منو
 کاربر Online
1516 کاربر online
تاریخچه ی: تئوری تکامل

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-31Lines: 1-97
-||
ام ینی ید آدن ونه‌هی دید از گون‌هیی که بلا ی‌زیستاند. تکامل پیای ات ک پ گ ت مانی ولانی ر ل یاد ر جمعیت ورت یرد.
||
!ال لیه
تایر متقابل معیت ، ((وات)) می را انا ، سب پیای ساگاری فردی ات تل ر نها ی‌د. تاثیر مقبل ین و سلهی ی‌دری ب تکال جارن منجا. تا قرن نودهم ، نوز ا عیت یرته ه و تکا به راستی ی دا ات. عضی از یرهایی ک ((و یندهای تال|ریندهای تکامل)) و داده و هدای می‌کنند، ب نخت ده‌ا. د ق میوان در یه ه مقی کوچک تکامل آفرید.

وام متعدی مینند ر تح پدیده تکامل نقش فعا داشته باشد. از مه یون ((مایون|وتاسیون د ط ژ)) و کوموزوم ، کرسنگ ا و جو دن متل کرموزها ، ((ارت)) گینش و آمی تصادی ا ن د. هر یک از ی وامل فدا ی اهم میتوانند مو تکامل تدریجی یای ژنویپهای ید در ح ژا گونه شند.
!
ی تحولی ریه‌های املی />قمیترین نوتهی ه ه بح دربار ندارن رداه ، در ((ترات)) ده ا ک می‌ید (()) ، جهان اناا ا ر 6 رو ریه ات. نریه‌های بعدی شامل __ریه لق الاه__ (Spontoneous generation) یا بود مدن موات زنده ا ماد بیان و ((نیه ثب نوع)) ا که ا ق 18 مو قول بودند. مدان به ثب ااع بو اشتد ک ن جانر وقی که ید بی همی دون ییر می‌ماند و قادر ب تغییر ادن اه‌های خود نی.

از ن ن چهارم قل میاد ((ارط)) ک می‌کر که کن دار گونهی تلف جانداران ب وای یکیر وو آمده بان ظورش و صادی و ون ارا ا یکیر ور رفه ا. اریی بودن ماهی تالی و پیوستگی جانداان نوز نشناه د. __فرانچکسو ردی__ پزشک ایتالیایی ، با استفاده از آزمایشهایی نشان داد که جندارا نمی‌توانند از مواد بیجان بود یایند و نریه خلق ساعه را رد کرد. اعتقاد به خلق الساعه با کمک آزمایشهای ((پاستور)) روی ((باکتری|باکتریها)) از اعتبار افتاد.
!نظریه تکاملی اارک />یکی از تئوریهای مهم تکاملی از ((لامارک)) ، زیست شناس فرانسوی است که ر سال 1809 رسید. لامارک برای بیان چگونگی وقوع تکامل دو نظریه استعمال و عدم استعمال اندامها و ارثی بودن ((صفات اکتسابی)) را عنوان کرد. وی مشاهده کرد که اگر اندامی از بدن یک جاندار استاد شود، بزرگ و کارآمدتر می‌شود و اگر عضوی بکار نیفتد، کوچک شده و تحلیل می‌رود. بنابراین جاندار در نتیجه ناهماهنگی در استاد و عدم استاد اندامهای مختلف بدن در طول عمر رد ، ممکن است تا حدی تغییر یابد و بعضی از صفات را کسب کند. لامارک اینگونه صفات کتسابی را ثی و قابل انتقال به اخلاف دانت.

این تئوری بسیار موفقیت آمیز بود و به اشاعه اندیشه تکامل کمک کرد. اما سرانجام معلوم شد که نظر لامارک ، نادرست است. ینکه استاد و عدم استاد از ندامها ‌به کب تی می‌انجام درست است. ولی اشتباه لامارک در این بود ک بر خاف قیه او فات اکتسابی به ار نمی‌سد. یکی از تلاهای آمایشی مهور ه لامارکسیم ا باطل ساخت، بوسیله __واهیمان__ یست شنس قرن 19 صورت رفت، که نا داد ا ((تولید ل)) موشهایی ک شا را بریده‌ان، وشهای دارای دم طبیعی یجاد و.
!((نظریه تکاملی داروین- والاس))
در سال 1958 داروین و والاس ، با هم تئوری جدیدی درباره تکامل اعلام داشتند که جانشین تئوری لامارک شد. این تئوری به ام اثر __اصل انواع بوسیله انتخاب طبیعی یا بقای نژادهای مناسب در تنازع بقا__ در سال 1859 انتشار یافت. ((داروین)) و والاس محیط را علت اصلی انتخاب طبیعی می‌دانستند. یعنی محیط تدریجا جانداران دارای صفات نامساعد را از میان می‌برد و جانداران دارای صفات مساعد را حفظ می‌کند.

پس از گذشت نسلهای زیاد و متوالی و تاثیر مداوم انتخاب طبیعی ، سرانجام گروهی جاندار یک صفت یا تعدادی صفات جدید و مساوی را به درجه‌ای جمع خواهد کرد که بصورت گونه‌ای جدید از گونه اجدادی ظاهر خواهد شد. انتخاب طبیعی فقط به عنوان بخشی از مکانیزم تکامل شناخته شده است. زیرا داروین مانند لامارک در شناسایی ((علل ژنتیکی تغییرات تکاملی)) توفیق بدست نیاورده بود. داروین و والاس توضیحی ناقص از تکامل عرضه داشتند، اما بطور کلی آنان نخستین کسانی بودند که جهت درست تکامل را نشان دادند.
+{DYNAMICMENU()}
__وه‌نام__ />*((وژگان ژیک)) />*((ژان نیک پیه)) />*((واژگان ژیک ولکلی))
*((
اژگان ژنتیک پشکی و سانی)) />__مقالت ط__ />*((حات ایج ر علم ژنتیک)) />*((اریچ ژیک))
*((ژ
))
*((ژ
تیک)) />*((ژنیک پایه)) />*((ژنیک جمعیت)) />*((وامل موثر در تعادل ژتیی))
*((مهندسی ژنتیک))
*((کاهی لی مهندسی ژنتیک))
__کتاهای مرتب__ />*((کاهای ژنتیک)) />__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=44|اجمن یت نسی]__ />__ما اننامه__
*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87+%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9|م
له ژنک] />__سیهای متبط__ />*سایهای داخلی />**[http://genetics.persianblog.com/|یس ی ژنتیک یوتکنولژی یرن]
**[http://www.genetics.ir/html/index.php|
ان ژنتیک ایران] />**[http://213.176.29.3/Rahyaft/R19/1918.htm|مک ی ی هنس ژتیک بیتکولوژی‌] />**[http://www.bioincubator.ir/|ک رد زیت فنای] />**[http://ibs.nrcgeb.ac.ir/|انمن تکنولوژی یران] />**[http://www.magiran.com/category.asp?cat=8535|یات ژیک]
**[http://www.rouzbeh.net/rouzbeh/f_gentics.htm|ژ
تیک] />*یتهای رجی />**[http://igs.nrcgeb.ac.ir/files/animal.htm|تیک جاری] />**[http://books.google.com/books?q=genetic&ots=bwaVUWNRBQ&sa=X&oi=print&ct=title|کتابهای ژنتیک] />**[http://learn.genetics.utah.edu/|م ژنتیک] />**[http://www.kumc.edu/gec/support/|اتالت ژنیکی]
**[http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/geneticdisorders.html|ژ
یک]
**[http://en.wikipedia.org/wiki/Genetics|ژ
یک یکی پیا] />**[http://www.ornl.gov/sci/techresources/Human_Genome/links.shtml|یکهای مفید ژنتیک]
**[http://www.kumc.edu/gec/|
رکز و ژیک]
**[http://www.talkorigins.org/faqs/genetic-drift.html|ژن
یک جمعیت]
**[http://www.genome.gov/DIR/VIP/Learning_Tools/genetic_illustrations.html|علم ژ
نیک]
__
الری تصویر__
*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=39|
اری علوم]
**[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=44
|گاری یست شناسی] />
body=

|~|
{DYNAMICMENU}

||
تکامل ینی پید مدن گوه‌های جدید ا ونه‌هایی که قلا می‌ن. تکال پیده‌ای است ک پ ز شت زمانی ولانی در ول فل ی ر معی ورت میگیرد.|| /
>!مقدمه /
>موودات زمی د طول زمین ی آیندی متمر ، تح پیدا می‌کنند که تکامل نایده می‌شد. از مای که زدگی ی زمی غا شد، میلیونا گونه جدی پی آده و ز ن رفها. موجوات ن روزی ، تها اینگر ش کوچکی تما موودات زن‌ای هند که تا ال ج داه‌اند. بطو مده تکامل در نتیج اخاب طبیی خ می‌دهد. این فیند در ه حفظ با ست. بابراین به د تولید ل افرادی که سااری یشتری نبت به یر اعضا همن گونه با محی دارد تگی دار.

بی
ن ارا ه گونه ا گونه‌ها یر تاوتهایی ود دا. م عض گونه‌ها ب ار اتیاج ب ذای کمر و ی ری ز حیوانت کاری نسبت به گونه‌های دیگر شرایط بری ا اا بشد. ین اد اتماا بهتر موانن ه بی و امه ا و تار بدنی ملو خد را به ای بی د قل کن. این رند که ن ((ناب یعی)) مرف ت، ونه‌ها قادر می‌سازد تا خود را با حیط متغیر ااری اه و در از ت من ب پی آن وه‌های ی می‌شند. />{img src=img/daneshnameh_up/c/c8/evaluation1.JPG}

اریچ />یمی‌ترین نوته‌ای که حث درره آی جانداران داخت در ((وت)) آمده است. بر اس ای وش اون ها و ندارن اکن ن ا در ش روز آفریه آمی آخرین آفیده و ا. نریه‌هی بعدی عبارت بودند از ((آغاز حیتق‌الساعه و ثبوت انوا)) که تا رن 18 و 19 ای می‌دد. __~~green:فرانچسکو ردی~~__ پزشک ایتالیایی قن 17 نخستین کسی بود که مدارکی علیه نظریه خلق‌الساعه بدست آورد. و با استفاده از آزمایش نشان داد که موجو زند نمی‌تواند از مواد بجان ید ید. ر ق 19 اعتقاد به خلقالساعه با کمک آزمایشهای ((لویی پاستور|پاستور)) روی ((باکتری|باکتریها)) از اعتبار افتاد.
!نظریه لامارک در مورد تکامل
در قرن 19 اند
یشه یوستگی جاداران و پیوستگی تاریخی آنها یعنی نطریه تکامل به فکر معدودی از متفکران رسیده بود. یکی از تئوریهای مهم تکاملی از __~~green:لامارک زیست شناس فرانسوی~~__ است که ه سال 1809 به چاپ رسید. لامارک برای بیان چگونگی وقوع تکامل دو نظریه استعمال و عدم استعمال اندامها و ارثی بودن صفات اکتسابی را عنوان کرد. وی مشاهده کرده بود که اگر اندامی از بدن یک جاندار استعا می‌شود بزرگتر و کارآمدتر می‌شود و اگر عضوی بکار نیفتد کوچک می‌شود و تحلیل می‌رود.

بنابراین جاندار در نتیجه ناهماهنگی در استعا و عدم استعا اندامهای مختلف بدن در طول عمر خد ممکن است تا حدی تغییر یابد و بعضی از صفات را کسب کند. لامارک این گونه صفات ا ورای و قابل انتقال به اخلاف می‌پندات. این تئوری بسیار موفقیت آمیز بود و به اشاعه اندیشه تکامل کمک بسیار کرد. اما سرانجام معلوم شد که نظر لامارک نادرست است. چون ه گونه تغییری که بر اثر استعا یا عدم استعا یا ه ه ت دی در سلولهای یر بد ب ی ا ((گامتها)) ر د تایی ر نهای لولهای ینده نواد دات و بل اا به ن بعی ی.
{img src=img/daneshnameh_up/e/e3/evaluationtheory1.JPG}

!نظریه داروین-والاس در مورد تکامل
در سال 1858 __~~green:داروین و والاس~~__ باهم تئوری جدیدی درباره تکامل اعلام داشتند که جانشین تئوری لامارک شد. داروین این تئوری جدید را پروراند و به صرت کتابی تنظیم کرد. این اثر معروف که به نام __~~green:اصل انواع بوسیله انتخاب طبیعی یا بقای نژادهای مناسب در تنازع بقا~~__ ست در سال 1859 انتشار یافت. داروین و والاس محیط را علت اصلی انتخاب طبیعی می‌دانستند، یعنی محیط تدریجا جانداران دارای صفات نامساعد را از بین می‌برد و جانداران دارای صفات مساعد را حفظ می‌کند. پس از گذشت نسلهای زیاد و متوالی و تاثیر مداوم انتخاب طبیعی ، سرانجام گروهی جاندار یک صفت یا تعدادی صفات جدید و مساعد را به درجه‌ای جمع خواهد کرد که به صورت گونه‌ای جدید از گونه اجدادی ظاهر خواهد شد.

همواره این سوال مطرح می‌شد که منبع این تفاوتهای فردی مهم چیست؟ و تفاوتهای فردی چگونه بوجود می‌آیند. اینجا بود که داروین ناگزیر شد به نظریه لامارک یعنی وراثت صفات اکتسابی پناه ببرد. اما تدوین پاسخ درست مربوط به تفاوتهای فردی شش سال پس از انتشار کتاب اصل انواع و هنگامی آغاز شد که مندل ((قوانین وارثت)) را اعلام داشت. ولی حاصل مطالعات مندل بیش از 30 سال در ابهام نادیده ماند و پیشرفت شناخت مکانیسمهای تکاملی نیز به همان نسبت به تاخیر افتا
د. انتخاب طبیعی فقط به عنوان بخشی از مکانیزم تکامل شناخته شده است. زیرا داروین مانند لامارک در شناسایی علل ژنتیکی تغییرات تکاملی توفیق بدست نیاورده بود. داروین و والاس توضیحی ناقص از تکامل عرضه داشتند، اما بطور کلی آنان نخستین کسانی بودند که جهت درست تکامل را نشان دادند.
 !تکامل فرایند دو مرحله‌ای !تکامل فرایند دو مرحله‌ای
 !!گوناگونی ژنتیکی !!گوناگونی ژنتیکی
-مکانیزم تکامل را می‌توان اثر انتخاب طبیعی بر تفاوتهای ژنتیکی که در میان افراد یک جمعیت ظاهر می‌شوند، دانست. جمعیت ، گروهی از افراد یک نوع جاندار است که در یک محل زندگی کرده و باهم زاد و ولد می‌کنند و ((ژن|ژنها)) آزادانه در میان آنها توزیع می‌شوند. گوناگونی ژنتیکی ممکن است از نوترکیبی حاصل از ((تولید مثل جنسی)) ، از ((جهش)) یا از هر دو این پدیده‌ها ناشی نشود. اگر چنین جاندارانی باقی بمانند و اولاد بیاورند، در آن صورت خاصه‌های ژنتیکی جدید آنها در خزانه ژن جمعیت باقی خواهد ماند. این تازه‌های ژنتیکی در طول نسلهای متوالی می‌توانند در تعداد بیشتر ی از افراد جمعیت یا در همه آنها گسترش یابند. +مکانیزم تکامل را می‌توان اثر انتخاب طبیعی بر تفاوتهای ژنتیکی که در میان افراد یک جمعیت ظاهر می‌شوند، دانست. جمعیت ، گروهی از افراد یک نوع جاندار است که در یک محل زندگی کرده و باهم زاد و ولد می‌کنند و ((ژن|ژنها)) آزادانه در میان آنها توزیع می‌شوند. گوناگونی ژنتیکی ممکن است از نوترکیبی حاصل از ((تولید مثل جنسی)) ، از ((مبانی مولکولی جهش|جهش)) یا از هر دو این پدیده‌ها ناشی نشود. اگر چنین جاندارانی باقی بمانند و اولاد بیاورند، در آن صورت خاصه‌های ژنتیکی جدید آنها در خزانه ژن جمعیت باقی خواهد ماند. این تازه‌های ژنتیکی در طول نسلهای متوالی می‌توانند در تعداد بیشتر ی از افراد جمعیت یا در همه آنها گسترش یابند.
{img src=img/daneshnameh_up/a/ac/evolutionanimal1.JPG}
 !!تولید مثل افتراقی !!تولید مثل افتراقی
-مفهوم واقعی انتخاب طبیعی ، ((تولید مثل افتراقی)) است. یعنی بعضی از افراد یک جمعیت بیش از دیگر افراد آن اولاد به جا می‌گذارند و نسبت به افرادی که اولاد کمتری از آنها می‌ماند، درصد بیشتری از ژن به خزانه ژنی نسل بعد ، انتقال می‌دهند. اگر تولید مثل افتراقی در طول چند نسل ادامه یابد، آنهایی که فرزندان بیشتری تولید می‌کنند، تدریجا سهم بزرگتری از افراد کل جمعیت را بوجود خواهند آورد. در نتیجه ژنهای آنها در خزانه فزونتر خواهد شد. پس امکان دارد صفت جدیدی که در یک فرد جاندار پدید می‌آید، از راه تولید مثل افتراقی و به مرور زمان ، به صورت خصوصیت استاندارد تمامی یک جمعیت درآید.
!نتیجه گیری کلی
بر اساس نظریه امروزی تکامل ، انتخاب طبیعی نیرو در اساس خلاقه به شمار می‌آید که
نوآورهای ژنتیکی را در میان افراد بیشتری گسترش می‌دهد. هرچند که به از میان رفتن افرادی که از نظر تولید مثل صلاحیت ندارند، می‌انجامد. افرادی را که از نظر رفتاری ، یا از نظر اجتماعی ، صلاحیت ندارند، الزاما از میان نمی‌برد. قویترین و بزرگترین جاندار یک جمعیت ممکن است از نظر رفتاری بسیار صالح باشند، ولی اگر ((نازایی|نازا)) باشند، از نظر تولید مثل و از نظر تکامل ، فاقد صلاحیت خواهند بود.

از سوی دیگر ممکن است فردی رنجور و ضعیف ، از نظر رفتاری یا اجتماعی صلاحیت نداشته باشد، اما اولاد زیادی بوجود آورد. انتخاب طبیعی در اساس از طریق تولید مثل واقع می‌شود نه از راه ((تنازع بقا)). تنازع بقا برای بقا روی می‌دهد، ولی غالبا جنبه فیزیکی محض دارد و ممکن است به صورتی غیر مستقیم بر موفقیت جاندار در امر تولید مثل نیز موثر افتد. این عوامل نیز در حد خود می‌توانند اثرات تکاملی به بار آورند. اما مهمترین نتیجه حاصل نه تنازع ، نه از میان رفتن و نه حتی بقای فرد است. بلکه آنچه سرانجام حاصل می‌شود، موفقیت نسبی در امر تولید مثل است.
+مفهوم واقعی انتخاب طبیعی ، تولید مثل افتراقی است. یعنی بعضی از افراد یک جمعیت بیش از دیگر افراد آن اولاد به جا می‌گذارند و نسبت به افرادی که اولاد کمتری از آنها می‌ماند، درصد بیشتری از ژن به خزانه ژنی نسل بعد ، انتقال می‌دهند. اگر تولید مثل افتراقی در طول چند نسل ادامه یابد، آنهایی که فرزندان بیشتری تولید می‌کنند، تدریجا سهم بزرگتری از افراد کل جمعیت را بوجود خواهند آورد. در نتیجه ژنهای آنها در خزانه فزونتر خواهد شد. پس امکان دارد صفت جدیدی که در یک فرد جاندار پدید می‌آید، از راه تولید مثل افتراقی و به مرور زمان ، به صورت خصوصیت استاندارد تمامی یک جمعیت درآید.
!نتیجهگیری کلی
بر اساس نظریه امروزی تکامل ، انتخاب طبیعی نیرو در اساس خلاقه به شمار می‌آید که ((نوآورهای ژنتیکی)) را در میان افراد بیشتری گسترش می‌دهد. هرچند که به از میان رفتن افرادی که از نظر تولید مثل صلاحیت ندارند، می‌انجامد. افرادی را که از نظر رفتاری ، یا از نظر اجتماعی ، صلاحیت ندارند، الزاما از میان نمی‌برد. قویترین و بزرگترین جاندار یک جمعیت ممکن است از نظر رفتاری بسیار صالح باشند، ولی اگر نازا باشند، از نظر تولید مثل و از نظر تکامل ، فاقد صلاحیت خواهند بود.

از سوی دیگر ممکن است فردی رنجور و ضعیف ، از نظر رفتاری یا اجتماعی صلاحیت نداشته باشد، اما اولاد زیادی بوجود آورد. انتخاب طبیعی در اساس از طریق تولید مثل واقع می‌شود نه از راه تنازع بقا. تنازع بقا برای بقا روی می‌دهد، ولی غالبا جنبه فیزیکی محض دارد و ممکن است به صورتی غیر مستقیم بر موفقیت جاندار در امر تولید مثل نیز موثر افتد. این عوامل نیز در حد خود می‌توانند اثرات تکاملی به بار آورند. اما مهمترین نتیجه حاصل نه تنازع ، نه از میان رفتن و نه حتی بقای فرد است. بلکه آنچه سرانجام حاصل می‌شود، موفقیت نسبی در امر تولید مثل است.
 !مباحت مرتبط با عنوان !مباحت مرتبط با عنوان
-*((نوا فایندهای تکامل))
*((پیدایش گونه‌ها
))
*((تعادل ژنتیکی جمعیت))
*((تولی مثل اترای))
*((تلی ل جنسی))
*((عل ژنتیکی تغییرات تالی))
*((
نظریه تکامل دارین- والاس))
*((نریه ثبوت انواع))
*((احد تکملی و کولوژیک))
*((وراث
ت))
+*((غا یات))
*((تعادل ژنتیکی))
*((تکمل جاورا))
*((تکال گین))
*((یدایش و تغییر نها))
*((ژنیک))
*((ژتیک میت))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 12 مرداد 1385 [16:04 ]   3   سمیه فارابی اصل      جاری 
 شنبه 06 خرداد 1385 [23:23 ]   2   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 اردیبهشت 1384 [14:35 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..