منو
 کاربر Online
1244 کاربر online
تاریخچه ی: تاریخچه اکتشافات مریخ

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-16Lines: 1-120
-گالیله خستین کسی است ه در سال 1610 با تلسکوپ به ددار برام رت و دریات که مربع نی از صوری کما بیش مانن ما رخودار است. الین تصویر ارزشمند بهرام بوسیله کریستین هویگنی در سا 1659 تهیه گدید. وی همچنین خش 24 ساعته یا رو بهرا ی رد که مقایس با مت ی آ که برر 24 اعت 27 یه و 6/22 انیه است. د کافی برخودار است.
جی. دی. کاسینی ستاره شناس ایتالیائی کهک ی سفی هرام ر در سا 1666 کش کرد در سال 1719 جی.مارالدی ر داله در بررس های کسینی دریافت ک کک های قبی بهرام قیقاً قطب های کره مزبور متمک نیستند.
ویلیم هرشل در خلال الهای 1777 تا 1783 جود یخ برف را در کک ای بی برام مسل دانست و زان و ر موی آن را که با واقعیت بسیار نیک ب محاسبه کرد. هرشب همچنین ز چونگی نور ستارگانی که در پشت یخ قرار می گرفتند به و قیق هرام پی برد و افن بر آن میزان میل ور برام ر نی عیین کد و دریف که راستای فائی حور چرخش سیاره مزبر ا تاره ای بنام ن لدجاجه عبور می کد.
بیشتر
ستاره شناسان قدیم ر این پنا که لکه های سطح مریخ ریهای سیاره مبر ی اند همداستان بدند و نواحی روشن نارنجی آ را قاره های بهرام می پنداشتند.
ر سا 1860 لیائیس ستاره شناس فانسوی نظریه ای مبنی بر ایک لکه های سیاه مری بستر اقیانوس های یینی هتند که از انبوه وئیدنی برگردیده، ارائه نو که ا 20 سال پیش همچنان به قوت خویش باقی بود.
وجود پدیده ای بنم ابرهای بها ضمن نقشه برداری ز سیار مزبور محقق گدید برخی ری شناسا را بر این گم داشت تا آا را گونه ای تدبادهای غبارین انگرد.
+{DYNAMICMENU()} />__اهام__ />*((وژا نوم)) />*((اژا خر یزیک)) />*((واژگا کیهن نسی)) />*((وژگا ییک ف)) />__مقاات متبط__ />*((ن|هر مقلات )) />*((یات یخ))
*((سیارات نومه شی)) />*((سیه مری)) />*((رای مری)) />*((کولههای میی)) />*((مه می)) />__کبهای مرت__
*((کاهای جو)) />__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=54|ا م]__ />*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=54|سولات و نظر و را این ح کنید.] />__سایتی مرتب__ />*ایهای دای />**[http://www.nojum.ir|مجله وم] />**[http://parssky.com|ار کی]
**[http://www.hupaa.com|
که فییک وپا] />**[http://robot.ir/blog/mollasadra|مارا] />**[http://www.sact.ir/home.htm|مک لوم ستاره شناسی هران] />*ایهای خری />**[http://www.astronomy.com/asy/default.aspx|م astronomy]
**[http://www.nasa.gov/externalflash/constellation_front/index.html|
امان وا - ضای آریکا]
**[http://www.esa.int/esaCP/index.html|ژاش فایی ارا] />**[http://www.space-frontier.org|بنیا مرهای ] />**[http://www.challenger.org|کاو ا] />**[http://www.heavens-above.com/skychart.asp|نه سمان شب]
**[http://www.windows.ucar.edu/windows.html|پنره بی ام] />__گری ی__ />*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=12|گاری ] />**[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=38|گاری نم]
-!کانال های بهرام +body=
-جی. وی. شیپارلی ستاره شناس اهل میلان، به کمک تلسکوپ های نسبتاً پیشرفته، نقشه جدیدی از مریخ تهیه کرد و خطوط ظریف و مستقیمی را که از میان دشت ها و کویرهای بهرام می گذشتند. کانال های آبیاری مریخیان پنداشت و اظهار نظر کرد که مردمان هوشمند بهرامف سیاره خویش بوسیله شبکه ای از کانال های مصنوعی که آب را از نواحی قطبی به مناطق خشک و گرم، یعنی محل سکونت ساکنان خیالی مریخ حمل می کنند. آبیاری می نمایند. />در سال 1886 وجود کانال های بهرام بوسیله دو تن ستاره شناس دیگر بنام پروتئین و ثولون که از منعکس کننده های بزرگی برای دیدار بهرام استفاده کرده بودند. تئید گردید و بعد از آنها نیز وجود کانال های مریخ تا مدت ها به گفتگو و مباحث ستاره شناسان گرمی بخشید و پرسی وال لوول بنیانگذار رصدخانه معروف ایالت ریزونا را نیز به مطالعه مریخ تشویق نمود. وی به کمک یک منعکس کننده 61 سانتیمتری به دیدار بهرام شتافت و کتابهای چندی در تئید و چگونگی شبکه کانال های بهرام به رشته تحریر در آورد. />همزمان ستاره شناسان دیگری که آنها نیز از دستگاههای مشابهی استفاده کرده بودند وجود کانال های مریخ را انار نبودند و آن ها را زائیده خطای دید انگاشتند. این مسئله تا زمان مسافرت سفینه های مارینر همچنان در بوته ابهام و تردید باقی بود تا اینکه سطح سیاره مزبور به یاری چشم های تلویزیونی مارینر در برابر دیدگان زمینی قرار گرفت و به بحث کانال های بهرام برای همیشه پایان داده شد و رسماً اعلام گردید که کانال های بهرام چیزی جز خطای کجثمائی عدسی تلسکوپ ها نبوده و چنین عوارضی اصلاً در سطح بهرام وجود ندارند.
تا چندی پیش، تغییرات دوره ای لکه های تاریک بهرام را به گونه ای اندامهای زیستی وابسته می دانستند و تا زمانی که سفر مارینر 4 با موفقیت انجام یافت. این پندار ما بیش به قوت خود باقی بود. مارنیر 4 در سا 1965 از فاصله ده هزار کیلومتری سطح بهرام عبور کرد و پیام های شگرفی به زمین مخابره نمود و روشن نیست برخوردار است و گاز دی اکسید کربن عنصر عمده آن را تشکیل می دهد. مارینر 4 همچنین مشخص ساخت که لکه های سیاره مریخ از نسبت کم بازتاب پاره ای مناطق که گاه گودال و گاه فلاتهای بلندی هستند، حاصل می گردد. />پوسته بهرامنیز همانند بسیاری از سیارات و اقمار خاکی از به باران های شهابی در امان نمانده و کما بیش آبله گون گردیده است. در سال 1969 سفینه های آمریکائی مارینر 6 و 7 از کنار مریخ گذشتند و عکس های بسیار روشن و واضحی از سطح آن به زمین مخابره نمودند. در سال 1971 مارینر 9 درصد از نزدیکی به دور بهرام گردش در آمد و طی کاوش هایی که تا سال 1972 ادامه داشت، هزاران تصویر زیبا و روشن به زمین ارسال نمود. مارینر 9 طی این کاوش ها آتشفشان های بلند و دره های ژرف و بستر رودخانه ها و مسیل های فراوانی را کشف نمود و برای نخستین بار از سراسر کره بهرام به دقت کافی نقشه برداری کرد.
نخستین سفینه از نوع وایکینگ مدارپیما در سال 1975 به مریخ روانه گردید و در ژوئن و اوت سال 1976 به حوالی بهرام رسید و در فاصله کوتاهی به دور سیاره مزبور به گردش پرداخت و پس از نقشه برداری از فرودگاههای مناسب، آرام نشین خویش را در 20 ژوئیه همان سال در نقطه ای به طول 5/47 درجه باختری و عرض 4/22 درجه شمالی فرو نشانید. آرام نشین و آکینگ 2 نیز در سپتامبر همان سال در نقطه ای از دست اتوپیا به طول 226 درجه و عرض 48 درجه شمالی بر سطح بهرام فرو نشست و دستگاه لرزه نگار آن با موفقیت آغاز به کارکرد و آشکار گردید که لرزه های بهرام بسیار خفیف بوده و بندرت روی می دهند. بررسی های زمین شناسی نشان می داد که محل فرود آرام نشین های مزبور از همانندی فراوانی از نظر ساختار برخوردار بوده و رنگ اراضی آنها به قرمز متمایل است و آثاری از بستررودخانه های قدیمی در آن مشاهده می گردد و گرد و شیار قرمز رنگی که در هوا معلق است رنگی صورتی به آسمان مریخ می بخشد.
+|~|
{DYNAMICMENU}::{picture=SpacePixNet_marsface.jpg}::
~~green:آیا این نقش صورت انسان است که~~

~~green:از سطح ((مریخ)) عکس برداری شده یا به صورت~~

~~green:عوامل طبیعی بوجود آمده است.~~

!مقدمه
((گال
یله)) نخستین کسی است که در سال 1610 با ((تلسکوپ)) به دیدار بهرام رفت و دریافت که مریخ نیز از صوری کما بیش همانند ((کره ماه|ماه)) برخوردار است. اولین تصویر ارزشمند بهرام بوسیله ((کریستین هویگنی)) در سال 1659 تهیه گردید. وی همچنین به چرخش 24 ساعته یا روز بهرام پی برد که در مقایسه با مدت دقیق آن که برابر 24 ساعت و 27 دقیقه و 22.6 ثانیه است. از دقت کافی برخودار است. ((جی. دی. کاسینی)) ستاره شناس ایتالیائی کلاهکهای سفید بهرام را در سال 1666 کشف کرد و در سال 1719 ~~green:جی. مارالدی~~ در دنباله در بررسیهای کاسینی ، دریافت که کلاهکهای قطبی بهرام دقیقاً بر قطبهای کره مزبور متمرکز نیستند.

((ویلیام هر
شل)) در خلال سالهای 1777 تا 1783 وجود یخ و برف را در کلاهکهای قطبی بهرام مسجل دانست و زمان و چرخش محوری آن را که با واقعیت بسیار نزدیک بود، محاسبه کرد. هرشل همچنین از چگونگی نور ستارگانی که در پشت مریخ قرار می‌گرفتند به جو رقیق بهرام پی برد و افزون بر آن میزان میل محور بهرام را نی تعین کرد و دریافت که راستای شفائی محور چرخش سیاره مزبور از ستاره‌ای بنام ((ذنب الدجاجه)) عبور می‌کند. بیشتر ستاره شناسان قدیم بر این پندار هستند که لکه‌های سطح مریخ دریاهای سیاره مزبور می‌باشند، همداستان بودند و نواحی روشن و نارنجی آن را قاره‌های بهرام می‌پنداشتند.

در سا
ل 1860 ((لیائیس)) ستاره شناس فرانسوی نظریه‌ای مبنی بر اینکه لکه‌های سیاره مریخ بستر اقیانوسهای پیشینی هستند که از انبوه روئیدنیها برگزیده ، ارائه نمود که تا 20 سال پیش همچنان به قوت خویش باقی بود. وجود پدیده‌ای بنام ابرهای بهرام ضمن نقشه برداری از سیاره مزبور محقق گردید و برخی از مریخ شناسان را بر این گمان داشت تا آنها را گونه‌ای تندبادهای غبارین انگارند.
!کانالهای بهرام
((شیپارلی|جی. وی. شیپارلی)) ستاره شناس اهل میلان ، به کمک ((تلسکوپ|تلسکوپهای))
نسبتاً پیشرفته ، نقشه جدیدی از مریخ تهیه کرد و خطوط ظریف و مستقیمی را که از میان دشتها و کویرهای بهرام میگذشتند. کانالهای آبیاری مریخیان پنداشت و اظهار نظر کرد که مردمان هوشمند بهرام سیاره خویش بوسیله شبکهای از کانالهای مصنوعی که آب را از نواحی قطبی به مناطق خشک و گرم ، یعنی محل سکونت ساکنان خیالی مریخ حمل میکنند، آبیاری مینمایند.>>در سال 1886 وجود کانالهای بهرام بوسیله دو تن ستاره شناس دیگر بنام ((پروتین)) و ((ثولون)) که از منعکس کنندههای بزرگی برای دیدار بهرام استفاده کرده بودند. تیید گردید و بعد از آنها نیز وجود کانالهای مریخ تا مدتها به گفتگو و مباحث ستاره شناسان گرمی بخشید و پرسی وال لوول بنیانگذار رصدخانه معروف ایالت ریزونا را نیز به مطالعه مریخ تشویق نمود. وی به کمک یک منعکس کننده 61 سانتیمتری به دیدار بهرام شتافت و کتابهای چندی در تیید و چگونگی شبکه کانالهای بهرام به رشته تحریر در آورد.>>همزمان ستاره شناسان دیگری که آنها نیز از دستگاههای مشابهی استفاده کرده بودند وجود کانالهای مریخ را انار نمودند و آنها را زائیده خطای دید انگاشتند. این مسئله تا زمان مسافرت ((سفینه مارینر|سفینه‌های مارینر)) همچنان در بوته ابهام و تردید باقی بود تا اینکه سطح سیاره مزبور به یاری چشمهای تلویزیونی مارینر در برابر دیدگان زمینی قرار گرفت و به بحث کانالهای بهرام برای همیشه پایان داده شد و رسماً اعلام گردید که کانالهای بهرام چیزی جز خطای ((اعوجاج|کج نمائی عدسی تلسکوپها)) نبوده و چنین عوارضی اصلاً در سطح بهرام وجود ندارند.::{picture=mars-channel2.jpg}::
~~green:تصویری از کانالهای مریخ~~
!نتایج کاوشهای جدید

تا چندی پیش ، تغییرات دوره ای لکه های تاریک بهرام را به گونهای اندامهای زیستی وابسته میدانستند و تا زمانی که سفر ((مارینر 4)) با موفقیت انجام یافت. این پندار ما بیش به قوت خود باقی بود. مارنیر 4 در سال 1965 از فاصله ده هزار کیلومتری سطح بهرام عبور کرد و پیامهای شگرفی به زمین مخابره نمود و روشن نیست برخوردار است و گاز ((دی اکسید کربن)) عنصر عمده آن را تشکیل میدهد. مارینر 4 همچنین مشخص ساخت که لکه های سیاره مریخ از نسبت کم بازتاب پاره ای مناطق که گاه گودال و گاه |فلاتهای بلندی هستند، حاصل می گردد.>>پوسته بهرام نیز همانند بسیاری از سیارات و اقمار خاکی از به ((بارش شهابی|بارانهای شهابی)) در امان نمانده و کما بیش آبله گون گردیده است. در سال 1969 سفینههای آمریکائی ((مارینر 6)) و ((مارینر7|7))از کنار مریخ گذشتند و عکسهای بسیار روشن و واضحی از سطح آن به زمین مخابره نمودند. در سال 1971 ((مارینر 9)) درصد از نزدیکی به دور بهرام گردش در آمد و طی کاوشهایی که تا سال 1972 ادامه داشت، هزاران تصویر زیبا و روشن به زمین ارسال نمود. مارینر 9 طی این کاوشها ((آتشفشان|آتشفشانهای)) بلند و درههای ژرف و بستر رودخانهها و مسیلهای فراوانی را کشف نمود و برای نخستین بار از سراسر کره بهرام به دقت کافی نقشه برداری کرد.
!نخستین مریخ نورد

نخستین سفینه از نوع ((وایکینگ مدارپیما)) در سال 1975 به مریخ روانه گردید و در ژوئن و اوت سال 1976 به حوالی بهرام رسید و در فاصله کوتاهی به دور سیاره مزبور به گردش پرداخت و پس از نقشه برداری از فرودگاههای مناسب ، آرام نشین خویش را در 20 ژوئیه همان سال در نقطهای به طول 47.5 درجه باختری و عرض 22.4 درجه شمالی فرو نشانید. آرام نشین ~~green:ویکینگ 2~~ نیز در سپتامبر همان سال در نقطهای از دست اتوپیا به طول 226 درجه و عرض 48 درجه شمالی بر سطح بهرام فرو نشست و دستگاه لرزه نگار آن با موفقیت آغاز به کار کرد و آشکار گردید که لرزههای بهرام بسیار خفیف بوده و به ندرت روی میدهند. بررسیهای زمین شناسی نشان میداد که محل فرود آرام نشینهای مزبور از همانندی فراوانی از نظر ساختار برخوردار بوده و رنگ اراضی آنها به قرمز متمایل است و آثاری از بستر رودخانههای قدیمی در آن مشاهده میگردد و گرد و شیار قرمز رنگی که در هوا معلق است رنگی صورتی به آسمان مریخ میبخشد.::{picture file=img/daneshnameh_up/2/2e/merilhnavard.jpg}::
~~green:مریخ نورد~~
!مباحث مرتبط با عنوان
*((اجرام آسمانی))
*((تاریخچه ناهید))
*((حرکت برگشتی سیارات))
*((حیات در مریخ))
*((جو مریخ))
*((سیارات منظومه شمسی))
*((سیاره مریخ))
*((عکسبرداری از سیارات))
*((کوتوله‌های مریخی))
*((منظومه شمسی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 06 تیر 1385 [14:17 ]   8   مجید آقاپور      جاری 
 چهارشنبه 03 خرداد 1385 [13:01 ]   7   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 خرداد 1385 [12:54 ]   6   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 22 تیر 1384 [06:48 ]   5   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 22 تیر 1384 [06:46 ]   4   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 22 تیر 1384 [06:18 ]   3   حامد احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 21 تیر 1384 [09:34 ]   2   حامد احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 21 تیر 1384 [06:40 ]   1   حامد احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..