منو
 صفحه های تصادفی
دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه امیر کبیر
دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان
ویژگی های مذهبی ایران عصر صفویه
شنوایی
روشهای انتگرال‌گیری
جسم رسانا
امام باقر علیه السلام و آگاهی از احوال شیعیان
تبدیل سهام با نام به بی نام
علت شکرک نزدن عسلهای موجود در بازار
صبر
 کاربر Online
306 کاربر online
تاریخچه ی: بینائی

تفاوت با نگارش: 14

Lines: 1-54Lines: 1-36
 V{maketoc} V{maketoc}
-گیرندگان ((حس))ی ما دروازه هایی هستند که از راه آنها عالم خارج را می شناسیم و مهمترین این دروازه ها بینایی است. نابینایان در جهانی زندگی می کنند که آن را فقط از راه ((صوت)) و تماس ((پوست ))و سرما و گرما و ((بو)) و(( مزه)) می شناسند. کور مادر زاد حتی در خواب صورت ذهنی بینایی ندارد. +!مقدمه
گیرندگان حسی ما دروازههایی هستند که از راه آنها عالم خارج را میشناسیم و مهمترین این دروازهها بینایی است. نابینایان در جهانی زندگی میکنند که آن را فقط از راه ((صوت)) و تماس پوست و سرما و گرما و بو و مزه میشناسند. کور مادرزاد حتی در خواب صورت ذهنی بینایی ندارد. دیدن را می‌توان از چند جهت مورد تحقیق قرار داد. مثلاً نقاش می‌خواهد بداند چگونه جهان دیدنی را رسم کند تا رنگها و ارتباط اشیاء بهتر به نظر آید، فیزیکدان علاقمند است محرک ((نور)) را تجزیه کند، فیزیولوژیست‌ها و متخصصان اعصاب می‌خواهند بدانند تاثیر فیزیولوژیست نور چیست و چگونه از چشم به مغز می‌رسد، روانشناسان علاقه دارند بدانند خود دیدن چیست و واکنش ارگانیزم نسبت به نور کدام است. اما وقتی روانشناس می‌پرسد چرا می‌بینیم و چرا به این ترتیب واکنش می‌کنیم برای پاسخ خود ناچار است به آنچه ((فیزیک)) و ((شیمی)) و ((فیزیولوژی)) و ((عصب شناسی)) یافته است، رجوع کند.
-یدن می تان چن ری مو تحی قرار دا. مثلاً نقاش می خواه بدا چگوه ان ینی ا م ن ت ((ن))ها و اتاط اشیا بهتر ه نر ید یزک دان علاقمند ت ((مرک ن ))را تجزیه کد ((ییلژی)) ا ا ا می واهند بنن اثیر فییلوژیت نو چی. و چونه ((چم)) ه ((م)) می سد اشسا عاه ان داند خو یدن چیت و واکش ((رگای)) ن ه نور کدام اس. ام تی رواشا ی رسد چرا می بینیم و ر به این رتیب وکن می نیم بی پاخ ود ناچر ا ب نچه ((فییک)) و ((شیمی )) یزوژی و ((ب شنسی)) یفته ع کند. +!حریک بیائی /> نر ییک ر ا ((اموا اکروایی|مواج لکرومنیک)) تکیل ه ات. وقی این اموج به مده رورد یکنند ن تغییراتی دید ید مثلا عبر از و یای که میوند و وقتی ب ح یر شفی تد ی منک میود. ما مل سیا ه موا نو ا جذب ی‌کند و ه ین لت است ک یا ن می‌سد. نچه بنظر ما کاملاً سفی می‌ید ه اا ر را منعکس ره ات. سطو یر بی ا موا را ب عی را معکس یکد و نیه ن م گی می‌آیند.
-!__تحریک حس بینای__ +چشم ما نسبت به آن دسته امواج حساسیت دارد که 400 تا 700 میلی کرون 4 طول دارند امواجی که که طول آنها به 400 نرسد یا از 700 میلی کرون تجاوز کند دیده نمی شوند این است که زیر سرخ یعنی امواجی که طول آنها بیش از 700 میلی کرون است و ((اشعه فرابنفش|ماورای بنفش)) (طول موج کمتر از 400 میلی کرون) را دیگر نمی‌توان نور نامید. وقتی نور آفتاب از منشوری بگذرد شکسته می‌شود امواج کوتاه تر بیشتر شکسته می‌شود و امواج درازتر کمتر. این است که رنگ سفید به رنگهای قوس و قزح تجزیه می‌شود چنانچه در شکل دوم دیده می‌شود امواج درازتر که کمتر شکسته می‌شوند سرخ بنظر می‌آیند اموجی که کمی از آن کوتاه‌تر کمی بیشتر شکسته می‌شوند و نارنجی بنظر می‌رسند. پس از آن زرد و سبز و آبی و بنفش می‌آیند. رابطه بین طول موج و رنگ در تصاویر رنگی 1 و 2 دیده می‌شود.
-ر ر یزیک نور ا مواج ((اکترانییک ))شکی شده ت ی ی وا ه مد برورد ی ک نها ییتی دید ی آیند ماً ر ور از نور شیه ای کس می شون وی ر سطح ی شای تاب جذب یا منعکس می شود مخ یه مه امو ن ا ی کد و به ی عل است که ک سی به ر می د چه ن ما کاماً ی می ید همه امواج نور ا منعکس کرده ست ط دیگر ی ام را ب و بی را نکس می کنند در یه ر نگی می یند. +ک وم یز راطه ین طول موج ارژی رانی و پیده ید را نشان می‌دهد نی ب ور ا یشه خ رن منحنی جذب نور ر مورد ((کروفیل)) ک وب می‌و رگها ز دیه وند دقت کید. شیشه سرخ بدان سبب سرخ است ک وقتی آنرا بین چشم و نو آتاب قار هیم فق امواج درازتر را از خ عبور می هد.و امواج دیگر وس آ جذب می شود برگ سبز نی اغب امواج را جز اوجی که ر وسط وق شداد (ب) جذب می‌کند این امواج منعکس میشوند چ می‌خرد و ر نتیه برگ بظر ما سبز می‌ی. پس رنگ ص اتی یء یست بلک مربوط به ل موی است که از آ شی منعکس می کنن به م می ود غب چیزه نه یک مو لکه مخلوطی از اماج ا عب می‌کنند که کلوفیل تا حدی همه امواج را ز 400 تا 700 میلی کرون منعکس می‌کنند رنگی که دیده می‌ود بسته ین ست که یرندگان رنگ چم چگونه به این ملو پیچیده پاسخ می‌دن. ه چند گیرندگان ینئی ما نسبت به طول موجهای بین 400 700 میلی کرون حساس ستن نسبت به همه این موجها یکسان حساس نیستند چانکه در شک وم دیه می‌ خداکثر درج یده وندگی صفت امواجی ست که در وسط قرار دارند.
-چم م نت به ن سته ((امو ))ای دار ک 400 ا 700 میلی کرون 4 ل دارد امواجی که ول آنها به 400 نرسد ی 700 میلی کرون او کد دیده نمی ون این است که زیر خ یعی اموی ک طول نها ی ا 700 میلی کرون است و وی بنف (ل وج کمتر ا 400 میی کرون) را دیگر نمی ون نور مید. />وقتی نور ا از منشوی کسه می شد اماج کوتا بیشتر شکته می د و موا راتر کمتر.ی است که نگ سفی به گای ((و و زح)) تجزیه می شد نانچه در شکل دو دیه می شو امو درازتر که کمت کسته می شون سرخ بر می ید مواجی ک کمی ن ک تر کمی یشتر شکست می شوند و نارنی بنر ی رسند. ن زر و ز آبی و بنفش می آین. رابه بی ول مو و رنگ در تصاویر رنگی 1 و 2 یه می شود. +ین تیب مننی سای ای ین در نو رز در والی 550 میلی کرون حداکثر خد می‌رسد و هر د ز آنجا به سوی و کنه 400 و 700 میلی کرونی و ک مشود. هنگام و نسبت به یک نی ا ی نور سای ما یشتر است و شب نبت ای دیگر. نور ر (یا در شب وقتی نور یی یا باش). ک سسیت چش در ناحیه 550 میی کرو ت در ش وقتی که چشم ایکی ات کر است حساسیت ن نست به و حوای 510 میی رو ی بیشر ا بدین ترتی ساسیت بیشر م وی ن ی متمی میشود، بنابرین ر ور کر ری آبی و بنفش نب ب خ و نارنجی یتر میشود.
-کل وم نیز بط ین ول موج ((انرژی)) نرانی پدیده ی را نشان می در منحنی عبو و ا شیشه رخ رن و منحنی جذب نور در مو کلفیل ک موجب می شود برها ز ید ون دق کنی. شیه رخ بدان سبب سرخ است که قی بی و نو تا قار دهیم فقط ((امواج)) دازت را از خد عبور ی دهد.و مو دیگر توسط آن جذب می شود برگ بز نیز اغب امواج را ز اواجی ک ر وط واق ه ن ب) جذب ی د این اج مکس می وند و به چشم می وند و در نیجه ((بر)) بنظر ما سبز می آید. پس رنگ فت ذاتی اشیا نیست بلکه مربوط به ول موجی ت که ا ن ی منع می کنند و ه چ می خور اغلب چیزها نه یک موج بلکه مخلوطی از امواج را عبور می کنند که ((کلوفیل)) ا حدی همه موج را از 400 700 میی کرون منک می نند رنگی ک ی ی و بته به این است ک گیندگان نگ در چم چگونه ه این ملو پیچیده پاس می دهند. چد گیرندگا بینائی ا نسب به طو موهای بی 400 ا 700 یی کون ساس ستن نبت به همه این موجها یکن حس یتند چانکه شک وم ید می د کثر ((درجه)) دیه ونگی صت امواجی ست که ار دارد. +ای ی این ار ک پدیده پوکین را مین ب اله دو منحنی دری شک 1 در ک ی ییر د نیه ن است که ته گیرن س یای اریم: یک دته رای ورای شدید و ه دیگر بری ورهای ی. یری ی اا ن ب یچیدگی م ن همی دارد نور یک رنگ یش ا همه یر ه ا نو ید ر با آن مخلوط کنید یی و را از ت می‌دد و کم رنگ بن می‌آید ار دو رنگ بهم بیایید یری و را دس میدهند ا آبی سب وی ط ون کت بی و کم س وند ی می ی ز تمایل ه ی یه ی‌د.
-بدین ترتیب می حسی ری ین ر و و در وای 550 میی کرن ه حداکر خو ی ر و هر چن ا آ ه ی و کانه 400 و 700 میی رنی رد می و. />هنگام روز یک نای از طیف ن ی ما بیشر است در ب نت ه ایه دیگر. +درخشانی چنانکه گفتیم با طول موج ارتباط دارد مای وس یف نو رشندگی یری از وهای و رف دارند امنه امواج ور میزا شدت آنها را شان می‌هند و با رخای اراط دارند لی نای کد که رخشای ا امنه موج ارتباط مستقی دارد زیرا سازاری چش نیز ر تعیی درخشانی یزا دخیل ست وق هنگام روز ان تاریک سینما می‌وی. در آغاز هیچ کس را نی‌ینیم و ی که چشم ما با تاریکی سازگار شو اشخاص را تشخیص می‌دهیم و وقتی از سالن تاریک سیما در نو روز بیرون بیائیم نت چم ما خیره ی‌شود تا ینکه بتدریج با نور زیاد سازگاری پیدا می‌کند.
- نو رو (یا در ش قی نور خیلی ی با). اکر یت چشم ر ایه 550 میلی کرون ا در تی که شم تایی ادت کرده س ساسی ن ت ه و مو ای 510 میی کرن یا ی است دین تریب سی بیر چش ه وی ق ن یف مایل ی شد بناین نور کتر شب درخشانی ی ن نب ه و رنجی ی می و. +!ول مو و دامنه مو
رونی حتی از درخشنی کتر قبل پیش بینی است. دیدیم که دو دایره خاکستری در دو متن مختلف ا آنکه مین ((با نور|انعکس نور)) نه یکی است از لحاظ روشنی مختلف نظر ی‌رسد. ثبا روشنی گواه دیگری است بر اینکه روشنی سطحی را فاً با در ن گرت شدت نوری که از آن معکس می‌شود نمی‌توان ر ظر گرفت. مخمل سیاه تی هنامی که نو زیاد بر آن تابیده ود سیه نظر می‌رسد و کاغذ سفی نظر ی‌ی. درجات متلف دیده ودگی را می‌تون ا ردبای نمایش داد سید یک طر آن و سیاه رف دیگ شد. خاکستری نثی در چنین نربانی ر پله وس وهد بو. رخشای نگها ا خنثی می‌خوانیم وقی رخشانی ن ماوی ا درخشای خاکستری در پله سط این ردبان بان ه همین ن وتی دو رنگ درخشانی مساوی با درخشانی کستری ینی در یکی از له‌هی ندبن اشته ند. گوئی رخشانی نه هم مساوی ت.
-برای زای این ار ک دیه ((ورکینه)) ا می وان ا ما و منحنی رانی شکل 135 درک کرد این تغییر ر نتی آن است ک ما دو دست گیرند س بینای اریم: یک ده بای نهی شدید دسته دیگر برای نرهای ی. +!پس تصویر 2
وقتی چشم ناگهان
با نور شدید تحریک شود شخص تا لحظه‌ای پ از ابود شدن محرک پس تصوی محرک را می‌بیند مثلا اگر محرک چراغ اکتریک بده است تصوی میله ورانی درون ن تا لحظه‌ای پ از خاموش شدن نور روی یوار دیده می‌شود نیز گر شخصی ناگهان چشم را ببد مکن ست تصویر آن را حس کند پس تصویر مبت معلول آن است که تحریک صاب دیدن پس از ناپدید شدن محرک لحظه‌ای بجا می‌ماند و شبیه به خود محرک است لیکن پس تصویر مثبت حداکثر فقط چند ثانیه به جا می‌ماند. وقتی پس تصویر مبت محرکی ناپدید شود پس تصوی نفی جای آن را می‌گیرد پس تصیر منفی از لاظ رن و درخشانی مکمل محرک اصلی است. ثلاً اگر میله روش راغی زرد درخشا اشد پس تصویر منفی آن آبی سیر می‌شود. می‌توانید با کار بردن تصویر وم پس تضویر منفی را در خود بیازمایید همه شکل جز یک دیه را بپوانید و سی ثانی ه وط آن خیره شوید آگاه به ناحیه سفید یا خاکستری نگاه کنید یا اصلاً شمهای خو را ببندید دایره‌ای خواهید دید که رنگ کمل آن را دارد بهمین ترتیب دایره‌های یگر را آزایش کید.
-یی یا شباع ب یچیدگی طو و ن همستگی داد نور یک رگ بیش ا مه یر ده ات اگ نو ید ا ا ن مخل کنی یی ود ا ا دت می ده و کم رنگ بر می آید گر دو رنگ لف را ا م بییزید یری و ر ا ست می دند مثلاً بی و وقی م شون کمتر آبی ب می ند و بی تای ه ز یا س متمای بی تی ی شود. +!ا بد
وتی عات کغذ اکستری که ا یک وره بریده شده باد ری زمینه‌هیی رنهای متلف گشته ند ثا نگ مکمل زینه ر آنه یه میود ملاً خاکتری د زمینه رخ سبز رنگ ر زمینه آبی رد رنگ ب می‌رسد. از ثر تضاد خد بد ر ون کرن صحنه تار ستفاده می‌کند مثلاً ا بکار بردن نور ر ح اثر اشیء خاکستری را آبی ر یاء بی ا سیر ر از آچه هستند جلوه می‌هند برای بتر شاخت پیده ین لازمست از ((ستما چ)) و فییلوژی یز آگاه شویم.
-درخشانی چنانکه گفتیم با طول موج ارتباط دارد موجهای وسط ((طیف نور ))رخشندگی بیشتری از موجهای دو طرف دارند دامنه امواج نور میزان شدت آنها را نشان می دهند و با درخشانی ارتباط دارند لیکن نباید فرض کرد که درخشانی با دامنه موج ارتباط مستقیم دارد زیرا سازگاری چشم نیز در تعیین درخشانی چیزها دخیل است وقت هنگام روز وارد سالن تاریک ((سینما)) می شویم .در آغاز هیچ کس را نمی بینیم و بتدریج که چشم ما با تاریکی سازگار شود اشخاص را تشخیص می دهیم و وقتی از سالن تاریک سینما در نور روز بیرون بیائیم نخست چشم ما خیره می شود تا اینکه بتدریج با نور زیاد سازگاری پیدا می کند.

!__طول موج و دامنه موج__

روشنی حتی از درخشانی کمتر قا
بل پیش بینی است. دیدیم که دو دایره خاکستری در دو متن مختلف با آنکه میزان انعکس نور در آنها یکی است از لحاظ روشنی مختلف بنظر می رسد.
ثبات روشنی گوا
ه دیگری است بر اینکه روشنی سطحی را صرفاً با در نظر گرفتن شدت نوری که از آن منعکس می شود نمی توان در نظر گرفت. مخمل سیاه حتی هنگامی که نور زیاد بر آن تابیده شود سیاه بنظر می رسد و ((کاغذ ))سفید بنظر می آید.

درجا
ت مختلف دیده شوندگی را می توان با نردبانی نمایش داد سفید یک طرف آن و سیاه طرف دیگر باشد. خاکستری خنثی در چنین نردبانی در پله وسط خواهد بود.
در
خشانی رنگها را خنثی می خوانیم وقتی درخشانی آنها مساوی با درخشانی خاکستری در پله وسط این نردبان باشند به همین سان وقتی دو رنگ درخشانی مساوی با درخشانی خاکستری معینی در یکی از پله های نردبان داشته باشند. گوئیم درخشانی آنها با هم مساوی است.

!__پ
تصویر 2 __

وقتی چشم نا
هان با نور شدید تحریک شود شخص تا لحظه ای پس از نابود شدن محرک پس تصویر محرک را می بیند مثلاً اگر محرک چراغ الکتریک بوده است تصویر میله نورانی درون آن تا لحظه ای پس از خاموش شدن نور روی دیوار دیده می شود نیز اگر شخصی ناگهان چشمش را ببندد ممکن است تصویر آن را حس کند پس تصویر مثبت معلول آن است که تحریک اعصاب دیدن پس از ناپدید شدن محر لحظه ای بجا می ماد و شبیه به خود محرک است لیکن پس تصویر مثبت حداکثر فقط چند ثانیه به جا می ماند.
وقتی پس تصویر مثبت محرکی ناپدید
شود پس تصویر منفی جای آن را می گیرد پس تصویر منفی از لحاظ رنگ و درخشانی مکمل محرک اصلی است. مثلاً اگر میله روشن چراغی زرد درخشان باشد پس تصویر منفی آن آبی سیر می شود.
می توانید با
بکار بردن تصویر سوم پس تضویر منفی را در خود بیازمایید همه شکل جز یک دایره را بپوشانید و سی ثانیه به وسط آن خیره شوید آنگاه به ناحیه سفید یا خاکستری نگاه کنید یا اصلاً چشمهای خود را ببندید دایره ای خواهید دید که رنگ مکمل آن را دارد بهمین ترتیب دایره های دیگر را آزمایش کنید.

!__تضاد خود
بخود__

وقتی قطعات
کاغذ خاکستری که از یک ورقه بریده شده باشد روی زمینه هائی از رنگهای مختلف گذاشته شوند آثار رنگ مکمل زمینه بر آنها دیده می شود مثلاً خاکستری در زمینه سرخ سبز رنگ و در زمینه آبی زرد رنگ بنظر می رسد.
از اثر تضاد خود بخود در روشن کردن صحنه ((تاثر
)) استفاده می کنند مثلاً با بکار بردن نور زرد در صحنه تاثر اشیاء خاکستری را آبی رنگ و اشیاء آبی را سیر تر از آنچه هستند جلوه می دهند برا بهتر شناختن پدیده دیدن لازمست از ساختمان چشم و فیزیولوژی آن نیز آگاه شویم.

!__بعضی همبستگی های ساختمانی و کنشی __

در پوشش داخلی چشم که شبکیه خوانده می
شود ملیونها سلول عصبی قرار دارد که نسبت به نور حساسند ( شکل سوم) برای ادراک شکل اجسام لازمست تصویری از آنها بر شبکیه بیفتد همانطور که در دوربین عکاسی تصویری روی فیلم می افتد بین چشم و دوربین عکاسی شباهتهای زیاد موجود است اما این تفاوت اساسی نیز هست که در ((دوربین)) برای متمرکز کردن نور روی فیلم ذره بین را پیش و پس می بریم در صورتی که در چشم ذره بین خود تغییر شکل می دهد یعنی تحدب آن کم و زیاد می شود تصویری که روی شبکیه می افتد مثل تصویر روی ((فیلم)) در دوربین عکاسی وارونه است اگر توسط دستگاه مرکب از چند عدسی تصویر را از قبل از آن که به چشم برسد وارونه کنیم تصویری روی ((شبکیه)) مستقیم می افتد در آن صورت آن شیء معکوس دیده می شود.
شکل سوم و زیر نویس آن قسمتهای مختلف چشم و کنش هر یک را نشان می دهد اختمانهای مهم شبکیه در شکل چهارم نشان داده شده اند اینها گیرندگان دیدن هستند که مخروط ها و میله ها خوانده می شود جریانهای عصبی که در اثر تحریک نور پدید می آیند توسط ((عصب)) بصری به مغز منتقل می شوند. />
مچنین بینی:
*((ک رگی))
+!بعی همبستگیهای ساختمانی و کنشی
در پوشش داخلی چشم که ((شبکیه چشم|شبکیه)) خوانده میشود ملیونها سلول عصبی قرار دارد که نسبت به نور حساسند ( شکل سوم) برای ادراک شکل اجسام لازمست تصویری از آنها بر شبکیه بیفتد همانطور که در ((دوربین عکاسی)) تصویری روی فیلم میافتد بین چشم و دوربین عکاسی شباهتهای زیاد موجود است اما این تفاوت اساسی نیز هست که در دوربین برای متمرکز کردن نور روی فیلم ذره بین را پیش و پس میبریم در صورتی که در چشم ((ذره بین)) خود تغییر شکل میدهد یعنی تحدب آن کم و زیاد میشود تصویری که روی شبکیه میافتد مثل تصویر روی فیلم در دوربین عکاسی وارونه است اگر توسط دستگاه مرکب از چند عدسی تصویر را از قبل از آن که به چشم برسد وارونه کنیم تصویری روی شبکیه مستقیم می افتد در آن صورت آن شیء معکوس دیده می شود. شکل سوم و زیر نویس آن قسمتهای مختلف چشم و کنش هر یک را نشان میدهد اختمانهای مهم شبکیه در شکل چهارم نشان داده شدهاند اینها گیرندگان دیدن هستند که مخروطها و میلهها خوانده میشود جریانهای عصبی که در اثر تحریک نور پدید میآیند توسط ((رشته اعصاب بینایی|عصب بصری)) به مغز منتقل میشوند.
!باحث مرتبط با عنوان />*((ناتومی چم))
*((بیریای چشم))
 *((ادراک فضا از راه بینائی)) *((ادراک فضا از راه بینائی))
 *((دسته بندی رنگها)) *((دسته بندی رنگها))
-*(( خو رنگ)) +*((شت اعصاب بیایی))
*((سا
خمان چشم))
*((ک
و رنگی چشم))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 07 بهمن 1385 [13:31 ]   16   سبحانی      جاری 
 چهارشنبه 17 فروردین 1384 [08:39 ]   15   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 17 فروردین 1384 [06:30 ]   14   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 16 فروردین 1384 [08:29 ]   13   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 15 فروردین 1384 [08:26 ]   12   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 15 فروردین 1384 [08:08 ]   11   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 15 فروردین 1384 [08:06 ]   10   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 15 فروردین 1384 [06:46 ]   9   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 15 فروردین 1384 [06:30 ]   8   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 15 فروردین 1384 [06:28 ]   7   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 17 اسفند 1383 [05:47 ]   6   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 17 اسفند 1383 [05:42 ]   5   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 17 اسفند 1383 [05:39 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 16 اسفند 1383 [11:45 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 16 اسفند 1383 [11:31 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 16 اسفند 1383 [11:25 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..