منو
 کاربر Online
392 کاربر online
تاریخچه ی: بینائی

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-101Lines: 1-36
-!بینای +V{maketoc}
!مقدمه
گیرندگان حسی ما دروازه‌هایی هستند که از راه آنها عالم خارج را می‌شناسیم و مهمترین این دروازه‌ها
بینایی ست. نابینایان در جهانی زندگی می‌کنند که آن را فقط از راه ((صوت)) و تماس پوست و سرما و گرما و بو و مزه می‌شناسند. کور مادرزاد حتی در خواب صورت ذهنی بینایی ندارد. دیدن را می‌توان از چند جهت مورد تحقیق قرار داد. مثلاً نقاش می‌خواهد بداند چگونه جهان دیدنی را رسم کند تا رنگها و ارتباط اشیاء بهتر به نظر آید، فیزیکدان علاقمند است محرک ((نور)) را تجزیه کند، فیزیولوژیست‌ها و متخصصان اعصاب می‌خواهند بدانند تاثیر فیزیولوژیست نور چیست و چگونه از چشم به مغز می‌رسد، روانشناسان علاقه دارند بدانند خود دیدن چیست و واکنش ارگانیزم نسبت به نور کدام است. اما وقتی روانشناس می‌پرسد چرا می‌بینیم و چرا به این ترتیب واکنش می‌کنیم برای پاسخ خود ناچار است به آنچه ((فیزیک)) و ((شیمی)) و ((فیزیولوژی)) و ((عصب شناسی)) یافته است، رجوع کند.
-*بینائی
*ااات
*
تحریک س ینائی />*و مو دامنه م />*دو مروط ر />*بعی دیه های مربو به دیدن رنگ />*وانین ی رنگ
+!تحریک حس بینائی
در نظر فیزیک، نور ا ((وا الکترومغناطیسی|امواج الکترومگنتیک)) شکیل شده است. وقی این مواج ب ماده برخود ی‌کنند در آنها تغییراتی پدید می‌آیند مثً در عبور از منور شیشه‌ای، شکسته می‌شوند و وقتی بر سطح غیر شافی بتاب جذب یا منعک می‌شد. مثلاً مخمل سیه همه امواج نور را جذب می‌کند و ه این علت است که سیاه به نظر می‌رسد. آنچه بنظر ما کاملاً سفید می‌آید همه امواج نور را منعس کره است. سطح دیگر بعضی از امواج را جذب و بعضی را منعکس می‌کنند و ر تیه نظر ما رنگی ی‌یند.
-__بینای:__ +چشم ما نسبت به آن دسته امواج حساسیت دارد که 400 تا 700 میلی کرون 4 طول داند امواجی که که طول آنها به 400 نرسد یا از 700 میلی کرون تجاوز کند دیده نمی شوند این است که زیر سرخ یعنی امواجی که طول آنها بیش از 700 میلی کرون است و ((اشعه فرابنفش|ماورای بنفش)) (طول موج کمتر از 400 میلی کرون) را دیگر نمی‌توان نور نامید. وقتی نور آفتاب از منشوری بگذرد شکسته می‌شود امواج کوتاه تر بیشتر شکسته می‌شود و امواج درازتر کمتر. این است که رنگ سفید به رنگهای قوس و قزح تجزیه می‌شود چنانچه در شکل دوم دیده می‌شود امواج درازتر که کمتر شکسته می‌شوند سرخ بنظر می‌آیند امواجی که کمی از آن کوتاه‌تر کمی بیشتر شکسته می‌شوند و نارنجی بنظر می‌رسند. پس از آن زرد و سبز و آبی و بنفش می‌آیند. رابطه بین طول موج و رنگ در تصاویر رنگی 1 و 2 دیده می‌شود.
-گیندا ((حس))ی ما درواز ایی هستند که از راه نها الم خارج را ی شناسیم و همری ین دروازه ها بینیی است. نابیای در جانی ندگی می کنن که را از ه ((و)) و تم ((وت ))و ((رما)) و ((گرم)) و ((و)) (( مز)) می شاسند. کور ادر تی در وب رت ذهنی ینیی نار. />دین را ی ان از روی ورد تقی قا دا. ملاً ((نقا ))می خواهد بد چگونه ان دینی رسم کن تا ((گ))ه و ارتبا ((ای)) ه ن ی یزک دان علاقمد ات ((مرک و ))را جزیه ((ییو لوژیت)) و تن اب می ون دانن تایر فییولوژی ور یست. گونه ((چم)) به ((غز)) می س راناسان علقه دارد بدانند خود ید چیت وکن ((اایز)) نسبت به و کدام ات. اما وقی روانس می رسد را ی ییم و چرا ه ای ترتیب وکن می کنی برای خ ود نچار است به نه ((فیی)) ((شیمی ))و ییلوژی و ((صب شاسی)) یفته اس ند. ین ا با حثی به اصطلحات ر می کی یا ن یگران گه از این طلات عانی یر ده می کد و لم نی ارای که کار ی یم م ا غاز رن کنیم. + دو یز رابطه ین ول موج ارژی نورانی و ید یدن را نان د در ننی ر از یه خ رنگ و مننی ذب و ر مور ((کلوفیل)) ک مجب میشد برگا یده ون ت کنید. یه ر بدن سبب سرخ است ک وقتی را بین چم و ور آفتب قرار دهی فق اموج دراتر ا ا خود عبو می د.و واج دیر توسط آن جذب می و برگ سبز نی ا امواج را ز اموجی که وط ق ده‌ان (بز) ب یکند این اما منکس ی‌شون و ه چم و و در تیه گ نظر ما میی. ن صفت ذای شی نیست به مو به طل موجی س ک از آن ی نعک ی کنند و چم ی خو الب چیزا نه یک و بلکه مخلوطی ا اموج را ب می‌کند ه کلرفیل ا حدی مه امواج را ز 400 تا 700 میی کرون منک میکند رنگی ک یه می‌ود سته به ین است ه گیندان رگ در چشم چگونه ب ی مخلو یچیه پاس می‌هن. ند ینگان بینای م نب ه طول موهای ی 400 ا 700 میلی کر اس هستند ب مه ین موها یکسان ا نیتند چانکه در کل وم یده می‌شد کر درج یه شوندگی ف اموای ت که ر را ار.
 +بدین ترتیب منحنی حساسیت برای دیدن در نور روز در حوالی 550 میلی کرون به حداکثر خود می‌رسد و هر چند از آنجا به سوی دو کرانه 400 و 700 میلی کرونی برود کم می‌شود. هنگام روز نسبت به یک ناحیه از طیف نور حساسیت ما بیشتر است و در شب نسبت به ناحیه دیگر. در نور روز (یا در شب وقتی نور خیلی زیاد باشد). حداکثر حساسیت چشم در ناحیه 550 میلی کرون است در شب وقتی که چشم به تاریکی عادت کرده است حساسیت آن نسبت به طول موج حوالی 510 میلی کرون یا بیشتر است بدین ترتیب حساسیت بیشتر چشم به سوی قطب بنفش طیف متمایل می‌شود، بنابراین در نور کمتر شب درخشانی آبی و بنفش نسبت به سرخ و نارنجی بیشتر می‌شود.
-__طلاحات:__

چ
یزایی که می ینیم در ((رن )) ((ادزه)) و ((حرک)) یا ((کون)) و ا دیر ا م ختلاف درند اکنون رنگ مورد ث است اط رن که ین کار می بریم امل فید و سیه هم می و از اظ فنی رنگها را به ته ی یم: />((کواتیک ))و آکرمتیک. ((اکرتیک)) ن که ر طا عا ی رنگ وانیم مل ید و سیه و اکستری ن فیلمهای فید و سیا ینم را کمایک ا کنی کالر خوانند. />قل از یک حسی لمست بییم نر گه فیزیک ((فیزووژی)) ((ااسی)) از اظ دید با هم ه توت دارد.
+ای آزایش ین امر دیه پورکین را می‌وان ا طاله دو منحنی رشای کل 1 دک کرد این تغییر در نی ن است ک ما ته گیرنه ینی اریم: یک دسته برای نوهای دید و دسه دیگر ای وهای خفیف. سیری یا اشباع گ یچیدگی و موج آ همستگی دارد یک نگ ی از همه یر ات اگر ور فید را ا آن ملو کید سیی خود ا از دست می‌دهد و ن بظر میید اگر د نگ متلف را م بیامیی یری خود ا از می‌هن ملً بی و سبز وقتی مخلو وند کمتر بی کمر بز یشود و آبی ای سبز یا سبز مای به آبی تیجه ی‌ود.
 +درخشانی چنانکه گفتیم با طول موج ارتباط دارد موجهای وسط طیف نور درخشندگی بیشتری از موجهای دو طرف دارند دامنه امواج نور میزان شدت آنها را نشان می‌دهند و با درخشانی ارتباط دارند لیکن نباید فرض کرد که درخشانی با دامنه موج ارتباط مستقیم دارد زیرا سازگاری چشم نیز در تعیین درخشانی چیزها دخیل است وقت هنگام روز وارد سالن تاریک سینما می‌شویم. در آغاز هیچ کس را نمی‌بینیم و بتدریج که چشم ما با تاریکی سازگار شود اشخاص را تشخیص می‌دهیم و وقتی از سالن تاریک سینما در نور روز بیرون بیائیم نخست چشم ما خیره می‌شود تا اینکه بتدریج با نور زیاد سازگاری پیدا می‌کند.
-و دایر خاکستری نگ ک ول ای فاوت ر ان می آنه چشم ما از اکسری ی ی و منک ده ت. />ییک ا گر مقدار این نو را اا گیرد ه م واد گفت که د هر د ایه قد نور منکس شد یکسن . ر ته امل مو دیدن امل فییکی باشد پس ید د دایره لا وشنی یکان به نظر ین اما چنی ی یا ایه ای که در زیه سیا ر گه است دایره ای که در ینه خاکستری ر رته وشن ر ن می س. +!ول موج و دامنه موج
رشنی حتی از درخشانی کمتر قابل پیش ینی ت. یدیم ک و دایر اکستری در و ن متف ا آنه میزان ((باز نو|انعکاس نو)) در آها یی ت از حاظ رونی مختلف بن می‌سد. ات رنی وا یگری است بر اینکه رونی سطحی را صرفا ا ر ظر گرفتن شدت نوی که از آن منکس می‌ود نمی‌توا در نظر گرفت. مخمل سیاه تی هنمی که نور زیاد بر آ ابیه شد یه بنظر می‌سد کاغذ سفی بن می‌ید. درجات مختف دیده وندگی ا می‌تون ا نردبانی نمایش اد سفی یک طرف آن و سیاه طرف دیگر باشد. خاکسی خی در چین نردبانی در پله و واه ود. درخشانی نگها را نی می‌خوانی قتی شانی نها ماوی ا درخشانی خاکستری در ه وسط ای ران اش به همین سان وقتی و نگ درخشانی مساوی با درشای خاکستری ینی ر یی از پله‌های نردبا داشته اشند. گویم درخشانی نه اهم مساوی س.
- اگر توس دو لوله یا از دو روزن ک دیر ا را نان ی دهد به نها نگاه کنیم (دون ایکه اراف آنا دی ود) خوایم ید هانور ه فییک نشان می درونی ه و دیه ا هم برار ا. + تصی 2
وقتی چشم ن
اگهان با نور شدید تحریک شود شخص تا لحظه‌ای پس ز نابود شدن محرک پس تصویر محرک را می‌بیند مثلاً اگر محرک چراغ الکتریک بوده است تصویر میله نورانی درون آن تا لحظه‌ای پس از خاموش شدن نور روی دیوار دیده می‌شود نیز اگر شخصی ناگهان چشمش را ببندد ممک است تصیر آ ا حس کند پ تصویر ثبت علول آن است که تحریک اعصاب دیدن پ از نادید شدن محرک لحظه‌ای بجا می‌ماند و شبیه ه خود محرک است لیکن پس تصویر مثبت حداثر فقط چن ثانیه به جا می‌ماند. وقتی پس تصویر مثبت محرکی ناپدید شود پس تصویر منفی ی آن را می‌یرد پس تصویر منفی از لحاظ رنگ و درخشانی کمل محرک اصلی است. مثلاً اگر میله روشن چرای زرد درخشان باشد پس تصویر منفی آن آبی سیر ی‌شود. می‌توانید با بکار بردن تصوی سم پ تضویر منفی را در خود بیازایید همه کل جز یک دایره را بوشانی و سی ثانیه به وسط آن خیره شوید آناه به ناحیه سفی یا خاکستری نگاه کنید یا اصلاً چشمهای د ر ببندید دایرهی واهید ی که نگ مکمل آن را دارد بهمین ترتیب دایره‌های یگر را مایش کنید.
-ب ییکی ریک یی هر ی ما نیت ه آن منعک می و. />نبه فییوژیک ایری است که ین نور منعکس ه چ و م م می کند ثیر نور بست به نو چشمی ات ک ی یرد نی ست ه اینت ک چ با اریکی یا با ((رونئی)) ر ه ا چنانکه اً تفیل واهیم ید. />نبه روانشناسی ن (آنچه یده می د) مبنی بر ن ییکی فییلوژیک است ام نها ن نیست چان در قیس دایه د شکل اول دیده می شود. +!ضاد خد بخد
قی قطعات کاغذ کستری که ز یک قه ریده ه د روی زمیه‌هیی ا رنگی متلف ذاشته ون آثار رنگ مکمل مینه نها ید ید ملاً اکستی در زمینه س ز گ و مینه ی زرد رگ بنر می‌رسد. ا اثر تضاد خد خد رشن رد صحنه اثر ستده می‌کنن با کار برن نو د ر نه تا ای خاکتی ا بی نگ و اشیاء آبی را سیر ر از آنچه هتند جلوه میند بای بهتر نخت دی دی لازمست ا ((اتان ش)) و ییلوژی نی ه شویم.
-نو منعک که از روزنی دیده شود از لحاظ فنی ((نور روزنی ))خوانده می شود مثلاً اگر توسط لوله ای به آسمان با کتاب سرخ یا یز یگری گاه کنم ه صورتی که فقط رنگ آبی یا سرخ ی رنگ دیگری را ببینیم گوئیم رنگ مجرد (رنگ روزنی) را می بینیم بیشتر آنچه در باره رنگ خواهیم گفت منظور رنگی است که بدین رتیب دیده شود.
اما رنگهائی که در زدگی روزانه بر اشیا می بینیم ((رنگ سطحی)) خوانده می شود. چنانکه اشاره شد وقتی رنگ بدین صورت دیده شود تنها ا عوامل فیزیکی و فیزیولویک می وان آنرا توجیه کرد بلکه عوامل دیگر نیز در آن دخالت می کنند.
در سال
های اخیر روانشناسان و ((فیزیک دان)) ها دو کلمه را برای این دو موضوع اصطلاح کرده اند وقتی درخشانی می گویند منظور خاصیت رنگ سطحی است پس اگر به شکل اول باز گردیم خواهیم فت در خشای هر دو دایره در آن شکل یکیست اما از لحاظ روشنی اختلاف دارند.


~~green:دو اصطلاح دیگر در توصیف رنگها
بکار می رود:~~
یکی از این
ها ((لون)) ست و منظور آن همان ن در زبان عادیست رنگ سرخ و آبی و سبز و زرد که از نور ((آفتاب)) به دست می آ لون خوانده می شود اصطلاح دیگری که از خواص رنگ است سیری (یا اشباع) است. منظور از درجه سیری یا ((اشباع رنگی)) این است که از لو خوصوص چه مقدار در آن است مثلاً زرد کمرنگی که بسختی از سید و خاکستری تشخیص داده می شود زرد غیر سیر (اشباع نشده) است و رنگ صورتی همان سرخ غیر سیر (اشباع نشده) است. اگر در ((گیلاس ))آبی کی رنگ سرخ بریزید اول رنگ صورتی به خود می گیرد و همین که بر مقدار رنگ بیفزائید به صورت سرخ در می آید.


__ت
حیک س بینائی:__

در نظر فیزیک نور از امواج ((الکترومانیتیک ))تشکیل شده است وقتی این امواج به ((ماده)) برخورد می کنند در آنها تغییراتی پدید می آیند مثلاً در عبور از منشور شیشه ای شکسته می شوند و وقتی بر سطح غیر شفافی بتابد جذب یا منعکس می شود مثلاً مخمل سیاه همه امواج نور را جذب می کند و به این علت است که که سیاه به نظر می رسد آنچه بنظر ما کاملاً سفید می آید همه امواج نور را منعکس کرده است سطوح دیگر بعضی از امواج را جذب و بعضی را منعکس می کنند و در نتیجه بنظر ما رنگی می آیند.

چشم ما نسب
ت ه آن دسته ((امواج ))حساسیت دارد که 400 تا 700 میلی کرون 4 طول داند امواجی که که طول آنها به 400 نرسد یا از 700 میلی کرون تجاوز کند دیده نمی شون این است که زیر سرخ یعنی امواجی که طول آنها بیش از 700 میلی کرون است و ورای بنفش (طول موج کمتر از 400 میلی کرون) را دیگر می توان نو نامید.
وقتی ن
ور آفتاب از منشوری بگذرد شکسته می شود امواج کوتاه تر بیشتر شکسته می شود و امواج درزتر کمتر.این ست که نگ سفید به رنگهای ((قوس و قزح)) تزیه می شود چنانچه در شکل دوم دیده می شود امواج درازتر که کمتر شکسته می شوند سرخ بنظر می آیند امواجی ک کمی از آ کوتاه تر کمی بیشتر شکسته می شوند و نارنج بنظر می رسند. پس از آن زرد و سبز و آبی و بنفش می آیند. رابطه بین طول موج و رنگ در تاویر رنی 1 و 2 دیده می شود.

شکل دوم نیز رابطه
بین طول موج ((انری)) نورانی و پدیده دیدن را شان می دهد در منحنی عبور نو از شیشه سرخ رن و منحنی جذب نور در مورد کلروفیل که موجب می شود برگها سبز دیده شوند قت کنید. شیشه سرخ بدان سبب سرخ است که وقتی آنرا بین چشم و نور آفتاب قرار دهیم فقط ((امواج)) درازتر را از خود عبور می دهد.و امواج دیگر توسط آن جذب می شود برگ سبز نیز الب امواج را جز امواجی که در وسط واق ده اند (سبز) جذب می کند این امواج منعکس می شوند و به چشم می خورند و در نتیجه ((برگ)) بنظر ما سبز می آید. پس رنگ صفت ذاتی اشیاء یست بلکه مربوط به طول موجی است که از آن شی منعکس می کند و به چشم می خورد اغلب یزها نه یک موج بلکه مخلوطی از امواج را عبور می کنند که ((کلروفیل)) تا حدی همه امواج را از 400 تا 700 میلی کرون منعکس می کنند رنگی که دیده می شود بسته به این است که گیرنان رنگ ر چشم چونه به این مخلوط پیچیده پاسخ می دهند. هر چند گیرندگان بینائی ما نسب به طول موجهای بین 400 تا 700 میلی کرون حساس هستند نسبت به همه این موجها یکسان حساس نیستند چنانکه در شکل وم دیده می شود خداکثر ((درجه)) دیده شوندگی صفت امواجی است که در وسط قرار دارند.

بدین ترتیب منحنی حساسیت برای دیدن در
نور روز در حوالی 550 یلی کرن ه حداکثر خود می رسد و هر چند از آنجا به سوی د کرانه 400 700 میلی کرونی برود کم می شود. />هنگام روز سبت ب یک ناحه ز طیف نور حساسیت ما بیشتر است و در ب نسبت به ناحیه دیگر.

در ن
ور روز (یا در شب وقتی نور خیلی زیاد باشد) . حداکثر حساسیت چشم در ناحیه 550 میلی کرون است در شب وقتی که چشم به ((اریکی)) عادت کرده است حساسیت آن نسبت به طول موج حوالی 510 میلی کرون یا بیشتر است بدین ترتیب حساسیت بیشتر چشم به سوی قطب بنفش طیف متمایل می شود بنابراین در نور کمتر ((شب)) درخشانی آبی و نفش نسبت ه سرخ و نارنجی بیشتر می شد. />
برای آز
مایش ان مر که پدیده ((پورکینجه)) را می توان با مطالعه دو منحنی درخشانی شکل 135 درک کرد این تییر د نتیجه آن است که ما دو سته گینده حس بینائی داریم: یک دسته برا نورهای شدید و دسته یگر برای نورهای خفیف .
س
یری یا اشباع رن با پیچیدگی طول موج آن همبستگی دارد نور یک رنگ بیش از همه سیر شده است اگر نور سفید را با آن مخلوط کنید سیری خود را از دست می دهد و کم رنگ بنظر می آد اگر دو رنگ مختلف را با هم بیامیزید سیری خود را از دست می دهند مثلاً ی و سبز وقتی مخلوط شوند کمتر آبی و کمتر سبز می شوند و آبی تمایل به سبز یا سبز متمایل به آبی نتیجه می شود.

درخشانی چننکه فتیم با طول موج ارتباط دارد موجهای وسط ((طیف نور ))خشندی بیشتری ا موجهای دو طرف دارند دامنه امواج نور میزان شدت آنها را نان می دهند و با درخشانی ارتباط دارند لین نبای فرض کد که درخشانی با دامنه مو ارتباط مستقیم دارد زیرا سزگاری چشم نیز در تعیین درخشانی چیزها دخیل است وقت هنگام روز وارد سالن تاریک ((ینما)) می شویم .در آغاز هیچ کس را نمی بینیم و بتدریج که چم م با تاریکی سازار شود اشخاص را تشخیص می دهیم و وقتی از سالن تاریک سینما در نور روز بیرون بیائیم نخست چم ما خیره می شود تا اینکه بتدریج با نور زیاد سازگاری یا می کند.

__طو
ل موج و دامنه موج:__

روشنی حتی
از رخشانی کمتر قابل پیش بینی است. دیدیم که دو دایره خاکستری در دو متن مختلف با آنکه میزان انعاس ور در آنها یکی است از لحاظ روشنی مختلف بنظر می رسد />ثبات روشنی گواه دیگری است بر اینکه روشنی سطحی را صرفاً با در نظر گرفتن شدت نوری که از آن منعکس می شود نمی توان در نظر گرفت. مخمل سیاه حتی هنگی که نور زیاد بر آ تابیده شود سیاه بنظر می رسد و کاغذ سفید بظر می ید.
درجا
ت ختلف دیده ((شوندگی)) را می توان با نردبانی نمایش داد سفید یک طرف آن و سیاه طرف دیگر باشد. خاکستری خنثی در چنین نردبانی در پله وسط خواهد بود.
درخشانی رنگها را خنثی می خوانیم وقتی درخشانی
آنها ماوی با درخشانی خاکستری ر پله وسط این نردبان باشند به همین ان وقتی دو رنگ درخشانی مساوی با درخشانی خاکستری معینی در یکی از له هی نردبان داشته باشند. گوئیم درخشانی آنها با هم مساوی است.


__دو مخروط رنگ:__

رابطه بین رنگ و درخ
شانی و سیری در شکل سوم نشان داده شده است. رنگهائی که درخشانی خنثی و داکثر سیری را دارا هستند در روی دایره وسط ائی ک دو مخروط به هم سبیده اند، قار دارند دیده می شود که ترتیب رنگها در روی ((دایره)) رنگ به همن ترتیبی است ک در ((طیف)) نور را خم رده و از آ ایره ای ساخته ایم اما دو انتهای طیف مثل این است که با ارغوانی هم وصل شده ند و می دانیم که رنگ ارغوانی دو طیف موجود نیت و از آمیختن نور سرخ و بنفش پدید می آد.درخشانی توسط خطی که از وسط دو ((مخروط)) می گذرد ورئوس و مخروط یعنی سفیدی را به سیاهی- سفیدی است ک در بالا بدان اشاره کردیم.رنگهای کاملاً سیر شده از لحاظ درخشانی معادل خاکستری خنثی هستند هر قدر درخشانی رنگی افزون شود. (به سفیدی نزدیکتر شود) یا بماهد (به سیاه نزدیک شود) سیری نگ نیز کتر می شود چون به آن خاکستری که درخشانی او با آن مساویست نزدیک می شود نشان داده شده است که به نردبان سیاهی سفدی نزدیک می شود.نشان داده شده است به این علت است که رنگهائی ه بیش از همه شه است به این علت است که رنگهائی که بیش از همه سیر شده اند یعنی در جائی ه و مخروط به هم می رسند رنگهائی که سیری آنها از همه کمتر است در دو طرف شکل قرار داده شده اند.

__بعضی پدیده های مربوط به
دیدن رنگ:__

پدیده
های بسیاری مربوط به دیدن رنگ در ((آزمایشگاه))های روانشناسی مورد پژوهش قرار گرفته ان. از این میان آمیزش رنگها رن کوری دیدن رنگ پیرامونی پس تصویر ها و تضاد خود بخود صحبت خواهیم کرد.

__قوانین آمیزش رنگها:__

دو
مخروط رنگها نه تنها رابطه بن رنگها و درخشانی و سیری را نشان می دهند بلکه قوانن آمیزش نور رنگی را نیز می نمایند. روش عادی نشان دادن این قوانین از وسیله ای که در تصویر 1 دیده می شود .استفاده می کند صفحاتی با رنگهای مختلف به هم وصل می شوند و روی صفحه چرخان دستگاه گذاشته می شود وقت صفحه می چرخد نقاط حساس شبکیه چشم توط رنها یکی عد از دیگری تحریک می شوند اگر آمدن یک رنگ بعد از دیگری آهسته باشد چشم سایه ونهائی می بینید. وقتی چرخش ((موتور)) سریع شود دیدن سایه و روشنها از میان می رود و رنگ خاکستری یکدستی به ((چشم)) می رسد.
قانون اول آمیزش
رنگها مربوط به آمیزش دو رنگ مکمل است مثل رنگ زرد و آبی اگر این رنگها به نسبت صحیح مخلوط شوند خاکستری بین درخشانی دو رنگ مکمل خواهد بود.

~~green:قا
نون اول را ی توان چنین بیان کرد:~~
وقت
ی نهای مکمل به نسبت معین با هم آمیخته شوند نتیجه آن رنگ خاکستریی می شود که درخشانی آن حد وسط درخشانی دو رنگ مکمل است.

~~green:قانون دوم آمیزش رنگ
ها چنین ا:~~
اگر رنگهای نامکمل به نسبت معین با هم آمیخته شوند نتیجه آن رنگی است که در دایره رنگ بین آن دو واقع ده است.


مثلاً مخلوطی از آ
بی و سب سبز متمایل به آبی ساقه چناری به وجود می آورد و مخلوط سرخ و زرد رنگ نارنجی می سازد و مخلوط سرخ و زرد رنگ نارنجی می سازد و مخلوط سرخ و آبی رنگ ارغوانی می سازد درخشانی رنگ مخلوط حد وسط درخشانی دو رنگ متشکل آن است سیری آن بسته به فاصله رنگهای متشکل در روی دایره رنگ از یکدیگر است(شکل سوم)،مقابل هم باشند سیر از میان می رود و نتیجه خاکستری می شود.اما اگر مقابل هم نباشند ولی از هم فاصله زیاد داشته باشند درجه سیری رنگ مخلوط کم خواهد بود.اگر نزدیک به هم باشند سیری رنگ مخلوط زیاد می شود.
قانون سوم آمیزش رنگ نیز به رنگهای مکمل موط می شود چنانکه گفتیم آمیختن سرخ و آبی متمایل به سبز رنگ خاکستری نتیجه می دهد و مخلوط آبی و زرد نیز رنگ خاکستری می هد.

~~green:قا
نون سوم آمیزش رنگ می گوید:~~
آمیختن مخلوطه
ایی که با هم رنگ خاکستری می سازد نیز رنگ خاکستری می سازد.
یعنی اگر مثلاً سرخ و سبز متمایل به آبی و زرد و آبی را به نسبت معین با هم بیامیزیم نتیجه خاکستری می شود درباره آمیزش رنها قواین یگری نیز بیان کرده اند اما این سه قانون مهمترین آنها هستند.
شاید خواننده تعجب کند که از آمیزش زرد و آبی خاکستری پدید می آید و حال اینکه نقاشان با مخلوط کردن زرد و وآبی رنگ سبز بدست می آورد علت این اختلاف این است که وقتی نورهای رنی با هم آمیخته می شود با هم جمع می شوند و حال آنکه مخلوطهای رنگ نقاشی از هم تفریق می شوند یعنی آنچه به چشم می خورد نتیجه چیزیست که جذب شده است. رنگ نقاشی زرد همه امواج را جز امواج زرد و سبز جذب می کند رنگ نقاشی آبی همه امواج را جز ((امواج)) آبی و سبز جذب می کنند. وقتی رنگهای ((نقاشی)) با هم مخلوط می شوند ((انعکاس))های آبی و زرد یکدیگر را خنثی می کنند و سبز باقی می ماند.

همچنین ببینید:
*((رنگ کوری
))
+!عی همبستگیای اخمانی و کنی
در وشش دالی چم که ((شبکیه چشم|شبکیه)) وانده میود ملیونها سلو صبی رار دارد ک نسبت به نور حسند ( شکل سوم) برای ادراک شکل اجسام لازمست تویری ا آنها بر شکیه بیفتد مانور که در ((دورین کسی)) تویری روی یم میافتد بین چشم و دوربین کاسی شباهتهای زیا موجود ا اما این تفات اساسی نیز هست که در دوربین بای متمرک کردن نور روی یل ره بی را یش و س یریم در ورتی که در چشم ((ره بین)) خو تییر شک میهد یعنی تد آن کم و ید میشود تویری ه روی شبکیه میافتد مثل ویر روی یلم در دوربین ای وارونه ات اگر وط دسگاه مرک از چند دسی تویر را از ل از ن که به چشم برسد وارونه کنیم تیری ری شبکی متیم می افتد در آن ورت ن شی معک دیده می شود. شکل سوم و یر نویس ن قمتهای متف چم و کن ه یک را نان میدهد سختانهای مهم شبکیه در ک چهارم نشان داده شده‌اند اینها گیرندگان دیدن هستند که مخروطها و میلهها خوانده میشود ریانهای بی که در اثر تحریک نور دید میآیند توسط ((رشته ااب بینایی|عب بری)) به مغز منتقل میشوند.
!مبا مرتبط با نوان
*((آناتومی چم))
*((بیماریهای چشم))
 *((ادراک فضا از راه بینائی)) *((ادراک فضا از راه بینائی))
-
+*((دسته بندی رنگها))
*((رشته اعصاب بینایی))
*((ساختمان چشم))
*((کور رنگی چشم))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 07 بهمن 1385 [13:31 ]   16   سبحانی      جاری 
 چهارشنبه 17 فروردین 1384 [08:39 ]   15   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 17 فروردین 1384 [06:30 ]   14   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 16 فروردین 1384 [08:29 ]   13   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 15 فروردین 1384 [08:26 ]   12   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 15 فروردین 1384 [08:08 ]   11   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 15 فروردین 1384 [08:06 ]   10   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 15 فروردین 1384 [06:46 ]   9   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 15 فروردین 1384 [06:30 ]   8   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 15 فروردین 1384 [06:28 ]   7   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 17 اسفند 1383 [05:47 ]   6   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 17 اسفند 1383 [05:42 ]   5   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 17 اسفند 1383 [05:39 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 16 اسفند 1383 [11:45 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 16 اسفند 1383 [11:31 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 16 اسفند 1383 [11:25 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..