منو
 صفحه های تصادفی
گازها
آینه تخت
تاریخ فلسفه چیست؟
تاریخ معاصر جمهوری ایرلند
پاداش مرثیه سرایی برای امام حسین علیه السلام
بنی قینقاع
چند لایی
زکریا بن آدم
رابطه متقابل احترام و اعتماد
دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان
 کاربر Online
1073 کاربر online
تاریخچه ی: بینائی

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-92Lines: 1-36
 V{maketoc} V{maketoc}
-!__بینای:__ +!مقدمه
گیرندگان حسی ما دروازه‌هایی هستند که از راه آنها عالم خارج را می‌شناسیم و مهمترین این دروازه‌ها
بینایی ست. نابینایان در جهانی زندگی می‌کنند که آن را فقط از راه ((صوت)) و تماس پوست و سرما و گرما و بو و مزه می‌شناسند. کور مادرزاد حتی در خواب صورت ذهنی بینایی ندارد. دیدن را می‌توان از چند جهت مورد تحقیق قرار داد. مثلاً نقاش می‌خواهد بداند چگونه جهان دیدنی را رسم کند تا رنگها و ارتباط اشیاء بهتر به نظر آید، فیزیکدان علاقمند است محرک ((نور)) را تجزیه کند، فیزیولوژیست‌ها و متخصصان اعصاب می‌خواهند بدانند تاثیر فیزیولوژیست نور چیست و چگونه از چشم به مغز می‌رسد، روانشناسان علاقه دارند بدانند خود دیدن چیست و واکنش ارگانیزم نسبت به نور کدام است. اما وقتی روانشناس می‌پرسد چرا می‌بینیم و چرا به این ترتیب واکنش می‌کنیم برای پاسخ خود ناچار است به آنچه ((فیزیک)) و ((شیمی)) و ((فیزیولوژی)) و ((عصب شناسی)) یافته است، رجوع کند.
-گیرندان ((حس))ی ا دره ایی ست که از را آها عالم ارج را می ناسیم و مهمین ای رواز ییی است. ابییان در جهانی زندگی می کنند که آن را ط ا اه ((صوت)) و تما ((وست ))و ((رم)) و ((گرم)) و ((بو)) و(( مزه)) می شناسند. کور مادر اد حتی در خواب صورت ذهنی یای نارد.
د
یدن ا می ا از چند روی مو تحیق قرار دا. مً ((نقاش ))می اه ند چگونه جان دیدن ا رس کند تا ((رگ))ها و ارتباط ((اشیاء)) بهتر ه ن ی فییک ان لاقمند است ((محرک نور ))را تجیه کن ((فیزیو لوژیست)) ها و متخصصان اعاب می واهند داند تاثیر ییلوژیست نور چیت. چگونه از ((چشم)) به ((مز)) می رسد روانشسان لاقه رند بدانند خد دیدن چیت و وکش ((ارگانیزم)) نسبت نو کدام است. اا وقی روان می پرسد چا می بینیم و چرا به ین رتیب اکن می کیم برای پاسخ خد چر است به آچه ((فییک)) و ((شیمی ))و یزیولوژی و ((ب شنسی)) یفه است و کند. دین را ب حثی درباه اصطاات شروع می کنیم زیرا نقن و یگن گاه از این صطلاحات معانی ی اراده می کند و لمست معانی عباراتی ا که بکار ی ریم هم از آغاز روشن کی.
+!تحری حس بیائی
در یزک از ((ااج الکرومناطیسیمو اکروگیک)) شکی ده است. ی این اا ه ما رور می‌کنند در نها تغییراتی پید یین ما در ر ا من شیای که یند وقتی بر ی شففی تاد ج یا منعک میود. ملا ل سی همه مواج ن ا ب ی‌کن و این است ک یا ه ن میرسد. نچه نر ا کماً سید ی‌ی هه مواج ور منکس که است. و دیر بی ا اوا را و ی ا من میکنند و نتیه بر ما رنگی ی‌آید.
 +چشم ما نسبت به آن دسته امواج حساسیت دارد که 400 تا 700 میلی کرون 4 طول دارند امواجی که که طول آنها به 400 نرسد یا از 700 میلی کرون تجاوز کند دیده نمی شوند این است که زیر سرخ یعنی امواجی که طول آنها بیش از 700 میلی کرون است و ((اشعه فرابنفش|ماورای بنفش)) (طول موج کمتر از 400 میلی کرون) را دیگر نمی‌توان نور نامید. وقتی نور آفتاب از منشوری بگذرد شکسته می‌شود امواج کوتاه تر بیشتر شکسته می‌شود و امواج درازتر کمتر. این است که رنگ سفید به رنگهای قوس و قزح تجزیه می‌شود چنانچه در شکل دوم دیده می‌شود امواج درازتر که کمتر شکسته می‌شوند سرخ بنظر می‌آیند امواجی که کمی از آن کوتاه‌تر کمی بیشتر شکسته می‌شوند و نارنجی بنظر می‌رسند. پس از آن زرد و سبز و آبی و بنفش می‌آیند. رابطه بین طول موج و رنگ در تصاویر رنگی 1 و 2 دیده می‌شود.
-!__اطلا:__ />
چ
یهیی که می بینی ر ((رنگ ))و ((نه)) و ((رک)) و یا ((سکون)) ات یر با هم اتلاف درد اکون رنگ مود ب ما ا و اطا ن ک در اینا کر می بری شامل سید و یه م می د ا لا فنی ها ر به و سته ی کیم: />((کومایک ))و کرمیک. ((اکومایک)) آنت که در اا ام ی رنگ خانی ل ید و سیه اکستری چننه یمی سید یا ینما کومایک ا تکی کالر خواند. />بل ز بحث از ریک حسی لاست بینی نر گه یزک ((فییلوی)) ((رواشای)) ا حاظ دی م چه فاو دارد.
+شکل دوم نیز راطه بین طول موج انژی نونی و پدیه یدن را نشان می‌دهد در منحنی عبور نور از شیش رخ رنگ و مننی نور ر مورد ((کلوفیل)) که موجب مشود برگها سبز دیده شوند دت کنی. شیش سرخ بدان سبب سرخ است که وقی آنرا بین شم و نور آفتاب قرار دهیم فقط اموج درازتر را از خود بور ی دهد.و اواج دیگر توسط آن جذب می شو ر سب نی اغلب امواج را اموای که در وسط اق ده‌ان (سبز) جذب می‌کد این مواج منک می‌شوند و ب چشم ی‌خورند و ر نتیه برگ بظر ما سبز میید. رن صفت ذای شیا نیست ه مروط به ول موی است که از آ شی منعکس ی کنن و به چشم می خورد الب چیزها نه یک موج لک ملوی ا اموا را عبور مکنن که کلروفیل تا ی مه اموج ا ز 400 تا 700 میلی کرون نعکس می‌ک گی که دیده می‌شود بسه ب ین است که گیرندا رنگ ر چش ونه ب ای مخو پیچیده پاسخ دهند. ر چن گیرندگا ینائی ما نت ه ول موجهای ین 400 ا 700 یلی کرون حساس ستند سب به همه این موه یکسان حسا یستند چننک ر شل وم یده یشود خداکثر درج ید شوندی صت اای ات ک د ا دارند.
 +بدین ترتیب منحنی حساسیت برای دیدن در نور روز در حوالی 550 میلی کرون به حداکثر خود می‌رسد و هر چند از آنجا به سوی دو کرانه 400 و 700 میلی کرونی برود کم می‌شود. هنگام روز نسبت به یک ناحیه از طیف نور حساسیت ما بیشتر است و در شب نسبت به ناحیه دیگر. در نور روز (یا در شب وقتی نور خیلی زیاد باشد). حداکثر حساسیت چشم در ناحیه 550 میلی کرون است در شب وقتی که چشم به تاریکی عادت کرده است حساسیت آن نسبت به طول موج حوالی 510 میلی کرون یا بیشتر است بدین ترتیب حساسیت بیشتر چشم به سوی قطب بنفش طیف متمایل می‌شود، بنابراین در نور کمتر شب درخشانی آبی و بنفش نسبت به سرخ و نارنجی بیشتر می‌شود.
-و ایره کتری نگ ر شک ل ین ات ا ا می ده نچه چش ما ح خاکستی می گیرد نو منک شد ست. />فییک دن ار مقد این نور را ده یرد به ما خوه گفت ک ر ه و دای مدار نور منعک شه یک است. اگر تنها عامل موثر یدن امل ییکی باشد پس باید هر و دایره از ل ی یکان به نظر آیند ام چین یت زیرا ای ی ک در زمینه سیه ار گف است دیره ی ک ر زمین کستی گت ر بن می سد. +ای میش ین مر ک پید پوکین را ی‌توان ا اعه دو منحنی دشانی شک 1 ک ک این تییر در نیجه آن ست که م د سته گینده س بینائی اریم: یک ده برای نورهای دید ده یگر برای نوهی خفی. یری ی شباع ن با پیچیگی طل مج آن همبستگی دارد نور یک نگ بیش ز همه سی د است اگر نور فید ا با آن مخل کنید سیری ود را از می‌ کم نگ بنظر می‌آید اگ د رنگ تلف را اهم بییزید یری خد را از دست مهند لاً ی سبز وقتی ملو شوند کمر بی و کر سبز می‌شوند ی متمیل ب ی سبز تی بی نیه میود.
-اما ار وسط وه ی از دو رن که ای ها را نشان می دهد به نها نا کنی (دن اینکه راف ا دیده شد) ای دی هاور ک یزیک نان می دهدروشنی هر دو یر با هم بربر اس. +درخشانی چنانکه گفتیم با طول موج ارتباط ارد موهای وسط ی ور درخشدگی بیتری از موجهای دو طر ارند دامنه اج نو میا شدت آنها را نشان میدهند و با رخشانی ارتباط ارد لیکن نباید رض کد ک درخشانی با دامنه مو رتباط متی دارد زیا سازاری چش نیز در عیی درخشای چیزا دخیل ست وقت هگا وز وارد سالن تاریک سیما شویم. در آغاز هیچ کس ا نمی‌بینیم و بتدریج که چم ما با تاریکی سازار شود اشخاص را تشخیص می‌دهیم و وقتی از سالن تاریک سینما در نور و بیرن بیائیم نخست چشم ما خیره می‌شود تا اینکه بتدری با نور زیاد سزگاری پیدا می‌کند.
-جه ییکی ریک بینی ا هر سی مقدار نیست که از ن نعکس ی شود. />نبه فیزیولوژیک ن تایری است که ین نور منعکس شد در م مز ما می کند تای نو بسه به نو چشمی س ک ن را می یرد و نیز ت به اینس ک آن چش ا اریکی ی با ((رونئی)) زگ شده اس چانکه بدا یل خوایم ید.
نه وانناسی ن (نچه یده ی شد) مبنی ب نبه ییکی و ییوویک اما نها ن نیست چنکه در ایسه د دایه شک و دیه می و.
+!طول موج امنه وج
روشن
ی تی درخشانی کمتر قابل پی ینی ات. دیدیم که دو دایره خاکسی در دو متن تلف با آنکه میزان ((بازاب نر|انعکاس ور)) در نها یکی است از لحاظ روشنی متلف بنظر می‌رسد. ثبات روشنی گواه یگری است بر اینکه وشنی سطحی را صرفاً با در نظر گرفتن شدت نوری که از آن منعکس می‌شود می‌توان در ر گرت. ممل سیاه حتی هنگامی که نور زیاد بر آن تایه شو سیه بنر میس و کاغذ سید نظر می‌آید. درجات مختلف یده شوندگی می‌تان با نردبانی نمایش داد سفی یک طر آن یاه رف دیگ باشد. خاکستری نی نین نرنی در پله وس خاهد بو. درخشای نگه را خی می‌خوایم وقی دانی نها مساوی ا رخشانی اکستری در پله سط این ردبن بند به مین ان وی دو ر شانی مساوی ا رخشانی خاکستری ینی در یکی از ه‌های نردبا داته ش. گوئی درخشانی نها باهم ماوی ست.
-ور ه از ونی دیده شود لحاظ نی ((نو ونی )) می د مثلاً اگر ت لوله ای به سمن با کتب سرخ یا یز یری نگاه کی ه وتی ک ق رگ آبی یا سر ی گ دیگری بینیم گی نگ مر (ن زنی) می ییم بیشتر آنچه ره رن خیم گت منور نگی است که ین یب دید ش.
ام رنگهای که در نی رنه ب اشیا می بینم ((ن حی)) خوانده می و. چناک ر د قی رن ی دید د ت ا ومل ییکی ییووژیک نی وان آنرا تجیه رد لکه ول دیگر نیز ن دخات می کد. />ر لهای ای اشناا و ((یزیک دان)) ها دو کلم ا ای ین و مو اطلا کرد وتی درخنی می گویند م اصی رن سی س س گر به شک ال با گدیم خواهیم گف د انی ر دایره د ن شکل یکیت ما ا رشی لاف اند.
+!س تصویر 2
ی م ناهان نور شدید تحریک شود ص تا لحظ‌ای پس از نابو ن مرک تصی حرک را میید مثلاً اگر ک چراغ الکتریک بوده س تویر میله نورای درون آن تا حظه‌ای ز امو شد و ری دیوار یه می‌د نیز اگر ی ناگ چم ر بن مکن ت صیر آن کن تصیر ثبت ملول ن است که ریک اب دید ا ناپید دن مر ه‌ای با میمن و یه به خود مک است یک پ ویر ثبت داکثر ق چن نی مید. ی پ صوی مثبت رکی اید شود س تصویر منی ای آن را ییرد پ یر منفی از لظ نگ و درخشای مک مرک لی ا. ما اگ یله روش چراغی زرد درخشان باشد پس تصویر مفی ن ی یر می‌ود. می‌توی با کا برد صی سو پس تضویر منفی را در خو یازمایید هم ک ز یک ایه را بپوشانی و سی نیه ه وس آ یره شید آنگا به نایه فید یا خاکستری نگه کنید ی لا شمهای خد را بدید دایره‌ای خواهید ید که نگ مکمل ن ا داد بمین یب دایرای یگ ا زمای کنید.
 +!تضاد خود بخود
 +وقتی قطعات کاغذ خاکستری که از یک ورقه بریده شده باشد روی زمینه‌هایی از رنگهای مختلف گذاشته شوند آثار رنگ مکمل زمینه بر آنها دیده می‌شود مثلاً خاکستری در زمینه سرخ سبز رنگ و در زمینه آبی زرد رنگ بنظر می‌رسد. از اثر تضاد خود بخود در روشن کردن صحنه تاثر استفاده می‌کنند مثلاً با بکار بردن نور زرد در صحنه تاثر اشیاء خاکستری را آبی رنگ و اشیاء آبی را سیر تر از آنچه هستند جلوه می‌دهند برای بهتر شناختن پدیده دیدن لازمست از ((ساختمان چشم)) و فیزیولوژی آن نیز آگاه شویم.
-~~green:دو اصطلاح دیگر در توصیف رنگها بک می رود:~~
یکی از این
ها ((لون)) است و منظور آن همان رنگ در زبان عادیست رنگ سرخ و آبی و سبز و زرد که از نور ((آفتاب)) به دست می ید لون خوانده می شود اصطلاح دیگری که از خواص رنگ است سیری (یا اشباع) است. منظور از درجه سیری یا ((اشباع رنگی)) این است که از لون بخوصوص چه مقدار در آن است مثلاً زرد کمرنگی که سختی از سفید و خاکستری تشخیص داد می شود زرد غیر سیر (اشباع نشده) ست و رن صورتی همان سرخ غیر سیر (اشباع نشده) است. اگر در ((گیلاس ))آبی می رگ رخ بریزید اول رنگ صورتی به خود می گیرد و همین که ر مقدار رنگ بیفزائید به صورت سرخ در می آید.


!__تحری
ک حس بیائی:__ />
در نظر فیزی
و از امو ((الکترومانیتیک ))تشکیل شده است وقتی این امواج به ((ماده)) برخورد می کنند در آنها تغییراتی پدید می آیند مثلاً در عبور از منشور شیشه ای شکسته می شوند و وقت بر سطح غیر شفافی بتابد جذب یا منعکس می شود مثلاً مخمل سیاه همه امواج نور را جذب می کند و به این علت است که که سیاه به نظر می رسد آنچه بنظر ما کاملاً سفید می آید همه امواج ور را منعک کرده است سطوح دیگر بعضی از اواج را جذب و بعضی را منعکس می کنند و در نتیجه بنظر ما رنگی می آیند. />
ش ما نسبت به آن دسته ((اموج ))حساسیت دارد که 400 ا 700 میلی کرن 4 و ارند امواجی که که طول آنها به 400 نرسد یا از 700 میلی کرون تجاوز کند دیده نمی شوند این است ک ی سرخ یعنی امواجی که طول آنها بیش از 700 میلی کرون است و ورای بنفش (طول موج کمت از 400 میلی کرون) را دیگر نمی توان نو نامید.
وقتی نور
آفتاب از منشوری بگذرد شکسته می شود امواج کوتاه تر بیشتر شکته می شود و امواج درازتر کمتر.این است که رنگ سفید به رنگهای ((وس و قزح)) تجزیه می شود چنانچه در شکل دوم دیده می شود امواج درازتر که کمتر شکسته می شون سرخ بنظر می آیند امواجی که کمی از آن کوتاه تر کمی بیشتر شکسته می شوند و نارنجی بنظر می رسند. پس از آن زرد و سبز و آبی و بنفش می آیند. رابطه بین ول موج و رنگ در تصاویر رنگی 1 و 2 دیده می شود.

ش
کل دوم نیز راطه بین طول موج ((انرژی)) نونی و پدیده دیدن را نشان می دهد در منحنی عبور نور از شیشه سرخ رنگ و منحنی جذب نور در مورد کلروفیل که موجب می شود برگها سبز دید شوند دقت کنید. شیشه سرخ بدان سبب سرخ است که وقتی آنرا بین چشم و نور آفتاب قرار دهیم فقط ((امواج)) درازتر را از خود عبور می دهد.و امواج دیگر توسط آن جذب می شود برگ سبز نیز اغلب امواج را جز امواجی که در وسط واقع شده اند (سبز) جذب می کند این امواج منعکس می شوند و به چشم می خورند و در نتیجه ((برگ)) بنظر ما سبز می آید. پس رنگ صفت ذاتی اشیاء نیست بلکه مربوط به طول موجی است که از آن شی منعکس می کنند و به چشم می خورد اغلب چیزها نه یک موج بلکه مخلوطی از امواج را عبور می کنند که ((کلروفیل)) تا حدی همه امواج را از 400 تا 700 میلی کرون منعکس می کنند رنگی که دیده می شود بسته به این است که گیرندگان رنگ در چشم چگونه به این مخلوط پیچیده پاسخ می دهند. هر چند گیرندگان بینائی ما نسبت ب طول موجهای بین 400 تا 700 میلی کرون حساس هستند نسبت به همه این موجها یکسان حساس نیستند چنانکه در شکل دوم دیه می شود خداکثر ((درجه)) دیده شوندگی صفت امواجی است که در وسط قرار دارند.

بدین ریب منحنی حساسیت برای دید در نور روز در حوالی 550 میلی کون به حداکثر خود ی رسد و هر ند از آنجا به سوی و کرانه 400 و 700 میلی کرنی برد کم می و.
هنگام روز نسبت به یک ناحیه از طیف نور حساسیت ا بیشتر است و در شب سبت ب ناحیه دگر.

در نور روز (یا در ش
ب وقتی نور خیلی زیاد باشد) . حداکثر حساسیت چشم در نحیه 550 میلی کرون است در شب وقتی که چشم به ((تاریکی)) عادت کرده است حساسیت آن نسبت به طول موج حوالی 510 میلی رو یا بیشتر است بدی رتیب حساسیت بیشتر چشم به سوی قطب بنفش طیف متمایل می شود بنابراین در نور کمتر ((شب)) درخشانی آبی و نفش نسبت ه سرخ و نارنجی بیشتر می شد. />
برای آز
مایش ان مر که پدیده ((پورکینجه)) را می توان با مطالعه دو منحنی درخشانی شکل 135 درک کرد این تییر د نتیجه آن است که ما دو سته گینده حس بینائی داریم: یک دسته برا نورهای شدید و دسته یگر برای نورهای خفیف .
س
یری یا اشباع رن با پیچیدگی طول موج آن همبستگی دارد نور یک رنگ بیش از همه سیر شده است اگر نور سفید را با آن مخلوط کنید سیری خود را از دست می دهد و کم رنگ بنظر می آد اگر دو رنگ مختلف را با هم بیامیزید سیری خود را از دست می دهند مثلاً ی و سبز وقتی مخلوط شوند کمتر آبی و کمتر سبز می شوند و آبی تمایل به سبز یا سبز متمایل به آبی نتیجه می شود.

درخشانی چننکه فتیم با طول موج ارتباط دارد موجهای وسط ((طیف نور ))خشندی بیشتری ا موجهای دو طرف دارند دامنه امواج نور میزان شدت آنها را نان می دهند و با درخشانی ارتباط دارند لین نبای فرض کد که درخشانی با دامنه مو ارتباط مستقیم دارد زیرا سزگاری چشم نیز در تعیین درخشانی چیزها دخیل است وقت هنگام روز وارد سالن تاریک ((ینما)) می شویم .در آغاز هیچ کس را نمی بینیم و بتدریج که چم م با تاریکی سازار شود اشخاص را تشخیص می دهیم و وقتی از سالن تاریک سینما در نور روز بیرون بیائیم نخست چم ما خیره می شود تا اینکه بتدریج با نور زیاد سازگاری یا می کند.

!__طو
ل موج و دامنه موج:__

روشنی حتی
از رخشانی کمتر قابل پیش بینی است. دیدیم که دو دایره خاکستری در دو متن مختلف با آنکه میزان انعاس ور در آنها یکی است از لحاظ روشنی مختلف بنظر می رسد />ثبات روشنی گواه دیگری است بر اینکه روشنی سطحی را صرفاً با در نظر گرفتن شدت نوری که از آن منعکس می شود نمی توان در نظر گرفت. مخمل سیاه حتی هنگی که نور زیاد بر آ تابیده شود سیاه بنظر می رسد و کاغذ سفید بظر می ید.
درجا
ت ختلف دیده ((شوندگی)) را می توان با نردبانی نمایش داد سفید یک طرف آن و سیاه طرف دیگر باشد. خاکستری خنثی در چنین نردبانی در پله وسط خواهد بود.
درخشانی رنگها را خنثی می خوانیم وقتی درخشانی
آنها ماوی با درخشانی خاکستری ر پله وسط این نردبان باشند به همین ان وقتی دو رنگ درخشانی مساوی با درخشانی خاکستری معینی در یکی از له هی نردبان داشته باشند. گوئیم درخشانی آنها با هم مساوی است.


!__دو مخروط رنگ:__

رابطه بین رنگ و درخ
شانی و سیری در شکل سوم نشان داده شده است. رنگهائی که درخشانی خنثی و داکثر سیری را دارا هستند در روی دایره وسط ائی ک دو مخروط به هم سبیده اند، قار دارند دیده می شود که ترتیب رنگها در روی ((دایره)) رنگ به همن ترتیبی است ک در ((طیف)) نور را خم رده و از آ ایره ای ساخته ایم اما دو انتهای طیف مثل این است که با ارغوانی هم وصل شده ند و می دانیم که رنگ ارغوانی دو طیف موجود نیت و از آمیختن نور سرخ و بنفش پدید می آد.درخشانی توسط خطی که از وسط دو ((مخروط)) می گذرد ورئوس و مخروط یعنی سفیدی را به سیاهی- سفیدی است ک در بالا بدان اشاره کردیم.رنگهای کاملاً سیر شده از لحاظ درخشانی معادل خاکستری خنثی هستند هر قدر درخشانی رنگی افزون شود. (به سفیدی نزدیکتر شود) یا بماهد (به سیاه نزدیک شود) سیری نگ نیز کتر می شود چون به آن خاکستری که درخشانی او با آن مساویست نزدیک می شود نشان داده شده است که به نردبان سیاهی سفدی نزدیک می شود.نشان داده شده است به این علت است که رنگهائی ه بیش از همه شه است به این علت است که رنگهائی که بیش از همه سیر شده اند یعنی در جائی ه و مخروط به هم می رسند رنگهائی که سیری آنها از همه کمتر است در دو طرف شکل قرار داده شده اند.

!__بعضی پدیده های مربوط به
دیدن رنگ:__

پدیده
های بسیاری مربوط به دیدن رنگ در ((آزمایشگاه))های روانشناسی مورد پژوهش قرار گرفته ان. از این میان آمیزش رنگها رن کوری دیدن رنگ پیرامونی پس تصویر ها و تضاد خود بخود صحبت خواهیم کرد.

!__قوانین آمیزش رنگها:__

دو
مخروط رنگها نه تنها رابطه بن رنگها و درخشانی و سیری را نشان می دهند بلکه قوانن آمیزش نور رنگی را نیز می نمایند. روش عادی نشان دادن این قوانین از وسیله ای که در تصویر 1 دیده می شود .استفاده می کند صفحاتی با رنگهای مختلف به هم وصل می شوند و روی صفحه چرخان دستگاه گذاشته می شود وقت صفحه می چرخد نقاط حساس شبکیه چشم توط رنها یکی عد از دیگری تحریک می شوند اگر آمدن یک رنگ بعد از دیگری آهسته باشد چشم سایه ونهائی می بینید. وقتی چرخش ((موتور)) سریع شود دیدن سایه و روشنها از میان می رود و رنگ خاکستری یکدستی به ((چشم)) می رسد.
قانون اول آمیزش
رنگها مربوط به آمیزش دو رنگ مکمل است مثل رنگ زرد و آبی اگر این رنگها به نسبت صحیح مخلوط شوند خاکستری بین درخشانی دو رنگ مکمل خواهد بود.

~~green:قا
نون اول را ی توان چنین بیان کرد:~~
وقت
ی نهای مکمل به نسبت معین با هم آمیخته شوند نتیجه آن رنگ خاکستریی می شود که درخشانی آن حد وسط درخشانی دو رنگ مکمل است.

~~green:قانون دوم آمیزش رنگ
ها چنین ا:~~
اگر رنگهای نامکمل به نسبت معین با هم آمیخته شوند نتیجه آن رنگی است که در دایره رنگ بین آن دو واقع ده است.


مثلاً مخلوطی از آ
بی و سب سبز متمایل به آبی ساقه چناری به وجود می آورد و مخلوط سرخ و زرد رنگ نارنجی می سازد و مخلوط سرخ و زرد رنگ نارنجی می سازد و مخلوط سرخ و آبی رنگ ارغوانی می سازد درخشانی رنگ مخلوط حد وسط درخشانی دو رنگ متشکل آن است سیری آن بسته به فاصله رنگهای متشکل در روی دایره رنگ از یکدیگر است(شکل سوم)،مقابل هم باشند سیر از میان می رود و نتیجه خاکستری می شود.اما اگر مقابل هم نباشند ولی از هم فاصله زیاد داشته باشند درجه سیری رنگ مخلوط کم خواهد بود.اگر نزدیک به هم باشند سیری رنگ مخلوط زیاد می شود.
قانون سوم آمیزش رنگ نیز به رنگهای مکمل موط می شود چنانکه گفتیم آمیختن سرخ و آبی متمایل به سبز رنگ خاکستری نتیجه می دهد و مخلوط آبی و زرد نیز رنگ خاکستری می هد.

~~green:قا
نون سوم آمیزش رنگ می گوید:~~
آمیختن مخلوطه
ایی که با هم رنگ خاکستری می سازد نیز رنگ خاکستری می سازد.
یعنی اگر مثلاً سرخ و سبز متمایل به آبی و زرد و آبی را به نسبت معین با هم بیامیزیم نتیجه خاکستری می شود درباره آمیزش رنها قواین یگری نیز بیان کرده اند اما این سه قانون مهمترین آنها هستند.
شاید خواننده تعجب کند که از آمیزش زرد و آبی خاکستری پدید می آید و حال اینکه نقاشان با مخلوط کردن زرد و وآبی رنگ سبز بدست می آورد علت این اختلاف این است که وقتی نورهای رنی با هم آمیخته می شود با هم جمع می شوند و حال آنکه مخلوطهای رنگ نقاشی از هم تفریق می شوند یعنی آنچه به چشم می خورد نتیجه چیزیست که جذب شده است. رنگ نقاشی زرد همه امواج را جز امواج زرد و سبز جذب می کند رنگ نقاشی آبی همه امواج را جز ((امواج)) آبی و سبز جذب می کنند. وقتی رنگهای ((نقاشی)) با هم مخلوط می شوند ((انعکاس))های آبی و زرد یکدیگر را خنثی می کنند و سبز باقی می ماند.

همچنین ببینید:
*((رنگ کوری
))
+!بی همبستگیهای اختمانی و کنی />در وشش داخلی چم که ((بکی چم|کیه)) خوانده میشود ملیونها سلو عبی رار دارد نسبت به نو حساسند ( ک و) رای ادراک شک سام لازمست تویری ا آنها بر شکیه بیتد همانور که در ((دوربین کای)) ویری روی فیلم میاتد بین چشم و دوربین عکاسی شباهتهای زیاد موجود است اما این تاوت اساسی نی هست که در دوربین ری مترک کردن نو روی یم ه بین را یش و س یبریم در ورتی که در چش ((ره بین)) خو تییر شک میهد یعنی تد آن کم و ید میشود تویری ه روی شبکیه میافتد مثل ویر روی یلم در دوربین ای وارونه ات اگر وط دسگاه مرک از چند دسی تویر را از ل از ن که به چشم برسد وارونه کنیم تیری ری شبکی متیم می افتد در آن ورت ن شی معک دیده می شود. شکل سوم و یر نویس ن قمتهای متف چم و کن ه یک را نان میدهد سختانهای مهم شبکیه در ک چهارم نشان داده شده‌اند اینها گیرندگان دیدن هستند که مخروطها و میلهها خوانده میشود ریانهای بی که در اثر تحریک نور دید میآیند توسط ((رشته ااب بینایی|عب بری)) به مغز منتقل میشوند.
!مبا مرتبط با نوان
*((آناتومی چم))
*((بیماریهای چشم))
 *((ادراک فضا از راه بینائی)) *((ادراک فضا از راه بینائی))
-
+*((دسته بندی رنگها))
*((رشته اعصاب بینایی))
*((ساختمان چشم))
*((کور رنگی چشم))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 07 بهمن 1385 [13:31 ]   16   سبحانی      جاری 
 چهارشنبه 17 فروردین 1384 [08:39 ]   15   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 17 فروردین 1384 [06:30 ]   14   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 16 فروردین 1384 [08:29 ]   13   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 15 فروردین 1384 [08:26 ]   12   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 15 فروردین 1384 [08:08 ]   11   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 15 فروردین 1384 [08:06 ]   10   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 15 فروردین 1384 [06:46 ]   9   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 15 فروردین 1384 [06:30 ]   8   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 15 فروردین 1384 [06:28 ]   7   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 17 اسفند 1383 [05:47 ]   6   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 17 اسفند 1383 [05:42 ]   5   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 17 اسفند 1383 [05:39 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 16 اسفند 1383 [11:45 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 16 اسفند 1383 [11:31 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 16 اسفند 1383 [11:25 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..