منو
 کاربر Online
256 کاربر online
تاریخچه ی: بیومکانیک تنیس

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-153Lines: 1-54
 V{maketoc} V{maketoc}
 ~~maroon:__بیومکانیک تنیس__ ~~maroon:__بیومکانیک تنیس__
-!مقدمه
امروزه مربیان برای اینکه بتوانند به نحو موثری ((تکنیک)) ها را بهبود ببخشند ، به درک عمیقی از ((بیومکانیک)) نیاز دارند . بیومکانیک عبارت است از : مبحث حرکات انسان . با تشخیص موثرترین الگوی حرکتی لازم برای تولید ضربه ، می توان بهره وری حرکات بازیکن را تحلیل نموده و تشخیص داد که چگونه می تواند بهتر عمل کند . ک درستی از بی مای ا را ار می اد ت بتانید سوات یر پاس دهید :
+*مقدمه
امروزه مربیان برای اینکه بتوانند به نحو موثری ((تکنیک)) ها را بهبود ببخشند ، به درک عمیقی از ((بیومکانیک)) نیاز دارند . بیومکانیک عبارت است از : مبحث حرکات انسان . با تشخیص موثرترین الگوی حرکتی لازم برای تولید ضربه ، می توان بهره وری حرکات بازیکن را تحلیل نموده و تشخیص داد که چگونه می تواند بهتر عمل کند . />*ادل
تعا
دل عبارت است از قابلیت حظ موقعیت بدون تغییر، ه از حاظ ایستایی و ه ز حاظ حرکتی . از آجا که ((نیس)) یک ((ورزش)) همراه ا رکات مداوم است به تعاد ((دینامیک)) نیاز دارد . لز اس ((ربی)) رعایت ط محور عمودی را از سوی ازیکن مشاهده کند .
-__بهترین الگی تکنیکی کدام است __ +*انرژی حرکتی
قانون حرکت می گوید یک جسم در ث
بات یا حرکت باقی می ماند مگر اینکه تحت تاثیر یک نیروی بیرونی قرار گیرد . یعنی مقاومت جسم در مقابل به حرت رآدن یا از حرکت ایستادن . مثلا یک بازیکن تنیس چگونه از یک موقعیت ایستاده در یک نقطه به سـرعت حرکــت می کند، حرکت را کند می کند یا سریعا" جهت ود را تعویض می نماید . وقتی بازیکن در حالت آماده قرار دارد، بدن و راکتش بی حرکتند یعنی مقداری ((انرژی)) در خود ذخیره دارند تا بتواند بر مقاومت در مقابل حرکت فائق آیند .
-بترین لگوی تکنیک می تواند اینگو ری شود که : تکنیکی ه بازیکن را قادر می سازد بهترین ر وری را از ترکیب قرت و کنل هم در هنگم ضربه و هم ر تکنیک ای ک بوجود ورد عی ال ریسک د بی ا ی به حل رساند، بهین اگوی تکنیک است . ر تشخیص اشکاات تصحی بازیکن یک درک خوب از بیومکانیک به مربیان کمک می کند تا از ویژگی های رعی ب ر ن کرده ب جای وه ه ک کار بره ری ربه تجه ند . +*یوی متضاد و یکدیر />برای هر ی یک ک لعمل در جه مکو به همن ین ، وجود ارد . ا ار اد ا ب ری ین روع به حک ربه ن ی کنیم . می ی همان نیرو را بر ما منعکس می کند و همین یرو و عکس لل ین ت که بای ک فجار یه رر ی یرد.
-__صول کلی یومکانیک تنی چیست __ +*نیوی خطی یا لحظه ای
این نیرویی است
که جسم در حال حرکت ایاد می کند . در واقع معادل جرم حرکتی هر جسم است . این نیرو بر دو نوع است: خطی که در راستای یک خط راست قرار دارد و زاویه ای یا گردشی که به آن چرخش نی می ویند . یروی خطی، عبارت است ز انتقال وزن بدن در مسیر ارسال توپ و به جلو . نیروی چرخشی از طریق چرخش بدن از روی کمر ایجاد می شود .
-*تعادل 
-*نیروی حرکتی 
-*نیروی متضاد  
-*حرکت خطی 
 *انرژی الاستیک *انرژی الاستیک
-*زنجیره هماهنگی

!تعادل
تعادل عبارت است از قابلیت حفظ موقعیت بدون تغییر، چه از لحاظ ایستایی و چه از لحاظ حرکتی . از آنجا که ((تنیس)) یک ((ورزش)) همراه با حرکات مداوم است، به تعادل ((دینامیک)) نیاز دارد . لازم است ((مربی)) رعایت خط محور عمودی را از سوی بازیکن مشاهده کند . این امر وی را قادر خواهد ساخت که نیروی خطی و زاویه ای را منتقل نماید . مثلا وقتی یک بازیکن عالی در موقعیت دشواری قرار می گیرد، باز هم می تواند سر و بالاتنه خود را به جهت نواختن یک ضربه موثر، با ثبات نگه دارد .

!انرژی حرکتی

قانون حرکت می گوید یک جسم در ثبات یا حرکت باقی می ماند مگر اینکه تحت تاثیر یک نیروی بیرونی قرار گیرد . یعنی مقاومت جسم در مقابل به حرکت درآمدن یا از حرکت ایستادن . مثلا یک بازیکن تنیس چگونه از یک موقعیت ایستاده در یک نقطه به سـرعت حرکــت می کند،
حرکت را کند می کند یا سریعا" جهت خود را تعویض می نماید . وقتی بازیکن در حالت آماده قرار دارد، بدن و راکتش بی حرکتند یعنی مقداری ((انرژی)) در خود ذخیره دارند تا بتواند بر مقاومت در مقابل حرکت فائق آیند . با استفاده از نیروی جاذبه و تولید نیروی وارد شده به زمین، ماهیچه ها با منقبض شدن به حرکت در می آیند . وقتی با دستی که کاملا" دراز نشده، ضربه می زنیم، در مقایسه با ضربه ای که با دست کاملا" دراز شده می زنیم، انرژی کمتری تولید می شود . بنابراین مقاومت کمتری هم در مقابل چرخش که بسرعت به سر ((راکت)) منتقل می شود، وجود دارد .

!نیروی متضاد و مقابل یکدیگر

برای هر عملی یک عکس العمل در جهت معکوس و به همان میزان ، وجود دارد . ما با فشار دادن پا بر روی زمین شروع به حرکت و ضربه زدن می کنیم . زمین نیز همان نیرو را بر ما منعکس می کند و همین نیرو و عکس العمل زمین است که مبنای حرکت انفجاری اولیه قرار می گیرد. مثلا" وقتی ((آندره آقاسی)) اقدام به زدن ((سرویس)) می کند، اول به روی زمین فشار می آورد ( با زانوی خم شده ) و این فشار نیروی لازم را برای زدن یک سرویس خوب و قوی در او ایجاد می کند .

!نیروی خطی یا لحظه ای

این نیرویی است که جسم در حال حرکت ایجاد می کند . در واقع معادل جرم حرکتی هر جسم است . این نیرو بر دو نوع است: خطی که در راستای یک خط راست قرار دارد و زاویه ای یا گردشی که به آن چرخش نیز می گویند . نیروی خطی، عبارت است از انتقال وزن بدن در مسیر ارسال توپ و به جلو ( مثل ((بک هند)) بروگورا ) . نیروی چرخشی از طریق چرخش بدن از روی کمر ایجاد می شود .

!انرژی الاستیک

انرژی که به دلیل کشیده شدن ((ماهیچه)) ها در بدن بوجود می آید، ((انرژی الاستیک)) است . وقتی ماهیچه های کشیده می شوند ، انرژی در خود ذخیره می کنند که باعث می شود درست مثل کش ، کشیده شوند . مثل گام شکسته ادبرگ . بعد از زدن سرویس و در نزدیکی تور، ادبرگ نیرویی در پاهایش ذخیره می کند تا هنگامی که مستقر شد بتواند یک گام انفجاری به سوی توپ بردارد . بازیکن های مدرن نیز برای زدن سرویس و ضربات زمینی قبل از جمع شدن یا جمع کردن بدن ( کش آمدن ) از این روش برای تولید بیشتر نیرو استفاده می کنند .

!
زنجیر هماهنگی

===__مقدمه__ ===
+انرژی که به دلیل کشیده شدن ((ماهیچه)) ها در بدن بوجود می آید، ((انرژی الاستیک)) است . وقتی ماهیچه های کشیده می شوند ، انرژی در خود ذخیره می کنند که باعث می شود درست مثل کش ، کشیده شوند .
*زنجیر هماهنگی
 واژه هایی نظیر زمان بندی و ریتم ( ((ضرب آهنگ)) ) مرتب از سوی مربیان مورد استفاده قرار می گیرد ولی این واژه ها به چه معنایی است و چگونه می توان رعایت و نحوه استفاده از این کیفیت ها را در مکانیک ضربه زدن، به بازیکن آموخت ؟ پاسخ در ایجاد هماهنگی میان اعضای بدن است . زنجیر هماهنگی شامل بخش هایی از بدن است که نظیر زنجیری از بخش هاست که در آن نیرو تولید شده توسط یک حلقه زنجیر یا یک عضو بدن به سایر حلقه ها منتقل می شود . هماهنگی یا زمانبندی مناسب این حلقه ها باعث می شود که این حلقه ها بتوانند نیرو را به نحو موثری منتقل کنند . واژه هایی نظیر زمان بندی و ریتم ( ((ضرب آهنگ)) ) مرتب از سوی مربیان مورد استفاده قرار می گیرد ولی این واژه ها به چه معنایی است و چگونه می توان رعایت و نحوه استفاده از این کیفیت ها را در مکانیک ضربه زدن، به بازیکن آموخت ؟ پاسخ در ایجاد هماهنگی میان اعضای بدن است . زنجیر هماهنگی شامل بخش هایی از بدن است که نظیر زنجیری از بخش هاست که در آن نیرو تولید شده توسط یک حلقه زنجیر یا یک عضو بدن به سایر حلقه ها منتقل می شود . هماهنگی یا زمانبندی مناسب این حلقه ها باعث می شود که این حلقه ها بتوانند نیرو را به نحو موثری منتقل کنند .
-  
-||__::اعضـــای بــدن::__|__::بیــومــکـــانیک::__ 
-پاها|زانوها ( جمع و باز شدن ) 
-باسن|چرخش باسن  
-کمر|چرخش کمر 
-بازو – شانه|گردش بازو به دور شانه  
-مچ |باز شدن مچ|| 
-سرعت عضو قبلی به عضو جدید منتقل می شود و با سرعت جمع شده در عضو جدید، کل سرعت به عضو بعدی منتقل می شود . این فرآیند تا آخرین عضو ادامه پیدا می کند و در بهترین حالت با تمام سرعت هایی که پشت سر هم جمع شده اند، راکت سرعت می گیرد و به طرف توپ حرکت می کند . در شکل زیر مشاهده می کنید که چگونه سرعت بخش های مختلف بدن با هم جمع شده و مثل یک پله عمل کرده و در تولید سرعت نهایی راکت موثر واقع می شوند .  
 زنجیره هماهنگی مبنای اصلی بهترین تکنیک است که وقتی عمل می کند:  زنجیره هماهنگی مبنای اصلی بهترین تکنیک است که وقتی عمل می کند:
 +_نیرو به حداکثر می رسد
 +_کنترل بیشتر می شود
 +_خستگی به تعویق می افتد
 +_و از آسیب جلوگیری می شود
-*نیرو به حداکثر می رسد
*کنترل بیشتر می شود
*خستگی به تعویق می افتد
*و از آسیب جلوگیری می شود

در تحلیل
بکارگیری موثر زنجیره هماهنگی ، مربی باید به این موارد توجه داشته باشد :
*حرکت باید از سطح زمین به طرف بالا آغاز شود
*حرکت باید از ا
عضای بزرگتر بدن به سمت اعضای کوچکتر انجام شود
*حرکت باید زمانبندی شده و در راستای ایجاد تسریع انجام شود

===__مشک
لات زنجیره هماهنگی__===

معمولا"
به 4 دلیل عمده ضربه هایی که زده می شوند یا نیروی کافی تولید نمی کنند یا کنترل ندارند و یا باعث ایجاد آسیب به بازیکن می شوند، که عبارتند از :

*حذف یک حلقه از زنجیر هماهنگی

چنانچه فعالیت و حرکت عضوی از اعضای بدن نادیده گرفته شده و حذف شود، نیروی وارد به ضربه کاهش یافته و احتمال بروز آسیب تشدید می شود. در مثال زیر باسن کار خود را انجام نداده و در انتقال نیرو برای ضربه زدن، تسریع ننموده و حرکتش از حلقه هماهنگی حذف شده است

*مشکل زمانبندی

اگر در زنجیره زمانی یک حرکت با بقیه تنظیم نباشد و دیرتر یا زودتر از وقت حرکت کند، نتیجه از دست دادن نیرو و کنترل و افزایش احتمال آسیب دیدگی خواهد بود .

*استفاده غیر موثر از اعضای بدن

حتی اگر همه اعضا بدن به کار گرفته شوند اما نه به نحوی موثر، حاصل کار، کاهش نیروی ضربه خواهد بود .

*استفاده از عضو غیر لازم

استفاده از اعضایی که حرکت آنها لازم نیست معمولا" منجر به کاهش کنترل می شود . در این مثال می بینید که در والی فورهند، در آخر ضربه از مچ استفاده شده است .

!بکارگیری عملی بیومکانیک />
+*بکارگیری عملی بیومکانیک
 بخش های مختلف هر ضربه با اصول بیو مکانیک ارتباط دارند بگونه ای که به درک بهتر نحوه آماده شدن برای حرکات ((سوئینگ)) به عقب، سوئینگ به جلو، تماس و ((فالو تروو)) کمک می کند . بخش های مختلف هر ضربه با اصول بیو مکانیک ارتباط دارند بگونه ای که به درک بهتر نحوه آماده شدن برای حرکات ((سوئینگ)) به عقب، سوئینگ به جلو، تماس و ((فالو تروو)) کمک می کند .
-__آمادگی و سوئینگ (تاب) به عقب : __


||__::اعضای بدن::__|__::عمل بدن::__|__::نتایج بیو مکانیکی::__|__::نکات عملی::__
سر و شانه ها|سر رو به جلو بی حرکت، چشم هم سطح شانه ها، شانه ها صاف|سهولت پیش بینی مسیر ضربه حریف|بازیکن یاد بگیرد با چانه رو به بالا به توپ بنگرد
کمر و نیم تنه|متعادل|موقعیت خوب بین ضربه ها که مانند سکو برای شکل گیری حرکات بعدی است|بازیکن باید بین ضربه ها موقعیت خوب به خود بگیرد. پس باید تمرین هماهنگی بدنی بکند
باسن|موازی با تور در راستای کمر و بالاتنه|تعادل بهتر کنترل وزن|بازیکن باید باسن را روی یک خط راست متعادل نگه دارد
پاها| از هم جدا، راحت و متعادل بعد از ضربه حریف، گام شکسته یا گام پشت پای دیگر بردارد|تعادل بهتر|بازیکن باید همواره در حال حرکت باشد||
+_آمادگی و سوئینگ (تاب) به عقب
-__آمادگی و سوئینگ (تاب) رو به عقب ( حرکت رو به توپ):__ +_آمادگی و سوئینگ (تاب) رو به عقب ( حرکت رو به توپ)
-||__::اعضای بدن::__|__::عمل بدن::__|__::نتایج بیو مکانیکی::__|__::نکات عملی::__
سر و شانه|سر رو به توپ و شانه ها راکت را به عقب ببرند نه فقط دست|انرژی در شانه ها، مچ و
آرنج ذخیره می شود|بازیکن باید در حال گرداندن شانه به توپ بنگرد، سر بی حرکت بماند
کمر
و بالا تنه|آمادگی راکت، کمک دستها به شانه ها برای عقب رفتن راکت جمع شدن ماهیچه های بزرگ ران، شکم و ینه و تولید انری| لحظه ذخیره انرژی هر چه ست و راکت به بدن نزدیکتر باشند به حال اول برگشتن ساده تر است. جمع شدن و کش آمدن ماهیچه ها / تجمع انرژی الستیک|بازیکن باید تشویق شود تا ماهیچه های بالاتنه را جمع (منقبض) کند
باسن|به دنبال پاها می گ
ردند|پاها به کمر و بالاتنه و انرژی آنها را منتقل می کند|از تمرینات ریز و چابک برای هماهنگی پا و باسن استفاده کنید
پاها |از هم
جدا ، راحت و متعادل، فشار به زمین، حرکت در خط مستقیم به سوی تیپ|بازیکن راحت و در تعادل باشد|از تمرینات قدرتی برای تقویت ماهیچه های پا استفاده کند ||
+_آمادگی و سوینگ (تاب) رو به جلو
-__آمادگی و سوئینگ (تاب) رو به جلو:__

||__::اعضای بدن::__|__::عمل بدن::__|__::نتایج بیو مکانیکی::__|__::نکات عملی::__
سر و شانه| به منظور
حفظ بهتر تعادل سر و شانه ها تقریبا" بدون حرکت می مانند|ثبات سر و انعطاف شانه برای حفظ تعادل اهمیت دارند|بازیکن باید به توپ نگاه کند و چانه اش رو به بالا باشد
کمر و بالاتنه|بدن به جلو حرکت می کند ، مرکز ثقل بدن هم جلو می رود|هرچه بدن سنگین تر، بازیکن با ثبات تر است اما آغاز حرکت یا توقف آن مشکل خواهد بود|بازیکن باید نیم تنه را بگونه ای حرکت دهد که میزان تعادل را کنترل کند
باسن|به جلو می گردد تا تعادل حفظ شود| این حرکت به تولید نیروی چرخشی کمک می کند که ناشی از حرکت درونی است |بازیکن باید نیمه بالای بدنش را بچرخاند تا تعادلش حفظ شود
پاها |از هم جدا قرار دارند و به جلو نمی روند در نتیجه باعث چرخش نیم تنه می شوند| جدایی پاها از هم موجب تعادل بیشتر می شود و نیرو از خطی به چرخشی تبدیل می شود و نیروی واکنشی زمین مانع حرکت بدن به جلو می شود |سطوح مختلف زمین واکنش های متفاوتی را ایجاد می کند، بازیکن باید واکنش زمین های مختلف را بیاموزد ||

__لحظه تماس :__

||__::اعضای بدن::__|__::عمل بدن::__|__::نتایج بیو مکانیکی::__|__::نکات عملی::__
سر و شانه ها | به منظور حفظ بهتر تعادل سر و شانه ها در یک راستا و شانه ها حرکت دست ها را هدایت می کنند|سر و شانه ها برای حفظ تعادل همکاری می کنند|بازیکن باید به توپ بنگرد و چانه اش بالا باشد
کمر و بالا تنه |استفاده صحیح از همه اعضاء ، هرچه ((گریپ)) راکت وسترن باشد، زاویه راکت هنگام تماس بیشتر خواهد شد| زنجیر هماهنگی باید به سرعت سر راکت منجر شود و انرژی چرخشی اعضای بزرگتر مثل کمر که آهسته حرکت می کند، به اعضای کوچکتر مثل مچ که شل می شود کمک می کند که سریعتر حرکت کند، ((گریپ وسترن)) باعث ((تاپ اسپین)) می شود|بازیکن باید بخوبی ضربه بزند، نه فقط محکم، ریتم و نرمش حرکات در نواختن ضربه مهم است
باسن|موازی شانه حرکت می کند|باسن, کمر و شانه عوامل مهم حفظ تعادل هستند |بازیکن باید در لحظه تماس, ثانیه چهار هزارم تعادل داشته باشد
پاها |اگر از هم جدا نشوند ، زنجیر قدرت را از بالا ادامه می دهند|به تولید نیروی چرخشی کمک می کنند|بازیکن باید در زنجیره قدرت درست کار کند تا جدا شدن از زمین تعادلش را بهم نزند||

__فالو تروو (ادامه حرکت راکت) : __
+_لحظه تماس
-||__::اعضای بدن::__|__::عمل بدن::__|__::نتایج بیو مکانیکی::__|__::نکات عملی::__
سر و شانه ها |چشم مسیر توپ را دنبال کند، ماهیچه ها استراحت می کنند، شانه ها، سرعت چرخش کمر|ماهیچه ها با شل شدن انرژی رها می کنند|بدون چرخش شانه ها نیروی قدرتی به سختی تولید می شود
کمر و نیم تنه | راکت سوئینگ می کند، راکت و دست به بدن نزدیک اند، اعضای بدن باید زمان بندی درست داشته باشند|انرژی چرخشی از وزن بدن و راکت حاصل می شود، حاصل هرچه نزدیکتر بودن دست و بدن، سوئینگ بهتر راکت است. است
فاده درست از هماهنگی در زنجیره به سر راکت شتاب می دهد|تولید نیروی چرخشی اساس سرعت سر راکت است اما هماهنگی باید کامل باشد. اگر راکت دورتر از بدن سوئینگ کند، سرعت سر راکت بیشتر می شود که با توجه به بازیکن بهترین حالت ایجاد می شود
باسن |ب
ه حرکت چرخشی رو به جلو پایان می دهد|نیروی چرخشی پایان می یابد| باسن باید معادل شانه قرار گیرد نه عقب تر
پاها |چای عقبی جای پای جلویی را می گیرد یا پای جلویی گامی به جلو بر می دارد میان
کفش و زمین اصطکاک ایجاد می شود| بسته به نوع ضربه از نیروی خطی با گردشی استفاده کند اصطکاک ناشی از نیروی خطی را به چرخشی تبدیل می کند|بازیکن باید همه وزن خود را جلو ببرد حرکات ناقص پا و کفشی که ته آن ساییده شده مانع این فرآیند است ||
+_فالو تروو (ادامه حرکت راکت)
-__تصویر بیو مکانیکی __ +_تصویر بیو مکانیکی
-ویر ساده زیر کمک می کند که بتوانید در نجیر همهنی ه شکلی ا تحلیل کنید . وتی بازیکنی را شاهده می کنید علائم زیر را در مل مناسب ( دایه ) قرار دهید تا منطقه مشکل دار مشخص شود . +*خی از مهمترین کارردهی یوکایک در نی :
-X : از این اصلا" استفاده نشود
I : ا ی این و ل ات
E : از عض ب نو ناب استاده نده
* : از این در موق ناناسب استفاده ده ات
+_از اصول بیو مکانیک ای درک بتر تکنیک های موثر و تشخیص اشکالات و تصحیح آنها استفاده کنید .
_در یس تعاد ر حرکت ضری است . بازیکن ید بیاموزد که ر و بالتنه بای در هنگام زدن ضربه ثابت باشد .
_آغاز همه ضرب ها با خ کردن انوان وارد آوردن فشا به زمین همراه است بابراین بازیکن باید بیاموزد که زانون خود را به نو موی خم کند .
_برای افزایش قدرت ضربات زمینی، طی آاده شده برای زدن ضربه، آرنج ها باید نزدیک بدن باقی بمانند .
_به منظ
ور حداکثر ساختن قرت، بهبود کنترل، به تاخیر اداختن بروز خستگی و جلوگیری از بروز آسیب، بازیکن باید به استفاده مو از زنجیره هماهنی توجه داته باشد و ... ~~
-!کا بیمکانیک ر نی +!::~~blue:برای کسب الت بیشتر ب سایت یر ماجعه نمایی~~::
-*از اصول بیو مکانیک برای درک بهتر تکنیک های موثر و تشخیص اشکالات و تصحیح آنها استفاده کنید .  
-*در تنیس تعادل در حرکت ضروری است . بازیکن باید بیاموزد که سر و بالاتنه باید در هنگام زدن ضربه ثابت باشد .  
-*آغاز همه ضربه ها با خم کردن زانوان و وارد آوردن فشار به زمین همراه است بنابراین بازیکن باید بیاموزد که زانوان خود را به نحو موثری خم کند .  
-*برای افزایش قدرت ضربات زمینی، در طی آماده شده برای زدن ضربه، آرنج ها باید نزدیک بدن باقی بمانند .  
-*پاها باید جدا از هم بر روی زمین قرار داشته باشند و بدن رو به پایین کشیده شود تا هم تعادل برقرار شود و هم از قوانین نیرو بخوبی استفاده شود .  
-*هنگامی که حریف ضربه می زند گام شکسته بردارید .  
-*به هنگام آمادگی برای زدن ضربه، بازیکن باید برای تولید نیروی بیشتر، بدن و ماهیچه ها را جمع و منقبض نماید . اما اینکار نباید زود و به مدت طولانی انجام شود .  
-*به منظور حداکثر ساختن قدرت، بهبود کنترل، به تاخیر انداختن بروز خستگی و جلوگیری از بروز آسیب، بازیکن باید به استفاده موثر از زنجیره هماهنگی توجه داشته باشد .  
-*مشکلات زنجیره هماهنگی عبارتند از : حذف یک عضو، مشکل زمانبندی، استفاده نامناسب از اعضاء بدن و استفاده از عضوی که نقشی در زدن ضربه ندارد .  
-*به اعضایی که در هنگام زدن ضربه حذف می شوند یا با بهره وری پایینی مورد استفاده قرار می گیرند توجه داشته باشید، مثل شانه ها که به هنگام زدن سرویس، زودتر از موقع باز می شوند .~~ 
 +!منبع:
 +{img src=http://217.218.177.31/mavara/img/daneshnameh_up/7/72/logoGIF.gif desc= align=right link=http://mytennis4u.com/}

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 08 بهمن 1384 [19:48 ]   3   مهدی رضی      جاری 
 یکشنبه 29 آبان 1384 [07:16 ]   2   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 31 مرداد 1384 [04:37 ]   1   مهدی رضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..