منو
 صفحه های تصادفی
امام علی علیه السلام و فتح قلعه خیبر و قتل مرحب
خورشید دوم
ولیمه میلاد امام موسی کاظم علیه السلام
آمار کشتگان جنگ جمل
نپتونیت
مصاحبه بالینی - تشخیصی در روان شناسی
واژگان هندسه
ستاره شناسی اشعه ایکس
انتظار انسان از دین
مشاوره قبل از ازدواج را جدی بگیرید
 کاربر Online
1031 کاربر online
تاریخچه ی: تاریخ

تفاوت با نگارش: 16

Lines: 1-225Lines: 1-225
  
 
 
 
 
  
 

 

 style='font-size:10.0pt;font-family:arial;font-family:arial;color:#0066FF'>توضیحات کلی :

 style='font-size:10.0pt;font-family:arial;font-family:arial;color:#0066FF'>توضیحات کلی :

 
 direction:rtl;unicode-bidi:embed' align="justify">تاریخ direction:rtl;unicode-bidi:embed' align="justify">تاریخ
 حکایت طولانی انسان هاست 0 داستان گذر بشریت از مرزهای حیوانیت تا برپا کردن حکایت طولانی انسان هاست 0 داستان گذر بشریت از مرزهای حیوانیت تا برپا کردن
 تمدن های بزرگ 0 انسان ها در نسل های پی درپی ، حاصل دست رنج گذشتگان خود را تمدن های بزرگ 0 انسان ها در نسل های پی درپی ، حاصل دست رنج گذشتگان خود را
 توسعه دادند و به پیش رفتند 0
 direction:rtl;unicode-bidi:embed' align="justify"> direction:rtl;unicode-bidi:embed' align="justify">
 هر هر
 قومی بر ویرانه های اقوام پیشین مستقر شدند و هر یک گمان بردند که عالی ترین قومی بر ویرانه های اقوام پیشین مستقر شدند و هر یک گمان بردند که عالی ترین
 محصول همه تاریخ شده اند 0 پس از چندی غفلت ها و غرورها ، آنها را هم در خود محصول همه تاریخ شده اند 0 پس از چندی غفلت ها و غرورها ، آنها را هم در خود
 گرفت 0 از اصلاح مداوم خود غافل شدند و به خوش گذرانی و بی خبری روزگار گذراندند گرفت 0 از اصلاح مداوم خود غافل شدند و به خوش گذرانی و بی خبری روزگار گذراندند
 0نتیجه آن شد که بلایای آسمانی و زمینی از همه سو آنها را احاطه کرد و تمام 0نتیجه آن شد که بلایای آسمانی و زمینی از همه سو آنها را احاطه کرد و تمام
 هستی شان را نابود ساخت 0
 direction:rtl;unicode-bidi:embed' align="justify"> direction:rtl;unicode-bidi:embed' align="justify">
 اما اما
 آنچه بر جای ماند ، دستاوردهای تمام بشریت بود که خواه نا خواه ،از هر قومی به آنچه بر جای ماند ، دستاوردهای تمام بشریت بود که خواه نا خواه ،از هر قومی به
 قومی دیگر منتقل می شد 0 تمدن ها از پی هم ظاهر شدند و به مرورو درطی قرن ها ، قومی دیگر منتقل می شد 0 تمدن ها از پی هم ظاهر شدند و به مرورو درطی قرن ها ،
-هنر و معماری وعلومو دیگر ناه های انسانی را گسترش دادند 0
 direction:rtl;unicode-bidi:embed' align="justify"> direction:rtl;unicode-bidi:embed' align="justify">
 انسان انسان
 این موجود پیچیده ، گاه فجایع فراوان به بار آورد و گاه عالی ترین نمونه های این موجود پیچیده ، گاه فجایع فراوان به بار آورد و گاه عالی ترین نمونه های
 انسانیت را به پیشگاه تاریخ معرفی نمود 0
 direction:rtl;unicode-bidi:embed' align="justify"> direction:rtl;unicode-bidi:embed' align="justify">
 اما اما
 به هر حال باید دانست که هرچه شده است ، حاصل دسترنج خود انسان است 0 و لذا هرچه به هر حال باید دانست که هرچه شده است ، حاصل دسترنج خود انسان است 0 و لذا هرچه
 هستیم و هرانچه می خواهیم باشیم یا آرزویش را داریم ، محصولی است که زمینه ها و هستیم و هرانچه می خواهیم باشیم یا آرزویش را داریم ، محصولی است که زمینه ها و
 نیازهایش را می توان مهیا نمود 0 می توان از نو ساخت و پدید آورد 0

 نیازهایش را می توان مهیا نمود 0 می توان از نو ساخت و پدید آورد 0

 

 direction:rtl;unicode-bidi:embed'> direction:rtl;unicode-bidi:embed'>
  آری آری زندگی زیباست 0

  آری آری زندگی زیباست 0

 

 direction:rtl;unicode-bidi:embed'> color:#FF6600'>زندگی آتشگهی دیرنده پابرجاست 0

 color:#FF6600'>زندگی آتشگهی دیرنده پابرجاست 0

 

 direction:rtl;unicode-bidi:embed'>اربیافروزیش،رقص شعله اش درهرکران پیداست

+color:#FF6600'>ار بیافروزیش، رقص شعله اش در هر کران پیداست

 

 text-indent:-14.85pt;line-height:11.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'> text-indent:-14.85pt;line-height:11.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'>
 lang=FA style='font-size:10.0pt;font-family:arial;color:#FF6600'>ورنه خاموش است و خاموشی اش lang=FA style='font-size:10.0pt;font-family:arial;color:#FF6600'>ورنه خاموش است و خاموشی اش
 گناه ماست 0

 گناه ماست 0

-
((طبقه بندی تاریخ|طبقه بندی های دیگر))
+
(( گاهشماری مهر))
((طبقه بندی تاریخ|طبقه بندی های دیگر))
  
 
 padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 

  10.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'>  10.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'>
  
 

 

 

 line-height:11.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'> line-height:11.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'>
 style='font-size:10.0pt;font-family:arial;color:#0066FF'>مراحل اصلی تاریخ :
 style='font-size:10.0pt;font-family:arial;color:#0066FF'>مراحل اصلی تاریخ :
  
 style='font-size:10.0pt;font-family:arial;color:#000000'> style='font-size:10.0pt;font-family:arial;color:#000000'>
 1.((انسان های اولیه)) : ( 10000 ق م - 40000 ق م 1.((انسان های اولیه)) : ( 10000 ق م - 40000 ق م
 )
 )
 2.((اولین دهکده ها)) : ( 3000 ق م - 10000ق م )
 2.((اولین دهکده ها)) : ( 3000 ق م - 10000ق م )
 3.((اولین دولت ها)) : ( 1000ق م - 3000ق م )
 3.((اولین دولت ها)) : ( 1000ق م - 3000ق م )
 4.((اولین امپراطوری ها)) : ( 200م – 1000ق م )
 4.((اولین امپراطوری ها)) : ( 200م – 1000ق م )
 5.((عصر دین های جهانی)) : ( 1500م - 200م )
 5.((عصر دین های جهانی)) : ( 1500م - 200م )
 6.((پیدایش دولت های ملی)): ( 1750م - 1500م )
 6.((پیدایش دولت های ملی)): ( 1750م - 1500م )
 7.((گسترش استعمار)): ( 1914م - 1750م )
 7.((گسترش استعمار)): ( 1914م - 1750م )
 8.((دوران معاصر)) : ( از 1914م تا به 8.((دوران معاصر)) : ( از 1914م تا به
 حال )

 حال )

 تاریخ مناطق تاریخ مناطق
 مختلف :

 مختلف :

 

 direction:rtl;unicode-bidi:embed'> font-family:arial'>1.((جهان باستان)) :( کشورها و تمدن ها پیش از آنکه وارد قرون جدید font-family:arial'>1.((جهان باستان)) :( کشورها و تمدن ها پیش از آنکه وارد قرون جدید
 بشوند 0 )
 بشوند 0 )
 2.((تاریخ اروپا|اروپا)) : ( 2.((تاریخ اروپا|اروپا)) : (
 از ابتدای تاریخ تا دوران معاصر)
 از ابتدای تاریخ تا دوران معاصر)
-3.((آمریکای باستان )):( اقوام و تمدن های قاره آمریکا ، پیش از حمله اروپایی ها و آمدن کریستف +3.((آمریکای باستان)):( اقوام و تمدن های قاره آمریکا ، پیش از حمله اروپایی ها و آمدن کریستف
 کلمب )
 کلمب )
 4.((تاریخ چین|چین)) :( از 4.((تاریخ چین|چین)) :( از
 ابتدای تاریخ تا دوران معاصر)
 ابتدای تاریخ تا دوران معاصر)
 5.((تاریخ هند|هند)) :( از 5.((تاریخ هند|هند)) :( از
 ابتدای تاریخ تا دوران معاصر)
 ابتدای تاریخ تا دوران معاصر)
 6.((تاریخ ایران|ایران)) :( از 6.((تاریخ ایران|ایران)) :( از
 ابتدای تاریخ تا دوران معاصر)
 ابتدای تاریخ تا دوران معاصر)
 7.((تاریخ آسیای جنوب 7.((تاریخ آسیای جنوب
 شرقی|آسیای جنوب شرقی)) :( کشورهایی نظیر مالزی ، سنگاپور، اندونزی ، تایلند و فیلیپین )
 شرقی|آسیای جنوب شرقی)) :( کشورهایی نظیر مالزی ، سنگاپور، اندونزی ، تایلند و فیلیپین )
 8.((تاریخ کره و ژاپن|کره و ژاپن)) :( از ابتدای تاریخ تا دوران معاصر)
 8.((تاریخ کره و ژاپن|کره و ژاپن)) :( از ابتدای تاریخ تا دوران معاصر)
 9.((تاریخ اسلام|جهان اسلام)) 9.((تاریخ اسلام|جهان اسلام))
 :( کشورهای اسلامی ، از ابتدای فتوحات مسلمانان تا تمدن بزرگ اسلامی و سپس قرون :( کشورهای اسلامی ، از ابتدای فتوحات مسلمانان تا تمدن بزرگ اسلامی و سپس قرون
 جدید )
 جدید )
 10.((آفریقای پیش از استعمار)) :( کشورهای قاره آفریقا بجز شمال 10.((آفریقای پیش از استعمار)) :( کشورهای قاره آفریقا بجز شمال
 آن )
 آن )
 11.((تاریخ استرالیا|استرالیا)) 11.((تاریخ استرالیا|استرالیا))
 :( استرالیا پیش از حضور اروپایی ها )
 :( استرالیا پیش از حضور اروپایی ها )
 12.((تاریخ جزایر کوچک|جزایر کوچک)) 12.((تاریخ جزایر کوچک|جزایر کوچک))
 :( مناطقی که به دور از تمدن های بزرگ قرار داشتند )
 :( مناطقی که به دور از تمدن های بزرگ قرار داشتند )
 

 

 

 12.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'> 

 12.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'> 

 
 
 width=300 height=267{picture=chine.jpg}

 width=300 height=267{picture=chine.jpg}

 

 direction:rtl;unicode-bidi:embed'> '>عناوین اصلی :

 '>عناوین اصلی :

 

 line-height:11.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'> line-height:11.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'>
 dir=LTR style='font-size:10.0pt;font-family:arial'> dir=LTR style='font-size:10.0pt;font-family:arial'>
 lang=FA style='font-size:10.0pt;font-family:arial'>1.((شهرها))

 lang=FA style='font-size:10.0pt;font-family:arial'>1.((شهرها))

 

 line-height:11.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'> line-height:11.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'>
 dir=LTR style='font-size:10.0pt;font-family:arial'> dir=LTR style='font-size:10.0pt;font-family:arial'>
 lang=FA style='font-size:10.0pt;font-family:arial'>2.((جنگ ها))

 lang=FA style='font-size:10.0pt;font-family:arial'>2.((جنگ ها))

 

 line-height:11.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'> line-height:11.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'>
 dir=LTR style='font-size:10.0pt;font-family:arial'> dir=LTR style='font-size:10.0pt;font-family:arial'>
 lang=FA style='font-size:10.0pt;font-family:arial'>3.((وسعت سرزمین ها))

 lang=FA style='font-size:10.0pt;font-family:arial'>3.((وسعت سرزمین ها))

 

 line-height:11.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'> line-height:11.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'>
 dir=LTR style='font-size:10.0pt;font-family:arial'> dir=LTR style='font-size:10.0pt;font-family:arial'>
 lang=FA style='font-size:10.0pt;font-family:arial'>4.((ارتش ها))

 lang=FA style='font-size:10.0pt;font-family:arial'>4.((ارتش ها))

 

 text-indent:2.4pt;line-height:11.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'> text-indent:2.4pt;line-height:11.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'>
 dir=LTR> dir=LTR>
 lang=FA style='font-size:10.0pt;font-family:arial'>5.((نظام های اداری))

5.((نظام های اداری))

 direction:rtl;unicode-bidi:embed'> '>زمینه ها :
 '>زمینه ها :
  
 1.((تاریخ معماری|معماری))
 1.((تاریخ معماری|معماری))
 2.((تاریخ علوم|علوم))
 2.((تاریخ علوم|علوم))
 3.((تاریخ ادیان|دین))
 3.((تاریخ ادیان|دین))
 4.((تاریخ فنون|فنون))
 4.((تاریخ فنون|فنون))
 5.((تاریخ هنر|هنر))
 5.((تاریخ هنر|هنر))
 6.((تاریخ شهرسازی|شهرسازی))
 6.((تاریخ شهرسازی|شهرسازی))
 7.((تاریخ نژادها|نژادها))
 7.((تاریخ نژادها|نژادها))
 8.((تاریخ مهاجرت 8.((تاریخ مهاجرت
 ها|مهاجرت ها))

 direction:rtl;unicode-bidi:embed'>
 direction:rtl;unicode-bidi:embed'>
 href="#naghl">نقل قول :

 href="#naghl">نقل قول :

 بیا قبول نکنیم :

 بیا قبول نکنیم :

  
 واقعا چرا ؟ کسی به من جواب بدهد !!

 واقعا چرا ؟ کسی به من جواب بدهد !!

 مطالعات تاریخی:

 مطالعات تاریخی:

 

 direction:rtl;unicode-bidi:embed'> color:#FF6600'> 

 color:#FF6600'> 

 

 direction:rtl;unicode-bidi:embed'> 

 direction:rtl;unicode-bidi:embed'> 

 

 direction:rtl;unicode-bidi:embed'>شنیدنی ها:

 direction:rtl;unicode-bidi:embed'>شنیدنی ها:

 

 direction:rtl;unicode-bidi:embed'> 

 direction:rtl;unicode-bidi:embed'> 

 

 direction:rtl;unicode-bidi:embed'>هنگامی direction:rtl;unicode-bidi:embed'>هنگامی
 که در زمان هخامنشیان یعنی 2500 سال پیش ، تخت جمشید را می ساختند ، بر خلاف که در زمان هخامنشیان یعنی 2500 سال پیش ، تخت جمشید را می ساختند ، بر خلاف
 تصور کسی بصورت بردگی به کار گرفته نشده است 0 بلکه ادامه...

 تصور کسی بصورت بردگی به کار گرفته نشده است 0 بلکه ادامه...

 

 direction:rtl;unicode-bidi:embed'> direction:rtl;unicode-bidi:embed'>
 style='font-size:10.0pt;font-family:arial;color:#0066FF'>بیا قبول نکنیم : style='font-size:10.0pt;font-family:arial;color:#0066FF'>بیا قبول نکنیم :
 style='font-size:11.0pt;font-family:arial;color:#000000;line-height:14.0pt;'>

 style='font-size:11.0pt;font-family:arial;color:#000000;line-height:14.0pt;'>

 1.((چرا می 1.((چرا می
 توان به تاریخ اهمیت داد ؟ مگر همواره مورخین به خاطر مراعات پادشاهان دروغ و توان به تاریخ اهمیت داد ؟ مگر همواره مورخین به خاطر مراعات پادشاهان دروغ و
 تملقنمی نوشتند ؟ بعد از گذشت آن زمان هم بسیار چیزها از خاطره ها رفته است 0 ))
 تملقنمی نوشتند ؟ بعد از گذشت آن زمان هم بسیار چیزها از خاطره ها رفته است 0 ))
  2.((این همه کتاب که از بین رفته است ، شاید کل تاریخ گذشته به گونه ای دیگر بوده است ؟))
  2.((این همه کتاب که از بین رفته است ، شاید کل تاریخ گذشته به گونه ای دیگر بوده است ؟))
 3.((آیا تاریخ یک سیر منظم دارد یا هر رخداد تصادفی ممکن است ؟))
 3.((آیا تاریخ یک سیر منظم دارد یا هر رخداد تصادفی ممکن است ؟))
 4.((چرا تاریخ را می توان به کل جامعه نسبت داد ، مگر رویداد های تصادفی بسیاری جهت تاریخ را تغییر نداده است ؟))
 4.((چرا تاریخ را می توان به کل جامعه نسبت داد ، مگر رویداد های تصادفی بسیاری جهت تاریخ را تغییر نداده است ؟))
 

 direction:rtl;unicode-bidi:embed'> color:#0066FF;font-family:arial'>نقل قول :

 color:#0066FF;font-family:arial'>نقل قول :

 

 direction:rtl;unicode-bidi:embed'>امیر direction:rtl;unicode-bidi:embed'>امیر
 مؤمنان علی (ع) :
در اخبار گذشتگانت تأمل کن 0
 مؤمنان علی (ع) :
در اخبار گذشتگانت تأمل کن 0
 به یاد بیاور که بر آنها که پیش از تو بوده اند ، چه گذشته است 0
 به یاد بیاور که بر آنها که پیش از تو بوده اند ، چه گذشته است 0
 در خانه ها و بقایای ایشان بگرد 0
 در خانه ها و بقایای ایشان بگرد 0
 بنگر در هرآنچه که کرده اند 0ببین از کجا رفته اند و به کجا رسیده اند 0
 بنگر در هرآنچه که کرده اند 0ببین از کجا رفته اند و به کجا رسیده اند 0
 000 بدان که به زودی تو نیز یکی از ایشان خواهی بود و به همان صورت راه خواهی پیمود 0 000 بدان که به زودی تو نیز یکی از ایشان خواهی بود و به همان صورت راه خواهی پیمود 0
 
 
 

 

 lang=FA style='font-size:10.0pt;color:#0066FF;font-family:arial'>واقعا چرا ؟ کسی به من جواب بدهد !!

 lang=FA style='font-size:10.0pt;color:#0066FF;font-family:arial'>واقعا چرا ؟ کسی به من جواب بدهد !!

 

 right;line-height:10.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed align="justify"'> right;line-height:10.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed align="justify"'>
 lang=FA style='font-size:11.0pt;font-family:arial;line-height:14.0pt;'> lang=FA style='font-size:11.0pt;font-family:arial;line-height:14.0pt;'>
 1.((چطورشد ایران این قدر عقب ماند ؟))
 1.((چطورشد ایران این قدر عقب ماند ؟))
 2.((چرا اروپاپیشرفت کرد ؟))
 2.((چرا اروپاپیشرفت کرد ؟))
 3.((تا کی اوضاع کشور ما خوب بود ؟ ))
 3.((تا کی اوضاع کشور ما خوب بود ؟ ))
 5.((آیا اکثرا بیگانگان بر کشور ما حاکم بودند ؟))
 5.((آیا اکثرا بیگانگان بر کشور ما حاکم بودند ؟))
 6.((جهان اسلام تا کی وضعش خوب بود ؟))
 6.((جهان اسلام تا کی وضعش خوب بود ؟))
 7.((آیا واقعا بعضینژاد ها مثل اروپایی ها باهوش ترند ؟))
 7.((آیا واقعا بعضینژاد ها مثل اروپایی ها باهوش ترند ؟))
 8.((چطور یک زمانی هندوستان این قدر فقیر و پرجمعیت،ثروتمند بود ؟ ))
 8.((چطور یک زمانی هندوستان این قدر فقیر و پرجمعیت،ثروتمند بود ؟ ))
 9.((چرا ایران کوچک شد و قسمت هایی را از دست داد ؟))
 9.((چرا ایران کوچک شد و قسمت هایی را از دست داد ؟))
 10.((اعراب خلیج فارس قبل از اکتشاف نفت ، چه وضعی داشتند ؟))
 10.((اعراب خلیج فارس قبل از اکتشاف نفت ، چه وضعی داشتند ؟))
 11.((زمان کورش و داریوش ، اروپایی ها مثل آلمان و انگلستان و سوئد ، چه وضعی داشتند ؟))
 11.((زمان کورش و داریوش ، اروپایی ها مثل آلمان و انگلستان و سوئد ، چه وضعی داشتند ؟))
 12.((چطور اسکندر توانست ایران آن زمان را شکست بدهد ؟))
 12.((چطور اسکندر توانست ایران آن زمان را شکست بدهد ؟))
 13.((چرا دانشمندان بزرگ باستان مثل افلاطون و سقراط ، از یونان ظهور کردند ؟))
 13.((چرا دانشمندان بزرگ باستان مثل افلاطون و سقراط ، از یونان ظهور کردند ؟))
 14.((چرا بابل و مصر و ایران و چین دانشمندان بزرگی نداشتند ؟))
 14.((چرا بابل و مصر و ایران و چین دانشمندان بزرگی نداشتند ؟))
 15.((مغول ها چطور توانستند همه کشورها را شکست بدهند ؟ ))
 15.((مغول ها چطور توانستند همه کشورها را شکست بدهند ؟ ))
 16.((چرا بعد از چنگیز هیچ گاه مغول ها دیگر قدرت نگرفتند ؟))

 16.((چرا بعد از چنگیز هیچ گاه مغول ها دیگر قدرت نگرفتند ؟))

 17.((چرا اکثر مسلمانان زبان عربی دارند ولی ما فارسی صحبت می کنیم ؟))
 17.((چرا اکثر مسلمانان زبان عربی دارند ولی ما فارسی صحبت می کنیم ؟))
 18.((آیا ایران هیچ وقت دریانورد و نیروی دریایی داشته است ؟))
 18.((آیا ایران هیچ وقت دریانورد و نیروی دریایی داشته است ؟))
 19.((ارمنی ها با بقیه مسیحی ها چه فرقی دارند ؟))
 19.((ارمنی ها با بقیه مسیحی ها چه فرقی دارند ؟))
 

 right;line-height:10.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed align="justify"'> right;line-height:10.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed align="justify"'>
 lang=FA style='font-size:10.0pt;font-family:arial;color:#0066FF'>مطالعات تاریخی :

 lang=FA style='font-size:10.0pt;font-family:arial;color:#0066FF'>مطالعات تاریخی :

  
 lang=FA style='font-size:10.0pt;font-family:arial;color:#000000'> lang=FA style='font-size:10.0pt;font-family:arial;color:#000000'>
 1.((دیرین شناسی )) 1.((دیرین شناسی ))
 ( بررسی انسان ها و موجوداتی که در زمان های بسیار بسیار دور می زیستند 0 از ملیون ها سال پیش تا ده هزار سال پیش )
 ( بررسی انسان ها و موجوداتی که در زمان های بسیار بسیار دور می زیستند 0 از ملیون ها سال پیش تا ده هزار سال پیش )
 2.((باستان شناسی))
 2.((باستان شناسی))
 3.((فلسفه تاریخ )) 3.((فلسفه تاریخ ))
 ( بررسی " چرا ها " در تاریخ و هر سؤالی که از کلیت تاریخ و کار مورخان پرسیده می شود 0)
 ( بررسی " چرا ها " در تاریخ و هر سؤالی که از کلیت تاریخ و کار مورخان پرسیده می شود 0)
 4.((زبان های باستانی )) 4.((زبان های باستانی ))
 ( بررسی و فهم زبان های مربوط به اقوام کهن ، زبان هایی که مردم عادی بدان صحبت نمی کنند 0 )
 ( بررسی و فهم زبان های مربوط به اقوام کهن ، زبان هایی که مردم عادی بدان صحبت نمی کنند 0 )
 5.((تاریخ تمدن ویل دورانت)) 5.((تاریخ تمدن ویل دورانت))
 :(تاربخ تمدن جهان از نگاه نویسنده مشهور ویل دورانت) :(تاربخ تمدن جهان از نگاه نویسنده مشهور ویل دورانت)
  
  
   
 
 

 

 name=shenidani>شنیدنی ها:
 name=shenidani>شنیدنی ها:
 
 direction:rtl;unicode-bidi:embed' align="justify"> direction:rtl;unicode-bidi:embed' align="justify">
 هنگامی که در زمان هخامنشیان یعنی 2500 سال پیش ، تخت جمشید را می ساختند ، بر خلاف تصور کسی بصورت بردگی به کار گرفته نشده است 0 بلکه همه کارگر مزد گیر بودند 0 در کشفیات تخت جمشید تعداد زیادی لوح های گلی بدست آمده است که مربوط به بایگانی تخت جمشید بوده است 0 در این لوح ها صورت حقوق کارگران ذکر شده است 0 اروپایی ها تا حدود سال 1850 م یعنی 2350 سال پس از آن کارگران روزمزد ، با شدت فراوان به برده داری وکار اجباری بردگان می پرداختند 0  هنگامی که در زمان هخامنشیان یعنی 2500 سال پیش ، تخت جمشید را می ساختند ، بر خلاف تصور کسی بصورت بردگی به کار گرفته نشده است 0 بلکه همه کارگر مزد گیر بودند 0 در کشفیات تخت جمشید تعداد زیادی لوح های گلی بدست آمده است که مربوط به بایگانی تخت جمشید بوده است 0 در این لوح ها صورت حقوق کارگران ذکر شده است 0 اروپایی ها تا حدود سال 1850 م یعنی 2350 سال پس از آن کارگران روزمزد ، با شدت فراوان به برده داری وکار اجباری بردگان می پرداختند 0
 تصور اینکه بیست و پنج قرن پیش ، سیستم بایگانی تا این حد از جزئیات را نگهداری و حفظ می نموده است ، جالب است 0
 تصور اینکه بیست و پنج قرن پیش ، سیستم بایگانی تا این حد از جزئیات را نگهداری و حفظ می نموده است ، جالب است 0

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 03 تیر 1385 [17:24 ]   23   محمد رضا قدوسی      جاری 
 شنبه 03 تیر 1385 [17:24 ]   25   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 شنبه 03 تیر 1385 [17:24 ]   24   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 شنبه 03 تیر 1385 [17:24 ]   23   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 20 بهمن 1384 [11:32 ]   22   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 22 دی 1384 [10:52 ]   21   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 22 دی 1384 [10:51 ]   20   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 22 دی 1384 [10:50 ]   19   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 22 دی 1384 [08:36 ]   18   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 22 دی 1384 [08:33 ]   17   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 22 دی 1384 [08:32 ]   16   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 22 دی 1384 [08:31 ]   15   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 دوشنبه 04 مهر 1384 [10:31 ]   14   مهدی سالم      v  c  d  s 
 دوشنبه 04 مهر 1384 [10:23 ]   13   مهدی سالم      v  c  d  s 
 سه شنبه 31 خرداد 1384 [16:12 ]   12   مهدی رضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 09 خرداد 1384 [07:10 ]   11   مهدی رضی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 05 خرداد 1384 [08:50 ]   10   مهدی رضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 اردیبهشت 1384 [17:40 ]   9   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 29 بهمن 1383 [04:57 ]   8   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 بهمن 1383 [19:03 ]   7   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 آبان 1383 [12:20 ]   6   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 09 آبان 1383 [07:13 ]   5   admin      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..