منو
 کاربر Online
3936 کاربر online
تاریخچه ی: بیوشیمی گیاهی

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-39Lines: 1-40
-
||بیوشیمی گیاهی شاخه‌ای از ((بیوشیمی عمومی)) است. دانشی است تجربی که هدف آن بررسی طبیعت و مکانیسم واکنشهای شیمیای ویژه‌ای است که در گیاهان روی می‌دهند. این شاخه از علوم ، دانشی نو‌ظهور است که در حال تکامل می‌باشد.||
+
||بیوشیمی گیاهی شاخه‌ای از ((بیوشیمی)) است. دانشی است تجربی که هدف آن بررسی طبیعت و مکانیسم واکنشهای شیمیای ویژه‌ای است که در گیاهان روی می‌دهند. این شاخه از علوم ، دانشی نو‌ظهور است که در حال تکامل می‌باشد.||
 !دید کلی !دید کلی
-گیاهان که منبع غذاها ، داروها و تعداد بیشماری از مواد آلی گوناگون هستند، در حقیقت گنجینه‌ای عظیم از ثروت پنهانی بشمار می‌روند که پیوسته تجدید می‌شوند. گیاهان علاوه بر آنکه نقش تلمبه آب بی‌اندازه پرتوانی را میان خاک و جو ایفا می‌کنند. با بقایای فسیلی خود منشا منابع لازم برای تمدن کنونی هستند. ((یخت گیاهی)) آزمایشگاه بنیادی این کارخانه شگرف ترکیبات آلی است. مهم آن است که تعیین شود گیاه با چه فرآیندهایی (((فتوسنتز)) ، ((تعرق در گیاها|تق)) و متابولیسم) دگرگونی‌های متعددی را باعث می‌شود که از چند ماده ساده آغاز می‌شوند و به تعداد بیشماری از پیچیده‌ترین مواد آلی حاصل از متابولیسم گیاهی می‌رسند.

برخی از فرآیندها مانند فتوسنتز یا چرخه‌های تحولات نیتروژن و گوگرد ، خصلتی عام دارند که به مولکولهای ساده متابولیسم اولیه مانند ((کربوهیدرات|قندها)) و ((اسید آمینه|آمینو اسیدها)) و ... که در همه گیاهان مشترک هستند منجر می‌شوند. فرایندهای دیگر ، برعکس ، اختصاصی‌تر هستند و به فرآورده‌های متابولیسم ثانویه حاصل از استفاده مواد متابولیسم اولیه ، می‌انجامد. چنین است قلمرو بیکران و هیجان ‌انگیز بیوشیمی گیاهی که هدف آن پاسخ به این پرسش معقول است که پدیده‌ها چگونه روی می‌دهند، بی‌آنکه بخواهد به پرسش غایت‌گرانه چرا پاسخ دهد. مباحثی که در بیوشیمی گیاهی بحث می‌شوند، در زیر شرح داده می‌شوند.
+گیاهان که منبع غذاها ، داروها و تعداد بیشماری از مواد آلی گوناگون هستند، در حقیقت گنجینه‌ای عظیم از ثروت پنهانی بشمار می‌روند که پیوسته تجدید می‌شوند. گیاهان علاوه بر آنکه نقش تلمبه آب بی‌اندازه پرتوانی را میان خاک و جو ایفا می‌کنند. با بقایای فسیلی خود منشا منابع لازم برای تمدن کنونی هستند. ((ول گیاهی)) آزمایشگاه بنیادی این کارخانه شگرف ترکیبات آلی است. مهم آن است که تعیین شود گیاه با چه فرآیندهایی (((فتوسنتز)) ، ((تعرق)) و اکنشهای تولیسمی|متابولیسم))) دگرگونی‌های متعددی را باعث می‌شود که از چند ماده ساده آغاز می‌شوند و به تعداد بیشماری از پیچیده‌ترین مواد آلی حاصل از متابولیسم گیاهی می‌رسند.

برخی از فرآیندها مانند فتوسنتز یا چرخه‌های تحولات ((نیتروژن)) و ((گوگرد)) ، خصلتی عام دارند که به مولکولهای ساده متابولیسم اولیه مانند ((کربوهیدرات|قندها)) و ((اسید آمینه|آمینو اسیدها)) و ... که در همه گیاهان مشترک هستند منجر می‌شوند. فرایندهای دیگر ، برعکس ، اختصاصی‌تر هستند و به فرآورده‌های متابولیسم ثانویه حاصل از استفاده مواد متابولیسم اولیه ، می‌انجامد. چنین است قلمرو بیکران و هیجان ‌انگیز بیوشیمی گیاهی که هدف آن پاسخ به این پرسش معقول است که پدیده‌ها چگونه روی می‌دهند، بی‌آنکه بخواهد به پرسش غایت‌گرانه __چرا__ پاسخ دهد. مباحثی که در بیوشیمی گیاهی بحث می‌شوند، در زیر شرح داده می‌شوند.
 !نقش آب در گیاهان  !نقش آب در گیاهان
-((آب)) لازمه زندگی است. زندگی در دریاها تولد ‌یافته و ((متابولیسم|واکنشهای متابولیسمی)) ، مانند ساختارهایی که پایه و اساس این واکنشها هستند فقط در محیط آبکی انجام ‌پذیر هستند. آب در گیاهان علفی و اندامهای جوان در نگهداری ~~green:حالت تورژسانس~~ دخالت دارد. آب به عنوان متابولیت در تهیه هیدروژن لازم برای ساختن زنجیره‌های هیدروکربنی دخالت دارد. آب در پدیده فتوسنتز نقش کلیدی دارد. آب از طریق ((مورفولوژی ریشه|تارهای کشنده ریشه)) جذب شده و از طریق ((ن چی|آوندهای چوبی)) به تمام قسمت‌های گیاه منتقل شده و اعمال خود را انجام می‌دهد. +((آب)) لازمه زندگی است. زندگی در دریاها تولد ‌یافته و ((متابولیسم|واکنشهای متابولیسمی)) ، مانند ساختارهایی که پایه و اساس این واکنشها هستند فقط در محیط آبکی انجام ‌پذیر هستند. آب در گیاهان علفی و اندامهای جوان در نگهداری ((فشار تورژسانس|حالت تورژسانس)) دخالت دارد. آب به عنوان متابولیت در تهیه هیدروژن لازم برای ساختن زنجیره‌های هیدروکربنی دخالت دارد. آب در پدیده فتوسنتز نقش کلیدی دارد. آب از طریق ((مورفولوژی ریشه|تارهای کشنده ریشه)) جذب شده و از طریق ((ا دی|آوندهای چوبی)) به تمام قسمت‌های گیاه منتقل شده و اعمال خود را انجام می‌دهد.
 !فتوسنتز !فتوسنتز
-فتوسنتز که در ((کلروپلاست|کلروپلاست‌ها)) صورت می‌گیرد عبارت است از تشکیل قندها از H2O و CO2 به کمک انرژی نوری جذب شده بوسیله ((کلروفیل)) و رنگیزه‌های فرعی. مباحثی که در مورد فتوسنتز در بیوشیمی گیاهی بحث می‌شود به صورت زیر است. شرایط فتوسنتز ، مراحل مختلف اخذ انرژِی نوری و تبدیل آن به انرژی شیمیایی ، احیای CO2 به قند سه کربنی و در نهایت تشکیل قندهای مختلف از قند اولیه است. ((بازده فتوسنتز)) چه از ساخت قندها و چه از نظر میزان انرژِی تولیدی در گیاهان مختلف ، متفاوت است. +فتوسنتز که در ((کلروپلاست|کلروپلاست‌ها)) صورت می‌گیرد عبارت است از تشکیل قندها از H2O و CO2 به کمک انرژی نوری جذب شده بوسیله ((کلروفیل)) و رنگیزه‌های فرعی. مباحثی که در مورد فتوسنتز در بیوشیمی گیاهی بحث می‌شود به صورت زیر است. شرایط فتوسنتز ، مراحل مختلف اخذ انرژی نوری و تبدیل آن به انرژی شیمیایی ، احیای CO2 به قند سه کربنی و در نهایت تشکیل قندهای مختلف از قند اولیه است. بازده فتوسنتز چه از ساخت قندها و چه از نظر میزان انرژی تولیدی در گیاهان مختلف ، متفاوت است.
 !تنفس در گیاهان !تنفس در گیاهان
-پدیده‌های تنفس با مصرف اکسیژن و دفع ((دی‌اکسید کربن)) همراه هستند، این پدیده‌ها شامل تجزیه متابولیت‌های کربن‌دار است که سرانجام پس از اکسایش به H2O و CO2 تبدیل می‌شوند. این اکسایش همراه با آزاد کردن انرژی است که به صورت __ATP__ ذخیره می‌شود. __در گیاهان دو نوع تنفس دیده می‌شود__: تنفس در همه موجودات زنده مشترک است و در __تاریکی و روشنایی__ انجام می‌شود و ((تنفس نوری)) که فقط در روشنایی انجام می‌شود. +پدیده‌های تنفس با مصرف ((اکسیژن)) و دفع ((دی‌اکسید کربن)) همراه هستند، این پدیده‌ها شامل تجزیه متابولیت‌های کربن‌دار است که سرانجام پس از اکسایش به H2O و CO2 تبدیل می‌شوند. این اکسایش همراه با آزاد کردن انرژی است که به صورت __ATP__ ذخیره می‌شود. __در گیاهان دو نوع تنفس دیده می‌شود__: تنفس در همه موجودات زنده مشترک است و در __تاریکی و روشنایی__ انجام می‌شود و ((تنفس نوری در گیاهان|تنفس نوری)) که فقط در روشنایی انجام می‌شود.

::{picture=b.phyt.1.jpg}::
 !تغذیه نیتروژنی گیاهان !تغذیه نیتروژنی گیاهان
-در گیاهان ، ترکیبات نیتروژن‌دار که از مواد اساسی سازنده موجودات زنده هستند، از مولکولهای کانی ساده ساخته می‌شوند. مشتقات نیتروژندار از دو نظر حائز اهمیت هستند، از نظر کمی که ترکیبات نیتروژندار 30-6 درصد وزن خشک گیاهان را تشکیل می‌دهند و از نظر کیفی که نیتروژن در ساخت بسیاری از ترکیبات اساسی متابولیسم مانند ((آنزیم|آنزیمها)) ، ((اسید نوکلئیک|اسیدهای نوکلئیک)) و ... شرکت دارد. مباحثی که در این مورد در بیوشیمی گیاهی وجود دارد شامل ((منابع نیتروژن)) ، استفاده گیاهان از نیتروژن هوا ، شکلهای مختلف ازت و ... است. +در گیاهان ، ترکیبات نیتروژن‌دار که از مواد اساسی سازنده موجودات زنده هستند، از مولکولهای کانی ساده ساخته می‌شوند. مشتقات نیتروژندار از دو نظر حائز اهمیت هستند، از نظر کمی که ترکیبات نیتروژندار 30 - 6 درصد وزن خشک گیاهان را تشکیل می‌دهند و از نظر کیفی که نیتروژن در ساخت بسیاری از ترکیبات اساسی متابولیسم مانند ((آنزیم|آنزیمها)) ، ((اسید نوکلئیک|اسیدهای نوکلئیک)) و ... شرکت دارد. مباحثی که در این مورد در بیوشیمی گیاهی وجود دارد شامل منابع نیتروژن ، استفاده گیاهان از نیتروژن هوا ، شکلهای مختلف ازت و ... است.
 !تغذیه گوگردی گیاهان !تغذیه گوگردی گیاهان
-ترکیبات گوگردی بسیار فراوان هستند و در همه موجودات زنده یافت می‌شوند، ولی تنها گیاهان و میکروارگانیزم‌ها می‌توانند از یونهای سولفات خاک استفاده کرده و آنها را احیا کنند. مباحثی که در بیوشیمی گیاهی درباره این تغذیه مطرح می‌شود شامل __((منابع گوگرد)) ، استفاده از سولفات‌ها ، احیای سولفات فعال ، ورود سولفورها در ترکیبات آلی و ... می‌باشد.__ +ترکیبات گوگردی بسیار فراوان هستند و در همه موجودات زنده یافت می‌شوند، ولی تنها گیاهان و میکروارگانیزم‌ها می‌توانند از یونهای سولفات خاک استفاده کرده و آنها را احیا کنند. مباحثی که در بیوشیمی گیاهی درباره این تغذیه مطرح می‌شود شامل __منابع گوگرد ، استفاده از سولفات‌ها ، احیای سولفات فعال ، ورود سولفورها در ترکیبات آلی و ... می‌باشد.__
 !بیومولکولها !بیومولکولها
-تمام ((بیومولکولها)) از جمله ((کربوهیدراتها)) ، ((پروتئینها)) ، ((لیپیدها)) و اسیدهای نوکلئیک در بیوشیمی گیاهی بحث می‌شوند. که شامل شکل و ساختمان این ترکیبات و مشتقات مختلف آنها ، وظایف و نقش آنها در گیاه و متابولیسم این مواد می‌باشد. +تمام ((بیومولکولها)) از جمله ((کربوهیدرات|کربوهیدراتها)) ، ((پروتئین|پروتئینها)) ، ((لیپید|لیپیدها)) و ((اسید نوکلئیک|اسیدهای نوکلئیک)) در بیوشیمی گیاهی بحث می‌شوند. که شامل شکل و ساختمان این ترکیبات و مشتقات مختلف آنها ، وظایف و نقش آنها در گیاه و متابولیسم این مواد می‌باشد.
 !ترکیبات معطر !ترکیبات معطر
-((بیوسنتز)) حلقه معطر یکی از فرایندهای اساسی در بیوشیمی گیاهی است. از مهمترین ترکیبات معطر می‌توان ((لیگنین)) (ماده سازنده چوب) و همچنین بسیاری از اسانسها ، فلاونها ، آنتوسیانها و اسیدهای آمینه واجد حلقه‌های معطر (فنیل آلانین و ترپیتوفان) و ... اشاره کرد. مواردی مانند تشکیل حلقه معطر ، انواع حلقه معطر ، نقش و متابولیسم آنها در بیوشیمی گیاهی بحث می‌شوند. +بیوسنتز حلقه معطر یکی از فرایندهای اساسی در بیوشیمی گیاهی است. از مهمترین ترکیبات معطر می‌توان ((لیگنین)) (ماده سازنده چوب) و همچنین بسیاری از اسانسها ، فلاونها ، آنتوسیانها و اسیدهای آمینه واجد حلقه‌های معطر (((فنیل آلانین)) و ((ترپیتوفان))) و ... اشاره کرد. مواردی مانند تشکیل حلقه معطر ، انواع حلقه معطر ، نقش و متابولیسم آنها در بیوشیمی گیاهی بحث می‌شوند.
 !ترپنها و آلکالوئیدها !ترپنها و آلکالوئیدها
-تنوع قابل توجه انواع که در گیاهان دیده می‌شود، نمونه تازه‌ای از امکانات شیمیایی کارخانه گیاهی است. ((ترپنها|ترپنوئیدها)) با ((آلکالوئید|آلکالوئیدها)) و ((فلانوئید|افلانوئیدها)) جزو مواد ثانویه متابولیسم قرار داده می‌شوند. بعضی از ترپنوئیدها در پدیده فتوسنتز شرکت می‌کنند و چند ((طبقه بندی هورمونهای گیاهی|هورمون گیاهی)) ، ساختار ترپنی دارند. در حال حاضر بیش از 2000 آلکالوئید شناخته شده‌اند و به علت خواصشان مورد توجه داروسازان قرار گرفته‌اند. مواردی مانند ساختمان این ترکیبات ، چگونگی سنتز و متابولیسم این مواد در بیوشیمی گیاهی بحث می‌شوند. +تنوع قابل توجه انواع که در گیاهان دیده می‌شود، نمونه تازه‌ای از امکانات شیمیایی کارخانه گیاهی است. ((ترپنها|ترپنوئیدها)) با ((آلکالوئیدها)) و ((افلانوئیدها)) جزو مواد ثانویه متابولیسم قرار داده می‌شوند. بعضی از ترپنوئیدها در پدیده فتوسنتز شرکت می‌کنند و چند ((طبقه بندی هورمونهای گیاهی|هورمون گیاهی)) ، ساختار ترپنی دارند. در حال حاضر بیش از 2000 آلکالوئید شناخته شده‌اند و به علت خواصشان مورد توجه داروسازان قرار گرفته‌اند. مواردی مانند ساختمان این ترکیبات ، چگونگی سنتز و متابولیسم این مواد در بیوشیمی گیاهی بحث می‌شوند.
 !بیوشیمی رشد و نمو گیاهی  !بیوشیمی رشد و نمو گیاهی
-مجموعه پدیده‌هایی که با افزایش طول گیاه همراه است __نمو__ نامیده می‌شود. نمو اندامهای گیاهی مانند نمو گیاه کامل با افزایش نمایی مشخص می‌گردد و بعد هر چه گیاه به حد بلوغ نزدیک می‌شود به همان نسبت نمو اندامهای کاهش می یابد. مواردی مانند سنتیتک رشد ، ((انواع گرایش ‌در گیاهان|تروپسیم‌ها)) ، انواع هورمونهای گیاهی و ساختار و نقش فیزیولوژیک آنها در گیاهان ، ((تشکیل گل)) و مکانیسمهای موثر بر آن و ... در بیوشیمی گیاهی بحث می‌شوند. +مجموعه پدیده‌هایی که با افزایش طول گیاه همراه است __نمو__ نامیده می‌شود. نمو اندامهای گیاهی مانند نمو گیاه کامل با افزایش نمایی مشخص می‌گردد و بعد هر چه گیاه به حد بلوغ نزدیک می‌شود به همان نسبت نمو اندامهای کاهش می یابد. مواردی مانند سنتیتک رشد ، ((انواع گرایش ‌در گیاهان|تروپسیم‌ها)) ، انواع هورمونهای گیاهی و ساختار و نقش فیزیولوژیک آنها در گیاهان ، ((فرایند گلدهی|تشکیل گل)) و مکانیسمهای موثر بر آن و ... در بیوشیمی گیاهی بحث می‌شوند.
 !ارتباط بیوشیمی گیاهی با سایر علوم !ارتباط بیوشیمی گیاهی با سایر علوم
 بیوشیمی گیاهی با بسیاری از علوم از جمله ((فیزیولوژی گیاهی)) ، ((زیست شناسی سلولی|زیست شناسی سلولی و مولکولی)) ، ((ژنتیک)) و ((بیوشیمی)) ارتباط دارد.  بیوشیمی گیاهی با بسیاری از علوم از جمله ((فیزیولوژی گیاهی)) ، ((زیست شناسی سلولی|زیست شناسی سلولی و مولکولی)) ، ((ژنتیک)) و ((بیوشیمی)) ارتباط دارد.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((آلکالوئیدها)) *((آلکالوئیدها))
-*((بیوسنتز)) 
 *((بیوشیمی)) *((بیوشیمی))
 *((بیوشیمی ساختمانی)) *((بیوشیمی ساختمانی))
-*((بیوشیمی عمومی)) +*((بیوشیمی))
 *((بیومولکولها)) *((بیومولکولها))
 *((تغذیه نیتروژنی))  *((تغذیه نیتروژنی))
 *((ترپنها)) *((ترپنها))
 *((ترکیبات معطر))  *((ترکیبات معطر))
 *((تنفس در گیاهان)) *((تنفس در گیاهان))
 *((طبقه بندی هورمونهای گیاهی)) *((طبقه بندی هورمونهای گیاهی))
 +*((فتوسنتز))
 *((فیزیولوژی گیاهی)) *((فیزیولوژی گیاهی))
-*((متابولیسم))
*((واکنشهای توستی))
+*((واکنشهای تابولیسی|متبولیسم))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 13 شهریور 1384 [07:15 ]   2   سمیه فارابی اصل      جاری 
 پنج شنبه 27 مرداد 1384 [16:56 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..