((یونان)) را تحت کنترل داشت. این ناحیه را منطقه «پلویونی» می نامند. زندگی اسپارتی ها در جنگ می گذشت. همه شهروندان ذکرو بالغ، اعضاء تمام وقت ارتش محسوب می شدند. زنها آموزشهای ((فیزیک))ی می دیدند تا بتوانند بچه های قوی و نیرومند به دنیا بیاورند. هنگامی که شهروندان اسپارتی مشغول پرداختن به امور جنگی بودند، غلامان (بردگان) روی زمین کشاورزی می کردند. +تا پیش از قرن پنجم قبل از میلاد، ناحیه شهری (( اسپارت)) بیشتر نواحی جنوب ((یونان)) را تحت کنترل داشت. این ناحیه را منطقه «پلویونی» می نامند. زندگی اسپارتی ها در جنگ می گذشت. همه شهروندان مذکرو بالغ ، اعضاء تمام وقت ارتش محسوب می شدند. زنها آموزشهای فیزیکی می دیدند تا بتوانند بچه های قوی و نیرومند به دنیا بیاورند. هنگامی که شهروندان اسپارتی مشغول پرداختن به امور جنگی بودند، غلامان (بردگان) روی زمین کشاورزی می کردند.
 اولین مسابقات ((المپیک))، در شهر المپیا، در جنوب یونان برگزار می گردد. اولین مسابقات ((المپیک))، در شهر المپیا، در جنوب یونان برگزار می گردد.
-!رومیان +!~~808080:رومیان~~
-حکومت اولین ((امپراتور روم))، آگوستوس در سال 27 قبل از میلاد آغاز شد. این حکومت شاهد آغاز ((پکس رومانا))، با دوران ثبات سیاسی و شکوه و جلال فراوان که حدود 200 سال ادامه داشت، بود. در طول این دوره، امپراتور روم به مدیترانه و بخش اعظم اروپای غربی حکومت می کرد. امپراتوری به شکل کاملی سازماندهی شده بود و به خوبی اداره و کنترل می شد. یک شبکه از راهها سرزمین های امپراتوری را به پایتخت، رم، متصل می کرد. ((لژیون)) آموزش دیده روم از تمام نقاط بحرانی در طول مرزهایش دفاع می کرد. شهروندان رومی از یک قانون مشترک، فرهنگ مشترک و زبان مشترک، لاتین، بهره مند بودند. +حکومت اولین ((امپراتور روم))، آگوستوس در سال 27 قبل از میلاد آغاز شد. این حکومت شاهد آغاز پکس رومانا ، یا دوران ثبات سیاسی و شکوه و جلال فراوان که حدود 200 سال ادامه داشت، بود. در طول این دوره، امپراتور روم به مدیترانه و بخش اعظم اروپای غربی حکومت می کرد. امپراتوری به شکل کاملی سازماندهی شده بود و به خوبی اداره و کنترل می شد. یک شبکه از راهها سرزمین های امپراتوری را به پایتخت، رم، متصل می کرد. ((لژیون)) آموزش دیده روم از تمام نقاط بحرانی در طول مرزهایش دفاع می کرد. شهروندان رومی از یک قانون مشترک، فرهنگ مشترک و زبان مشترک، لاتین، بهره مند بودند.
-تا سال 450 میلادی رومیان باستان، انگلستان را ترک کرده بودند و به جای آنها تعداد زیادی از مردم شمال اروپا در آنجا اقامت داشتند. اقوامی که در آنجا سکونت داشتند متعلق به چهار قبیله، «آنگل» ها، «یوت» ها، «فرزین» ها و «ساکسون» ها بودند . این ساکنان، «آنگلوساکسون» نامیده شدند. قبرهای منطقه ساتن هو با یادداشتهای راهبانی مثل عالیجناب «بید»، اطلاعات مربوط به تاریخ آنها را بیان می کند. قرنها بعد، شاهان آنگلوساکسون مانند ((آلفردکبیر)) با مهاجمان وایکینگ جنگیدند. +تا سال 450 میلادی رومیان باستان، انگلستان را ترک کرده بودند و به جای آنها تعداد زیادی از مردم شمال اروپا در آنجا اقامت داشتند. اقوامی که در آنجا سکونت داشتند متعلق به چهار قبیله، (( آنگل )) ها، (( یوت )) ها، (( فرزین )) ها و (( ساکسون )) ها بودند . این ساکنان، «آنگلوساکسون» نامیده شدند. قبرهای ((منطقه ساتن هو )) با یادداشتهای راهبانی مثل عالیجناب «بید»، اطلاعات مربوط به تاریخ آنها را بیان می کند. قرنها بعد، شاهان آنگلوساکسون مانند ((آلفردکبیر)) با مهاجمان (( وایکینگ )) جنگیدند.
-در دنیای رومی ها خیلی مهم بود که افراد سایو (شهروند رومی) باشند. ابتدا، مقام شهروند فقط به افرادی که دردرون شهرها زندگی می کردند، داده شد. در سال 89 قبل از میلاد، مقام شهروند به تمام ((ایتالیا))یی ها اعطا شد. تا پیش از 212 قبل از میلاد، مقام شهروند رومی به همه مردان آزاد که در محدوده امپراتوری روم زندگی می کردند، اعطا شد. مقام شهروندی به بردگان و زنها داده نمی شد. +در دنیای رومی ها خیلی مهم بود که افراد سایو (شهروند رومی) باشند. ابتدا، مقام شهروند فقط به افرادی که دردرون شهرها زندگی می کردند، داده شد. در سال 89 قبل از میلاد، مقام شهروند به تمام ((ایتالیا))یی ها اعطا شد. تا پیش از 212 بعد از میلاد، مقام شهروند رومی به همه مردان آزاد که در محدوده امپراتوری روم زندگی می کردند، اعطا شد. مقام شهروندی به بردگان و زنها داده نمی شد.
-!اروپای قرون وسطی +!~~808080:اروپای قرون وسطی~~
-تا قرن 13 میلادی، قلعه های متعلق به ((شوالیه)) ها بیش ازهر چیز دیگری در پهنه اروپا خود نمایی می کرد. شوالیه ها از زندگی مرفهی برخوردار بودند که با زندگی دهقانانی که روی زمینهای آنها کار می کردند، تفاوت زیادی داشت. شهرهایی در اطراف قلعه ها بوجود آمدند و توسعه یافتند. تجار برای تجارت از راههای ((صعب العبور)) سفر می کردند. زائران سفرهای طولانی را برای زیارت اماکن مقدس انجام می دادند. زندگی سخت بود، جنگ، قحطی و ((طاعون)) همراه جان مردم را تهدید می کرد. +تا قرن 13 میلادی، قلعه های متعلق به ((شوالیه)) ها بیش ازهر چیز دیگری در پهنه اروپا خود نمایی می کرد. شوالیه ها از زندگی مرفهی برخوردار بودند که با زندگی دهقانانی که روی زمینهای آنها کار می کردند، تفاوت زیادی داشت. شهرهایی در اطراف قلعه ها بوجود آمدند و توسعه یافتند. تجار برای تجارت از راههای صعب العبور سفر می کردند. زائران سفرهای طولانی را برای زیارت اماکن مقدس انجام می دادند. زندگی سخت بود، جنگ، قحطی و ((طاعون)) همراه جان مردم را تهدید می کرد.
-آخرین بخش از قلمرو مسلمانان اسپانیایی گرانادا، به حکمرانان مسیحی آن دیار، فردیناند فرمانروای آراگون و ایزابلا فرمانروای کاستیل، تسلیم می گردد. در همان سال، با حمایت مالی فردیناند و ایزابلا، ((کریستف کلمب)) از اقیانوس اطلس می گذرد و به جزایر هند غربی (در نزدیکی سواحل آمریکا) می رسد. +در اواخر قرن پانزدهم میلادی ، آخرین بخش از قلمرو مسلمانان اسپانیایی گرانادا یا همان شهر (( قرناطه )) در (( اندلس ))، به حکمرانان مسیحی آن دیار، (( فردیناند فرمانروای آراگون )) و (( ایزابلا فرمانروای کاستیل))، تسلیم می گردد. در همان سال، با حمایت مالی فردیناند و ایزابلا، ((کریستف کلمب)) از اقیانوس اطلس می گذرد و به (( جزایر هند غربی )) (در نزدیکی سواحل آمریکا) می رسد.
 در اروپای قرون وسطی، کاری که مردم انجام می دادند، غذایی که می خوردند، لباسی که می پوشیدند و محلی که در آن زندگی می کردند، همگی بستگی به جایگاه اجتماعی آنها داشت. در اروپای قرون وسطی، کاری که مردم انجام می دادند، غذایی که می خوردند، لباسی که می پوشیدند و محلی که در آن زندگی می کردند، همگی بستگی به جایگاه اجتماعی آنها داشت.
-حدودا از تاریخ 800 تا 1050 میلادی به مدت سه قرن، جنگجویان وایکینگ با کشتی های دراز و براق خود، اروپا را به وحشت می انداختند. آنها از ((اسکاندیناوی)) برای جستجوی ((نقره))، بردگان و زمین به دریا رفتند. بعضی ها به ((بریتانیا)) و ((فرانسه)) حمله می کردند، در حالی ه دیگران ((روسیه)) و رودخانه های دوردست آسیا را مورد تاخت و تاز قرار می دادند. واکینگها کاشفان دایر و شجاعی بودند. آنها با شجاعت از میان امواج خروشان ((اقیانوس اطلس)) عبور کرده، ((ایسلند)) و ((گروئنلند)) را کشف کردند و حتی به شمال ((آمریکا)) نیز قدم گذاشتند. +حدودا از تاریخ 800 تا 1050 میلادی به مدت سه قرن، جنگجویان وایکینگ با کشتی های دراز و براق خود، اروپا را به وحشت می انداختند. آنها از ((اسکاندیناوی)) برای جستجوی ((نقره))، بردگان و زمین به دریا رفتند. بعضی ها به ((بریتانیا)) و ((فرانسه)) حمله می کردند، در حالی که دیگران ((روسیه)) و رودخانه های دوردست آسیا را مورد تاخت و تاز قرار می دادند. واکینگها کاشفان دلیر و شجاعی بودند. آنها با شجاعت از میان امواج خروشان ((اقیانوس اطلس)) عبور کرده، ((ایسلند)) و ((گروئنلند)) را کشف کردند و حتی به شمال ((آمریکا)) نیز قدم گذاشتند.
-!اروپای فئودالی +!~~808080:اروپای فئودالی~~
 از حدود سال 800 تا 1300 میلادی، بیشتر مناطق اروپای غربی توسط سیستم فئودالی سازماندهی شده بود. پادشاه مالک همه زمین بود که به مناطقی به نام ملک اربابی تقسیم می شد و ارباب هر ملک، خراجگذار پادشاه محسوب می شد. او سوگند وفاداری یاد می کرد و متعهد می شد که برای حفاظت از اموال پادشاه، سربازانی (مردان جنگی) استخدام نماید. رعیت ها در روستاها زندگی می کردند. آنها سهمی از محصولات خود را به املاک شاه (خراجگذار شاه) می دادند. از حدود سال 800 تا 1300 میلادی، بیشتر مناطق اروپای غربی توسط سیستم فئودالی سازماندهی شده بود. پادشاه مالک همه زمین بود که به مناطقی به نام ملک اربابی تقسیم می شد و ارباب هر ملک، خراجگذار پادشاه محسوب می شد. او سوگند وفاداری یاد می کرد و متعهد می شد که برای حفاظت از اموال پادشاه، سربازانی (مردان جنگی) استخدام نماید. رعیت ها در روستاها زندگی می کردند. آنها سهمی از محصولات خود را به املاک شاه (خراجگذار شاه) می دادند.
 ((پاپ)) یکی از قدرتمندترین حاکمان اروپایی فئودالی محسوب می شد. او رئیس ((کلیسای کاتولیک)) رومی بود که مقدار زیادی زمین، تحت مالکیت خود داشت. پاپ از همه پادشاهان انتظار داشت که از او اطاعت کنند. اما هنگامی که قدرت پادشاهان و امپراتورها زیادتر شد، سعی کردند که با کلیسا مبارزه کنند. ((پاپ)) یکی از قدرتمندترین حاکمان اروپایی فئودالی محسوب می شد. او رئیس ((کلیسای کاتولیک)) رومی بود که مقدار زیادی زمین، تحت مالکیت خود داشت. پاپ از همه پادشاهان انتظار داشت که از او اطاعت کنند. اما هنگامی که قدرت پادشاهان و امپراتورها زیادتر شد، سعی کردند که با کلیسا مبارزه کنند.
-!جنگ انگلیس و فرانسه +!~~808080:جنگ انگلیس و فرانسه~~
{picture=janghaye_sad_sale.jpg}
جنگ کرسی


کمانداران انگلیسی در جنگ کرسی
در سال 1346 م برمانداران فرانسوی
غلبه کردند.-در سال 1337 م پادشاه انگلیس، ((ادوارد سوم))، علیه پادشاه فرانسه، ((فیلیپ ششم))، اعلام جنگ می کند. ادوارد معتقد بود که مالک حکومت فرانسه می باشد. محاصره های زیادی بوقوع پیوست و جنگهایی بزرگ رخ داد. البته در درگیریهای 116 ساله، دوران طولانی صلح وجود داشت. ابتدا، انگلیسی ها در جنگهای کرسی،(( پواتیه)) و ((آژنکور)) پیروز شدند. سرانجام فرانسویها که از سخنان ((ژاندارک)) به هیجان آمده بودند، مهاجمان انگلیسی را در سال 1453 م عقب راندند. +در سال 1337 م پادشاه انگلیس، ((ادوارد سوم))، علیه پادشاه فرانسه، ((فیلیپ ششم))، اعلام جنگ می کند. ادوارد معتقد بود که مالک حکومت فرانسه می باشد. محاصره های زیادی بوقوع پیوست و جنگهایی بزرگ رخ داد. البته در این درگیریهای 116 ساله، دوران طولانی صلح وجود داشت. ابتدا، انگلیسی ها در جنگهای کرسی،(( پواتیه)) و ((آژنکور)) پیروز شدند. سرانجام فرانسویها که از سخنان ((ژاندارک)) به هیجان آمده بودند، مهاجمان انگلیسی را در سال 1453 م عقب راندند.
-در ابتدا انگلیسی ها پیروزیهای فراوانی به دست آورند. در سال 1346م، آنها پیروزی مهمی در جنگ کرسی، در شمال فرانسه، به دست آوردند. کمانداران انگلیسی با استفاده از کمانهای بلند، سواره نظام فرانسه را نابود کردند. انگلیسی ها در سال 13355م حمله جدیدی را به رهبری وارث ادوارد سوم، ادوارد ((شاهزاده ولز)) (76-1336م)، آغاز کردند. ادوارد فرمانده بی رحم نظامی، به دلیل آنکه زره سیاه به تن می کرد به شاهزاده سیاه معروف شد. در سال 1356م در جنگ پواتیه، در مرکز فرانسه، شاهزاده سیاه پیروزی بزرگی به دست آورد. پادشاه فرانسه، ((ژان دوم)) (64- 1319م)، در این جنگ اسیر شد و برای آزاد یش درخواست 4 میلیون سکه طلا از فرانسه شد. +در ابتدا انگلیسی ها پیروزیهای فراوانی به دست آورند. در سال 1346م، آنها پیروزی مهمی در جنگ کرسی، در شمال فرانسه، به دست آوردند. کمانداران انگلیسی با استفاده از کمانهای بلند، سواره نظام فرانسه را نابود کردند. انگلیسی ها در سال 1355م حمله جدیدی را به رهبری وارث ادوارد سوم، ادوارد ((شاهزاده ولز)) (76-1336م)، آغاز کردند. ادوارد فرمانده بی رحم نظامی، به دلیل آنکه زره سیاه به تن می کرد به شاهزاده سیاه معروف شد. در سال 1356م در جنگ پواتیه، در مرکز فرانسه، شاهزاده سیاه پیروزی بزرگی به دست آورد. پادشاه فرانسه، ((ژان دوم)) (64- 1319م)، در این جنگ اسیر شد و برای آزاد یش درخواست 4 میلیون سکه طلا از فرانسه شد.
-در طول سالهایی که فرانسه مشغول عقب راندن مهاجمان انگلیسی بود، ((جنگ تاو)) ادامه داشت. در سال 1453م، فقط بندر کاله، در شمال فرانسه، در دست انگلیس باقی مانده بود. بدینسان، جنگ صد ساله به پایان رسید. با این وجود، تا سال 1801م پادشاهان انگلستان کماکان خود را پادشاه انگلستان و فرانسه می نامیدند. +در طول سالهایی که فرانسه مشغول عقب راندن مهاجمان انگلیسی بود، جنگ بصرت یوه ادامه داشت. در سال 1453م، فقط ((بندر کاله))، در شمال فرانسه، در دست انگلیس باقی مانده بود. بدینسان، جنگ صد ساله به پایان رسید. با این وجود، تا سال 1801م پادشاهان انگلستان کماکان خود را پادشاه انگلستان و فرانسه می نامیدند.
 در سال 1095 م «((پاپ اورین))» دوم همه مسیحیان اروپایی را مجبور کرد تا علیه ترکان مسلمان قیام کنند و شهر ((اورشیلم)) (بیت المقدس فعلی) واقع در ((فلسطین)) را باز پس گیرند. در همان سال، سپاه بزرگی مهیا و رهسپار نخستین جنگ صلیبی گردید. تعداد زیادی از جنگجویان صلیبی در طول سفر خطرناک از ((اروپا)) تا ((خاورمیانه)) جان خود را از دست دادند.آنها که زنده ماندند در سال 1099 م بیت المقدس را تسخیر کردند. در بین سالهای 1099 تا 1250 م، شش جنگ صلیبی دیگر رخ داد ولی در هیچ یک از آنها صلیبیان موفقیتی به دست نیاورند. در سال 1095 م «((پاپ اورین))» دوم همه مسیحیان اروپایی را مجبور کرد تا علیه ترکان مسلمان قیام کنند و شهر ((اورشیلم)) (بیت المقدس فعلی) واقع در ((فلسطین)) را باز پس گیرند. در همان سال، سپاه بزرگی مهیا و رهسپار نخستین جنگ صلیبی گردید. تعداد زیادی از جنگجویان صلیبی در طول سفر خطرناک از ((اروپا)) تا ((خاورمیانه)) جان خود را از دست دادند.آنها که زنده ماندند در سال 1099 م بیت المقدس را تسخیر کردند. در بین سالهای 1099 تا 1250 م، شش جنگ صلیبی دیگر رخ داد ولی در هیچ یک از آنها صلیبیان موفقیتی به دست نیاورند.
-!رنسانس +!~~808080:رنسانس~~
-دانش و هنر پیشرفتهای عظیمی در ((ایتالیا))ی قرن پانزدهم و شانزدهم بوجود آوردند. این احیای فرهنگی به رنسانس (یعنی «نوزایی») مشهور شده است. دانشمندان، شعرا و فیلسوفانی ظهور کردند که با الهام از میراث اصیل رم و ((یونان)) با دیدگانی تازه تر به جهان می نگریستند. نقاشها به مطالعه آناتومی (علم تشریح) پرداختند و اعضای بدن انسان را به شیوه واقعگرایانه ای نقاشی می کردند. فرمانروایان ساختمانها و کارهای بزرگ هنری را سفارش دادند. این عقاید تازه بزودی در سراسر اروپا گسترش یافت. +دانش و هنر پیشرفتهای عظیمی در ((ایتالیا))ی قرن پانزدهم و شانزدهم بوجود آوردند. این احیای فرهنگی به ((رنسانس ))(یعنی «نوزایی») مشهور شده است. دانشمندان، شعرا و فیلسوفانی ظهور کردند که با الهام از میراث اصیل رم و ((یونان)) با دیدگانی تازه تر به جهان می نگریستند. نقاشها به مطالعه آناتومی (علم تشریح) پرداختند و اعضای بدن انسان را به شیوه واقعگرایانه ای نقاشی می کردند. فرمانروایان ساختمانها و کارهای بزرگ هنری را سفارش دادند. این عقاید تازه بزودی در سراسر اروپا گسترش یافت.
 مطلوب «انسان عصر رنسانس» شخص درخشان و همه فن حریفی بود که در موضوعات فراوانی کارآزموده باشد. لئوناردوداوینچی و میکل آنژ مشهورترین آنان می باشند. دستاوردهایشان احترام آنان در جامعه را افزایش داد. مطلوب «انسان عصر رنسانس» شخص درخشان و همه فن حریفی بود که در موضوعات فراوانی کارآزموده باشد. لئوناردوداوینچی و میکل آنژ مشهورترین آنان می باشند. دستاوردهایشان احترام آنان در جامعه را افزایش داد.
-!اروپا در قرن 16 و 17 +!~~808080:اروپا در قرن 16 و 17~~
-در طول قرون 16و 17 میلادی مردم عقاید سنتی را زیر سوال بردند. دانشمندانی همچون ((گالیله)) و ((نیوتن)) روشهای جدید را توسعه داده و بر مبنای مشاهدات و تجارب خود به کشفیات فراوانی، دست یافتند. در بسیاری از شاخه های دانش از جمله ((فیزیک)) ، ((کالبد شناسی))، ((نجوم))، و ((ریاضیات)) پیشرفتهای بزرگی حاصل گردید. +در طول قرون 16و 17 میلادی مردم عقاید سنتی را زیر سوال بردند. دانشمندانی همچون ((گالیله)) و ((اسحاق نیوتن)) روشهای جدید را توسعه داده و بر مبنای مشاهدات و تجارب خود به کشفیات فراوانی، دست یافتند. در بسیاری از شاخه های دانش از جمله ((فیزیک)) ، ((کالبد شناسی))، ((نجوم))، و ((ریاضیات)) پیشرفتهای بزرگی حاصل گردید.

{picture=enghelab_elmi.jpg}
درس کالبد شناسی


جان بانیستر، استاد کالبد
شناسی مشهور انگلیسی، از جسد تشریح شده ای
برای نشان دادن چگونگی عمل بدن انسان استفاده می کند. (( کوپرنیک |نیکولاس کوپرینک))، ستاره شناس ((لهستان))ی، کتاب «گردش افلاک آسمانی» را منتشر می کند، او دراین کتاب عقاید جدید خود را مبنی بر گردش سیارات به دور ((خورشید))، بر خلاف نظریه گردش سیارات به دور زمین، مطرح می کند. (( کوپرنیک |نیکولاس کوپرینک))، ستاره شناس ((لهستان))ی، کتاب «گردش افلاک آسمانی» را منتشر می کند، او دراین کتاب عقاید جدید خود را مبنی بر گردش سیارات به دور ((خورشید))، بر خلاف نظریه گردش سیارات به دور زمین، مطرح می کند.
 در قرن هفدهم ((دانشمندان)) متوجه این مساله شدند که زمین سیارات به دور خورشید حرکت می کنند. مدلهای مکانیکی منظومه شمسی برای نشان دادن این موضوع ساخته می شدند. این دستگاههای جهان نما به نام «ارری» مشهور شدند، زیرا اولین بار برای «ارل ارری» ساخته شد. در قرن هفدهم ((دانشمندان)) متوجه این مساله شدند که زمین سیارات به دور خورشید حرکت می کنند. مدلهای مکانیکی منظومه شمسی برای نشان دادن این موضوع ساخته می شدند. این دستگاههای جهان نما به نام «ارری» مشهور شدند، زیرا اولین بار برای «ارل ارری» ساخته شد.
-در چهاردهم جولای 1789 میلادی، جماعتی از گرسنگان به زندان «((باستیل))» در پاریس، حمله کردند. فقرای پاریس که ((سان کولوت)) نامیده می شدند، از سیاستهای ((لویی شانزدهم))، پادشاه فرانسه، به خشم آمده بودند. لویی که با بحران مالی شدیدی دست به گریبان بود، از ((مجلس طبقات عمومی)) در خواست رد تا مالیاتها را افزایش دهد. این امر، موجب بروز انقلاب فرانسه گردید و به مدت 10 سال این کشور دچار هرج و مرج شد. لویی شانزدهم در سال 1792 اعدام شد و سرانجام، در سال 1799، هنگامی که ژنرال ((ناپلئون بنا پارت)) به قدرت رسید، انقلاب پایان پذیرفت. +در چهاردهم جولای 1789 میلادی، جماعتی از گرسنگان به زندان «((باستیل))» در پاریس، حمله کردند. فقرای پاریس که ((سان کولوت)) نامیده می شدند، از سیاستهای ((لویی شانزدهم))، پادشاه فرانسه، به خشم آمده بودند. لویی که با بحران مالی شدیدی دست به گریبان بود، از ((مجلس طبقات عمومی)) در خواست کرد تا مالیاتها را افزایش دهد. این امر، موجب بروز انقلاب فرانسه گردید و به مدت 10 سال این کشور دچار هرج و مرج شد. لویی شانزدهم در سال 1792 اعدام شد و سرانجام، در سال 1799، هنگامی که ژنرال ((ناپلئون بنا پارت)) به قدرت رسید، انقلاب پایان پذیرفت.
-!انقلاب فرانسه +!~~808080:انقلاب فرانسه~~
{picture=faranse.jpg}
همه برای یکی


این پوستر می گوید که جمهوری هرگز
تجزیه نخواهد شد و خواستار
«آزادی ، تساوی، برادری
یا مرگ است.» در 1791، در سال پس از انقلاب فرانسه، حکومت دستگاه جدیدی را برای اعدام در ملاء عام به خدمت گرفت. این دستگاه که گیوتین نامیده می شود برای قطع سرانسان با سرعت و بدون درد، طراحی شده بود. اما بزودی تبدیل به سمبول خوفناک دوره وحشت گردید. در 1791، در سال پس از انقلاب فرانسه، حکومت دستگاه جدیدی را برای اعدام در ملاء عام به خدمت گرفت. این دستگاه که گیوتین نامیده می شود برای قطع سرانسان با سرعت و بدون درد، طراحی شده بود. اما بزودی تبدیل به سمبول خوفناک دوره وحشت گردید.
-تغییرات بزرگی که در قرن هجدهم در ((انگلستان)) رخ داد به نام انقلاب صنعتی شناخته می شود. اختراعات جدیدی مثل ((ماشین بخار ))کالاها را سریعتر و ارزانتر از قبل تولید می کرد. در قرن نوزدهم گسترش صنعت به اروپا و ((آمریکا)) رسید. ((راه آهن ))سرعت مسافرت را زیاد کرد. مردم زیادی در کارخانه ها کار و در ((شهرها)) زندگی می کردند. +تغییرات بزرگی که در قرن هجدهم در ((انگلستان)) رخ داد به نام (( انقلاب صنعتی )) شناخته می شود. اختراعات جدیدی مثل ((ماشین بخار ))کالاها را سریعتر و ارزانتر از قبل تولید می کرد. در قرن نوزدهم گسترش صنعت به بقیه اروپا و سرزمین ((آمریکا)) رسید. ((راه آهن ))سرعت مسافرت را زیاد کرد. مردم زیادی در کارخانه ها کار و در ((شهرها)) زندگی می کردند.

!~~808080:قرن نوزدهم~~

در دهه های 1920 و 1930 م بسیاری از کشورهای اروپایی از دوموکراسی دست کشیدند. حزب نازی هیتلر در آلمان به قدرت می رسد و فاشیست های موسولینی بر ایتالیا حکومت می کنند. در ابتدا بریتانیا و فرانسه کوشیدند با این دیکتاتورهای جنگ طلب سازش کنند. آنها عاقبت در سال 1939 در برابر تهاجم هیتلر ایستادند و اروپا به جنگ جهانی دوم کشیده شد.


!~~808080:جنگ جهانی اول~~
-!قرن نودهم +{picture=khandagh.jpg}
زندگی در خندق


با دستو
ر حمله، سربازان در بالای خندقهای خو
اهر می ردند تا شروع به پیشروی نمایند.-در هه های 1920 و 1930 م یاری کورای رای دوموکرای کین. نای هیل در آان به در می رس و ای ی موینی ر ایتای حکوم می کند. در اتدا یتانیا راه کویدند ی یکتاورهای جنگ ط ا کنند. نا ا ر 1939 ر با هاج هیلر ایادن ارا جنگ های و کشیده شد. +در مه اوت 1914 م نگ ظیمی رپا بین ((ان)) هر ((دول محور))، و ((نیروهای مفقین)) ه هی ((فانه)) و ((یانیا)) رگرفت. هیچ یک دو طرف تانستند به یروی کامل دست یابند و جنگ تا چهار سل بطول اجامی. پی ز یوزی مین ر نوار 1918 حدو 10 میلیون نفر کشت شدند.
وقتیکه
در ماه وت 1914 ن اعلام ، میلیونها تن از مردم شادمان در خیابانهای شرهای هم ((اروپا)) شر به رقص و پایکوی نمودند. مم صمی اکمان ود برای رفتن به جنگ ود مای قار دادند. مدان جان ال رای نگی، هجوم می ورند. ب این وو، حنه های دهشت انگیز جگ جهانی ول، نگرش مردم به جنگ را تغیی اد. یک ن کا از مدا جوان ه خاک و کشیده شدند.
 +جنگ جهانی اول، چهار امپراتوری را نابود ساخت، امپراتوری آلمان تاج و تخت را از دست داد و ((دولت جمهوری)) جایگزین آن شد. امپراتوریهای شکست خورده اتریش ـ مجارستان و عثمانی هر دو از هم گسیختند و امپراتوری روسیه نیز بدست انقلابی های بلشویک افتاد.
 +
 +
-!جنگ جهانی و +!~~808080:جنگ جهانی و~~
-در ماه اوت 1914 م جنگ عظیمی در اروپا بین آلمان، رهبر دول مور، و نیروهای متفقین به رهبری فرانسه و ریانیا رگر. ی یک از دو طرف توانستند به پیروزی کامل دست یابند و جنگ تا چهار سال بطول انجامید. پی از یروزی متفقین نوبر 1918 حدود 10 میلین نفر کته شدند. + dir: align=right> />
/>{picture=oropa_dar_jang_jahani2.jpg} />
/>
/> /> />هاجم به فرانسه

/>رازان منی در اه مه
1940 م فن حمل کدند. +در سپتامبر 1939 م، جنگ جهانی دوم در اروپا آغاز شد. دیکتاتور آلمان، ((آدولف هیتلر))، می خواست تا ((رایش سوم ))به یک قدرت مطلقه در اروپا، تبدیل شود. در ابتدا تاکتیک ((حملات برق آسا ))موفقیت آمیز می نمود. اما پس از سال 1943م، قوای متفقین، متشکل از نیروهای ((آمریکا))، ((شوروی)) و ((انگلستان))، بر آلمان برتری یافتند. سرانجام، آلمان در ماه می 1945م، نه روز پس از خودکشی هیتلر، تسلیم شدند. بیش از بیست میلیون اروپایی در این جنگ کشته شدند.
-وقتیکه در ماه اوت 1914 جنگ اعلام شد، میلیونها تن از مردم شادمان در خیابانهای شهرهای مهم اروپا شروع به رقص و پایکوبی نمودند. مردم تصمیم حاکمان خود برای رفتن به جنگ مورد حمایت قرار دادند. مردان جوان داوطلب برای جنگیدن، هجوم می آورند. با این وجود، صحنه های دهشت انگیز جنگ جهانی اول، نگرش مردم به جنگ را تغییر داد. یک نسل کامل از مردان جوان به خاک و خون کشیده شدند. 
 +چرچیل می دانست که تنها، ورود آمریکا به جنگ می تواند باعث شکست آلمان شود. رئیس جمهور آمریکا، «((فرانکلین دلانو رزولت))»، با انگلستان موافق بود، اما بسیاری از آمریکاییها نسبت به ورود آمریکا به جنگ، بی میل بودند. بنابراین «روزولت» کمکهای خود را محدود به تامین مهمات و سلاحهای مورد استفاده انگلستان نمود. اما زمانی که ((ژاپن))ی ها در دسامبر 1941م «((بندر پرل هاربر))» را مورد حمله قرارداند، آمریکا به ژاپن و متحداتش، اعلان جنگ داد.
-جنگ جهانی اول، چهار امپراتوری را نابود ساخت، امپراتوری آلمان تاج و تخت را از دست داد و دولت جمهوری جایگزین آن شد. امپراتوریهای شکست خورده اتریش ـ مجارستان و عثمانی هر دو از هم گسیختند و امپراتوری روسیه نیز بدست انقلابی های بلشویک افتاد. +
-!جنگ هنی دوم +!~~808080:جنگ د~~
- تامر 1939 ، جنگ جهانی دوم در اوا از . یکتات من دولف هیل می است ا رایش ه یک قدر مط ر اروپا تدیل ود. در ابد تاکتیک ملات برق سا موفقی ی ی نمود. اا س ز سا 1943م، قوانین مفقین متکل از نیوهای مریکا شووی و لتان ر آلمان برتری یافتند. اام لمان د اه می 1945 نه وز پس از ودکشی هیتلر، تسلیم شدن. یش از بیست یون اروپایی در این جگ کته شدند. +یلت محد و اتحاد جمهیر شوی در ط ((جنگ جهانی دوم ))ا یکدیر هم پیمان ودد، اما د از ن اان ز م ا د. در سال 1949 ایل متحده پیم ناتو ا برای گیی ز ستر کمیس ورو تکیل اد. دو اب قدت لاوه بر نگهای واقعی ر ((ک)) ((یتنام)) و ((اغاسا))، با یکیگر جنگ رد تلیات اوی و یات نمی نیز داشتند. وو عال اارنده احهای ته ی از یری نمی مستی پیشگیری ی کد.
 +مردمی که در کشورهای کمونیستی شرق اروپا زندگی می کردند از سختیهای بسیار رنج می بردند. در سال 1956 شورشهائی علیه قدرت شوروی در لهستان و مجارستان به وقوع پیوست. برای مدت کوتاهی مجارستانیها موفق به براندازی دولت ((کمونیست)) شدند. با این وجود تانکهای ارتش شوروی خیلی زود قیام را سرکوب نمودند، در شورش مجارستان حدود 2500 نفر کشته شدند.
-چرچیل می دانست که تنها، ورود آمریکا به جنگ می تواند باعث شکست آلمان شود. رئیس جمهور آمریکا، «فرانکلین دلانو رزولت»، با انگلستان موافق بود، اما بسیاری از آمریکاییها نسبت به ورود آمریکا به جنگ، بی میل بودند. بنابراین «رزولت» کمکهای خود را محدود به تامین مهمات و سلاحهای مورد استفاده انگلستان نمود. اما زمانی که ژاپنی ها در دسامبر 1941م بندر «پول هاربر» را مورد حمله قرارداند، آمریکا به ژاپن و متحداتش، اعلان جنگ داد.  
 +در پایان ((جنگ جهانی دوم))، اتحاد جماهیرشوروی، دولت کمونیست را در کشورهای شرق اروپا، لهستان، مجارستان، ((بلغارستان))، ((رومانی))، آلمان شرقی و چکسلواکی تاسیس نمود. دولتهای کمونیست هم چنین در ((یوگسلاوی)) و آلبانی به قدرت رسیدند. در چین، ((مائوتسه تونگ)) کمونیستها را بسوی پیروزی رهبری کرد. مرز بین اروپای غربی و شرق کمونیست معروف به «پرده آهنین» بود.
-!جنگ سرد 
-یلات متحده و اتحاد جماهیر شوروی در طی جگ جهانی دوم با یکدیگر هم پیمان بودند، اما بعد از جنگ راهشان از هم جدا شد. در سال 1949 ایالات متحده پیمان ناتو را برای جلوگیری از گسترش کمونیسم شوروی تشکیل داد. دو ابر قدرت عاوه بر نگهی وقعی در کر، ویتنام و افغانستان، با یکدیگر جن سرد تبلیغاتی، جاسوسی و تهدیدات نظامی نیز داشتند. وجود عامل بازدارنده سلاحهای هسته ای از درگیری نظامی مستقیم، پیشگیری می کرد. +__*هت اطاعات بیشتر در هر یر کیک نید:__
 +((اروپای باستان))
-مردمی که در کشورهای کمونیستی شرق اروپا زندگی می کردند از سختیهای بسیار رنج می بردند. در سال 1956 شورشهائی علیه قدرت شوروی در لهستان و مجارستان به وقوع پیوست. برای مدت کوتاهی مجارستانیها موفق به براندازی دولت کمونیست شدند. با این وجود تانکهای ارتش شوروی خیلی زود قیام را سرکوب نمودند، در شورش مجارستان حدود 2500 نفر کشته شدند. +((اروپای دوران قدیم))
 +((اروپا در عصر ادیان بزرگ))
-ر ایان جنگ جهانی دوم، اتحاد جماهیرشوروی، دولت کمونیست را در کشورهای شرق اروپا، لهستان، مجارستان، بلغارستان، رومانی، آلمان شرقی و چکسلواکی تاسیس نمود. دولتهای کمونیست هم چنین در یوگسلاوی و آلبانی به قدرت رسیدند. در چین، مائوتسه تونگ کمونیستها را بسوی پیروزی رهبری کرد. مرز بین اروپای غربی و شرق کمونیست معروف به «پرده آهنین» بود. +((صر اتحان در اروپا))
 +((عصر کاشفان در اروپا))
 +((توسعه و تجارت در اروپا))
-((ن های تایخی اروپا)) +((ص انقلا اروپا))
 +((امپراتوری های اروپا))
-((اروپا در ا 500 ا 500 یلادی)) +((اروپا در گیار جنگ جانی))
-((اروپا در سا 500 ا 1100 میلی)) +((اروپای ا))
-((اروپا در سال 1100 تا 1492 میلادی)) 
-((اروپا در سال 1492 تا 1600 میلادی)) 
-((اروپا در سال 1600 تا 1700 میلادی)) 
-((اروپا در سال 1700 تا 1825 میلادی)) 
-((اروپا در سال 1825 تا 1900 میلادی)) 
-((اروپا در سال 1900 تا 1945 میلادی)) 
-((اروپا بعد از سال 1945)) 
-{picture file=img/daneshnameh_up//dowlat_yonan1.jpg}{picture file=img/daneshnameh_up//dowlat_yonan1.jpg} 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 22 دی 1384 [09:16 ]   30   محمد رضا قدوسی      جاری 
 دوشنبه 04 مهر 1384 [18:12 ]   29   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 03 آذر 1383 [08:51 ]   28   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 آذر 1383 [08:25 ]   27   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 آذر 1383 [08:07 ]   26   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 آذر 1383 [07:59 ]   25   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 آذر 1383 [07:49 ]   24   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 آذر 1383 [07:41 ]   23   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 آذر 1383 [07:30 ]   22   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 آذر 1383 [07:11 ]   21   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 آذر 1383 [07:06 ]   20   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 آذر 1383 [06:51 ]   19   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 آذر 1383 [06:40 ]   18   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 آذر 1383 [06:29 ]   17   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 آذر 1383 [06:21 ]   16   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 آذر 1383 [06:09 ]   15   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 آذر 1383 [05:44 ]   14   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 آذر 1383 [05:41 ]   13   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 آذر 1383 [05:38 ]   12   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 آذر 1383 [05:34 ]   11   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 آذر 1383 [05:18 ]   10   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 آذر 1383 [05:14 ]   9   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 آذر 1383 [12:03 ]   8   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 آبان 1383 [07:42 ]   7   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 13 آبان 1383 [06:46 ]   6   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 13 آبان 1383 [06:45 ]   5   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 12 آبان 1383 [10:03 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 12 آبان 1383 [09:44 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 10 آبان 1383 [12:06 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 05 آبان 1383 [04:39 ]   1   ندا سعادتی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..