منو
 کاربر Online
1495 کاربر online
تاریخچه ی: تابع مرکب

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-46Lines: 1-49
 !دید کلی !دید کلی
 فرض کنید {TEX()} {x\in\mathabb{X}} {TEX} باشد. در این صورت تصویر عنصر x ، {TEX()} {f\left(x\right)} {TEX} خواهد بود. که عنصر مجموعه Y است و طبق تعریف تابع g، مجموعه Y ناحیه مبداء تابع g می‌باشد. بنابراین بر طبق تعریف g، ما خواهیم توانست برای {TEX()} {f\left(x\right)} {TEX} نیز یک تصویر {TEX()} {g\left(f\left(x\right)\right)} {TEX} که عنصر مجموعه Z می‌باشد، مشخص نمائیم. در نتیجه، ما در برابر هر {TEX()} {x\in\mathbb{X}} {TEX} یک عنصر {TEX()} {g\left(f\left(x\right)\right)} {TEX}خواهیم داشت. که یک تابع X به توی Z را مشخص می نماید. این تابع را با {TEX()} {\left(gf\right)} {TEX} یا {TEX()} {\left(gof\right)} {TEX} نشان می‌دهند. فرض کنید {TEX()} {x\in\mathabb{X}} {TEX} باشد. در این صورت تصویر عنصر x ، {TEX()} {f\left(x\right)} {TEX} خواهد بود. که عنصر مجموعه Y است و طبق تعریف تابع g، مجموعه Y ناحیه مبداء تابع g می‌باشد. بنابراین بر طبق تعریف g، ما خواهیم توانست برای {TEX()} {f\left(x\right)} {TEX} نیز یک تصویر {TEX()} {g\left(f\left(x\right)\right)} {TEX} که عنصر مجموعه Z می‌باشد، مشخص نمائیم. در نتیجه، ما در برابر هر {TEX()} {x\in\mathbb{X}} {TEX} یک عنصر {TEX()} {g\left(f\left(x\right)\right)} {TEX}خواهیم داشت. که یک تابع X به توی Z را مشخص می نماید. این تابع را با {TEX()} {\left(gf\right)} {TEX} یا {TEX()} {\left(gof\right)} {TEX} نشان می‌دهند.
 !تعریف !تعریف
 اگر f: X→Y و g: Y→X را که برد f برابر قلمرو g است در نظر می‌گیریم. تابع h: X→Z از قلمرو f به برد g را که برای هر {TEX()} {x\in\mathbb{X}} {TEX} با ضابطه{TEX()} {h\lef(x\right)=g\left[f\(x\right)\right]} {TEX} تعریف می‌شود، تابع ترکیب f با g می‌نامیم و با نماد gof نشان می‌دهیم. حاصل ترکیب دو تابع ، ((تابع مرکب)) خوانده می‌شود. ترکیب دو تابع را می‌توان به صورت زیر نشان داد: X→Y تحت تابع f و Y→Z تحت تابع g. اگر f: X→Y و g: Y→X را که برد f برابر قلمرو g است در نظر می‌گیریم. تابع h: X→Z از قلمرو f به برد g را که برای هر {TEX()} {x\in\mathbb{X}} {TEX} با ضابطه{TEX()} {h\lef(x\right)=g\left[f\(x\right)\right]} {TEX} تعریف می‌شود، تابع ترکیب f با g می‌نامیم و با نماد gof نشان می‌دهیم. حاصل ترکیب دو تابع ، ((تابع مرکب)) خوانده می‌شود. ترکیب دو تابع را می‌توان به صورت زیر نشان داد: X→Y تحت تابع f و Y→Z تحت تابع g.
 !قضایای تابع مرکب !قضایای تابع مرکب
 1) فرض کنید h=gof: X→Z تابع ترکیب دو تابع f و g باشد آنگاه داریم: 1) فرض کنید h=gof: X→Z تابع ترکیب دو تابع f و g باشد آنگاه داریم:
 *اگر g , f هر دو ((توابع پوشا|پوشا)) باشند، آنگاه h نیز پوشا خواهد بود. *اگر g , f هر دو ((توابع پوشا|پوشا)) باشند، آنگاه h نیز پوشا خواهد بود.
 *اگر g ,f هر دو ((توابع یک به یک|یک به یک)) باشند، آنگاه h نیز یک به یک خواهد بود. *اگر g ,f هر دو ((توابع یک به یک|یک به یک)) باشند، آنگاه h نیز یک به یک خواهد بود.
 *اگر g , f هر دو توابعی دو سویی باشند، آنگاه h نیز دوسویی خواهد بود. *اگر g , f هر دو توابعی دو سویی باشند، آنگاه h نیز دوسویی خواهد بود.
 2) برای تابع h=gof: X→Z ترکیب دو تابع g , f باشد آنگاه داریم: 2) برای تابع h=gof: X→Z ترکیب دو تابع g , f باشد آنگاه داریم:
 *اگر h تابعی پوشا باشد، آنگاه g نیز تابعی پوشا خواهد بود. *اگر h تابعی پوشا باشد، آنگاه g نیز تابعی پوشا خواهد بود.
 *اگر h تابعی یک به یک باشد، آنگاه f نیز تابعی یک به یک خواهد بود. *اگر h تابعی یک به یک باشد، آنگاه f نیز تابعی یک به یک خواهد بود.
 3) برای سه تابع f: X→Y، g: Y→Z و h: Z→W داریم: 3) برای سه تابع f: X→Y، g: Y→Z و h: Z→W داریم:
 ::{TEX()} {\left(hog\right)of=ho\left(gof\right)} {TEX}:: ::{TEX()} {\left(hog\right)of=ho\left(gof\right)} {TEX}::
  و بنابراین hogof تابعی تعریف شده از X به W است. X→Y تحت تابع f و Y→Z تحت تابع g و Z→W تحت تابع h  و بنابراین hogof تابعی تعریف شده از X به W است. X→Y تحت تابع f و Y→Z تحت تابع g و Z→W تحت تابع h
 این خاصیت را، خاصیت انجمنی یا خاصیت ترکیب در کمپوزیسیون توابع می‌نامند. این قضیه نشاندهنده خاصیت شرکت پذیری برای توابع ترکیب است.  این خاصیت را، خاصیت انجمنی یا خاصیت ترکیب در کمپوزیسیون توابع می‌نامند. این قضیه نشاندهنده خاصیت شرکت پذیری برای توابع ترکیب است.
 4) تابع f: x→y تابعی دو سویی است، اگر و تنها اگر تابعی مانند g:y→x وجود داشته باشد، به طوری که توابع fog , gof، برابر ((تابع همانی)) می‌باشند.  4) تابع f: x→y تابعی دو سویی است، اگر و تنها اگر تابعی مانند g:y→x وجود داشته باشد، به طوری که توابع fog , gof، برابر ((تابع همانی)) می‌باشند.
 5) اگر g , f دوتابع باشند آنگاه {TEX()} {fog\ne\gof} {TEX} یعنی برای کمپوزیسیون توابع، قانون جابجایی صادق نمی‌باشد.  5) اگر g , f دوتابع باشند آنگاه {TEX()} {fog\ne\gof} {TEX} یعنی برای کمپوزیسیون توابع، قانون جابجایی صادق نمی‌باشد.
 !تعمیم تابع مرکب به بیش از سه تابع !تعمیم تابع مرکب به بیش از سه تابع
 خاصیت {TEX()} {\left(hog\right)of=ho\left(gof\right)} {TEX} به ما اجزاه می‌دهد که کمپوزیسیون سه تابع h,g,f را بدون پرانتزها بنویسیم: hogof خاصیت {TEX()} {\left(hog\right)of=ho\left(gof\right)} {TEX} به ما اجزاه می‌دهد که کمپوزیسیون سه تابع h,g,f را بدون پرانتزها بنویسیم: hogof
 این خاصیت را می‌توان به هر تعداد دلخواه از توابع تعمیم داد.  این خاصیت را می‌توان به هر تعداد دلخواه از توابع تعمیم داد.
 به عنوان مثال، اگر q,p,h,g,f توابعی باشند، می توان گفت:  به عنوان مثال، اگر q,p,h,g,f توابعی باشند، می توان گفت:
 {TEX()} {\left(gopohog\right)of=go\left(pohogof\right)=\left(gop\right)o\left(hogof\right)=\left(gopoh\right)o\left(gof\right)=gopohogof} {TEX} {TEX()} {\left(gopohog\right)of=go\left(pohogof\right)=\left(gop\right)o\left(hogof\right)=\left(gopoh\right)o\left(gof\right)=gopohogof} {TEX}
  اگر تابع بر اساس تناظر تعریف شده باشد این خاصیت به عنوان نتیجه، مستقیما از خاصیت کمپوزیسیون تناظرها به دست می‌آید.   اگر تابع بر اساس تناظر تعریف شده باشد این خاصیت به عنوان نتیجه، مستقیما از خاصیت کمپوزیسیون تناظرها به دست می‌آید.
 !دامنه تابع مرکب !دامنه تابع مرکب
 برای دو تابع {TEX()} {f\left(x\right)} {TEX} و {TEX()} {g\left(x\right)} {TEX} را با دامنه‌های {TEX()} {D_f} {TEX} و {TEX()} {ِD_g} {TEX} در نظر می‌گیریم و ترکیب دو تابع g,f را به صورت زیر نمایش می‌دهیم. برای دو تابع {TEX()} {f\left(x\right)} {TEX} و {TEX()} {g\left(x\right)} {TEX} را با دامنه‌های {TEX()} {D_f} {TEX} و {TEX()} {ِD_g} {TEX} در نظر می‌گیریم و ترکیب دو تابع g,f را به صورت زیر نمایش می‌دهیم.
 1) ترکیب {TEX()} {\left(fog\right)\left(x\right)=f\left(g\left(x\right)\right)} {TEX} دارای دامنه‌ای به این صورت است: Dfog= تمام x هایی که عضو دامنه g است به طوری که در آن {TEX()} {g\left(x\right)} {TEX} عضود دامنه f می‌باشد.  1) ترکیب {TEX()} {\left(fog\right)\left(x\right)=f\left(g\left(x\right)\right)} {TEX} دارای دامنه‌ای به این صورت است: Dfog= تمام x هایی که عضو دامنه g است به طوری که در آن {TEX()} {g\left(x\right)} {TEX} عضود دامنه f می‌باشد.
 2) ترکیب {TEX()} {\left(gof\right)\left(x\right)=g\left(f\left(x\right)\right)} {TEX} دارای دامنه‌ای به این صورت است: Dgof= تمام x هایی که عضو دامنه f است. طوری که در آن {TEX()} {f\left(x\right)} {TEX} عضو دامنه g می‌باشد.  2) ترکیب {TEX()} {\left(gof\right)\left(x\right)=g\left(f\left(x\right)\right)} {TEX} دارای دامنه‌ای به این صورت است: Dgof= تمام x هایی که عضو دامنه f است. طوری که در آن {TEX()} {f\left(x\right)} {TEX} عضو دامنه g می‌باشد.
 3) برای تابع زوج F و تابع فرد fog تابعی زوج است.  3) برای تابع زوج F و تابع فرد fog تابعی زوج است.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((تابع)) *((تابع))
 +*((تابع معکوس))
 *((تابع اصم)) *((تابع اصم))
 *((تابع ثابت)) *((تابع ثابت))
 *((تابع چند جمله‌ای)) *((تابع چند جمله‌ای))
 *((تابع گویا)) *((تابع گویا))
 *((تابع همانی)) *((تابع همانی))
 *((تابع پوشا)) *((تابع پوشا))
 *((تابع یک به یک)) *((تابع یک به یک))
-*((توابه متناوب)) +*((تابع متناوب))
 *((توابع مثلثاتی)) *((توابع مثلثاتی))
 *((توابع زوج و فرد)) *((توابع زوج و فرد))
 *((دامنه و برد تابع)) *((دامنه و برد تابع))
 *((مفهوم تابع)) *((مفهوم تابع))
 +*((توابع چند متغیره))
 +*((تابع نمایی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 07 شهریور 1385 [19:11 ]   4   علی هادی      جاری 
 سه شنبه 07 شهریور 1385 [19:00 ]   3   علی هادی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 26 مرداد 1385 [11:52 ]   2   علی هادی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 26 مرداد 1385 [11:42 ]   1   علی هادی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..