منو
 صفحه های تصادفی
پاسخ دندان شکن امام کاظم علیه السلام به هارون
هندی «صورت فلکی»
قانون ژول
نضر بن کنانه
مضاربه
شعاع اتمی
امتیاز روس ها در تعرفه گمرکی در امین السلطان
امام باقر علیه السلام و پیشگویی بلای سال آینده
چگونه نه بگوئیم؟
دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت
 کاربر Online
535 کاربر online
تاریخچه ی: تاریخچه دندانپزشکی

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-68Lines: 1-47
 +!مقدمه
 +از روزگار کهن ، ((بیماریهای دهان و دندان|بیماری دهان)) مشکل انسانها بوده است. جمجمه افراد Cro-Magnon که 25000 سال پیش در زمین ساکن بودند، شواهدی از ((پوسیدگی دندان)) را نشان می‌دهد. قدیمیترین منبع ثبت شده بیماری دهان از یک متن سومری است. (Circa 5000 سال قبل از میلاد) که کرمهای دندان را بعنوان دلیل پوسیدگی دندان شرح می‌دهد. هیچ کس نمی‌تواند انکار کند که در طی سالها ((دندانپزشکی)) گامهای عظیمی برداشته و گذشته ، حال و آینده دندانپزشکی یکی از عنوانهای مورد بحث پیشکسوتان دندانپزشکی در چهل و هفتمین گردهمایی سالیانه آکادمی دندانپزشکان عمومی می‌باشد.
-در زمان باستان، مایاها مردمانی با فرهنگ سطح بالا بودند که در گواتمالاو هندوراس فعلی می زیستند. آنهاکه از مردم بابل باستانی نیز قدیمی تر بودند، به دلایل مذهبی اقدام به قرار دادن اینله روی دندانها و یا سوراخ کردن صورت و ((گوش)) می نمودند. آنها در قرار دادن اینله های سنگی زیبا روی حفرات تراش داده شده دندانهای قدامی بالا و پایین و گاهی دندانهای پرمولر، مهارت داشتند. بدون شک، این اینله ها روی دندانهای زنده قرار داده میشد و آنچنان دقیق این کار انجام می گرفته که حتی تا هزار سال بعد این اینله ها، در جای خود باقی می ماندند. اینله هابا ((سمان)) های خاص به حفره چسبانده می شد که جنس عمده آنها با ((اسپکتروگرافی)) ، ((کلسیم)) ، فسفات تشخیص داده شده است. +Eric Curtis دندانپزشک، مورخ نامدار دندانپزشکی و سخنگوی آکادمی دندانپزشکان عمومی می‌گوید: مطمئناً چیزهای زیادی از قرون وسطی تا ابتدای سالهای 1700 ، زمانی که اغلب درمانهای دندانپزشکی توسط افرادی بنام جراحان آرایشگر انجام می‌شد، تغییر کرده است. این افراد همه کاره، دندانها را می‌کشیدند و جراحیهای کوچک را انجام می‌دادند، بعلاوه مو کوتاه می‌کردند، زالو می‌انداختند و ((مومیایی)) می‌کردند.
!دندانپزشکی باستانی
در زمان باستان، مایاها مردمانی با فرهنگ سطح بالا بودند که در گواتمالا و هندوراس فعلی می زیستند. آنها که از مردم بابل باستانی نیز قدیمی تر بودند، به دلایل مذهبی اقدام به قرار دادن اینله روی دندانها و یا سوراخ کردن صورت و ((گوش)) مینمودند. آنها در قرار دادن اینلههای سنگی زیبا روی حفرات تراش داده شده دندانهای قدامی بالا و پایین و گاهی دندانهای پرمولر، مهارت داشتند. بدون شک، این اینلهها روی دندانهای زنده قرار داده مشد و آنچنان دقیق این کار انجام میگرفت که حتی تا هزار سال بعد این اینلهها، در جای خود باقی میماندند. اینلهها با سمانهای خاص به حفره چسبانده میشد که جنس عمده آنها با ((اسپکتروگرافی))، ((کلسیم))، ((فسفات)) تشخیص داده شده است.
!دندانپزشکی در گذر زمان
*در اوان کودکی، دختران فرقه Vanomami در ونزوئلا ، باریکه‌های تیز شده از چوب سخت و بامبو را به لبها و گونه‌هایشان فرو می‌نمودند که جنبه زیبایی داشته است.
*پونتیک یا دندان مصنوعی در این دنچر پارسیل ثابت، جایگزین ثنایای میانی سمت راست بالا که از دست رفته، شده است. احتمالاً دندانی از یک گاو نر است که به نواری از ((طلا)) پرچ شده است (متعلق به سرزمین Etruria Musee de l Ecole Dentaire de paris)
-http://daneshnameh.roshd.ir/science/upload/1/11/111.jpg />ر اوا کودکی دختا رقه Vanomamiر ونزا اریک هی تی ه ا چوب خت و بامو را به لبها گو هایان ر مینمودند که نبه زیایی داه ا. +*مسواک اولیه، مسواک اورمیانه به نام Siwak و Misswak یک شاخ کوچک ز ((درخت اوادورا رسیکا)) به نر نی یچ است که ن ا برای یک رز در آب غوطه‌و می‌سازند تا الیف ن ز هم جدا ود. چوب ین درخت حاوی ((بی‌کربنات سدیم)) و ((سید تانیک)) و سایر موادی است که تأثیر مثبتی روی لثه‌ها دارد.
*دندانپزشکان در سا
لهای 1700 به جوامع آریکایی مهاجرت رند و خد را ابتدا قف حذف دندانهای یمار و قرار دادن ((دچرای مصنوعی)) نمودند. مواد ترمیمی استفاده ده ((قلع))، ورق ((طلا))، ((سرب)) و ((نقره)) بود. دنچرها از اج تراشیده می‌شد و یا دندانهای گاو ن فم داده می‌شد.
-http://daneshnameh.roshd.ir/science/upload/3/36/222.jpg />نیک ی دندان موی ر ین د اسیل ثابت، یگین نایای مینی ا اا ه ا دست ه، ده است. اتً دندانی یک ان اس که ه نواری از (()) ر ده است(متع به میEtruria Musee de l Ecole Dentaire de paris) +*در سای 1800 رفه دندانپزشکی شامل کریی نیر کیدن دناها ا Turnkay (یک وسیله ابتای یه به آار چرخ ضامن‌ر که برای کشیدن ندانها استفاده م‌شد) تمی کردن انها ا کذ راش (Seraper) برداشت پوسیدیها با وایل دستی .
*Watter Hermann Ryff رسال
ه راح ر Gross chirurgey را در سال 1545منتشر سات ر می‌رسد چندین بار آن تجدید (Great Surgery) ا نمو، از جمله یکی در سل 1559 که ر آن تصاویری از قلمهای ((ر گیی ددان|جرم یری)) Scaler یده می شود. تصاویر Ryff دقیق و درست بود. متأسفانه عر ا کفاف نداد و کتاب دندانپزشکی که و می داشت بنویسد، هرگز چاپ نشد.
-http://daneshnameh.roshd.ir/science/upload/8/8e/333.jpg
مک وریانه بنا Siwak Misswak یک اه کک درت اادو یکا نر نیم این ات که ا ای یک د وطه ی سازند ا الیا ن از هم د ود. ب این ر ی ((یکنت دیم)) و ((ایدانیک)) ی ادی ا ک تی تی ی ه ا داد.
+*صندلی دندانپزشکی James Beall Morrison در سال 1868 یک مکیم منر ب فرد داشت که به دندازشک جاه ی‌داد آ در ه جهتی ک اید. با وو یای وضح آ، قط هر نمونه از این صدلی ساته د (وزه انکه کپنهاک) لی دننپشکی وسط کپی سازنده وای ندانپزشکی در 1875 مفی ید بر اساس روو یغاتی ن میونت ه اندازه کافی به عقب خم شود تا ه دنانپزشک اجاز ه شست کارکند، ولی ال دندانپزشکا ت ال 1950 ترجی ی‌داد که حی کار ایستاده باند.
-http://daneshnameh.roshd.ir/science/upload/d/d4/444.jpg +*در 6 مارس 1840 اولین کالج دندانپزشکی دنیا در ایالت مریلند به نام ((کالج بالتیمور))، در نتیجه تلاشهای Hayden,Harris تأسیس گردید.
-ر ین عکس که حددا ملق به سال 1910 می اد. یک ددانشک ایر ای دیده ی و ه در ا کشیدن یک دندان با یک وسیله اپای ست ه کی امید می شد. />http://daneshnameh.roshd.ir/science/upload/c/c7/555.jpg +ف مهم ی‌حس کننده در علم پزشکی توسط یک دداپزشک آمیکیی به نام Hartford در سال 1844 انجام د و آن گا خنده آور ((نیتروزاکساید)) بد. وی پس از انجا ی‌حسی (((بیهوشی)))، دندا فی را بدن احساس درد، کشید. در پایان دهه ال قرن بستم ی‌حسی موعی جایزین بیهوشی عمومی در مب دنداپزشکی گردید. معرفی توسط شیمیدان آلمانی Alfred Einharn در 1904 ، دندانپزشکی را با حذف درد از اعمال دندانپزشکی متحول ساخت. در اوایل دهه 1920 اب دندانپزشکان ((ستاه اشع ایک)) ((استرییزاتور)) داشتد.
-Watter Hermann Ryff ( 1562-1500 ) رساه ای رگ Gross chirurgey ا در سال 1545منتشر خت و ن ی رس چدین ار ن دی (Great Surgery) چا نمود، ا ل یکی ا 1559 که د ن ایری لمهای یری Scaler دیده ی د. اویر Ryff دی و در ود. سفان مر او کا دا و کا دندانپکی که ا تصی دا نویسد، گ چاپ نشد.
http://daneshnameh.roshd.ir/science/upload/a/a4/666.jpg
+*جامعه پرستارا نانپشکی (تیاران ندانپزشکی) در اوایل سال 1923 تشکیل گری و نپزشکی چهار دسی ب تدریج فاگیر د. کر لفد فون Bridgeport در ایات آمکا لی فردی و که نقش مهم ((بهدشت هان و نا)) در ه ناپزشی یقین پیدا کرده تربیت دتکار دا و دندان ر پیه گاری نمود. ا نمبر 1913 اولین کییک بداتکران هان و دندان به نا کییک ر اژ انه خود ااح نمود.
-یک دندانپزشک در ال فر، وسای د را در یک دهکد در هلد را داشته و کک او ه یمرا ی ماشاان را برنگیته و و سرری آنا گشت اس. +*دندانپزشکان در ال 1847 ه نقش پیشگیری کننده ((فلورد)) در پیشرفت پوسیدگیهای ددانی پی ردد. در سال 1908 دکتر Mckay که در چشمه‌های کلراد زندگی می‌کرد، متوجه ایجاد لک‌هی قهوه‌ای رنی ر ری دندان کودکان شهرش شد ک امروه می‌انیم ر اثر صرف ی ز د فلوراید می‌باشد. او فهمی که مده‌ای در منبع آب شهر عامل برو آن ست و اینکه این کودکان ویگی بسیار پایینی ارد. ولی آن عال را شاسیی نکرد.
-http://daneshnameh.roshd.ir/science/upload/2/2e/777.jpg +*اولین کلینیک دندانپزشکی رایگان در دنیا در سال 1902 توسط Jessen از استراسبورگ آلمان افتتاح گردید و اولین ژورنال تخصصی، ژورنال پریودنتولوژی بود که در سال 1930 چاپ شد. r />*در طی قرن بیستم، هشت تخصص در دندانپزشکی تکامل یافت که امروزه هریک ژورنالهای اختصاصی خود را داراست. انجام امتحانات بورد در هر رشته به ترتیب زیر انجام شد: r />**((ارتودنسی)) 1930
/>**((جراحی دهان)) 1946
/>**((پاتولوژی دهان)) 1948
/>**((|پروتز ثابت|پروتز)) 1948
/>**((دندانپزشکی اطفال)) 1949
**دندانپزشکی اجتماعی 1951
**((اندودانتیکس)) 1964
!چشم انداز
در قرن گذشته، امید به زندگی افراد تقریباً دو برابر شده است و تغییرات بسیار زیادی در کیفیت زندگی رخ داده است. بعضی از این تغییرات که تأثیر مثبتی بر دندانپزشکی داشته‌اند شامل موارد زیر می‌باشند: تأکید بیشتر بر بهداشت فردی ، دسترس بودن ((آنتی‌بیوتیک|آنتی‌بیوتیکها))، ((انواع واکسن|واکسنها))، ((فلوریداسیون))، رژیم های غذایی بهبود یافته، ((الکتریسیته)) و ((گرما))، ((اشعه ایکس))، ((تلفن))، رایانه‌ها و ((اینترنت)). دانش دندانپزشکی امروزی شامل استفاده از ترمیم‌های نقره و سفید، فلوریداسیون، روشهای air abrasion برای ترمیم حفرات و غیره می‌باشد
.
-این ندی دندانپزشکی لمانی که تووی شه ک دار است و از هر هت وبی اته د، مل ب دهه 1890 بوه تس یک دال ی باا و ایین رده می شود. +افزایش تعداد افراد بالای 65 سال که دندانهایشان ا حفظ کرده‌اند یز دندانپزشکی ا تحت تأثیر قرار داده است و وه بیشری به یهای پیچیده افراد مسن تر معطوف گشته است. افزایش جمعیت آگاهتر و فهیخته ر در آریکا طور نسب دا ملاقاتهای نداپشک ای داشتن لبخدی زیبا را ازایش داده است که کاملاً در تضاد با دلایل وییتهای ددانپزشکی در صد سال گذشت اس: تسکی درد و بازیابی عملکرد در ن آینده با ازایش تعداد ارادی که دندانهایشان ا در ول زندگی سالم نهداشته‌اند، این تمایل در مشتریان افزایش خواهد یافت.
-http://daneshnameh.roshd.ir/science/upload/3/35/888.jpg

در نمای موزه ملی تاریخ آمرا ر واشنگتن، این مدل مطب کتر G.V.Blackر ایالت ایی نویز دیده می شود که متعلق به سال 1885 است.

http://daneshnameh.roshd.ir/science/upload/9/95/999.jpg

ص
ندی دندانپزشکی James Beall Morrison در سال 1868 یک مکنیسم منحصر به فرد داشت که به دندانپزشک اجازه می داد آ را در هر جهتی ج ماید. با وجود مزایای واضح ن فق چهار نمونه از این صندلی ساخته شد(موزه دانشکده کپنهاک) صندلی دندانپزشکی توسط کمپانی زنده وسایل دندانپزشکی در 1875 معرفی گردد ک بر اساس بروشور تبلیغاتی آن می توانست به اندازه کافی به عق خ شود تا به دندانپزشک اجازه دهد نشست کارکد، لی اغلب دندانپزشکا تا حدود سال 1950 ترجیح می دادند که حین کار ایستاده باشند.
http://daneshnameh.roshd.ir/science/upload/6/67/1010.jpg

کل
ینیک الی درمانگاه دندانپزشکی Eastman ر روچستر نیویورک، در روز افتتاح آ در سا 1917ر اینجا دیده می شود. دندانپزشکان همه تازه فارغ التحصیلان مارس دانپزشکی هستند که علاقمند کسب تحصیلات بالتر می باشند.

http://daneshnameh.roshd.ir/science/upload/3/3b/1111.jpg

در 6
مارس 1840 اولین کالج دندانپزشکی دنیا در ایالت مریلند بنام کلج بالتیمور، در نتیجه تلاشهای Hayden,Harris تأسیس گردید.

کشف مهم
بی س کننه در علم پزشکی توط یک دندانپشک مریکایی بنام Hartfordدر سال 1844 انجام د و آن ((گاز خنده ور)) نیتروزاکساید بود. وی پس از اجام ی سی((«بی وش))) دا فردی را بدون حساس رد، کشید.
در پایا
ن دهه اول قرن بیستم، بی حسی موضعی جایزین بی هوشی عمومی در مطب دنداپزشکی گید. معرفی توسط شیمیدان آلمانی Alfred Einharn در 1904 ، دندانزشکی را با حذف درد از اعمال دندانپزشکی متول ساخت. در اوایل هه 1920 اغب دندانپزشکان، دستگاه اشعه ایکس و ((استریلیزاتور)) داشتند.

جا
معه پرستاران دندانپزشکی (دستیاران دندانپزشکی) در اوایل ال 1923 تشکیل ردید دنداپزشکی هار دستی به تدریج فراگیر شد. دکتر آلفرد فونس Bridgeport در ایل آمریکا، اولین فردی بود که به نقش مهم ((بهداشت دهان ودندان)) در حرفه دندانپزشکی یقین پیدا کرده و ربیت بهداتکار دهان و دندان را پایه گذاری نمود. او در نوامبر 1913 اولین کلینیک بهداشتکاران دهان ودندان را به نام کلینیک ر گاراژ خانه خو افتتاح نمد.

دند
ازشکان در سال 1847 ه نقش پیگیری کننده فلوراید ر یشرفت پوسیدگیهای نانی پی بردند. در سال 1908 دکتر Mckay که در چشمه های کلرادو زندگ می کرد، متوجه ایجاد لکه های قهوه ای رنگی در روی دندان کودکان شهرش شد که امروزه می انیم در اثر مصرف بیش از حد فلوراید می باشد. او فهمید که ماه ای در منبع آب شهر عامل بروز آن است و اینکه این کودکن پوسیدگی بسیار پایینی دارند. ولی آن عامل را شناسایی نکرد.

ا
لین کییک دندانپزشکی رایگان در دنیا در سال 1902 توسط Jessen از استراسبورگ آلمان افتتاح گردید.

اولین ژورنال ت
خصصی، ژورنا پریودنتولوژی بود که در سال 1930 چاپ شد.

در طی
رن بیستم، هشت تخصص در دندانپکی تکامل یافت که امروزه هریک ژورنالهای اختصی ود را اراست. انجام امتحانات بورد در هر رشته به ترتیب زیر انجام شد:
*((ارتودنسی)) 1930
*((جراحی
دهان)) 1946
*((
پولوی دهان)) 1948
*((پروتز)) 1948
*کودکان 1949

*((دندانپزشکی اتاعی)) 1951
*((
ادودانتیکس)) 1964

!منبع
از سایت www.iranoralhealth.com

!همچنین ببینید
+__دکتر Curtis میگوید:__ ~~green:بور ت هیچ کس نیداند که ینده دندانپزشکی ه چیزی را ود خواهد داشت. من ور میکم با ورود به ق بست یک ا شاد ترکیبی ا دندانپزشکی ا راتهای ا سلامتی بایم و تمرک بیشتری ب رتا ین سلام دهن و سام ومی اد بو. کنولوی همرا رایان برای تخی درمان و درانهای با واه ((ژن)) که اتار ژنی دندانها را به منو ما ساتن نها پوسیدگی ییر میدهد نیز نا به اهارات دکر Cutis در آیند م خوادبود.~~
!با مرت ا نوان
*((دندانپی))
*((دندانپزشکی اا))
 *((دندانپزشکی در ایران)) *((دندانپزشکی در ایران))
-*((دندانپزشکی ر گر زان))
+*((رشته دندانپزشکی)) />*((لم دانپزشکی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 30 آذر 1385 [13:32 ]   4   سبحانی      جاری 
 چهارشنبه 16 دی 1383 [05:23 ]   3   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 دی 1383 [12:05 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 مهر 1383 [05:15 ]   1   خدیجه جفاکش      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..