منو
 کاربر Online
571 کاربر online
تاریخچه ی: بینائی

تفاوت با نگارش: 11

Lines: 1-47Lines: 1-36
 V{maketoc} V{maketoc}
-گیرندگان ((حس))ی ما دروازه هایی هستند که از راه آنها عالم خارج را می شناسیم و مهمترین این دروازه ها بینایی است. نابینایان در جهانی زندگی می کنند که آن را فقط از راه ((صوت)) و تماس ((پوست ))و ((سرما)) و ((گرما)) و ((بو)) و(( مزه)) می شناسند. کور مادر زاد حتی در خواب صورت ذهنی بینایی ندارد. />دیدن را می توان از چند ی مورد تحقیق قرار داد. مثلاً ((نقاش ))می خواهد بداند چگونه جهان دیدنی را رسم کند تا ((رنگ))ها و ارتباط ((اشیاء)) بهتر به نظر آید فیزیک دان علاقمند است ((محرک نور ))را تجزیه کند ((فیزیو لوژیست)) ها و متخصصان اعصاب می خواهند بدانند تاثیر فیزیولوژیست نور چیست. و چگونه از ((چشم)) به ((مغز)) می رسد روانشناسان علاقه دارند بدانند خود دیدن چیست و واکنش ((ارگانیزم)) نسبت به نور کدام است. اما وقتی روانشناس می پرسد چرا می بینیم و چرا به این ترتیب واکنش می کنیم برای پاسخ خود ناچار است به آنچه ((فیزیک)) و ((شیمی ))و فیزیولوژی و ((عصب شناسی)) یافته است رجوع کند. +!مقدمه
گیرندگان حسی ما دروازههایی هستند که از راه آنها عالم خارج را میشناسیم و مهمترین این دروازهها بینایی است. نابینایان در جهانی زندگی میکنند که آن را فقط از راه ((صوت)) و تماس پوست و سرما و گرما و بو و مزه میشناسند. کور مادرزاد حتی در خواب صورت ذهنی بینایی ندارد. دیدن را میتوان از چند ت مورد تحقیق قرار داد. مثلاً نقاش میخواهد بداند چگونه جهان دیدنی را رسم کند تا رنگها و ارتباط اشیاء بهتر به نظر آید، فیزیکدان علاقمند است محرک ((نور)) را تجزیه کند، فیزیولوژیستها و متخصصان اعصاب میخواهند بدانند تاثیر فیزیولوژیست نور چیست و چگونه از چشم به مغز میرسد، روانشناسان علاقه دارند بدانند خود دیدن چیست و واکنش ارگانیزم نسبت به نور کدام است. اما وقتی روانشناس میپرسد چرا میبینیم و چرا به این ترتیب واکنش میکنیم برای پاسخ خود ناچار است به آنچه ((فیزیک)) و ((شیمی)) و ((فیزیولوژی)) و ((عصب شناسی)) یافته است، رجوع کند.
-!__تحریک حس بینائی__ +!تحریک حس بینائی
در نظر فیزیک، نور از ((امواج الکترومغناطیسی|امواج الکترومگنتیک)) تشکیل شده است. وقتی این امواج به ماده برخورد می‌کنند در آنها تغییراتی پدید می‌آیند مثلاً در عبور از منشور شیشه‌ای، شکسته می‌شوند و وقتی بر سطح غیر شفافی بتابد جذب یا منعکس می‌شود. مثلاً مخمل سیاه همه امواج نور را جذب می‌کند و به این علت است که سیاه به نظر می‌رسد. آنچه بنظر ما کاملاً سفید می‌آید همه امواج نور را منعکس کرده است. سطوح دیگر بعضی از امواج را جذب و بعضی را منعکس می‌کنند و در نتیجه بنظر ما رنگی می‌آیند.
- ن فییک نور امواج ((لکرومانیتیک ))تکیل د است وتی این امواج به ((ه)) برخرد می کنند در آنها تییرای دید می یند ما ر عور ا نو یشه ای شکسته می ون و وتی بر ط یر شای بتاد ب یا منکس می شود مثاً ل یه هم امواج نو را می ک و ه این علت است که ک سیه به ن ی سد نچه نظر م کاملاً سفید می ید هم امواج نو را منکس کرده ست طو یگر بی امواج را بی ر منک می کنند و نیه بنر م رنگی ی ید. +چم م نت ه آن ته امواج اسیت دارد که 400 ت 700 میلی کن 4 طو دارند امواجی که ک ول نها ب 400 نرسد یا از 700 میلی کرون تاو کد دیده نمی وند ی است ک یر سرخ یعنی موای ک ول نها یش از 700 میلی کرون است و ((اشعه فرابنفش|ماورای نف)) ول موج کتر از 400 میلی کرون) یگر یتوان نو نامید. وقی نو آفتاب از منوری بگذرد شکسته میشود اماج کا ر بیتر شکسته می‌شد و امواج را ک. این است که رگ سفی به رنگهی قو قزح تجزیه می‌ود چننچه ر کل دوم یده می‌شد امواج راتر که کمتر کسته می‌ون رخ بن میین امواجی که کمی از ن کوه‌تر کی بیر شکسته می‌شوند و نارنی بن می‌رسند. پس از آن زرد و ز و آبی و بنف میند. رابطه بین ول مو و رنگ در تصاویر رگی 1 و 2 ید می‌شود.
-چش ما ن به ن ست ((امواج ))ای در ک 400 ا 700 میل کرن 4 ل رن اموی که که آ به 400 نرسد ی 700 یلی کرن تجو دیده نمی شوند ی است ک ی سرخ ینی موای که طو آنها بیش ز 700 میلی کرون ست ورای ف (ول موج کمتر از 400 میلی ک) ا دیگر نمی ون ور نامید. />وقی نو تا ز منوی گد کسته می شود مو کوته ر بیتر کسه می ود ا ا کمتر.ین است که نگ سید به رهای ((و )) جزیه می و نانه در شکل و دیده می شد امواج درازت ک کمر شکه می شوند سخ بن ی آیند ای ی ز ن کوه کمی بر ی ون و ارجی بن می رسند. پس ا ن زرد سب بی و ن می یند. رابطه ی و و ن در ی نگی 1 و 2 یه ی د. +شک دوم نی بطه ین ل موج نژی نورانی و پیه دین ر ان میدهد در نی ور نو ا یشه سرخ گ نی جذب نور د مو ((کروفیل)) ک موج می‌شو بر سبز دیده شوند ت کید. یه سرخ دان بب سرخ ات که وتی آنرا بین چم و نور فتاب رار یم فق مواج درازتر را از خود عبور می د. مواج دیگر توسط آن جذب می و برگ سبز نیز اغب امواج را جز امواجی که در وط وقع دان (بز) جذب می‌کن ین مو منکس میشوند و ه چشم می‌خون و در نتیه رگ بنر م سز میید. س گ صت ذای یا نی بلکه مروط به طول موجی است که ز آن شی منعکس ی کنند و به چشم می خورد اغب یزها نه یک و بکه لوی ز امواج ا عبو می‌نند ه کلویل تا حدی هم امواج را از 400 ت 700 میلی کرن منعکس می‌کنن رنگی که یه میشود بسه به این ت ک گیرندگا رگ ش گنه ه ین مخلو پیچیه پخ میهن. هر چن ینگا بیائی م نبت به طول جهای بین 400 700 میلی کرون حسا هتند سب ب همه ین مو یکسان ساس نیستند چنانکه ر شک و دید ی‌ود خداکثر دیه وندگی صفت اموجی ست که در سط قار دارد.
-کل دوم نیز ربطه بین ول م ((انرژی)) نوانی و پیه یدن را نان می دد در منحنی عبور نور از یشه سرخ نگ و منی جذب نور در مرد کلرویل که موجب ی ود ره بز یده شوند دت کنید. شه سرخ بدان سبب سرخ است که وقتی آرا بین چشم و نو آفتا ار هیم فق ((امواج)) درازتر را از خود عبور می دد.و امواج دیر توسط آن جذب می ود بر سبز ی اغ ااج را جز امواجی که در وط واقع شده اند (سب) جذب می کن ی اموج منکس می شند به شم می خورند و نی ((بگ)) نظر ما سز ی آید. پس رنگ صفت ذاتی اشیء نیست بلکه وط به ول موجی ست که آن شی نکس می کنن و ه چشم می ورد غلب چیز نه یک و بلکه مخلوطی از اموج ا ور می کنند که ((کلروفیل)) ا دی همه مواج را ا 400 تا 700 میلی کرون منکس می کنند رنگی که یه ی شد بسته به این است که گیرندگان رنگ در چشم چگونه به این ملوط پییده پا می هند. هر چن گینگان ینی ا نسبت به طول موجای بین 400 تا 700 میلی کرون حساس هتن نسبت به همه ین موه یکان حساس نیتن چنکه ک م ید می شود داکر ((در)) یه شوندگی ف جی ت که ر وسط رار رد. +دین تری منی سای رای ید در نور روز ر وی 550 میی کرو ب د ود یسد و ر چن ا آا ه وی دو کرانه 400 و 700 میی رونی رود م . گام رو نسب به یک نی ا ی نور سی ا بیر اس در ش نسبت به یه یگ. ن و (یا ر ب قی و خیلی زیا ا). حداکثر سایت چشم ر نایه 550 میلی کرون ست در تی که چشم به تایی عا کده ست ای نسبت به طول موج حالی 510 میلی کرون یا یشت است بین تی حساسیت بیت چش ه وی قب فش ی ممای میشود، ناراین در نو کتر درخشانی ی و نت به رخ و ارنجی یتر ی‌شود.
-بین ریب منحنی ی رای ین در ن در حالی 550 میی کن به دکر و ی رد و چند ا ن به سوی د کان 400 700 میلی کرونی رود کم می د. />نگم روز نبت به یک ناحیه از یف نو اسی ما بیت ت و ر ب نبت به نایه یگ. +بای آزمایش این مر که پیده پورکینجه را می‌توان با مطالعه دو منحنی انی کل 1 رک کرد این غیی در نتیج ن ست ک م دو دسته گیرنده حس بیائی داری: یک ست برای نورهای دی و سته دیگر رای نوهای خیف. سیری ی شباع رن با پیچیدگی طول و آن همستی دا نو یک نگ بیش از همه سیر شد ست اگر نر سید را با آن مخلوط کنید یری خود را از دست مید کم رنگ نظر می‌آید اگر دو رنگ متلف را باهم بیامیزید یری خو از دست مهند مثلاً آبی و بز وقتی ملوط ون کمتر آبی و کمر بز می‌شون و آبی متمایل به سبز یا بز متمایل به بی نیجه می‌شود.
-در ن و ا در وقی نور خیی یا اشد) . داکثر ای م د نایه 550 میل کن ت در ش وتی که چم به ((اریکی)) اد کرده ساسی ن ت به طول م والی 510 میلی کرون یا یت ا دین تری ای بیتر چشم به وی ق فش یف مای ی و نابرین در نور کم ((شب)) درخشانی ی بنف نسبت رخ و نانی بیر ی د. +درخشانی چناکه گفیم ا طول مو ارتباط دارد موهی وط طیف نور درخشدگی یشتری ا موهای دو رف دارند منه امو و میزان شد آنها ا نشان میند و درخشی رتباط ارند لیکن ناید فض کرد که انی ا امنه و رتباط مستیم ارد یرا سازگاری چشم نیز در تعیین درخشانی چیزها خیل ست وق هنگام و ورد سالن تاریک ینم می‌ویم. ر آغا هیچ ک را نمی‌بینیم و تدریج که چشم ما با اریکی زگار د اشخاص ا تشخیص می‌ی وقتی الن تاریک ینما در نور و بیرون بیی نست چ م خیره می‌شود تا ینکه تدریج با نور زی سازگاری یا ی‌کند.
-رای آزمیش ای امر ک پدیده ((ورکینجه)) ر ی توان ا مه ننی نی شک 135 درک کرد ای تییر در نیج ن ست که م ته گیرنه س بینئی داری: یک سته ای نوری ید و دته دیگر برای نری خیف .
سیی یا باع رنگ ییگی طل مو آن ستگی ارد نر ک ن ی م سی شده ست اگ نور فید را ب آن ملو کنید یری خود ا ست می هد و کم بنظر می آید ر د نگ مخت ا با م یایی سیی د را ا دست ی دند لا آبی و ی مخو شن کم آبی و کمتر سب می و و ی ممایل به یا س میل ب بی نتیه می و.
+!ول مو دامه وج
روی حتی از رخشانی کم ی بینی . ییم ک دو دایر خاکستی در من متلف با آنکه می ((زتاب نورنکس نو)) در آها یکی ست لحاظ رنی ملف بنظر می‌رسد. ثبات رونی وه دیگری است بر اینک ری سحی را فاً با در نظر گرفتن ت نوی ک ز آن کس میود نوان ر ن گف. خم سیه تی هنگمی که نور یاد ب آن بیده ود یاه ن میسد و کاغذ ی بنظر میآید. درجات مختلف دید وندگی را می‌تا ا نردبانی میش داد سی یک رف آن و سیه ر دیگر باد. خاکستری خثی در چین نردبای ر پله وسط خواد بود. شانی رگ را خنثی می‌خانیم وقی درخشای آنه موی با درخشانی خاکستری در پله وسط این نردبن باشند به همین ان وی دو نگ رخشانی ماوی با شانی خاکسی میی ر یکی از پله‌های نردبا اشته باشند. گوئیم درخشانی نها باهم ماوی ست.
-ای چنانکه گی با طل مو تط د وهای س ((ی نور ))رندگی یتری ا موهای دو ر ا امنه امو نور یا شد نها را نن ی ند و با رانی راط اند لیکن ی کر دخشانی با امن و تا ستیم ار زیر سگاری چم نیز عیین درخشانی یز یل است نگم رو ارد الن ایک ((سینم)) می یم .ر غا ی ک ر نی ییم بتری ک ش ما یکی سازگا شد ا را شی ی ی وی ا تایک سینما ر نو رز بیون بیائیم ن چشم ا خیره می ود ینک دری با ر ید ازار یدا می کند. + وی 2
قتی چشم ناگ با و ید تیک شود تا ظهای س ز نبد شدن محرک پس تصویر محرک می‌بیند مثلاً اگر مک چراغ الکتریک بوده ات تصوی میله نورانی درون ا لظی پ از خامو دن نور ری یوار دید می‌شود نی گر شخصی ناگهان چشمش را ببن ممکن است تصیر را حس کند پس تصویر مثبت معلول آن است که حریک صاب دیدن پس از ناپدید دن محرک له‌ای جا می‌مند و شبیه به خود محرک است لیکن صوی ت حداکثر فق د انیه به ا می‌ماند. قتی س تصوی مت مرکی ناپید شد پس تصیر منفی ای آن ر می‌گیر پس وی منفی از لظ نگ و درخشانی مل مرک لی است. ث اگ میله رو چراغی زرد رخشان اد پس تصوی منفی آبی یر می‌و. ی‌تواید با بکر برن تصیر م س توی ی را و یازمایی همه شک یک ایه را پوشنی سی ای ب وسط آ یره وی نگا ب نایه سفید یا اکستری نگ کنی یا لً چشمای خود را ببندید دایره‌ای واهید ی که نگ مکل ن ا دار بین تری دایرهای دیگر را آزمایش کنید.
-!__طول مو و دمنه موج__ +!تضاد خود بخود
وقتی ق
طعات کاغذ خاکستری که از یک ورقه بریده شده باشد روی زمینه‌هایی از رنگهای مختلف گذاشته شوند آثار رنگ مکمل زمینه بر آنها دیده می‌شو مثلاً خاکستری در زمینه سرخ سبز رنگ و د زمینه آبی زرد رنگ بنظر می‌رسد. از اثر تضاد خود بخود در روشن کردن صحنه تاثر استفاده می‌کنند مثلاً با بکار بردن نور زرد در صحنه تاثر اشیاء خاکستری را آبی رنگ و اشیاء آبی را سیر تر از آنچه هستند جلوه می‌دهند برای بهتر شناختن پدیده دیدن لازمست از ((ساختمان چشم)) و فیزیولوژی آن نیز آگاه شویم.
-ونی تی از خانی کر قل پیش ینی ات. دییم که و ایره کستری د م مختل با آنکه میزان انعکاس ور نها یکی ست ا لاظ رونی ختلف بنظر می رسد.
ث
بات شنی گوه یگی اس بر ینک وشی ی را رفا با گرتن ت نوری که از آن نک می شو نمی تان ر رفت. خمل سیا تی نگمی که نور زیاد بر ن ایده ود سیاه بنظر می رسد و ((کاغذ ))سفید بظر می آد.

درج
ات متلف ید ((شوندگی)) را می توان ا ردبانی نمایش اد سفید یک ف آن و سیاه ر دیگر باشد. خاکستری نثی در چنین نردبانی در له وط خواهد و. />درخشای رنگها را خنثی ی انیم وقتی درخشانی نها مساوی با درخشانی کتری در پله و این نردبن باشند به همین سا وقتی د رن درشانی ساوی ا درخشای خاکستری عینی در یکی از پل هی نردبان داشته باشند. گوئی درخشای نها با هم مساوی است.

!__
پس تصیر 2 __

وقت
ی چشم نهن ا نور دید تحریک و شخص لحظه ی س ز نابود شدن محرک پس تویر مرک را می بیند مثلاً اگر محرک چراغ الکتریک بوده ست تصوی یله نونی دون آن تا حظه ی پس ا خاموش شدن نو وی یوار دیده می ود نیز اگر شصی ناگهان چشمش را ببد مکن است تصویر آن را حس کند پس تصویر ثبت معلل ن ست ک تحریک اعصاب دیدن پ ا ناپدید شد مرک حظه ای ا می مان و یه ه ود محرک ات لین پس تصویر مت حداکر فق چن انیه به ا می مند.
وقی پ تصویر ثبت محرکی ناپدید شد پس تصویر منفی ای ن ا می یرد س تصیر منفی از ظ رن و درشانی مکمل محرک اصلی است. مثلاً اگر میله روشن چرغی رد درخشان باشد پس تصوی منفی بی ی می شود. />می تونید با بکار بردن تصوی م س تویر مفی ا در خود بیازیید همه کل جز یک دایره را بوشانید سی انیه ه وس آن خی وید آنگاه به ناحیه سید ی اکستری نگاه کنید ی صلاً چشمهای د ا ببندید دایه ی اید ید که رنگ کمل آن را ارد بهمین ترتیب دایر های دیگر را آزمایش کنید.

!__تضا
د خود بخد__

قتی قطعات کاغذ خاکستی که یک وقه برده شده باشد روی زمیه هائ از رنگهای مختلف گذاشته شوند آثار رنگ مکمل زمینه بر آنها دیده می شود ملاً خاکستری ر زمینه رخ سبز رنگ و در زمینه بی زرد رن بظر می رسد.
ز اثر تاد خود بخود در روشن کردن صحن ((تاثر)) استده می کنند ملاً با بکار بردن نو رد در نه تا ایاء خاکستری را آبی رنگ و اشی آبی یر ر ز آنچه هستد جلوه می ند برای بهتر شنان پدیده دیدن لازمت ((اتمان)) چشم و فییلوژی آن نیز آگاه ویم و اون ه این بحث می پردازیم.

همچن
ی یید: />*((و رگی))
+!ضی همستگیهای خمانی و کی
پوش دالی چم که ((کیه چم|بکیه)) وند می‌د ملینها سول ی قا ار ک نسبت نو اسن ( ک و) ی اراک شک اام ست ویری از آن ر شکی ید ما که در ((دورین کای)) صویری روی فیم میافت ی چشم و ربین کاسی اهای یاد وود س اا ای اوت ااسی نیز ه که ر دوین بای ترز کرن و ری یل ره بی را ی و پس بریم د وری که چشم ((ه ی)) ود تییر کل میده یی د آن کم یا می‌شو صویی که وی شکیه می‌اد مث تصویر روی یل ر ربین کای رنه ا اگ تو اه مرکب ا ند عدسی تصویر ا قل ز ن که به چم رسد ووه کنی تصویری وی یه ستیم می اد در ن صور ن شی مک یه می شود. شکل سوم و یر نوی سمتهی مختف چم و ک ه یک را شان یه سخنهای مه کیه د کل چها نان داه اد ینا یردگان دید ستن که موها و میهها خوانده میشود رینهی صبی د اثر تریک نر ید می‌آیند و ((ره اا بینایی|ب ی)) ه مز منتل میند. />!مبا مت ا نو />*((آناومی چم))
*((بییای ))
 *((ادراک فضا از راه بینائی)) *((ادراک فضا از راه بینائی))
 *((دسته بندی رنگها)) *((دسته بندی رنگها))
-*(( خو رنگ)) +*((شت اعصاب بیایی))
*((سا
خمان چشم))
*((ک
و رنگی چشم))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 07 بهمن 1385 [12:31 ]   16   سبحانی      جاری 
 چهارشنبه 17 فروردین 1384 [07:39 ]   15   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 17 فروردین 1384 [05:30 ]   14   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 16 فروردین 1384 [07:29 ]   13   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 15 فروردین 1384 [07:26 ]   12   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 15 فروردین 1384 [07:08 ]   11   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 15 فروردین 1384 [07:06 ]   10   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 15 فروردین 1384 [05:46 ]   9   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 15 فروردین 1384 [05:30 ]   8   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 15 فروردین 1384 [05:28 ]   7   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 17 اسفند 1383 [04:47 ]   6   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 17 اسفند 1383 [04:42 ]   5   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 17 اسفند 1383 [04:39 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 16 اسفند 1383 [10:45 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 16 اسفند 1383 [10:31 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 16 اسفند 1383 [10:25 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..