منو
 صفحه های تصادفی
تولید تک دوربینه در تلویزیون
معنای کلمه اللّه و کلمات اللّه
حرکت با توپ
توجیه برخی نظامهای دیده شده در نمودار انرژی یونیزاسیون
امام صادق علیه‌السلام و گروهی از متصوفه
هم خانه با پیامبر در بهشت
زیرکن «سنگ کانی»
انگیزش در ورزش تنیس
آب بند و انواع آن
تفسیر درست انحصارگرایی با توجه به دین اسلام
 کاربر Online
530 کاربر online
تاریخچه ی: بیماری کم خونی

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-46Lines: 1-46
 
 
 ||کم خونی یا آنمی (Anemia) به معنی کمبود تعداد ((گویچه‌های قرمز خون)) است. کم خونی دارای انواع مختلف است که می‌تواند به علت عدم سنتز ((هموگلوبین)) ، کمبود ((آهن)) در ساختار هموگلوبین ، دفع بسیار سریع یا تولید بسیار آهسته گلبولهای قرمز باشد.||  ||کم خونی یا آنمی (Anemia) به معنی کمبود تعداد ((گویچه‌های قرمز خون)) است. کم خونی دارای انواع مختلف است که می‌تواند به علت عدم سنتز ((هموگلوبین)) ، کمبود ((آهن)) در ساختار هموگلوبین ، دفع بسیار سریع یا تولید بسیار آهسته گلبولهای قرمز باشد.||
 !اطلاعات اولیه !اطلاعات اولیه
-تقریبا تمامی اکسیژنی که در ((بافت خون|خون)) حمل می‌گردد، به هموگلوبین موجود در گلبولهای قرمز خون متصل می‌باشد. گلبولهای قرمز طبیعی انسان ، دیسکهای مقعرالطرفین کوچک با قطر 9 - 6 میکرومتر می‌باشند. این سلولها از سلولهای بنیادی پیش ساز به نام هموسیتوبلاستها در ((مغز استخوان)) ساخته می‌شوند. در طی فرایند بالغ شدن گلبولها ، سلولهای بنیادی تولید سلولهای دختری می‌نمایند که مقادیر زیادی هموگلوبین ساخته و سپس اندامکهای داخل سلولی مانند ((هسته سلول|هسته)) ، ((میتوکندری)) و ... را از دست می‌دهند. فعالیت اصلی گلبول قرمز ، حمل هموگلوبین است که با غلظت بالا به صورت محلول در ((سیتوپلاسم|سیتوزول)) وجود دارد.

اهمیت زیاد توالی ((اسید آمینه|اسید آمینه‌ای)) در تعیین ساختمانهای دوم ، سوم و چهارم پروتئینهای کروی و بنابراین اعمال بیولوژیک آنها به خوبی در بسیاری از بیماریهای خونی مانند کم خونی داسی شکل در انسان قابل شرح می‌باشد. از لحاظ ژنتیکی ، بیش از 300 نوع هموگلوبین شناخته شده در جمعیتهای انسانی وجود دارد. بیشتر این انواع ناشی از تفاوتهایی در یک ریشه اسید آمینه می‌باشند. در اغلب موارد این اثرات بر روی ساختمان و عملکرد جزئی بوده، ولی گاهی می‌تواند وخیم بوده و به ((بیماریهای خونی)) و کم خونی منجر شود.
+تقریبا تمامی اکسیژنی که در ((بافت خون|خون)) حمل می‌گردد، به هموگلوبین موجود در گلبولهای قرمز خون متصل می‌باشد. گلبولهای قرمز طبیعی انسان ، دیسکهای مقعرالطرفین کوچک با قطر 9 - 6 میکرومتر می‌باشند. این سلولها از سلولهای بنیادی پیش ساز به نام هموسیتوبلاستها در ((مغز استخوان)) ساخته می‌شوند. در طی فرایند بالغ شدن گلبولها ، سلولهای بنیادی تولید سلولهای دختری می‌نمایند که مقادیر زیادی هموگلوبین ساخته و سپس اندامکهای داخل سلولی مانند ((هسته سلول|هسته)) ، ((میتوکندری)) و ... را از دست می‌دهند. فعالیت اصلی گلبول قرمز ، حمل هموگلوبین است که با غلظت بالا به صورت محلول در ((سیتوپلاسم|سیتوزول)) وجود دارد.

اهمیت زیاد توالی ((اسید آمینه|اسید آمینه‌ای)) در تعیین ساختمانهای دوم ، سوم و چهارم پروتئینهای کروی و بنابراین اعمال بیولوژیک آنها به خوبی در بسیاری از بیماریهای خونی مانند کم خونی داسی شکل در انسان قابل شرح می‌باشد. از لحاظ ژنتیکی ، بیش از 300 نوع هموگلوبین شناخته شده در جمعیتهای انسانی وجود دارد. بیشتر این انواع ناشی از تفاوتهایی در یک ریشه اسید آمینه می‌باشند. در اغلب موارد این اثرات بر روی ساختمان و عملکرد جزئی بوده، ولی گاهی می‌تواند وخیم بوده و به ((بیماریهای خونی)) و کم خونی منجر شود.
 !تاریخچه !تاریخچه
-اولین قدم در درک ژنتیک امراض هموگلوبین در سال 1949 بوسیله "__نیل__" (Neel) برداشته شد. او نشان داد مبتلایان به اختلالات خونی که به مرض سلولهای داسی شکل معروف است نسبت به یک ((ژن به عنوان عامل وراثت|ژن)) که همین اختلال با شدت کمتر را در هر دو والد ((اصطلاحات رایج در ژنتیک|هتروزیگوس)) بوجود می‌آورد، به صورت ((اصطلاحات رایج در ژنتیک|هموزیگوس)) هستند. چند سال بعد (Pauling) و همکارانش مرض سلولهای داسی شکل را به عنوان نخستین بیماری مولکولی که در آن هموگلوبین غیر طبیعی باعث نقص می‌شد، تشخیص دادند. سپس اینگرام (Ingram) متوجه شد نقص هموگلوبین در مرض سلول داسی شکل در اثر جایگزینی فقط یکی از 287 ((اسید آمینه)) مولکول هموگلوبین است. +اولین قدم در درک ژنتیک امراض هموگلوبین در سال 1949 بوسیله "__نیل__" (Neel) برداشته شد. او نشان داد مبتلایان به اختلالات خونی که به مرض سلولهای داسی شکل معروف است نسبت به یک ((ژن|ژن)) که همین اختلال با شدت کمتر را در هر دو والد ((اصطلاحات رایج در ژنتیک|هتروزیگوس)) بوجود می‌آورد، به صورت ((اصطلاحات رایج در ژنتیک|هموزیگوس)) هستند. چند سال بعد (Pauling) و همکارانش مرض سلولهای داسی شکل را به عنوان نخستین بیماری مولکولی که در آن هموگلوبین غیر طبیعی باعث نقص می‌شد، تشخیص دادند. سپس اینگرام (Ingram) متوجه شد نقص هموگلوبین در مرض سلول داسی شکل در اثر جایگزینی فقط یکی از 287 ((اسید آمینه)) مولکول هموگلوبین است.
 !ساختمان و عمل هموگلوبین !ساختمان و عمل هموگلوبین
 هموگلوبین ناقل تنفسی در گلبولهای قرمز مهره‌داران و در برخی از بی‌مهره‌گان و در گره‌های ریشه خانواده ((نخود)) یافت می‌شود. مولکول دارای 4 قسمت است. هر واحد دارای 2 قسمت است: یک زنجیره پلی‌پپتید به نام __گلوبین__ و یک گروه پروستتیک (غیر پروتئینی) به نام "__هم__" (Heme) که یک رنگدانه حاوی آهن است که با ((اکسیژن)) ترکیب شده و به مولکول قدرت انتقال اکسیژن می‌دهد. در تمام هموگلوبین‌ها قسمت "هم" یکسان است و تغییرات ژنتیکی فقط محدود به قسمت گلوبین می‌گردد.

در ((هموگلوبین)) افراد بالغ قسمت ((پروتئین|پروتئینی)) مولکول از دو نوع زنجیره پلی‌پپتیدی ساخته شده: زنجیره آلفا دارای 141 اسید آمینه که ژن آن روی ((کروموزوم|کروموزوم 16)) قرار دارد و زنجیره بتا دارای 146 اسیدآمینه که ژن آن روی ((کروموزوم|کروموزوم 11)) قرار دارد. از نظر انتخاب طبیعی ، تعداد جایگزینیهای اسیدهای آمینه در ساختار هموگلوبین محدود است. فقط آن گروه از جایگزینی‌هایی که به عمل مولکول آسیبی نمی‌‌رسانند می‌توانند باقی بمانند. موضع اتصال آهن در انواع زنجیره‌های گلوبین انسان و دیگر گونه‌های ((مهره داران)) ثابت است. بیشتر هموگلوبین‌های غیر طبیعی در اثر ((جهش نقطه‌ای|جهشهای نقطه‌ای)) در ژنهای ساختمانی که ترتیب آمینو اسید را در یکی از زنجیره‌ها کد می‌کند اتفاق می‌افتد و بعضی دیگر در اثر مکانیزمهای مولکولی دیگر بوجود می‌آیند.
 هموگلوبین ناقل تنفسی در گلبولهای قرمز مهره‌داران و در برخی از بی‌مهره‌گان و در گره‌های ریشه خانواده ((نخود)) یافت می‌شود. مولکول دارای 4 قسمت است. هر واحد دارای 2 قسمت است: یک زنجیره پلی‌پپتید به نام __گلوبین__ و یک گروه پروستتیک (غیر پروتئینی) به نام "__هم__" (Heme) که یک رنگدانه حاوی آهن است که با ((اکسیژن)) ترکیب شده و به مولکول قدرت انتقال اکسیژن می‌دهد. در تمام هموگلوبین‌ها قسمت "هم" یکسان است و تغییرات ژنتیکی فقط محدود به قسمت گلوبین می‌گردد.

در ((هموگلوبین)) افراد بالغ قسمت ((پروتئین|پروتئینی)) مولکول از دو نوع زنجیره پلی‌پپتیدی ساخته شده: زنجیره آلفا دارای 141 اسید آمینه که ژن آن روی ((کروموزوم|کروموزوم 16)) قرار دارد و زنجیره بتا دارای 146 اسیدآمینه که ژن آن روی ((کروموزوم|کروموزوم 11)) قرار دارد. از نظر انتخاب طبیعی ، تعداد جایگزینیهای اسیدهای آمینه در ساختار هموگلوبین محدود است. فقط آن گروه از جایگزینی‌هایی که به عمل مولکول آسیبی نمی‌‌رسانند می‌توانند باقی بمانند. موضع اتصال آهن در انواع زنجیره‌های گلوبین انسان و دیگر گونه‌های ((مهره داران)) ثابت است. بیشتر هموگلوبین‌های غیر طبیعی در اثر ((جهش نقطه‌ای|جهشهای نقطه‌ای)) در ژنهای ساختمانی که ترتیب آمینو اسید را در یکی از زنجیره‌ها کد می‌کند اتفاق می‌افتد و بعضی دیگر در اثر مکانیزمهای مولکولی دیگر بوجود می‌آیند.
 !آنمی ناشی از دفع خون !آنمی ناشی از دفع خون
 بعد از خونریزی سریع ، بدن پلاسما را در ظرف 3 - 1 روز جایگزین می‌کند اما این امر یک غلظت پایین گویچه‌های سرخ خون را به جای می‌گذارد. اگر خونریزی دومی بوجود نیاید، غلظت گویچه‌های سرخ خون معمولا در ظرف 6 - 3 هفته به حد طبیعی باز می‌گردد. در خونریزی مزمن ، شخص بکرات نمی‌تواند مقدار کافی آهن از ((روده کوچک|روده)) جذب کند تا هموگلوبین را به همان سرعتی که از دست می‌دهد، تشکیل دهد. در این حال گویچه‌های سرخ با هموگلوبین بسیار کم در داخلشان تولید می‌شوند و منجر به بروز آنمی هیپوکرومیک میکروسیتی می‌شوند.  بعد از خونریزی سریع ، بدن پلاسما را در ظرف 3 - 1 روز جایگزین می‌کند اما این امر یک غلظت پایین گویچه‌های سرخ خون را به جای می‌گذارد. اگر خونریزی دومی بوجود نیاید، غلظت گویچه‌های سرخ خون معمولا در ظرف 6 - 3 هفته به حد طبیعی باز می‌گردد. در خونریزی مزمن ، شخص بکرات نمی‌تواند مقدار کافی آهن از ((روده کوچک|روده)) جذب کند تا هموگلوبین را به همان سرعتی که از دست می‌دهد، تشکیل دهد. در این حال گویچه‌های سرخ با هموگلوبین بسیار کم در داخلشان تولید می‌شوند و منجر به بروز آنمی هیپوکرومیک میکروسیتی می‌شوند.
 !آنمی آپلاستیک !آنمی آپلاستیک
 آپلازی ((مغز استخوان)) به آن معنی است که مغز استخوان فاقد عمل طبیعی خود است. به عنوان مثال ، شخصی که در معرض ((اشعه گاما|تشعشع گاما)) از یک انفجار هسته‌ای قرار می‌گیرد ممکن است دچار تخریب کامل مغز استخوان و متعاقب آن در ظرف چند هفته مبتلا به آنمی کشنده شود. به همین ترتیب درمان بیش از حد با ((اشعه ایکس)) ، بعضی مواد شیمیایی صنعتی و حتی داروهایی که شخص ممکن است نسبت به آنها حساس باشد می‌توانند همین اثر را ایجاد کنند. آپلازی ((مغز استخوان)) به آن معنی است که مغز استخوان فاقد عمل طبیعی خود است. به عنوان مثال ، شخصی که در معرض ((اشعه گاما|تشعشع گاما)) از یک انفجار هسته‌ای قرار می‌گیرد ممکن است دچار تخریب کامل مغز استخوان و متعاقب آن در ظرف چند هفته مبتلا به آنمی کشنده شود. به همین ترتیب درمان بیش از حد با ((اشعه ایکس)) ، بعضی مواد شیمیایی صنعتی و حتی داروهایی که شخص ممکن است نسبت به آنها حساس باشد می‌توانند همین اثر را ایجاد کنند.
 !آنمی مگالوبلاستی !آنمی مگالوبلاستی
 فقدان ((ویتامین|ویتامین B12))، ((ویتامین|اسید فولیک)) و ((ساختمان معده|فاکتور داخلی مخاط معده)) می‌توانند منجر به تولید مثل بسیار آهسته اریتروبلاستها شوند. در نتیجه ، این سلولها بسیار بزرگ شده و شکلهای غیر عادی پیدا می‌کنند و مگالوبلاست نامیده می‌شوند. آتروفی مخاط معده یا در فقدان معده در نتیجه برداشتن کامل آن با عمل جراحی ایجاد می‌شود می‌تواند منجر به آنمی مگابلاستی شود. همچنین بیماران مبتلا به "اسپیروی معده" (Sprue) که در آن اسید فولیک ، ویتامین B12 و سایر ترکیبات ((ویتامین|ویتامین B)) به خوبی جذب نمی‌شوند غالبا دچار آنمی مگالوبلاستی می‌گردند. این گویچه‌ها دارای غشای شکننده هستند و به آسانی پاره شده و شخص را دچار کمبود تعداد کافی گویچه سرخ می‌سازند.  فقدان ((ویتامین|ویتامین B12))، ((ویتامین|اسید فولیک)) و ((ساختمان معده|فاکتور داخلی مخاط معده)) می‌توانند منجر به تولید مثل بسیار آهسته اریتروبلاستها شوند. در نتیجه ، این سلولها بسیار بزرگ شده و شکلهای غیر عادی پیدا می‌کنند و مگالوبلاست نامیده می‌شوند. آتروفی مخاط معده یا در فقدان معده در نتیجه برداشتن کامل آن با عمل جراحی ایجاد می‌شود می‌تواند منجر به آنمی مگابلاستی شود. همچنین بیماران مبتلا به "اسپیروی معده" (Sprue) که در آن اسید فولیک ، ویتامین B12 و سایر ترکیبات ((ویتامین|ویتامین B)) به خوبی جذب نمی‌شوند غالبا دچار آنمی مگالوبلاستی می‌گردند. این گویچه‌ها دارای غشای شکننده هستند و به آسانی پاره شده و شخص را دچار کمبود تعداد کافی گویچه سرخ می‌سازند.
 !آنمی همولیتیک !آنمی همولیتیک
 بسیاری از ناهنجاریهای مختلف گویچه‌های سرخ که بیشترشان ارثی هستند، گویچه‌های سرخ را شکننده می‌سازند، بطوریکه هنگام عبور از ((مویرگ|مویرگها)) و به خصوص هنگام عبور از ((طحال)) به آسانی پاره می‌شوند و منجر به آنمی شدید می‌شوند. برخی از انواع این کم خونی به قرار زیر است.  بسیاری از ناهنجاریهای مختلف گویچه‌های سرخ که بیشترشان ارثی هستند، گویچه‌های سرخ را شکننده می‌سازند، بطوریکه هنگام عبور از ((مویرگ|مویرگها)) و به خصوص هنگام عبور از ((طحال)) به آسانی پاره می‌شوند و منجر به آنمی شدید می‌شوند. برخی از انواع این کم خونی به قرار زیر است.
 !!اسفروسیتوز ارثی !!اسفروسیتوز ارثی
-در این بیماری گویچه‌های سرخ کوچک بوده و به جای اینکه به شکل صفحات مقعرالطرفین باشند، کروی هستند. این گویچه‌ها نمی‌توانند فشرده شوند، زیرا فاقد ساختمان کیسه‌ای شکل سست غشای گویچه‌های طبیعی هستند. این گویچه‌ها هنگام عبور از طحال حتی با یک فشار مختصر ، به آسانی پاره می‌شوند. +در این بیماری گویچه‌های سرخ کوچک بوده و به جای اینکه به شکل صفحات مقعرالطرفین باشند، کروی هستند. این گویچه‌ها نمی‌توانند فشرده شوند، زیرا فاقد ساختمان کیسه‌ای شکل سست غشای گویچه‌های طبیعی هستند. این گویچه‌ها هنگام عبور از طحال حتی با یک فشار مختصر ، به آسانی پاره می‌شوند.
 !!آنمی داسی شکل  !!آنمی داسی شکل
 این نوع کم خونی در حدود 0.3 درصد تا یک درصد در سیاه پوستان غرب آفریقا و آمریکا وجود دارد. گویچه‌ها محتوی یک نوع غیر طبیعی هموگلوبین به نام ((هموگلوبین|هموگلوبین S)) هستند که به علت زنجیره‌های بتای غیر طبیعی هموگلوبین ایجاد می‌شود. هنگامی که این هموگلوبین در معرض فشارهای کم اکسیژن قرار می‌گیرد، به صورت بلورهای درازی در داخل گویچه سرخ رسوب می‌کند. هموگلوبین رسوب کرده به شکل داس ، به غشا گویچه آسیب می‌رساند و ((غشای سلولی|غشا)) شکننده شده و آنمی شدید ایجاد می‌گردد.  این نوع کم خونی در حدود 0.3 درصد تا یک درصد در سیاه پوستان غرب آفریقا و آمریکا وجود دارد. گویچه‌ها محتوی یک نوع غیر طبیعی هموگلوبین به نام ((هموگلوبین|هموگلوبین S)) هستند که به علت زنجیره‌های بتای غیر طبیعی هموگلوبین ایجاد می‌شود. هنگامی که این هموگلوبین در معرض فشارهای کم اکسیژن قرار می‌گیرد، به صورت بلورهای درازی در داخل گویچه سرخ رسوب می‌کند. هموگلوبین رسوب کرده به شکل داس ، به غشا گویچه آسیب می‌رساند و ((غشای سلولی|غشا)) شکننده شده و آنمی شدید ایجاد می‌گردد.
 !!اریتروبلاستوز جنینی !!اریتروبلاستوز جنینی
 در این نوع کم خونی گویچه‌های سرخ RH مثبت جنینی مورد حمله ((آنتی کور|آنتی‌ کورهای)) مادر RH منفی قرار می‌گیرند. این آنتی کورها ، گویچه‌ها را شکننده و منجر به پارگی شدید آنها می‌شوند و موجب می‌شوند که نوزاد با کم خونی شدید به دنیا بیاید. تشکیل فوق‌العاده سریع گویچه‌های سرخ جدید برای جبران گویچه‌های خراب شده که در اریتروبلاستوز جنینی بوجود می‌آید. موجب می‌شود که تعداد زیادی از انواع بلاستهای اولیه گویچه‌های سرخ به داخل ((بافت خون|خون)) آزاد شوند.  در این نوع کم خونی گویچه‌های سرخ RH مثبت جنینی مورد حمله ((آنتی کور|آنتی‌ کورهای)) مادر RH منفی قرار می‌گیرند. این آنتی کورها ، گویچه‌ها را شکننده و منجر به پارگی شدید آنها می‌شوند و موجب می‌شوند که نوزاد با کم خونی شدید به دنیا بیاید. تشکیل فوق‌العاده سریع گویچه‌های سرخ جدید برای جبران گویچه‌های خراب شده که در اریتروبلاستوز جنینی بوجود می‌آید. موجب می‌شود که تعداد زیادی از انواع بلاستهای اولیه گویچه‌های سرخ به داخل ((بافت خون|خون)) آزاد شوند.
 !تالاسمی  !تالاسمی
 تالاسمیها یک گروه متجانس از اختلالات سنتز هموگلوبین هستند که نقص پایه‌ای آنها در ساختمان مولکول نبوده بلکه کاهش در سنتز زنجیره‌های آلفا یا بتا می‌باشد. این اختلال باعث بهم خوردن توازن سنتز زنجیره گلوبین شده، و لذا زنجیره‌های گلوبین اضافی ته نشین می‌شوند، نتیجتا رشد و بقای گلبولهای قرمز به خطر می‌افتد. دو گروه اصلی ((بیماری تالاسمی|تالاسمی)) شناخته شده است: تالاسمی آلفا که در آن سنتز زنجیره آلفا کاهش یا قطع می‌شود و تالاسمی بتا که در آن سنتز زنجیره بتا با مشکل رو به رو می‌شود.  تالاسمیها یک گروه متجانس از اختلالات سنتز هموگلوبین هستند که نقص پایه‌ای آنها در ساختمان مولکول نبوده بلکه کاهش در سنتز زنجیره‌های آلفا یا بتا می‌باشد. این اختلال باعث بهم خوردن توازن سنتز زنجیره گلوبین شده، و لذا زنجیره‌های گلوبین اضافی ته نشین می‌شوند، نتیجتا رشد و بقای گلبولهای قرمز به خطر می‌افتد. دو گروه اصلی ((بیماری تالاسمی|تالاسمی)) شناخته شده است: تالاسمی آلفا که در آن سنتز زنجیره آلفا کاهش یا قطع می‌شود و تالاسمی بتا که در آن سنتز زنجیره بتا با مشکل رو به رو می‌شود.
 !اثرات کم خونی بر روی سیستم گردش خون !اثرات کم خونی بر روی سیستم گردش خون
 ویسکوزیته خون تقریبا بستگی کامل به غلظت گویچه‌های سرخ خون دارد. در آنمی شدید ویسکوزیته ممکن است به جای رقم طبیعی حدود 3 برابر به یک و نیم برابر ویسکوزیته آب سقوط کند. این امر مقاومت در برابر جریان خون را در رگهای محیطی کاهش می‌دهد و لذا مقدار بسیار زیادتری خون نسبت به حالت طبیعی در بافتها جریان پیدا کرده و به قلب باز می‌گردد. هیپوکسی ناشی از کاهش انتقال ((اکسیژن)) توسط خون موجب می‌شود که رگهای بافتی گشاد شوند و اجازه دهند که خون باز هم بیشتری به طرف قلب باز گردد و برون‌ده قلبی را افزایش دهد. یکی از اثرات کم خونی شدید ، افزایش شدید بار کاری ((قلب)) است.

افزایش برون‌ده قلبی را افزایش دهد. یکی از اثرات کم خونی شدید ، افزایش شدید بار کاری قلب است.افزایش برون‌ده قلبی در آنمی تا حدود بسیاری از علایم آنمی را خنثی می‌سازد زیرا اگر چه یک واحد خون فقط بسیار کمی اکسیژن حمل می‌کند، سرعت جریان خون ممکن است به اندازه کافی افزایش یابد بطوری که تقریبا مقادیر طبیعی اکسیژن به بافتها رسانده شوند. اما هنگامی که شخص مبتلا به آنمی شروع به انجام فعالیت عضلانی کند قلب قادر به تلمبه زدن خون بیشتر نخواهد بود.در نتیجه هنگام فعالیت عضلانی که نیاز بافتها به اکسیژن را فوق‌العاده افزایش می‌دهد، هیپوکسی فوق‌العاده شدید بافتی بوجود آمده و غالبا نارسایی قلبی حاد به دنبال آن پیش می‌آید.
 ویسکوزیته خون تقریبا بستگی کامل به غلظت گویچه‌های سرخ خون دارد. در آنمی شدید ویسکوزیته ممکن است به جای رقم طبیعی حدود 3 برابر به یک و نیم برابر ویسکوزیته آب سقوط کند. این امر مقاومت در برابر جریان خون را در رگهای محیطی کاهش می‌دهد و لذا مقدار بسیار زیادتری خون نسبت به حالت طبیعی در بافتها جریان پیدا کرده و به قلب باز می‌گردد. هیپوکسی ناشی از کاهش انتقال ((اکسیژن)) توسط خون موجب می‌شود که رگهای بافتی گشاد شوند و اجازه دهند که خون باز هم بیشتری به طرف قلب باز گردد و برون‌ده قلبی را افزایش دهد. یکی از اثرات کم خونی شدید ، افزایش شدید بار کاری ((قلب)) است.

افزایش برون‌ده قلبی را افزایش دهد. یکی از اثرات کم خونی شدید ، افزایش شدید بار کاری قلب است.افزایش برون‌ده قلبی در آنمی تا حدود بسیاری از علایم آنمی را خنثی می‌سازد زیرا اگر چه یک واحد خون فقط بسیار کمی اکسیژن حمل می‌کند، سرعت جریان خون ممکن است به اندازه کافی افزایش یابد بطوری که تقریبا مقادیر طبیعی اکسیژن به بافتها رسانده شوند. اما هنگامی که شخص مبتلا به آنمی شروع به انجام فعالیت عضلانی کند قلب قادر به تلمبه زدن خون بیشتر نخواهد بود.در نتیجه هنگام فعالیت عضلانی که نیاز بافتها به اکسیژن را فوق‌العاده افزایش می‌دهد، هیپوکسی فوق‌العاده شدید بافتی بوجود آمده و غالبا نارسایی قلبی حاد به دنبال آن پیش می‌آید.
 !درمان کم خونی !درمان کم خونی
 مهمترین داروی کم خونی ((آهن)) و ترکیبات آهن است. آهن از طریق ((ساختمان معده|معده)) و ((روده کوچک|روده)) جذب بدن شده و در ((کبد)) ذخیره می‌شود تا در ساختمان هموگلوبین بکار رود. آهن و ترکیبات آن مغز استخوان را وادار به ساختن گلبول سرخ می‌کند. داروی عصاره دیگر جگر توام با ویتامین B12 نیز برای کم خونی بسیار مفید است، به خصوص در کم خونیهای شدید.  مهمترین داروی کم خونی ((آهن)) و ترکیبات آهن است. آهن از طریق ((ساختمان معده|معده)) و ((روده کوچک|روده)) جذب بدن شده و در ((کبد)) ذخیره می‌شود تا در ساختمان هموگلوبین بکار رود. آهن و ترکیبات آن مغز استخوان را وادار به ساختن گلبول سرخ می‌کند. داروی عصاره دیگر جگر توام با ویتامین B12 نیز برای کم خونی بسیار مفید است، به خصوص در کم خونیهای شدید.
 !درمان کم خونی با خوراکی گیاهی !درمان کم خونی با خوراکی گیاهی
 *__عسل:__ با خوردن ((عسل)) در مدت بسیار کمی به تعداد گلبولهای قرمز 25 - 8 درصد افزوده می‌شود.  *__عسل:__ با خوردن ((عسل)) در مدت بسیار کمی به تعداد گلبولهای قرمز 25 - 8 درصد افزوده می‌شود.
 *__پسته:__ ((پسته)) موجب افزایش خون می‌شود.  *__پسته:__ ((پسته)) موجب افزایش خون می‌شود.
 *__فندق:__ ((فندق)) خون افزای خوبی است و رنگ چهره را می‌گشاید.  *__فندق:__ ((فندق)) خون افزای خوبی است و رنگ چهره را می‌گشاید.
 *دمکرده برگ با پوست سبز گردو ، موجب افزایش تعداد گلبولهای قرمز می‌شود.  *دمکرده برگ با پوست سبز گردو ، موجب افزایش تعداد گلبولهای قرمز می‌شود.
 *__عدس:__ یکی از مواد خوراکی افزایش دهنده گلبولهای قرمز خون است.  *__عدس:__ یکی از مواد خوراکی افزایش دهنده گلبولهای قرمز خون است.
 *از مواد خوراکی دیگر می‌توان به این موارد اشاره کرد: نخود سبز ، ((زرد آلو)) ، ((گردو)) ، ((خرما‌)) ، ((شلغم)) ، ((کلم)) و خوراک جو. *از مواد خوراکی دیگر می‌توان به این موارد اشاره کرد: نخود سبز ، ((زرد آلو)) ، ((گردو)) ، ((خرما‌)) ، ((شلغم)) ، ((کلم)) و خوراک جو.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((بافت خون)) *((بافت خون))
 *((بیماری تالاسمی)) *((بیماری تالاسمی))
 *((بیماری هموفیلی)) *((بیماری هموفیلی))
 *((بیماریهای خونی)) *((بیماریهای خونی))
 *((خون شناسی)) *((خون شناسی))
 *((گویچه‌های سفید خون)) *((گویچه‌های سفید خون))
 *((گویچه‌های قرمز خون)) *((گویچه‌های قرمز خون))
 *((هموگلوبین)) *((هموگلوبین))
 *((میوگلوبین)) *((میوگلوبین))
 *((ویتامین)) *((ویتامین))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 15 فروردین 1386 [14:17 ]   5   سمیه فارابی اصل      جاری 
 چهارشنبه 16 شهریور 1384 [14:48 ]   3   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 05 مرداد 1384 [16:04 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 05 مرداد 1384 [15:53 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..