منو
 صفحه های تصادفی
حقایق ادیان طولى است نه عرضی
گل سنگها
مشکلات پلورالیسم دینی جان هیک
درسهای تخصصی مهندسی برق- مخابرات
تنظیم وکنترل دوربین تلویزیونی
ابوسعید ایلخان مغول
ویروسهای جانوری
صخره های مرجانی دریای سرخ
پیروتیت
مردم مدینه و خبر شهادت
 کاربر Online
813 کاربر online
تاریخچه ی: بیماری

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-83Lines: 1-52
-V{maketoc}
!بیماری چیست
__بیماری__، هر نوع وضعیت غیر عادی در ((بدن)) یا ((روان)) است که سبب بروز ناراحتی، عملکرد بد و یا نگرانی خود فرد مبتلا یا اطرافیان او می شود. گاهی از این واژه برای انواع ''جراحات''، ((معلولیت|علولیت ها))، ''ناهنجاری ها''، ''علائم بیماری''، ''رتارای انحرافی'' یا ''الت های یر ممول'' در مکرد یا رفتار ستاده می کنند. ابته هر کدام از مال نامبرده در وز مربوه ود بث و بررسی می شود.
+!مقدمه
اینکه بدانیم واقعاً بیمارم یا خیر ار راحتی یست. رخی افراد ممکن است بیماری خاصی نداشته و سالم باشند، اما در کل، احساس خوبی نداشته باشند. برخی دیگر ممکن است احساس کنند که سالمند و هیچ مشکلی ندارند؛ اما مثلاً مبتلا به ((فشار خون|فشار خون بالا)) باشند که خود در نهایت، می‌تواند سبب ((ایست قلبی و تنفسی|حملات قلبی)) و ((سکته)) شود. مطالعه در مورد انواع بیماریها را علم ((پاتولوژی)) می‌نامند. مطالعه گسترده‌تر در مورد انواع بیماریها و همچنین روش درمان هر کدام را ((علم پزشکی)) می‌نامند.
!تعاریف بیماری
__بیماری، هر نوع وضعیت غیر عادی در بدن (جسم) یا روان است که سبب بروز ناراحتی، عملکرد بد و یا نگرانی خود فرد مبتلا یا اطرافیان او میشود. گاهی از این واژه برای انواع جراحات، معلولیتا، ناهنجاریها، علائم بیماری، رفتارهای انحرافی یا حالتهای غیر معمول در عملکرد یا رفتار استفاده می‌کنند.__
!!دیدگ
اه زیست شناسی
در ((زیست شناسی
))، هر نوع حالت غیر عادی در موجود زنده که عملکرد بدن او را مختل کند، بیماری نام دارد. گاهی از این واژه برای بیان حالتهای غیرعادی، نگران کننده یا عملکرد بد در حوزه‌های دیگر نیز استفاده می‌کنند؛ مثل بیماری جامعه.
!!دیدگاه پزشکی قدیم و جدید
د
ر پزشک قدیم هر بیما عامل مشخصی دارد و همراه با علائم و نشانه‌های خاصی بروز می‌کند و هر بیماری لائم خاص خود را دارد. ول امرزه وجود یک حالت خاص در رد و بیماری نامیدن آن حالت، کاملاً به دید افراد اجتماع بستگی دارد. برای مثال، ظرف 40 سال اخیر در آمریکای مالی، افرادی که قد کوتاه بوده و یا چاق م‌باشند یمار مسوب شده و باید درمان شوند. ممکن است یک حالت خاص را در ایی یا در دوره زمای خاصی بیماری بنامیم؛ اما در مکان یا زمان دیگر مسئله بدین شکل نباشد. مثلاً در جامعه آمریکا، امروزه ناهنجاری بی‌اعتنایی به قصد نشان دادن مخالفت، نوعی بیماری مسوب می‌شود؛ در حالی که در برخی جوامع یا در همین جامعه تا چد وقت پیش، چنین ناهنجاری را بیماری به حساب نمی‌آوردند.
{picture=1000108_2.jpg}

!تاریخچ
ه بیماری
از همان زمان
ی که بشر روی زمین زندگی می‌کرد،‌ بیماری م وجود داشت و او با آن دست و پنجه نرم می‌کرد. گاهی بر آن غلبه می‌کرد و زمانی مغلوب آن می‌شد و از پای در می‌مد. ام همیشه در این فکر بود که چگونه با بیماریها و مشکلات ناشی از آن مقابله کند و طول عمر خود را افزایش دهد. در 600 ا 700 سال پیش، بیشتر مردم در جوانی فوت می‌کردند و از بی می‌رفتند. در آن زمان، بیشترین علت مرگ و می را بیماریها شکیل می‌داد و گاهی هم پرت شدن از ارتفاعات، ((مار گزیدگی)) یا غرق شدن در رودخانه بعث مرگ انسانها می‌شد. تاریخ نویسان عقیده دارند که ویروس ((آبله)) از دوران کشاورزی بین انسانها وجود داشته است. با این حساب بیماری آبله از ده هزار سال پیش از میلاد مسیح وجد داشته است.
- ((ی نای))، هر نوع ا یر ای دروجو نده که مکرد د او را متل کن، یمری می یرد. گاهی ا این اژه رای یان ''حالت های یادی''، '' نگان کده'' یا ''ملک بد'' در ای دیر نی اسفاده می کنند مل ''بیمار ام''. +نن همیه ر فک مهارکردن و مقاله با بیمر بود و در هر زمان، با توجه به علم و ا ود راههایی برای مازه با بیماری انتخاب می‌کرد. ابتدا انسان برگ ریشه‌ گیاهان را به صورت جونده یا دم کرده ی خشک شده مصر می‌کرد و ی روی زخمها قرار می‌داد گاهی با افزودن روغنهای طبیعی مل پیه،‌ دنبه یا کره به آنه، مهمی درست می‌کد و روی زخ یا محل آسیب یده می‌گذاشت. هنوز هم در بعضی جاه این درانها مود استفاده قرار می‌گیرد و موردی از آنها از نظر علمی تأئید شده است. در سیصد ال پی ز میلاد مسیح، دانمندان میده بودند افرادی که از یماری آبله ف می‌یابند، رای بار دیر بتلا نمی‌شوند. در نتجه تلاش میردند که بیمری را به طور سک در افراد ایجاد کنند ا هم یلی زود بهبود یابند و هم از هجوم دوباره ن در ام باشند.
-ینکه بدانیم واقعاً بیماری یا یر، کار راحتی یست. برخی افراد ممکن ات بیری ی نشته و سام باشند اما در ک، اساس خوبی داته باش. برخی دیگر مکن است احساس کنند که الم و هیچ مشکلی ندارند؛ ما مثلاً مبتل ه ((شار خون| فشار خون الا)) باشن ک خود درنهایت، می تواند سبب ((حملات قلبی)) ((سکته)) و. />
مطاله ر مو نوع بیماری ها را علم ((پاتولوژی)) می نامن. مطالعه گرده تر در مورد انواع بیماری ها و همچنین روش درمن هرکدام را علم ((پزشکی)) ی نمند.

پ
شکی قیم بیمری ا این ونه یف می کر: بیماری عال مشخصی ارد و هما ا عئم و نشان ی خاصی و می کند و هر بیماری عائم ا د ا. وود ک حالت خاص در ف و بیماری این ن حت، کالا دی فر تم تگ اد. برای ثا، ظرف 40 سال خیر در آمریکای شمالی، اف که ق کوتاه وه یا ((ای|اق)) می باشند یما حسو شده ی (ران)) شوند.

ممکن
ست یک حات خاص را در جایی یا در دوره زمانی اصی بیماری بامیم؛ ا در مکان ی م دیگر سه بدی ک نباد. م در ام میکا اموزه ننجاری ی اعتنیی به ق نان دان مخافت وعی بیماری مسوب ی ود؛ در حای که ر خی جامع ی در همین اع ا وق یش ین ناهنجاری را بیماری به حساب نمی آوردند.

یکی ا یع رین گوه یمای ه ((بیمای هی مری)) هتند ک ومل یماری ا م ((کتی))، ((ار))، ((یو))، ((نگل)) و ... مسبب ی ته از بیای ها ی د.

بیماری های انگلی جزو بیماری های ری یستد؛ اا بسیار ب این دسته ازبیمی ه مرتبطند. یماری های اگلی را ((پوووآ)) و ((کرم)) ایاد می کند. ((بیماری های ژنیکی))، س دیگ هن که ه دلی حضر یا م ضو یک ((ژن)) اص در ((DNA))، ایجاد می وند. بیمری ای می ه لیل ه شدن ا وا می موود در یعت ادث می شد. />
بیماری های ناشی از ((سوء تغذیه))، به لیل فقان ی کمبود ((مواد مغذی)) در ((رژی غذایی)) اد ب جود می آید. بیماری های ناشی از عملکرد غیر عادی سیستم ایمنی، به دلیل حمله دستگاه ایمنی بدن به بافت های خود بدن اتفاق می افتد. البته بیماری هایی هم وجود دارند که صرفاً زاییده ی افکار و عقاید شخصی هستند، مثل پاره ای از بیماری های روانی. />
یماری های بیاری هم وو ارند که عا نها هنوز __ناخته__ ا. />
!
بیماری های سری />*((نفلولانزا)) />*((ااری)) />*((ب)) />*((صب)) />*((اسهل ونی)) />*((سک)) />*((له مرغان)) />*((طاون)) />*((س))
*((بیماری های اتی))
*((یدز))
*((س
ارس)) (اهناری دید دا نی) /> />!یای های ژنتیکی />*((موفیی)) />*((کم ونی)) />*((لسمی)) />*((ناهنجاری دن)) />*((کو ن))
*(( کری))
!جراحات، آسیب دیدگی، معلولیت ها، ناقص الخلقه بودن />*((سکته)) />*((عیوب چشم)) ( نزدیک بین دور بینی، آب مروارید) />*((آرتروز)) />
!
اهنجاری های نای زعملکرد یر ارادی دستگاه ایمنی />*((کورم)) />*((ف دگی بافت ها))

!
بیری های می
*((
یرقان)) (هپتی)

!بیمری های نی از س تغذیه
*((
بی بی)) />*((سکوی))
*((نمی استخان)) (راشییم)
*((کم ونی اشی ا فقر آهن))

نجاری هایی که عامل بسیاری از آها هنوز نامشخص است
*((لزایم))
*((س
رطان))
*((نا
هنجاری خستی مزمن))

!ناهنجاری های عصبی و
بیماری های وانی
*((یوفرنی))
*((نا
هنجاری د طبی))
*((ردگی بالینی)) />*((ناهناری ل ع))
*((نون))

!همچنین
یید />*((سلامتی))
+!دهبندی بیماریا />!!یماریهای سری />یکی ا یین و بماریا بیایهای ری ستند که وام یماری ا مثل ((باکتی)) ((ارچ))، ((ویرو))، ((ان)) و ... مسبب ای دسته بیمایه می‌ن. بیماریهای انلی و بیماریهای مری یتند م بیتر ا این سته یماریها مربط. بیماریهای اگلی ا پرو و ((اناع کرم)) ای میکند. از جمله بیماریای مسری باد : ((نفلوان))، ((مالاری)) ((بیماری با|))، ((حب))، ((اسا نی)) ((رک)) ((له من))‌، ((ا))، ((سل))، ((یماریهای مقاربتی))، ((ای))، ((ا)) (ناجاری شدی ستگاه فسی) ((هی)) (یران) و ... .
!!یاریهای ژنیکی />((بیماریای ژیکی)) ت دیگری سد که به دلی ضر یا دم ض یک ((ژ)) خاص در ((اختم DNA|DNA)) یجا می‌وند. از جمله یاریهی ژنیکی عبند ا: ((همف)) ((بیماری کم وی|کم وی)) ((اسمی)) سندرم ا (( گی))، ((ش ری)) و ... .
!!
بیماریهای سمی
بیمایی می ه لیل مواه ن با موا می موود در طبیت حادث ی‌ون. مثل ((ممومیت دارویی)) ((مومیت یی))، ((ار زیدگی))، ((زو گگی)) و ... . />!!ییهای ای از سء ی
این بیماریها ب لیل دا یا کمبو مواد می ر ژیم غذایی اراد وو مید. بیماریهای ((ری بری))، ((سکوی))، ((ییس)) (رمی اون) ((ماری کم ونیم ونی ای هن)) ((وکی اتون)) و ... م بیماریهای ناشی از ((سوء تغذیه)) هن. />!!بیماریای ایی />بیماریهای ناشی از عملکرد غیر عادی سیستم ایمنی، به دلیل حمله دستگاه ایمنی بدن به بافتهای خود بدن اتفاق میافتد. ((اسکلرودرما)) ، ((سفت شدگی بافتها)) و ... از این دسته‌اند.
!!
بیماریهای روانی
بیماری
هایی هم وجود دارند که صرفاً زاییده افکار و عقاید شخصی هستند، مثل پارهای از بیماریهای روانی. مده ناهنجاریهای عصبی و یماریهای ونی بارتند از: ((اسکیزنی))، ((افسردگی دو ی|ناهنجای و قطبی))، ((افسردگی|اسردگی الینی))، انجاری ر عل بل، ((نو))، ((افسگی پس یمان))، ((اضطرا)) ... .
!!بیماریهایی با ع نانخته
یماریای سیاری هم وود درند که عال ن هنوز نشاته است. ((آزایر))، ((رطان))‌، ((گی مزمن|ناهنجاری ستی من)) و ... ز ین ره هستند.
!!یر بیاریها
جراحات، آسیب دیدگی، معلولیتها، ناقص الخلقه بودن، ((سکته مغزی|سکته))، ((معایب چشم|عیوب چشم)) ( نزدیک بینی و دوربینی چشم، آب مروارید)، ((آرتروز)) ... ا مله یماریهایی هند ک ر دهبی ایر هتن.
ا تب ب نو
*((یاریهی چم))
*((بیمریای خا))
*((یاریهای رانی))
*((یمریهای ژنتیی))
*((بیماریهای فونی))
*((یمریهای بی))
*((یریهای نای ء غذی))
*((ی سالم))
 *((تغذیه و سلامتی)) *((تغذیه و سلامتی))
 *((سلامتی)) *((سلامتی))
-*((یه و امتی)) +*((لمی و یاری))
*((عل
م تندرستی))
 *((فهرست بیماریها)) *((فهرست بیماریها))
-*((بیماری های خاص)) 
-*((بیماری های ناشی از غذا)) 
-* ((درد)) 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 06 فروردین 1386 [09:25 ]   5   سبحانی      جاری 
 یکشنبه 28 خرداد 1385 [10:22 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 16 اسفند 1383 [07:10 ]   3   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 جمعه 20 آذر 1383 [15:20 ]   2   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 آبان 1383 [15:58 ]   1   حمید حسن نیا      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..