منو
 کاربر Online
623 کاربر online
تاریخچه ی: بینائی

تفاوت با نگارش: 10

Lines: 1-47Lines: 1-36
 V{maketoc} V{maketoc}
 +!مقدمه
 +گیرندگان حسی ما دروازه‌هایی هستند که از راه آنها عالم خارج را می‌شناسیم و مهمترین این دروازه‌ها بینایی است. نابینایان در جهانی زندگی می‌کنند که آن را فقط از راه ((صوت)) و تماس پوست و سرما و گرما و بو و مزه می‌شناسند. کور مادرزاد حتی در خواب صورت ذهنی بینایی ندارد. دیدن را می‌توان از چند جهت مورد تحقیق قرار داد. مثلاً نقاش می‌خواهد بداند چگونه جهان دیدنی را رسم کند تا رنگها و ارتباط اشیاء بهتر به نظر آید، فیزیکدان علاقمند است محرک ((نور)) را تجزیه کند، فیزیولوژیست‌ها و متخصصان اعصاب می‌خواهند بدانند تاثیر فیزیولوژیست نور چیست و چگونه از چشم به مغز می‌رسد، روانشناسان علاقه دارند بدانند خود دیدن چیست و واکنش ارگانیزم نسبت به نور کدام است. اما وقتی روانشناس می‌پرسد چرا می‌بینیم و چرا به این ترتیب واکنش می‌کنیم برای پاسخ خود ناچار است به آنچه ((فیزیک)) و ((شیمی)) و ((فیزیولوژی)) و ((عصب شناسی)) یافته است، رجوع کند.
-گیرندان ((حس))ی ا دره ایی ست که از را آها عالم ارج را می ناسیم و مهمین ای رواز ییی است. ابییان در جهانی زندگی می کنند که آن را ط ا اه ((صوت)) و تما ((وست ))و ((رم)) و ((گرم)) و ((بو)) و(( مزه)) می شناسند. کور مادر اد ی در خوا ص ذنی ینیی ارد. />دین می تون از چن روی مورد ق قرا . ثلاً ((نقاش ))می واهد بداند چگونه جا یدنی را رسم کن ((گ))ها رتبط ((یاء)) بتر به ن آی ییک دا لامن است ((محرک ور ))ا تجزیه کد ((یزی وژی)) ا و مخصصان صاب می خواهند بداند تاثیر فییولوژیست نو چیست. و گونه از ((چش)) به (()) می رسد واننان علا دارد داند خد دین چیت واکن ((ارگانیزم)) نسبت به نور کدا است. وقی روننا می د چرا می بینیم و چ ه این تریب کن می کنی ری اسخ ود نچار است ه آنه ((فیزیک)) و ((شیمی ))و فیولوژی و ((عصب شناسی)) یافته است رجوع کند. +!تحری حس بیائی
در یزک از ((ااج الکرومناطیسیمو اکروگیک)) شکی ده است. ی این اا ه ما رور می‌کنند در نها ییرای ی یین لاً د و از منور یای ک میوند و ی بر سح ی ای تاب ذ یا نک م. لا مم یاه او ور ا ب می‌کند و ب این لت ست ه سیا به میرسد. نچه ن ما کاا ید ی مه امواج نو را منعکس کرد است. ط یگر ضی ا ام را جذب و ی ر نک میکند و ر نیج نر ما نی مییند.
-!__تحریک حس بینای__ +چشم ما نسبت به آن دسته امواج حساسیت دارد که 400 تا 700 میلی کرون 4 طول دارند امواجی که که طول آنها به 400 نرسد یا از 700 میلی کرون تجاوز کند دیده نمی شوند این است که زیر سرخ یعنی امواجی که طول آنها بیش از 700 میلی کرون است و ((اشعه فرابنفش|ماورای بنفش)) (طول موج کمتر از 400 میلی کرون) را دیگر نمی‌توان نور نامید. وقتی نور آفتاب از منشوری بگذرد شکسته می‌شود امواج کوتاه تر بیشتر شکسته می‌شود و امواج درازتر کمتر. این است که رنگ سفید به رنگهای قوس و قزح تجزیه می‌شود چنانچه در شکل دوم دیده می‌شود امواج درازتر که کمتر شکسته می‌شوند سرخ بنظر می‌آیند اموجی که کمی از آن کوتاه‌تر کمی بیشتر شکسته می‌شوند و نارنجی بنظر می‌رسند. پس از آن زرد و سبز و آبی و بنفش می‌آیند. رابطه بین طول موج و رنگ در تصاویر رنگی 1 و 2 دیده می‌شود.
-ر ر یزیک نور ا مواج ((اکترانییک ))شکی شده ت ی ی وا ه ((مد)) برورد ی ک نها ییتی دید ی آیند ماً ر ور از نور شیه ای کس می شون وی ر سطح ی شای تاب جذب یا منعکس می شود مخ یه مه امو ن ا ی کد و به ی عل است که ک سی به ر می رسد چه ن ما کاماً ی می ید همه امواج نور ا منعکس کرده ست ط دیگر ی ام را ب و بی را نکس می کنند در یه ر نگی می یند. +ک وم یز راطه ین طول موج ارژی رانی و پیده ید را نشان می‌دهد نی ب ور ا یشه خ رن منحنی جذب نور ر مورد ((کروفیل)) ک وب می‌و رگها ز دیه وند دقت کید. شیشه سرخ بدان سبب سرخ است ک وقتی آنرا بین چشم و نو آتاب قار هیم فق امواج درازتر را از خ عبور می هد.و امواج دیگر وس آ جذب می شود برگ سبز نی اغب امواج را جز اوجی که ر وسط وق شداد (ب) جذب می‌کند این امواج منعکس میشوند چ می‌خرد و ر نتیه برگ بظر ما سبز می‌ی. پس رنگ ص اتی یء یست بلک مربوط به ل موی است که از آ شی منعکس می کنن به م می خورد غب چیزه نه یک مو لکه مخلوطی از اماج ا عب می‌کنند که کلوفیل تا حدی همه امواج را ز 400 تا 700 میلی کرون منعکس می‌کنند رنگی که دیده می‌ود بسته ین ست که یرندگان رنگ چم چگونه به این ملو پیچیده پاسخ می‌دن. ه چند گیرندگان ینئی ما نسبت به طول موجهای بین 400 700 میلی کرون حساس ستن نسبت به همه این موجها یکسان حساس نیستند چانکه در شک وم دیه می‌ خداکثر درج یده وندگی صفت امواجی ست که در وسط قرار دارند.
-چم م نت به ن سته ((امو ))ای دار ک 400 ا 700 میلی کرون 4 ل دارد امواجی که ول آنها به 400 نرسد ی 700 میلی کرون او کد دیده نمی ون این است که زیر خ یعی اموی ک طول نها ی ا 700 میلی کرون است و وی بنف (ل وج کمتر ا 400 میی کرون) را دیگر نمی ون نور مید. />وقتی نور ا از منشوی کسه می شد اماج کوتا بیشتر شکته می د و موا راتر کمتر.ی است که نگ سفی به گای ((و و زح)) تجزیه می شد نانچه در شکل دو دیه می شو امو درازتر که کمت کسته می شون سرخ بر می ید مواجی ک کمی ن ک تر کمی یشتر شکست می شوند و نارنی بنر ی رسند. ن زر و ز آبی و بنفش می آین. رابه بی ول مو و رنگ در تصاویر رنگی 1 و 2 یه می شود. +ین تیب مننی سای ای ین در نو رز در والی 550 میلی کرون حداکثر خد می‌رسد و هر د ز آنجا به سوی و کنه 400 و 700 میلی کرونی و ک مشود. هنگام و نسبت به یک نی ا ی نور سای ما یشتر است و شب نبت ای دیگر. نور ر (یا در شب وقتی نور یی یا باش). ک سسیت چش در ناحیه 550 میی کرو ت در ش وقتی که چشم ایکی ات کر است حساسیت ن نست به و حوای 510 میی رو ی بیشر ا بدین ترتی ساسیت بیشر م وی ن ی متمی میشود، بنابرین ر ور کر ری آبی و بنفش نب ب خ و نارنجی یتر میشود.
-کل وم نیز بط ین ول موج ((انرژی)) نرانی پدیده ی را نشان می در منحنی عبو و ا شیشه رخ رن و منحنی جذب نور در مو کلفیل ک موجب می شود برها ز ید ون دق کنی. شیه رخ بدان سبب سرخ است که قی بی و نو تا قار دهیم فقط ((امواج)) دازت را از خد عبور ی دهد.و مو دیگر توسط آن جذب می شود برگ بز نیز اغب امواج را ز اواجی ک ر وط واق ه ن ب) جذب ی د این اج مکس می وند و به چشم می وند و در نیجه ((بر)) بنظر ما سبز می آید. پس رنگ فت ذاتی اشیا نیست بلکه مربوط به ول موجی ت که ا ن ی منع می کنند و ه چ می خور اغلب چیزها نه یک موج بلکه مخلوطی از امواج را عبور می کنند که ((کلوفیل)) ا حدی همه موج را از 400 700 میی کرون منک می نند رنگی ک ی ی و بته به این است ک گیندگان نگ در چم چگونه ه این ملو پیچیده پاس می دهند. چد گیرندگا بینائی ا نسب به طو موهای بی 400 ا 700 یی کون ساس ستن نبت به همه این موجها یکن حس یتند چانکه شک وم ید می د کثر ((درجه)) دیه ونگی صت امواجی ست که ار دارد. +ای ی این ار ک پدیده پوکین را مین ب اله دو منحنی دری شک 1 در ک ی ییر د نیه ن است که ته گیرن س یای اریم: یک دته رای ورای شدید و ه دیگر بری ورهای ی. یری ی اا ن ب یچیدگی م ن همی دارد نور یک رنگ یش ا همه یر ه ا نو ید ر با آن مخلوط کنید یی و را از ت می‌دد و کم رنگ بن می‌آید ار دو رنگ بهم بیایید یری و را دس میدهند ا آبی سب وی ط ون کت بی و کم س وند ی می ی ز تمایل ه ی یه ی‌د.
-بدین ترتیب می حسی ری ین ر و و در وای 550 میی کرن ه حداکر خو ی ر و هر چن ا آ ه ی و کانه 400 و 700 میی رنی رد می و. />هنگام روز یک نای از طیف ن ی ما بیشر است در ب نت ه ایه دیگر. +درخشانی چنانکه گفتیم با طول موج ارتباط دارد مای وس یف نو رشندگی یری از وهای و رف دارند امنه امواج ور میزا شدت آنها را شان می‌هند و با رخای اراط دارند لی نای کد که رخشای ا امنه موج ارتباط مستقی دارد زیرا سازاری چش نیز ر تعیی درخشانی یزا دخیل ست وق هنگام روز ان تاریک سینما می‌وی. در آغاز هیچ کس را نی‌ینیم و ی که چشم ما با تاریکی سازگار شو اشخاص را تشخیص می‌دهیم و وقتی از سالن تاریک سیما در نو روز بیرون بیائیم نت چم ما خیره ی‌شود تا ینکه بتدریج با نور زیاد سازگاری پیدا می‌کند.
- نو رو (یا در ش قی نور خیلی ی با) . اکر یت چشم ر ایه 550 میلی کرون ا در تی که شم ((تایی)) ادت کرده س ساسی ن ت ه و مو ای 510 میی کرن یا ی است دین تریب سی بیر چش ه وی ق ن یف مایل ی شد بناین نور کتر ((شب)) درخشانی ی ن نب ه و رنجی ی می و. +!ول مو و دامنه مو
رونی حتی از درخشنی کتر قبل پیش بینی است. دیدیم که دو دایره خاکستری در دو متن مختلف ا آنکه مین ((با نور|انعکس نور)) نه یکی است از لحاظ روشنی مختلف نظر ی‌رسد. ثبا روشنی گواه دیگری است بر اینکه روشنی سطحی را فاً با در ن گرت شدت نوری که از آ منعکس می‌شود نمی‌توان ر ظر گرفت. مخمل سیاه تی هنامی که نو زیاد بر آن تابیده ود سیه نظر می‌رسد و کاغذ سفی نظر ی‌ی. درجات متلف دیده ودگی را می‌تون ا ردبای نمایش داد سید یک طر آن و سیاه رف دیگ شد. خاکستری نثی در چنین نربانی ر پله وس وهد بو. رخشای نگها ا خنثی می‌خوانیم وقی رخشانی ن ماوی ا درخشای خاکستری در پله سط این ردبان بان ه همین ن وتی دو رنگ درخشانی مساوی با درخشانی کستری ینی در یکی از له‌هی ندبن اشته ند. گوئی رخشانی نه هم مساوی ت.
-ی زیش این ار که دیه ((پورکین)) را می ا با ماله و مننی درای شک 135 درک کرد ای ییر د نتیه آن ا ک و ت گینه ح بینای دای: یک ته بای نوهی ید ست یگر بای ای ی . />یی ی شبع رن با پیچیدگی و مج آن همتگی دارد ور یک رنگ یش از م یر است اگر ر ید را با ن لو کنی سیری ود ا ا ی هد و کم رگ نر می ی ر و متل را با م یایید سیری ود ا ا دست می هند ملاً ی و ب قی مو ود کتر آبی کمر می شوند و ی ممایل ه بز یا ز ممایل به آی یه ی شود. + وی 2
قی چشم ناگهان با ور شدید تحریک شد خص تا لحظه‌ای پس از نابود شدن محرک پس تصوی حرک را می‌بیند ما اگر مرک چراغ الکریک بوده ست تصویر میله نوانی درون ن ا حظه‌ای س از خاموش شدن نور روی دیوار دید می‌و نیز اگر شخصی ناگهان چشمش را ببند ممکن است تصوی آن را کد صویر مت علول ن ست که تحیک اعصاب دیدن پس ا ناپید شد محرک له‌ای با می‌ماند و یه ه ود حرک ست یکن پ تصویر مثب حداکثر چد ثانیه جا ماند. وقی پ تصوی مب محری ناپدید ود س تصویر مفی جای آن می‌گیرد س تصویر منفی از لحاظ رنگ و رخشانی کم مرک ی است. مثلاً اگر یه رو چراغی زرد درخشان باد تصوی منفی ن آبی سیر می‌شود. می‌وانید ا بکا ن تصیر وم س ویر منفی در ود یازایی همه کل جز یک دایر را بپوشانید ی ثایه ه وسط آن خیره وید نگاه به نایه سفید یا خاکستری ناه کنید ی اصلاً چمهی خود ا بید ایری واید دید ک رنگ کمل ن را د بهمین ریب ایه‌هی یگ ا آی کید.
-ی چننکه فتیم ب طول مو ارتبا ا موهای ((طیف نور ))رشندگی بیشری از مجهای د ف اند امنه اماج نو میزان ت آنها شان می ند ا درخشانی رتاط دارن یکن نی ف کر ک درشای با دامنه مو ارتباط مستقیم ارد زیرا زگاری چشم نی یین رانی چی خی ست وق هنم رو ارد لن تاریک ((سیما)) می شو .د غا هیچ ک ر نمی بینیم و دری ک ش ما تایکی ساگار ود اص را خی ی هیم و وقی ا لن اریک سینم ر نر ین بییم خست چش ما خیه می د تا یکه تیج ا نور زیاد سازاری یدا ی کد. +! د بود />وقی قطعات کاذ اکی ک یک ورقه بریه شده باش روی زمیه‌هایی ز رنای ملف ذاته شوند ثار رنگ مکل مینه آنها ی مید لاً خاکتی در ینه ز رن در ینه بی رد رنگ نر م. ثر اد خ د رو کردن نه تاثر استاده میکند ملاً ا کر برن نور د در حن تا ایا اکی را ی و شیا ی ا سی ر از آ هت لوه مند بی بتر شاختن پدیه دی لات ((اختمان چشم)) و فیزیولوی آ نی آاه شی.
-!__ول مو و دامنه مو__

ونی تی از درخانی کر قل پیش ینی ات. دییم که و ایره کستری د م مختل با آنکه میزان انعکاس ور نها یکی ست ا لاظ رونی ختلف بنظر می رسد.
ث
بات شنی گوه یگی اس بر ینک وشی ی را رفا با گرتن ت نوری که از آن نک می شو نمی تان ر رفت. خمل سیا تی نگمی که نور زیاد بر ن ایده ود سیاه بنظر می رسد و ((کاغذ ))سفید بظر می آد.
درج
ات متلف ید ((شوندگی)) را می توان ا ردبانی نمایش اد سفید یک ف آن و سیاه ر دیگر باشد. خاکستری نثی در چنین نردبانی در له وط خواهد و. />درخشای رنگها را خنثی ی انیم وقتی درخشانی نها مساوی با درخشانی کتری در پله و این نردبن باشند به همین سا وقتی د رن درشانی ساوی ا درخشای خاکستری عینی در یکی از پل هی نردبان داشته باشند. گوئی درخشای نها با هم مساوی است.

!__
پس تصیر 2 __

وقت
ی چشم نهن ا نور دید تحریک و شخص لحظه ی س ز نابود شدن محرک پس تویر مرک را می بیند مثلاً اگر محرک چراغ الکتریک بوده ست تصوی یله نونی دون آن تا حظه ی پس ا خاموش شدن نو وی یوار دیده می ود نیز اگر شصی ناگهان چشمش را ببد مکن است تصویر آن را حس کند پس تصویر ثبت معلل ن ست ک تحریک اعصاب دیدن پ ا ناپدید شد مرک حظه ای ا می مان و یه ه ود محرک ات لین پس تصویر مت حداکر فق چن انیه به ا می مند.
وقی پ تصویر ثبت محرکی ناپدید شد پس تصویر منفی ای ن ا می یرد س تصیر منفی از ظ رن و درشانی مکمل محرک اصلی است. مثلاً اگر میله روشن چرغی رد درخشان باشد پس تصوی منفی بی ی می شود. />می تونید با بکار بردن تصوی م س تویر مفی ا در خود بیازیید همه کل جز یک دایره را بوشانید سی انیه ه وس آن خی وید آنگاه به ناحیه سید ی اکستری نگاه کنید ی صلاً چشمهای د ا ببندید دایه ی اید ید که رنگ کمل آن را ارد بهمین ترتیب دایر های دیگر را آزمایش کنید.

!__تضا
د خود بخد__

قتی قطعات کاغذ خاکستی که یک وقه برده شده باشد روی زمیه هائ از رنگهای مختلف گذاشته شوند آثار رنگ مکمل زمینه بر آنها دیده می شود ملاً خاکستری ر زمینه رخ سبز رنگ و در زمینه بی زرد رن بظر می رسد.
ز اثر تاد خود بخود در روشن کردن صحن ((تاثر)) استده می کنند ملاً با بکار بردن نو رد در نه تا ایاء خاکستری را آبی رنگ و اشی آبی یر ر ز آنچه هستد جلوه می ند برای بهتر شنان پدیده دیدن لازمت اتمان چشم و فییلوژی آن نیز آگاه ویم و اون ه این بحث می پردازیم.

همچن
ی یید: />*((و رگی))
+!عی همگیهی ساخمانی و کی
پوش دالی چم که ((کیه چم|بکیه)) وند می‌د ملینها سول ی قا ار ک نسبت نو اسن ( ک و) ی اراک شک اسم ست ویری از آن ر شکی ید ما که در ((دورین کای)) صویری روی فیم میافت ی چشم و ربین کاسی اهای یاد وود س اا ای اوت ااسی نیز ه که ر دوین بای ترز کرن و ری یل ره بی را ی و پس بریم د وری که چشم ((ه ی)) ود تییر کل میده یی د آن کم یا می‌شو صویی که وی شکیه می‌اد مث تصویر روی یل ر ربین کای رنه ا اگ تو اه مرکب ا ند عدسی تصویر ا قل ز ن که به چم رسد ووه کنی تصویری وی یه ستیم می اد در ن صور ن شی مک یه می شود. شکل سوم و یر نوی سمتهی مختف چم و ک ه یک را شان یه سخنهای مه کیه د کل چها نان داه اد ینا یردگان دید ستن که موها و میهها خوانده میشود رینهی صبی د اثر تریک نر ید می‌آیند و ((ره اا بینایی|ب ی)) ه مز منتل میند. />!مبا مت ا نو />*((آناومی چم))
*((بییای ))
 *((ادراک فضا از راه بینائی)) *((ادراک فضا از راه بینائی))
 *((دسته بندی رنگها)) *((دسته بندی رنگها))
-*(( خو رنگ)) +*((شت اعصاب بیایی))
*((سا
خمان چشم))
*((ک
و رنگی چشم))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 07 بهمن 1385 [13:31 ]   16   سبحانی      جاری 
 چهارشنبه 17 فروردین 1384 [08:39 ]   15   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 17 فروردین 1384 [06:30 ]   14   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 16 فروردین 1384 [08:29 ]   13   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 15 فروردین 1384 [08:26 ]   12   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 15 فروردین 1384 [08:08 ]   11   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 15 فروردین 1384 [08:06 ]   10   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 15 فروردین 1384 [06:46 ]   9   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 15 فروردین 1384 [06:30 ]   8   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 15 فروردین 1384 [06:28 ]   7   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 17 اسفند 1383 [05:47 ]   6   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 17 اسفند 1383 [05:42 ]   5   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 17 اسفند 1383 [05:39 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 16 اسفند 1383 [11:45 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 16 اسفند 1383 [11:31 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 16 اسفند 1383 [11:25 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..