منو
 صفحه های تصادفی
کار درمانی
نخستین حوزه های علمیه
مدارارسال اطلاعات از طریق کامپیوتر بر روی LCD
اقلیدس
اریل
ابوبکر محمد بن ثابت خجندی
کاسنی2
کودهای آلی
هل «داروئی»
نامه ام السلمه به عایشه
 کاربر Online
370 کاربر online
تاریخچه ی: بیماری التهاب روده

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-28Lines: 1-95
-||
بیماری اهابی رود ای ات کی ه ری ا ه گروهی ز اختالا ممن اهبی وده ب علت ناملم که ((دستگاه گوارش)) را متا می‌ساد کا میرد و ال ویت لراتیو و بیمای کراون یا.
!او بیماریهای التهابی روه
!!کلیت لراتیو (Ulceritive Colitis) />بیماری با مهای ، الته ت و ریش مخا ی لیوم کولن مص یود که با هی از تی ی علایم ماه ات. />!!کرون (Crohn s Disease)
یاری التهابی ا که ممولا امت کلی ((روده|یواه روده)) و بیه یر مخاط ر ر ب میید و و نمون ایعات در چندی ق ا ا ه در روده یا میود. یات م می‌وند و قاهایی ای می‌وند ک می‌وا به یو و آبس مر ن، ((روه کچک|یواه روده وچک)) مت خی می‌شود و ر لو ایک می‌گدد. ر ا بیماری یواه روه طور ایمی یروه ، یم و ریک می‌ود.
!لایم بینی در کولیت اولایو />علاای مده کوی اساتی اسهال خونی و رد کی ات. ر ما ییتر ((یمای)) با (()) و ((اش ون)) نی وام می‌ود. بیمار ا مو یه شک یاه و ور یچ ی دارد. یات‌های ا کونی ل آرری ، تیی وی یا واهد بیمری کبی می‌باشد.
!علایم بالینی در کرون
شامل تب ، ((درد شکم)) ، ((اسهال)) که غالبا فاقد ((خون)) است، خستگی ژنوالیزه و کاهش وزن می‌باشد. در صورت گرفتار شدن کولون علامت اصلی اسهال و درد می‌باشد. در گرفتاری روده باریک (بیماری کرون روده باریک را آنتریت ژریونال گویند) علایم و نشانه‌های دیگر هم می‌تواند وجود داشته باشد. مانند کمبودهای تغذیه‌ای ، مدفوع چرب (استئاتوره) ، تهوع ، ((استفراغ)) ، نفخ شکمی و افزایش حرکات دودی روده.
+{DYNAMICMENU()}
__واژه‌نامه__
*((واژگان دستگاه گوارش و
بیماریها))
*((
ژگان قلب و عروق))
*((
وژا پوست و مو))
*((و
اژگن چ پکی)) />__مقالت رتبط__
*((آناتوم
ی دستاه گور)) />*((ا رشی معده)) />*((دستگاه گوارشی))
*((
روده زرگ)) />*((روده کوچک))
*((س
اختان لوله گواش)) />*((ساختمن ده))
*((
دد بزاقی)) />*((لووالمعده)) />*((کب)) />__کتاای مرتبط__ />*((کتابهای دستگاه گوارش و بیماریها)) />__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=60|انجمن پشکی]__
__سای
تای مرتبط__
*
سایهای داخلی />**[http://pearl.sums.ac.ir/~grc/|مکز تحقیقا بیماریها گوارشی]
**[http://www.gldrc.org/|
رکز تخصصی کبد و ستگا وارشی]
**[http://www.rcgld.org/farsi/index.htm|
رکز تحقیقات یریهای گوارش و کبد]
**[http://iransalamat.com/?sectionId=8|پا
یگاه جامع الاع رسانی زشکی اان لمت]
**[http://www.irteb.com/MEDICAL-IMAGE/atlasbimariha.htm|اط نگی بیماریها] />*سایتهای خاری
**[http://www.ddrcir.org/|مرکز تحیقات یریهای گوارشی] />**[http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ulcerativecolitis.html|دستگاه گوارش و بیماریهای ن]
**[http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/digestivesystem.html|
یمارهای گی]
**[http://www.hbi.ir/hosting/isf_emrc/index.htm|م
کز حققات د تولیم]
__گ
الی صیر__ />*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=12|گلری علوم] />**[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=37|پزشکی و سلات] />
body=

|~|
{DYNAMICMENU}

||بی
می اتهابی وده اصطلاحی است کلی که برای ط به گوهی از اختلل زمن لابی رده با علت نامعوم که ((ستگاه گواشی)) را مبتلا می‌سازد بکار می‌ود.|| />r>

n =left>
{img src=img/daneshnameh_up/b/b7/intestinrdisseas1.JPG}

!
سهال یا اتهاب حاد روده
اسهال
یا التهاب حا وده یک یماری دی است. التهاب روده کوچک ا __~~green:آنتریت~~__ و الهاب روده بزرگ را __~~green:کیت~~__ ویند. در التهاب اد روده ، مخاط روه مورم ، آبکی و فعات اجابت مزاج زیا مود و مدفو آبکی ممکن است بلغم و خون یز یده شود. علایم یر آن دل پی ، دردهای قولنی ، ف ی‌اشتهایی و حال تهع است.

در التهاب روده زرگ بیمر اساس جسم خارجی ر روده مقیم نموه و تصور می‌نمی مزاجش می‌واهد کار کند و ا آنکه اجابتی و نمیگد و یا اینکه مقدار بسیار کی بلغم خارج می‌ود. علت اتب روده ((سراخوردگی)) فوت میکروبی و ((مسومیت غذایی)) بخص در ف تابستان ت.
!!کول
ت قره‌ای />کی قرحه‌ای نوعی الهاب مزمن روده بزر است که ر ماط متر آ خمهایی تلید می‌شود و فوع از چرک و بلغم و خ حاه می‌ود. />!!کلی غشایی
ک
ی ایی یک نوع بیماری لژیک ات که اکثر ر نان عصبی دیده و. ر کلت ایی دور مفو را یک غشای بلغمی فرا میگد.
!لتهاب من روده
اکث
را بعد از یک التها ا روده و معالجه نا ، باری ه شکل مزمن ادامه ی‌یبد. گا س ز ابتلای ب ((ب)) یا ((اسهال خونی)) ، تورم ممن مخاط روده ای می‌مان. یمار همیش ا نف و نینی کم شکایت دار و متناوا به اهل و ((یبوست)) دار ی‌شو. این نو وارض ممکن است مهها و بلکه سالها طول بکشد. />!کراون
((التهاب بافت|
بیماری الهابی)) است که مول ضخات کلی ((رده کچک|دیوار وده)) و ویژه زیر خاط را در بر یرد و بطور مونه ایعات در دین قسمت جدا از هم در روده ایجاد ی‌شود. ضایعات زخ میشوند و شقاقهایی یجا می‌وند ک ی‌توانند به فیل و آبسه منجر وند، ((روده کوچک|دیوره روده کوچک)) ، محتقن و خیم مو و قر وله ریک می‌گردد. در اواخر یماری ، دیواره روده بطور دایمی فیروزه ، ضخیم و بریک می‌شود.
!!علایم بالینی
شامل تب ، درد شکم ، ((اسهال)) که غالبا فاقد ((بافت خون|خون)) است، خستگی ژنوالیزه و کاهش وزن می‌باشد. در صورت گرفتار شدن کولون علامت اصلی اسهال و درد می‌باشد. در گرفتاری روده باریک (بیماری کرون روده باریک را آنتریت ژریونال گویند) علایم و نشانه‌های دیگر هم می‌تواند وجود داشته باشد. مانند کمبودهای تغذیه‌ای ، مدفوع چرب (استئاتوره) ، تهوع ، ((استفراغ)) ، نفخ شکمی و افزایش حرکات دودی روده.
{img src=img/daneshnameh_up/d/da/intestinrdisseas2.JPG}
 !تشخیص بیماری‌های التهابی روده !تشخیص بیماری‌های التهابی روده
-اغلب غیر اختصاصی هستند و نمایانگر وسعت و شدت واکنش التهابی می‌باشند. زمانی که کرون باعث گرفتاری روده شود نمای آزمایشگاهی سو جذب هم می‌تواند موجود باشد. آنمی به دنبال خونریزی پنهان و ناشی از سو جذب ((ویتامین B|ویتامین B12)) دیده می‌شود. هیپوکلسمی نشانه‌های گرفتاری پر وسعت مخاط و سو جذب ویتامینِ D می‌باشد. به علت وجود سو جذب ((اسید آمین|آمینو اسیدها)) و نیز آنتروپاتی اتلاف ((پروتئین)) ، هیپو آلبومینمی عارض می‌شود. استئاتوره با درجات متغیر در اثر اتلاف نمکهای صفراوی و آسیب مخاطی می‌تواند بوجود آید. اختلالات جزیی در فونکسیون کبد (خصوصا افزایش آلکالین فسفات از سرم) احتمالا نشانگر بوجود آمدن کبد چرب در بیماری است.

سیگموئید وسکوپی و مطالعات رادیولوژیک روده پراهمیت روش اثبات تشخیص ((بیماری‌های روده)) هستند. اقدام به تنقیه باریم توام با کنتراست هوا پس آماده کردن ((کولون)) می‌تواند تغییرات اولیه مخاطی در جریان کولیت اولسراتیو یا کراون را نشان دهد. ((کولونوسکوپی)) در تشخیص بیماری کراون بر سیگموئید ترجیح داده می‌شود که علت آن وجود مناطق سالم و دست نخورده در حد فاصل ضایعات است.
+اغلب غیر اختصاصی هستند و نمایانگر وسعت و شدت واکنش التهابی می‌باشند. زمانی که کرون باعث گرفتاری روده شود نمای آزمایشگاهی سو ء جذب هم می‌تواند موجود باشد. آنمی به دنبال خونریزی پنهان و ناشی از سو ء جذب ((ویتامین B12)) دیده می‌شود. هیپوکلسیمی نشانه‌های گرفتاری پر وسعت مخاط و سو ء جذب ((ویتامین D)) می‌باشد. به علت وجود سو جذب ((اسید آمین|آمینو اسیدها)) و نیز آنتروپاتی اتلاف ((پروتئین)) ، هیپو آلبومینمی عارض می‌شود. استئاتوره با درجات متغیر در اثر اتلاف نمکهای صفراوی و آسیب مخاطی می‌تواند بوجود آید.

اختلالات جزیی در فونکسیون کبد (خصوصا افزایش آلکالین فسفات از سرم) احتمالا نشانگر بوجود آمدن کبد چرب در بیماری است . سیگموئید وسکوپی و مطالعات رادیولوژیک روده پراهمیت روش اثبات تشخیص ((بیماری‌های روده)) هستند. اقدام به تنقیه باریم توام با کنتراست هوا پس آماده کردن ((روده بزرگ|کولون)) می‌تواند تغییرات اولیه مخاطی در جریان کولیت اولسراتیو یا کراون را نشان دهد. کولونوسکوپی در تشخیص بیماری کراون بر سیگموئید ترجیح داده می‌شود که علت آن وجود مناطق سالم و دست نخورده در حد فاصل ضایعات است.
 !اقدامات درمانی در بیماری‌های التهابی روده !اقدامات درمانی در بیماری‌های التهابی روده
-مقاصد درمانی شامل کنترل روند التهابی و جایگزینی کمبودهای تغذیه‌ای هستند، غالبا با اصلاح داخل وریدی ، اختلال آب و الکتولیت‌ها بهبود نسبی عارض می‌شود. در آنمی شدید و ((خونریزی)) فعال ممکن است ((تزریق خون)) مورد نیاز باشد. داروهای مصرفی برای کنترل اسهال در فنوکسیلات و آنتی کلینرژیکها می‌باشند. داروهای ضد التهاب شامل سولفات سالازین ، ((کورتیکواستروئیدی)) آدرنال یا ACTH هستند.

معمولا 7 تا 10 روز بعد از این نوع درمان بهبود به صورت کاهش تب ، اسهال خونی ، اصلاح اشتهای بیمار آشکار می‌شود. ((رژیم غذایی)) با باقی مانده کم ، پرپروتئین و پرانرژی به همراه درمان ویتامین تکمیلی و ((داروی آهن|آهن)) توصیه می‌شود، از غذاهایی که باعث تشدید علایم بیماری می‌شوند نظیر شیر و غذاهای سرد پرهیز نمایند.
!رش جراحی ر درمان یماری‌های التهابی روده />اس نداد ه رمن ی ، ایکاسیون الی کولکی ا کوی یلترا کلکتومی قی ی کولتومی کام ا آنونوریلم ه رکوم صو می‌گی).
+مقاصد درمانی شامل کنترل روند التهابی و جایگزینی کمبودهای تغذیه‌ای هستند، غالبا با اصلاح داخل وریدی ، اختلال آب و الکتولیت‌ها بهبود نسبی عارض می‌شود. در آنمی شدید و ((خونریزی)) فعال ممکن است ((تزریق خون)) مورد نیاز باشد. داروهای مصرفی برای کنترل اسهال در __~~green:فنوکسیلات~~__ و __~~green:آنتی کلینرژیکها~~__ می‌باشند.

داروهای ضد التهاب شامل سولفات سالازین ، ((کورتیکواستروئیدی)) آدرنال یا ACTH هستند. معمولا 7 تا 10 روز بعد از این نوع درمان بهبود به صورت کاهش تب ، اسهال خونی ، اصلاح اشتهای بیمار آشکار می‌شود. ((رژیم غذایی)) با باقی مانده کم ، پرپروتئین و پرانرژی به همراه درمان ویتامین تکمیلی و ((داروی آهن|آهن)) توصیه می‌شود، از غذاهایی که باعث تشدید علایم بیماری می‌شوند نظیر شیر و غذاهای سرد پرهیز نمایند.
{img src=img/daneshnameh_up/c/ca/intestinrdisseas3.JPG}

!یشگیری />رای پیگیری از التهاب روده باید شک را سما نداد ز ورن ای فاسد و مانده خوددای کرد. آب جوید یا اد میکوب وشید. بزی ا را ل ز مصرف کالا با آب تمیز ت متی ر محلول پرمننات قرار داد و میوه را به مدت چد انیه ب جوشان فرو بر و قبل ز ر ذا دستها ر با آب و صون ت.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 +*((بیماریهای روده))
 *((جراحی روده)) *((جراحی روده))
-*((دستگاه گوارش))
*((روده))
+*((دستگاه گوارشی))
*((روده بزرگ))
 *((روده کوچک)) *((روده کوچک))
 *((سرطان روده)) *((سرطان روده))
 *((مری)) *((مری))
 *((معده)) *((معده))
-*((ای))
*((
هم ))
+*((ضم غذا و آنزیمهی موثر ن))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 16 شهریور 1385 [02:57 ]   4   سمیه فارابی اصل      جاری 
 جمعه 16 دی 1384 [11:29 ]   3   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 آذر 1384 [15:30 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 18 اردیبهشت 1384 [06:07 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..