منو
 کاربر Online
597 کاربر online
تاریخچه ی: بینائی

تفاوت با نگارش: 6

Lines: 1-99Lines: 1-36
 V{maketoc} V{maketoc}
-!__بینای__ +!مقدمه
گیرندگان حسی ما دروازه‌هایی هستند که از راه آنها عالم خارج را می‌شناسیم و مهمترین این دروازه‌ها
بینایی ست. نابینایان در جهانی زندگی می‌کنند که آن را فقط از راه ((صوت)) و تماس پوست و سرما و گرما و بو و مزه می‌شناسند. کور مادرزاد حتی در خواب صورت ذهنی بینایی ندارد. دیدن را می‌توان از چند جهت مورد تحقیق قرار داد. مثلاً نقاش می‌خواهد بداند چگونه جهان دیدنی را رسم کند تا رنگها و ارتباط اشیاء بهتر به نظر آید، فیزیکدان علاقمند است محرک ((نور)) را تجزیه کند، فیزیولوژیست‌ها و متخصصان اعصاب می‌خواهند بدانند تاثیر فیزیولوژیست نور چیست و چگونه از چشم به مغز می‌رسد، روانشناسان علاقه دارند بدانند خود دیدن چیست و واکنش ارگانیزم نسبت به نور کدام است. اما وقتی روانشناس می‌پرسد چرا می‌بینیم و چرا به این ترتیب واکنش می‌کنیم برای پاسخ خود ناچار است به آنچه ((فیزیک)) و ((شیمی)) و ((فیزیولوژی)) و ((عصب شناسی)) یافته است، رجوع کند.
-گیرندان ((حس))ی ا دره ایی ست که از را آها عالم ارج را می ناسیم و مهمین ای رواز ییی است. ابییان در جهانی زندگی می کنند که آن را ط ا اه ((صوت)) و تما ((وست ))و ((رم)) و ((گرم)) و ((بو)) و(( مزه)) می شناسند. کور مادر اد حتی در خواب صورت ذهنی یای نارد.
د
یدن ا می ا از چند روی مو تحیق قرار دا. مً ((نقاش ))می اه ند چگونه جان دیدن ا رس کند تا ((رگ))ها و ارتباط ((اشیاء)) بهتر ه ن ی فییک ان لاقمند است ((محرک نور ))را تجیه کن ((فیزیو لوژیست)) ها و متخصصان اعاب می واهند داند تاثیر ییلوژیست نور چیت. چگونه از ((چشم)) به ((مز)) می رسد روانشسان لاقه رند بدانند خد دیدن چیت و وکش ((ارگانیزم)) نسبت نو کدام است. اا وقی روان می پرسد چا می بینیم و چرا به ین رتیب اکن می کیم برای پاسخ خد چر است به آچه ((فییک)) و ((شیمی ))و یزیولوژی و ((ب شنسی)) یفه است و کند. دین را ب حثی درباه اصطاات شروع می کنیم زیرا نقن و یگن گاه از این صطلاحات معانی ی اراده می کند و لمست معانی عباراتی ا که بکار ی ریم هم از آغاز روشن کی.
+!تحری حس بیائی
در یزک از ((ااج الکرومناطیسیمو اکروگیک)) شکی ده است. ی این اا ه ما رور می‌کنند در نها تغییراتی پید یین ما در ر ا من شیای که یند وقتی بر ی شففی تاد ج یا منعک میود. ملا ل سی همه مواج ن ا ب ی‌کن و این است ک یا ه ن میرسد. نچه نر ا کماً سید ی‌ی هه مواج ور منکس که است. و دیر بی ا اوا را و ی ا من میکنند و نتیه بر ما رنگی ی‌آید.
 +چشم ما نسبت به آن دسته امواج حساسیت دارد که 400 تا 700 میلی کرون 4 طول دارند امواجی که که طول آنها به 400 نرسد یا از 700 میلی کرون تجاوز کند دیده نمی شوند این است که زیر سرخ یعنی امواجی که طول آنها بیش از 700 میلی کرون است و ((اشعه فرابنفش|ماورای بنفش)) (طول موج کمتر از 400 میلی کرون) را دیگر نمی‌توان نور نامید. وقتی نور آفتاب از منشوری بگذرد شکسته می‌شود امواج کوتاه تر بیشتر شکسته می‌شود و امواج درازتر کمتر. این است که رنگ سفید به رنگهای قوس و قزح تجزیه می‌شود چنانچه در شکل دوم دیده می‌شود امواج درازتر که کمتر شکسته می‌شوند سرخ بنظر می‌آیند امواجی که کمی از آن کوتاه‌تر کمی بیشتر شکسته می‌شوند و نارنجی بنظر می‌رسند. پس از آن زرد و سبز و آبی و بنفش می‌آیند. رابطه بین طول موج و رنگ در تصاویر رنگی 1 و 2 دیده می‌شود.
-!__اطلاا__ /> />یهایی که می بینی در ((رن ))و ((ادازه)) و ((رکت)) و یا ((سکون)) و صفات یر با هم خلا ارند اکنن رنگ مورد ب ا است و اطا ن که در اینجا بک می بیم ال سید و یاه ه می ود. +شکل دوم نیز راطه بین طول موج انژی نورانی و پیده دیدن را شان مهد در منحنی عبور نور از شیشه سرخ رنگ و منحنی جذب نور در مورد ((کلروفیل)) که موجب می‌شود برگها سبز دیده شوند دقت کنید. شیش سرخ بدان سبب سرخ است که وقتی آنرا بین شم و نور آفتاب رار دهیم فقط امواج درازتر را از خود عبور می دهد.و امواج یگر توسط آن جذب می شود برگ سبز نیز اغلب امواج را جز امواجی که در وسط واقع شده‌اندبز) جذب می‌کند این امواج منعکس می‌شوند و به چشم می‌خورند و در نتیجه برگ بنظر ما سبز می‌آید. پس رنگ صفت ذاتی شیاء نیست بله مربوط به طول موجی است که از آن شی منعکس می کنن و به چشم می خود اغلب چیزها ه یک مو بلکه مخلوطی از امواج را عبور می‌کنند که کلروفیل تا حدی همه امواج را از 400 تا 700 میلی کرون نعکس می‌کنند رنگی که دیده می‌شود به ب این است که گیرندگان رنگ در چشم چگونه به این ملوط یچیده پاخ می‌هن. هر چند گیرندگان بینائی ما نسبت به طول موجهای بین 400 700 میلی کرون حساس هستند نسب به همه این موجها یکا حساس یستند چنانکه در شکل دوم یده می‌شود خداکثر درجه دیده شندگی صفت امواجی ست که در وسط قرار دارند.
- نی نگها را دو د می کنی: />((کرومایک ))و آکروماتیک. ((اکروی)) نست که اطح ام بی رنگ ونی فید و یا و خاکسی چنکه یلای سفید و یاه ینم ا کوماتیک را تکنی کل واند. />بل ب ا تیک ی لمست ببینیم نر ه یزیک ((فییژی)) ((وننای)) یدن ه ا رد. +ی یب نحنی ساسیت برای ید در نور روز د الی 550 میلی کرون ب حداکثر خود می‌رسد و هر چند ا آنجا به سوی دو کرانه 400 و 700 میلی کروی ود کم می‌شود. هنام وز نسبت به یک نیه ا طی نو حاسیت ما بیشتر ست و ر شب نسبت ب حی یگر. در نور وز (یا در شب قتی نور خیلی زیاد باشد). حداکثر حسیت چش ر ناحیه 550 یلی کر است در شب وقی که چم ه ایکی ادت کرده است حساسیت آن نبت به طول مو وای 510 یلی کون ی بیر ات ین تیب اسیت بیتر م به سی طب بنف طی تای می‌و بناراین و کم ب درخشانی ی بفش سبت به رخ ناری یتر می‌شود.
 +برای آزمایش این امر که پدیده پورکینجه را می‌توان با مطالعه دو منحنی درخشانی شکل 1 درک کرد این تغییر در نتیجه آن است که ما دو دسته گیرنده حس بینائی داریم: یک دسته برای نورهای شدید و دسته دیگر برای نورهای خفیف. سیری یا اشباع رنگ با پیچیدگی طول موج آن همبستگی دارد نور یک رنگ بیش از همه سیر شده است اگر نور سفید را با آن مخلوط کنید سیری خود را از دست می‌دهد و کم رنگ بنظر می‌آید اگر دو رنگ مختلف را باهم بیامیزید سیری خود را از دست می‌دهند مثلاً آبی و سبز وقتی مخلوط شوند کمتر آبی و کمتر سبز می‌شوند و آبی متمایل به سبز یا سبز متمایل به آبی نتیجه می‌شود.
-د دی اکتری نگ در شک او ای فا ا نان می د آه ش م ح خاکتری ی یرد ور منک شده .
ییک دان اگر مقدار ین نور را ندازه گی واه گفت ک در ه د دایه قدار نو نک شده یکسان است. اگر نا عام مور ین امل فییکی بشد پ بای هر دایه از لاظ روشنی یکسان ه نر ید اما چنین یت یرا ایر ای ک در ی یا ت است ز دایره ای ک د مینه اکستری قار گفه ون ر ب می رسد.
+درخشای چننکه فیم ا طل مو اتباط دارد موجهای وط طیف نور درخشدگی بیشتری از موجای د رف دار امنه مواج نور میا شدت آنها را شا می‌هند و خشانی رتباط دارند ین نباید ر کد که شای ا دامنه موج ارتباط مستقیم دارد یرا ازگی چ ی تعیی درخشانی چیزه دخی ات ق هنام رو د سالن تاریک ینا می‌شیم. ر از ی ک را نمینیم و بدی که چ ما ا اریکی ساگر د اشخاص را تشخیص هیم و وقی از ان تاریک سیما در نو رز بیر یائی ا یره می‌شد ا ینکه تدریج ا نور ید گاری ی می‌کند.
-اما ار توس دو له یا از و رون ک ف دایه ها را نشان می دد ه نها ناه کنیم (دون اینک ااف آنها دید و) خواهی دید همانطور که ییک نان می ددروشنی هر دایره با م راب است. +!طول موج و دامنه موج
روشنی حتی
از درخشانی متر قابل پیش بینی است. دیدیم که دو دایره خاکسری در دو ت مختلف با آنکه میزان ((بازاب نور|انعکاس نو)) در آنها یکی است از حاظ روشنی مختلف بر می‌رسد. ثبات روشنی گوه دیگری است بر اینکه روشنی سطحی را صرفاً با در نظر گرفتن شدت نوری که از آن منعکس می‌شود نمی‌توان در ر رفت. ممل سیاه تی هنگامی که نور زیاد بر آن تابیه شود سیاه بنظر می‌رسد و کاغذ سفید بنظر می‌آید. درجات مختلف یده شوندگی را می‌توان با ردبانی نمای اد سفید یک طرف آن و سیاه طرف دیگر باشد. خاکستری خنثی در چنین نردبای ر پله وط خواهد بد. درخشانی نها را خنثی می‌خوانیم وقتی درخشانی آنها ساوی ا درخشانی خاکستری در پله وسط این ندبان باشند به همین سان وقتی د رنگ درخشانی مساوی با درخشانی خاکستری میی در یکی از پله‌های نردبان داشته باشند. گئیم رخشانی آنها بهم مساوی است.
-جه ییی تحریک یی ه سی د نریست که ن م می ود. />نه ییولوژیک آن تای اس ک ین نور ک ده در چشم و ما ی کند تثیر و سته به ن شمی ا که را ی یرد نی ته به اینت ک چم ب اریکی ی ((ونی)) گار ا چنانک دا تیل ای ید. />نب ونشاسی آن (آنچه یه می شود) مبتنی بر ن ییکی و فیزییک ا اا نه آن نیس ناک د مای د دایره د کل ا یده می شد. +! تصی 2
وقت
ی شم ناگهان با نور شدید تحریک خص لحظهی پس ابد ن حرک پس تصویر محرک می‌یند مثً ا محرک چراغ الکتریک وده ت تصی میله نورانی درون آن تا لظهی پس ز خاوش دن نور ری دی یده می‌شو نیز ار شخصی ناگهان چشمش را بب ممکن است تصیر آن را حس کند پس تویر ثبت معلول ن ست که تحریک اعصاب دیدن از اپدید شدن محرک لحظه‌ای بجا می‌من و شبیه خود محرک است ین پس تصویر مثبت حداکثر قط چن نیه به جا می‌مان. وقتی س صی مثب مرکی ناپدی و پ تصوی منفی ی ن می‌گیرد پ صیر منفی ا لاظ رنگ و درخشانی مکل مک اصی ست. ل اگر یه وشن چراغی زرد رخشان باشد س صوی منی آن آبی ی میشود. می‌توانید با بکار ردن صیر سم پ تضویر منفی را در خود بیازمایید شل جز یک دایه ا بپوشاید و سی ثانیه ه وسط آن خیره وید آنگاه به ناحیه سفی یا خاستری نگا کید ی اصلاً چشمای د را ببدید دایره‌ای خواهید ید که نگ مکمل آن را دارد بین رتیب دایره‌های دیگر را آزمایش کید.
-نو منکس که از روزنی دیده ود لحاظ فنی ((نو روزنی ))خواه می ش ملاً اگر توسط لوله ای ه سمان ا کتاب سرخ یا یز دیری گه کنیم، به صورتی که فق گ آبی یا خ یا رگ دیگری ا ببین گویم نگ مرد (رنگ رنی) را می یی یشتر نچه در اره رنگ خواهیم فت مظور گی است که بین رتیب دیده شود.
ا
ما نگهای که در زدگی روزانه ر ی می بینیم ((رنگ سطحی)) خونه می شد. نانکه ره شد وقتی رنگ بدین ورت دیه ود نه وامل فییکی و فییولوژیک نمی ون نرا وی کرد که وامل یگر نی آ دخات می کنند. /> الهای اخیر رونشناسان و ((فیزیک دن)) ه کلمه ا رای این و مووع الح کره ن وقتی درخشانی می وین منظور خای نگ حی اس پ اگ ه ک و ز ریم واهیم گفت در خشانی ر دو دایه د آن شکل یکی ام از لا نی ختل دار.
+!اد ود و />وی ات کا اکستری ه از ی قه بریده با ری مینهیی رنگی مت گاشته وند ثار رنگ مم ینه ب آنه دیده می‌شود مثلاً اکتری در زینه رخ رنگ و زمینه ی رد رنگ بنر مد. ر ضاد و خو ر و کردن حه ار اد میکنند ملً ا بکار برن نور زرد د ه ار اشیا اکی ر ی رنگ و ای ی را سی ر ا نچه هتد لو می‌هند بری هتر شناختن دیه دین لمت از ((ان چشم)) و فییولوژی نی آا ویم.
-
~~green:دو اصطلاح دیگر در توصیف رنگها
بک می رود:~~

یکی از این
ها ((لون)) است و منظور آن همان رنگ در زبان عادیست رنگ سرخ و آبی و سبز و زرد که از نور ((آفتاب)) به دست می ید لون خوانده می شود اصطلاح دیگری که از خواص رنگ است سیری (یا اشباع) است. منظور از درجه سیری یا ((اشباع رنگی)) این است که از لون بخوصوص چه مقدار در آن است مثلاً زرد کمرنگی که سختی از سفید و خاکستری تشخیص داد می شود زرد غیر سیر (اشباع نشده) ست و رن صورتی همان سرخ غیر سیر (اشباع نشده) است. اگر در ((گیلاس ))آبی می رگ رخ بریزید اول رنگ صورتی به خود می گیرد و همین که ر مقدار رنگ بیفزائید به صورت سرخ در می آید.


!__تحری
ک حس بیائی__ />
در نظر فیزی
و از امو ((الکترومانیتیک ))تشکیل شده است وقتی این امواج به ((ماده)) برخورد می کنند در آنها تغییراتی پدید می آیند مثلاً در عبور از منشور شیشه ای شکسته می شوند و وقت بر سطح غیر شفافی بتابد جذب یا منعکس می شود مثلاً مخمل سیاه همه امواج نور را جذب می کند و به این علت است که که سیاه به نظر می رسد آنچه بنظر ما کاملاً سفید می آید همه امواج ور را منعک کرده است سطوح دیگر بعضی از اواج را جذب و بعضی را منعکس می کنند و در نتیجه بنظر ما رنگی می آیند. />
ش ما نسبت به آن دسته ((اموج ))حساسیت دارد که 400 ا 700 میلی کرن 4 و ارند امواجی که که طول آنها به 400 نرسد یا از 700 میلی کرون تجاوز کند دیده نمی شوند این است ک ی سرخ یعنی امواجی که طول آنها بیش از 700 میلی کرون است و ورای بنفش (طول موج کمت از 400 میلی کرون) را دیگر نمی توان نو نامید.
وقتی نور
آفتاب از منشوری بگذرد شکسته می شود امواج کوتاه تر بیشتر شکته می شود و امواج درازتر کمتر.این است که رنگ سفید به رنگهای ((وس و قزح)) تجزیه می شود چنانچه در شکل دوم دیده می شود امواج درازتر که کمتر شکسته می شون سرخ بنظر می آیند امواجی که کمی از آن کوتاه تر کمی بیشتر شکسته می شوند و نارنجی بنظر می رسند. پس از آن زرد و سبز و آبی و بنفش می آیند. رابطه بین ول موج و رنگ در تصاویر رنگی 1 و 2 دیده می شود.

ش
کل دوم نیز راطه بین طول موج ((انرژی)) نونی و پدیده دیدن را نشان می دهد در منحنی عبور نور از شیشه سرخ رنگ و منحنی جذب نور در مورد کلروفیل که موجب می شود برگها سبز دید شوند دقت کنید. شیشه سرخ بدان سبب سرخ است که وقتی آنرا بین چشم و نور آفتاب قرار دهیم فقط ((امواج)) درازتر را از خود عبور می دهد.و امواج دیگر توسط آن جذب می شود برگ سبز نیز اغلب امواج را جز امواجی که در وسط واقع شده اند (سبز) جذب می کند این امواج منعکس می شوند و به چشم می خورند و در نتیجه ((برگ)) بنظر ما سبز می آید. پس رنگ صفت ذاتی اشیاء نیست بلکه مربوط به طول موجی است که از آن شی منعکس می کنند و به چشم می خورد اغلب چیزها نه یک موج بلکه مخلوطی از امواج را عبور می کنند که ((کلروفیل)) تا حدی همه امواج را از 400 تا 700 میلی کرون منعکس می کنند رنگی که دیده می شود بسته به این است که گیرندگان رنگ در چشم چگونه به این مخلوط پیچیده پاسخ می دهند. هر چند گیرندگان بینائی ما نسبت ب طول موجهای بین 400 تا 700 میلی کرون حساس هستند نسبت به همه این موجها یکسان حساس نیستند چنانکه در شکل دوم دیه می شود خداکثر ((درجه)) دیده شوندگی صفت امواجی است که در وسط قرار دارند.

بدین ریب منحنی حساسیت برای دید در نور روز در حوالی 550 میلی کون به حداکثر خود ی رسد و هر ند از آنجا به سوی و کرانه 400 و 700 میلی کرنی برد کم می و.
هنگام روز نسبت به یک ناحیه از طیف نور حساسیت ا بیشتر است و در شب سبت ب ناحیه دگر.

در نور روز (یا در ش
ب وقتی نور خیلی زیاد باشد) . حداکثر حساسیت چشم در نحیه 550 میلی کرون است در شب وقتی که چشم به ((تاریکی)) عادت کرده است حساسیت آن نسبت به طول موج حوالی 510 میلی رو یا بیشتر است بدی رتیب حساسیت بیشتر چشم به سوی قطب بنفش طیف متمایل می شود بنابراین در نور کمتر ((شب)) درخشانی آبی و نفش نسبت ه سرخ و نارنجی بیشتر می شد. />
برای آز
مایش ان مر که پدیده ((پورکینجه)) را می توان با مطالعه دو منحنی درخشانی شکل 135 درک کرد این تییر د نتیجه آن است که ما دو سته گینده حس بینائی داریم: یک دسته برا نورهای شدید و دسته یگر برای نورهای خفیف .
س
یری یا اشباع رن با پیچیدگی طول موج آن همبستگی دارد نور یک رنگ بیش از همه سیر شده است اگر نور سفید را با آن مخلوط کنید سیری خود را از دست می دهد و کم رنگ بنظر می آد اگر دو رنگ مختلف را با هم بیامیزید سیری خود را از دست می دهند مثلاً ی و سبز وقتی مخلوط شوند کمتر آبی و کمتر سبز می شوند و آبی تمایل به سبز یا سبز متمایل به آبی نتیجه می شود.

درخشانی چننکه فتیم با طول موج ارتباط دارد موجهای وسط ((طیف نور ))خشندی بیشتری ا موجهای دو طرف دارند دامنه امواج نور میزان شدت آنها را نان می دهند و با درخشانی ارتباط دارند لین نبای فرض کد که درخشانی با دامنه مو ارتباط مستقیم دارد زیرا سزگاری چشم نیز در تعیین درخشانی چیزها دخیل است وقت هنگام روز وارد سالن تاریک ((ینما)) می شویم .در آغاز هیچ کس را نمی بینیم و بتدریج که چم م با تاریکی سازار شود اشخاص را تشخیص می دهیم و وقتی از سالن تاریک سینما در نور روز بیرون بیائیم نخست چم ما خیره می شود تا اینکه بتدریج با نور زیاد سازگاری یا می کند.

!__طو
ل موج و دامنه موج__

روشنی حتی
از رخشانی کمتر قابل پیش بینی است. دیدیم که دو دایره خاکستری در دو متن مختلف با آنکه میزان انعاس ور در آنها یکی است از لحاظ روشنی مختلف بنظر می رسد />ثبات روشنی گواه دیگری است بر اینکه روشنی سطحی را صرفاً با در نظر گرفتن شدت نوری که از آن منعکس می شود نمی توان در نظر گرفت. مخمل سیاه حتی هنگی که نور زیاد بر آ تابیده شود سیاه بنظر می رسد و کاغذ سفید بظر می ید.
درجا
ت ختلف دیده ((شوندگی)) را می توان با نردبانی نمایش داد سفید یک طرف آن و سیاه طرف دیگر باشد. خاکستری خنثی در چنین نردبانی در پله وسط خواهد بود.
درخشانی رنگها را خنثی می خوانیم وقتی درخشانی
آنها ماوی با درخشانی خاکستری ر پله وسط این نردبان باشند به همین ان وقتی دو رنگ درخشانی مساوی با درخشانی خاکستری معینی در یکی از له هی نردبان داشته باشند. گوئیم درخشانی آنها با هم مساوی است.


!__دو مخروط رنگ__

رابطه بین رنگ و درخ
شانی و سیری در شکل سوم نشان داده شده است. رنگهائی که درخشانی خنثی و داکثر سیری را دارا هستند در روی دایره وسط ائی ک دو مخروط به هم سبیده اند، قار دارند دیده می شود که ترتیب رنگها در روی ((دایره)) رنگ به همن ترتیبی است ک در ((طیف)) نور را خم رده و از آ ایره ای ساخته ایم اما دو انتهای طیف مثل این است که با ارغوانی هم وصل شده ند و می دانیم که رنگ ارغوانی دو طیف موجود نیت و از آمیختن نور سرخ و بنفش پدید می آد.درخشانی توسط خطی که از وسط دو ((مخروط)) می گذرد ورئوس و مخروط یعنی سفیدی را به سیاهی- سفیدی است ک در بالا بدان اشاره کردیم.رنگهای کاملاً سیر شده از لحاظ درخشانی معادل خاکستری خنثی هستند هر قدر درخشانی رنگی افزون شود. (به سفیدی نزدیکتر شود) یا بماهد (به سیاه نزدیک شود) سیری نگ نیز کتر می شود چون به آن خاکستری که درخشانی او با آن مساویست نزدیک می شود نشان داده شده است که به نردبان سیاهی سفدی نزدیک می شود.نشان داده شده است به این علت است که رنگهائی ه بیش از همه شه است به این علت است که رنگهائی که بیش از همه سیر شده اند یعنی در جائی ه و مخروط به هم می رسند رنگهائی که سیری آنها از همه کمتر است در دو طرف شکل قرار داده شده اند.

!__بعضی پدیده های مربوط به
دیدن رنگ__

پدیده
های بسیاری مربوط به دیدن رنگ در ((آزمایشگاه))های روانشناسی مورد پژوهش قرار گرفته ان. از این میان آمیزش رنگها رن کوری دیدن رنگ پیرامونی پس تصویر ها و تضاد خود بخود صحبت خواهیم کرد.

!__قوانین آمیزش رنگها__

دو
مخروط رنگها نه تنها رابطه بن رنگها و درخشانی و سیری را نشان می دهند بلکه قوانن آمیزش نور رنگی را نیز می نمایند. روش عادی نشان دادن این قوانین از وسیله ای که در تصویر 1 دیده می شود .استفاده می کند صفحاتی با رنگهای مختلف به هم وصل می شوند و روی صفحه چرخان دستگاه گذاشته می شود وقت صفحه می چرخد نقاط حساس شبکیه چشم توط رنها یکی عد از دیگری تحریک می شوند اگر آمدن یک رنگ بعد از دیگری آهسته باشد چشم سایه ونهائی می بینید. وقتی چرخش ((موتور)) سریع شود دیدن سایه و روشنها از میان می رود و رنگ خاکستری یکدستی به ((چشم)) می رسد.
قانون اول آمیزش
رنگها مربوط به آمیزش دو رنگ مکمل است مثل رنگ زرد و آبی اگر این رنگها به نسبت صحیح مخلوط شوند خاکستری بین درخشانی دو رنگ مکمل خواهد بود.

~~green:قا
نون اول را ی توان چنین بیان کرد:~~

وقت
ی نهای مکمل به نسبت معین با هم آمیخته شوند نتیجه آن رنگ خاکستریی می شود که درخشانی آن حد وسط درخشانی دو رنگ مکمل است.

~~green:قانون دوم آمیزش رنگ
ها چنین ا:~~

اگر رنگهای نامکمل به نسبت معین با هم آمیخته شوند نتیجه آن رنگی است که در دایره رنگ بین آن دو واقع ده است.


مثلاً مخلوطی از آ
بی و سب سبز متمایل به آبی ساقه چناری به وجود می آورد و مخلوط سرخ و زرد رنگ نارنجی می سازد و مخلوط سرخ و زرد رنگ نارنجی می سازد و مخلوط سرخ و آبی رنگ ارغوانی می سازد درخشانی رنگ مخلوط حد وسط درخشانی دو رنگ متشکل آن است سیری آن بسته به فاصله رنگهای متشکل در روی دایره رنگ از یکدیگر است(شکل سوم)،مقابل هم باشند سیر از میان می رود و نتیجه خاکستری می شود.اما اگر مقابل هم نباشند ولی از هم فاصله زیاد داشته باشند درجه سیری رنگ مخلوط کم خواهد بود.اگر نزدیک به هم باشند سیری رنگ مخلوط زیاد می شود.
قانون سوم آمیزش رنگ نیز به رنگهای مکمل موط می شود چنانکه گفتیم آمیختن سرخ و آبی متمایل به سبز رنگ خاکستری نتیجه می دهد و مخلوط آبی و زرد نیز رنگ خاکستری می هد.

~~green:قا
نون سوم آمیزش رنگ می گوید:~~

آمیختن مخلوطه
ایی که با هم رنگ خاکستری می سازد نیز رنگ خاکستری می سازد.
یعنی اگر مثلاً سرخ و سبز متمایل به آبی و زرد و آبی را به نسبت معین با هم بیامیزیم نتیجه خاکستری می شود درباره آمیزش رنها قواین یگری نیز بیان کرده اند اما این سه قانون مهمترین آنها هستند.
شاید خواننده تعجب کند که از آمیزش زرد و آبی خاکستری پدید می آید و حال اینکه نقاشان با مخلوط کردن زرد و وآبی رنگ سبز بدست می آورد علت این اختلاف این است که وقتی نورهای رنی با هم آمیخته می شود با هم جمع می شوند و حال آنکه مخلوطهای رنگ نقاشی از هم تفریق می شوند یعنی آنچه به چشم می خورد نتیجه چیزیست که جذب شده است. رنگ نقاشی زرد همه امواج را جز امواج زرد و سبز جذب می کند رنگ نقاشی آبی همه امواج را جز ((امواج)) آبی و سبز جذب می کنند. وقتی رنگهای ((نقاشی)) با هم مخلوط می شوند ((انعکاس))های آبی و زرد یکدیگر را خنثی می کنند و سبز باقی می ماند.


همچنین ببینید:
*((کور رنگی
))
+!بی همبستگیهای اختمانی و کنی />در وشش داخلی چم که ((بکی چم|کیه)) خوانده میشود ملیونها سلو عبی رار دارد نسبت به نو حساسند ( ک و) رای ادراک شک سام لازمست تویری ا آنها بر شکیه بیتد همانور که در ((دوربین کای)) ویری روی فیلم میاتد بین چشم و دوربین عکاسی شباهتهای زیاد موجود است اما این تاوت اساسی نی هست که در دوربین ری مترک کردن نو روی یم ه بین را یش و س یبریم در ورتی که در چش ((ره بین)) خو تییر شک میهد یعنی تد آن کم و ید میشود تویری ه روی شبکیه میافتد مثل ویر روی یلم در دوربین ای وارونه ات اگر وط دسگاه مرک از چند دسی تویر را از ل از ن که به چشم برسد وارونه کنیم تیری ری شبکی متیم می افتد در آن ورت ن شی معک دیده می شود. شکل سوم و یر نویس ن قمتهای متف چم و کن ه یک را نان میدهد سختانهای مهم شبکیه در ک چهارم نشان داده شده‌اند اینها گیرندگان دیدن هستند که مخروطها و میلهها خوانده میشود ریانهای بی که در اثر تحریک نور دید میآیند توسط ((رشته ااب بینایی|عب بری)) به مغز منتقل میشوند.
!مبا مرتبط با نوان
*((آناتومی چم))
*((بیماریهای چشم))
 *((ادراک فضا از راه بینائی)) *((ادراک فضا از راه بینائی))
-
+*((دسته بندی رنگها))
*((رشته اعصاب بینایی))
*((ساختمان چشم))
*((کور رنگی چشم))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 07 بهمن 1385 [13:31 ]   16   سبحانی      جاری 
 چهارشنبه 17 فروردین 1384 [08:39 ]   15   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 17 فروردین 1384 [06:30 ]   14   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 16 فروردین 1384 [08:29 ]   13   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 15 فروردین 1384 [08:26 ]   12   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 15 فروردین 1384 [08:08 ]   11   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 15 فروردین 1384 [08:06 ]   10   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 15 فروردین 1384 [06:46 ]   9   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 15 فروردین 1384 [06:30 ]   8   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 15 فروردین 1384 [06:28 ]   7   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 17 اسفند 1383 [05:47 ]   6   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 17 اسفند 1383 [05:42 ]   5   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 17 اسفند 1383 [05:39 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 16 اسفند 1383 [11:45 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 16 اسفند 1383 [11:31 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 16 اسفند 1383 [11:25 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..