منو
 صفحه های تصادفی
کاربر:مهرداد مسلمی
ایران
ساخت خانواده روستایی و عشایری
سازگاری علم و دین در اندیشه اسلامی
فهرست عناوین ریاضی «G-I»
پریسئیت
واژگان شیمی فیزیک
تیره هیدروفیلاسه
فرایندهای شیمیایی موثر در رسوبگذاری
هواشناسی جاده‌ای
 کاربر Online
974 کاربر online
تاریخچه ی: تئوری تکامل

نگارش: 1

تکامل یعنی پدید آمدن گونه‌های جدید از گونه‌هایی که قبلا می‌زیسته‌اند. تکامل پدیده‌ای است که پس از گذشت مدت زمانی طولانی در طول فصول زیاد در جمعیت صورت می‌گیرد.

اطلاعات اولیه

تاثیر متقابل جمعیت ، وراثت و محیط بر افراد جاندار ، سبب پیدایش سازگاری فردی ، به درجات مختلف در آنها می‌شود. تاثیر متقابل همین عوامل ، طی نسلهای پی‌درپی به تکامل جانداران می‌انجامد. تا قرن نوزدهم ، هنوز با قاطعیت پذیرفته شده بود که تکامل به راستی روی داده است. امروزه بعضی از نیروهایی که فرایندهای تکامل را سوق داده و هدایت می‌کنند، بخوبی شناخته شده‌اند. در واقع می‌توان در آزمایشگاه به مقیاس کوچک تکامل ‌آفرید.

عوامل متعددی می‌توانند در تحقق پدیده تکامل نقش فعال داشته باشند. از جمله می‌توان به موتاسیون در سطح ژن و کروموزوم ، کراسینگ اور و جور شدن مستقل کرورموزمها ، مهاجرت ، گزینش و آمیزش تصادفی را نام برد. هر یک از این عوامل منفردا یا باهم می‌توانند موجب تکامل تدریجی و پیدایش ژنوتیپهای جدید در سطح نژاد و گونه شوند.

سیر تحولی نظریه‌های تکاملی

قدیمی‌ترین نوشته‌ای که به بحث درباره جانداران پرداخته ، در تورات آمده است که می‌گوید خدا ، جهان و جانداران را در 6 روز آفریده است. نظریه‌های بعدی شامل نظریه خلق الساعه (Spontoneous generation) یا بوجود آمدن موجودات زنده از مواد بیجان و نظریه ثبوت انواع است که تا قرن 18 مورد قبول بودند. معتقدان به ثبوت انواع باور داشتند که هر نوع جانور وقتی که آفریده شد، برای همیشه بدون تغییر می‌ماند و قادر به تغییر دادن خاصه‌های خود نیست.

از قرن ششم تا قرن چهارم قبل از میلاد ارسطو فکر می‌کرد که امکان دارد، گونه‌های مختلف جانداران به توالی یکدیگر بوجود آمده باشند و ظهورشان بطور تصادفی و بدون ارتباط با یکدیگر صورت نگرفته باشد. تاریخی بودن ماهیت توالی و پیوستگی جانداران هنوز ناشناخته بود. فرانچکسو ردی پزشک ایتالیایی ، با استفاده از آزمایشهایی نشان داد که جانداران نمی‌توانند از مواد بیجان بوجود بیایند و نظریه خلق الساعه را رد کرد. اعتقاد به خلق الساعه با کمک آزمایشهای پاستور روی باکتریها از اعتبار افتاد.

نظریه تکاملی لامارک

یکی از تئوریهای مهم تکاملی از لامارک ، زیست شناس فرانسوی است که در سال 1809 رسید. لامارک برای بیان چگونگی وقوع تکامل دو نظریه استعمال و عدم استعمال اندامها و ارثی بودن صفات اکتسابی را عنوان کرد. وی مشاهده کرد که اگر اندامی ‌از بدن یک جاندار استفاده شود، بزرگ و کارآمدتر می‌شود و اگر عضوی بکار نیفتد، کوچک شده و تحلیل می‌رود. بنابراین جاندار در نتیجه ناهماهنگی در استفاده و عدم استفاده اندامهای مختلف بدن در طول عمر فرد ، ممکن است تا حدی تغییر یابد و بعضی از صفات را کسب کند. لامارک اینگونه صفات اکتسابی را ارثی و قابل انتقال به اخلاف دانست.

این تئوری بسیار موفقیت آمیز بود و به اشاعه اندیشه تکامل کمک کرد. اما سرانجام معلوم شد که نظر لامارک ، نادرست است. اینکه استفاده و عدم استفاده از اندامها ‌به کسب صفتی می‌انجامد، درست است. ولی اشتباه لامارک در این بود که بر خلاف عقیده او صفات اکتسابی به ارث نمی‌رسند. یکی از تلاشهای آزمایشی مشهور که لامارکسیم را باطل ساخت، بوسیله واهیمان ، زیست شناس قرن 19 صورت گرفت، که نشان داد از تولید مثل موشهایی که دمشان را بریده‌اند، موشهای دارای دم طبیعی ایجاد می‌شود.

نظریه تکاملی داروین- والاس

در سال 1958 داروین و والاس ، با هم تئوری جدیدی درباره تکامل اعلام داشتند که جانشین تئوری لامارک شد. این تئوری به نام اثر اصل انواع بوسیله انتخاب طبیعی یا بقای نژادهای مناسب در تنازع بقا ، در سال 1859 انتشار یافت. داروین و والاس محیط را علت اصلی انتخاب طبیعی می‌دانستند. یعنی محیط تدریجا جانداران دارای صفات نامساعد را از میان می‌برد و جانداران دارای صفات مساعد را حفظ می‌کند.

پس از گذشت نسلهای زیاد و متوالی و تاثیر مداوم انتخاب طبیعی ، سرانجام گروهی جاندار یک صفت یا تعدادی صفات جدید و مساوی را به درجه‌ای جمع خواهد کرد که بصورت گونه‌ای جدید از گونه اجدادی ظاهر خواهد شد. انتخاب طبیعی فقط به عنوان بخشی از مکانیزم تکامل شناخته شده است. زیرا داروین مانند لامارک در شناسایی علل ژنتیکی تغییرات تکاملی توفیق بدست نیاورده بود. داروین و والاس توضیحی ناقص از تکامل عرضه داشتند، اما بطور کلی آنان نخستین کسانی بودند که جهت درست تکامل را نشان دادند.

تکامل فرایند دو مرحله‌ای

گوناگونی ژنتیکی

مکانیزم تکامل را می‌توان اثر انتخاب طبیعی بر تفاوتهای ژنتیکی که در میان افراد یک جمعیت ظاهر می‌شوند، دانست. جمعیت ، گروهی از افراد یک نوع جاندار است که در یک محل زندگی کرده و باهم زاد و ولد می‌کنند و ژنها آزادانه در میان آنها توزیع می‌شوند. گوناگونی ژنتیکی ممکن است از نوترکیبی حاصل از تولید مثل جنسی ، از جهش یا از هر دو این پدیده‌ها ناشی نشود. اگر چنین جاندارانی باقی بمانند و اولاد بیاورند، در آن صورت خاصه‌های ژنتیکی جدید آنها در خزانه ژن جمعیت باقی خواهد ماند. این تازه‌های ژنتیکی در طول نسلهای متوالی می‌توانند در تعداد بیشتر ی از افراد جمعیت یا در همه آنها گسترش یابند.

تولید مثل افتراقی

مفهوم واقعی انتخاب طبیعی ، تولید مثل افتراقی است. یعنی بعضی از افراد یک جمعیت بیش از دیگر افراد آن اولاد به جا می‌گذارند و نسبت به افرادی که اولاد کمتری از آنها می‌ماند، درصد بیشتری از ژن به خزانه ژنی نسل بعد ، انتقال می‌دهند. اگر تولید مثل افتراقی در طول چند نسل ادامه یابد، آنهایی که فرزندان بیشتری تولید می‌کنند، تدریجا سهم بزرگتری از افراد کل جمعیت را بوجود خواهند آورد. در نتیجه ژنهای آنها در خزانه فزونتر خواهد شد. پس امکان دارد صفت جدیدی که در یک فرد جاندار پدید می‌آید، از راه تولید مثل افتراقی و به مرور زمان ، به صورت خصوصیت استاندارد تمامی یک جمعیت درآید.

نتیجه گیری کلی

بر اساس نظریه امروزی تکامل ، انتخاب طبیعی نیرو در اساس خلاقه به شمار می‌آید که
نوآورهای ژنتیکی را در میان افراد بیشتری گسترش می‌دهد. هرچند که به از میان رفتن افرادی که از نظر تولید مثل صلاحیت ندارند، می‌انجامد. افرادی را که از نظر رفتاری ، یا از نظر اجتماعی ، صلاحیت ندارند، الزاما از میان نمی‌برد. قویترین و بزرگترین جاندار یک جمعیت ممکن است از نظر رفتاری بسیار صالح باشند، ولی اگر نازا باشند، از نظر تولید مثل و از نظر تکامل ، فاقد صلاحیت خواهند بود.

از سوی دیگر ممکن است فردی رنجور و ضعیف ، از نظر رفتاری یا اجتماعی صلاحیت نداشته باشد، اما اولاد زیادی بوجود آورد. انتخاب طبیعی در اساس از طریق تولید مثل واقع می‌شود نه از راه تنازع بقا. تنازع بقا برای بقا روی می‌دهد، ولی غالبا جنبه فیزیکی محض دارد و ممکن است به صورتی غیر مستقیم بر موفقیت جاندار در امر تولید مثل نیز موثر افتد. این عوامل نیز در حد خود می‌توانند اثرات تکاملی به بار آورند. اما مهمترین نتیجه حاصل نه تنازع ، نه از میان رفتن و نه حتی بقای فرد است. بلکه آنچه سرانجام حاصل می‌شود، موفقیت نسبی در امر تولید مثل است.

مباحت مرتبط با عنوان
تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 12 مرداد 1385 [16:04 ]   3   سمیه فارابی اصل      جاری 
 شنبه 06 خرداد 1385 [23:23 ]   2   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 اردیبهشت 1384 [14:35 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..