منو
 صفحه های تصادفی
علت وقوع جنگ بدر
صنایع هواپیمایی نظامی شرق
اجرای سیستم حسابداری
یزید بن مسعود و پاسخ مثبت به دعوت امام حسین علیه السلام
موتورهای خطی
بادمجان
رشته کاردانی تکنولوژی پزشکی هسته ای
برنج
پایان نامه
بینائی
 کاربر Online
413 کاربر online
تاریخچه ی: بیماریهای انگلی

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-55Lines: 1-73
->
>||بیماریهای انگلی عبارتست از ورود یک عامل خارجی به عنوان یک عامل بیماریزا که وارد بدن می‌شود از طریق غذا یا آب یا آلودگی از طریق یک فرد آلوده دیگر می‌باشد.||
!طبقه نی یمایهی انی
!!
یمریهای فونی ی />بیمای عوی انگلی به چار ((میبیا)) ، ((بیمری مالی|مالایا)) ، ((یاریا)) و ((تکاموز)) سیم مون. />!!بیماری نای از کرها />یمی ی ا ((انوا کم)) ک ب دو روه نماودا تاتها تیم می‌شوند.
+
||بیماریهای انگلی عبارتست از ورود یک عامل خارجی به عنوان یک عامل بیمارزا که وارد بدن می‌شود از طریق غذا یا آب یا آلودگی از طریق یک فرد آلوده دیگر می‌باشد.||
!مقدمه />((نل)) یا پرازیت به موجودی الاق می‌شود که ر روی و یا در درون موجو زده دیگی متقر شده و برای شد و تکثیر از حیط مناسب و موا غذایی وجد میزبان استفاده می‌ن. لزومی هم دارد ه گ ه میزبان ود سب برساند گاهی هم ه صورت مسالم می زندگی می‌کنند. به هر حال خایت انگلی ن است ه بیماریایی داته باشد و خاصیت یبا دفا از د است. از جمله خاصی انل عبارت ات از: عفونی کرد، تهاجم آسی ایی م ایی. اگ انگل بتوان ه میبا خ آسیب کای برساد تغییراتی ر بدن میزبان وجود خاهد آد که تارات آ ه صورت بیری خودنمایی می‌کند.
{img src=img/daneshnameh_up/1/18/parasite.JPG}
 !آمیبیاز !آمیبیاز
 آنتامباهیستولیتیکا یک پروتوزوا است که به صورت یک کیست از طریق غذای آلوده ، آب و تماس فرد به فرد (از طریق حوله ، آب دهان ، لیوان فرد آلوده و قاشق) منتقل می‌شود. آنتامباهیستولیتیکا یک پروتوزوا است که به صورت یک کیست از طریق غذای آلوده ، آب و تماس فرد به فرد (از طریق حوله ، آب دهان ، لیوان فرد آلوده و قاشق) منتقل می‌شود.
 !!علایم بالینی !!علایم بالینی
-اغلب بدون علامت هستند. تب ، درد مناب شکم ، ((اسهال)) (حاوی خون یا موکوس) که ممکن است علائم روزها تا هفته‌ها به طول انجامد و دوباره عود کند. +اغلب بدون علامت هستند. تب ، درد کاپ شکم ، ((اسهال)) (حاوی خون یا موکوس) که ممکن است علائم روزها تا هفته‌ها به طول انجامد و دوباره عود کند.
 !!درمان !!درمان
-((مترانیدازول)) داروی انتخابی برای موارد علامت‌دار بیماری است. در حالیکه ((دیلوکسانید)) ممکن است داروی انتخابی برای ارگانیسمهای داخل مجرایی باشد. +((مترانیدازول)) داروی انتخابی برای موارد علامت‌دار بیماری است. در حالی که دیلوکسانید ممکن است داروی انتخابی برای ارگانیسمهای داخل مجرایی باشد.
 !ژیاردیا !ژیاردیا
-ژیاردیارلامبلیا پروتوزی تاژک‌دار است به صورت کیست از طریق تماس فرد به فرد از طریق دهانی ، خوراکی و یا از طریق آشامیدن آب آلوده منتقل می‌شود. +ژیاردیارلامبلیا پروتوزور تاژک‌دار است به صورت کیست از طریق تماس فرد به فرد از طریق دهانی ، خوراکی و یا از طریق آشامیدن آب آلوده منتقل می‌شود.
 !!تظاهرات بالینی !!تظاهرات بالینی
-ممکن است بدون علامت باشد، در صورت بروز علایم به صورت اسهال حاد بسیار شدید توام با اتساع و در شکم ، بیاشتهایی ، اسهال مزمن توام با کاهش وزن از نوع جذبی می‌باشند. +ممکن است بدون علامت باشد، در صورت بروز علایم به صورت اسهال حاد بسیار شدید توام با اتساع کرمپی شکم ، بی اشتهایی ، اسهال مزمن توام با کاهش وزن جذب می‌باشند.
 !!درمان !!درمان
-((فورازولیدون)) ، مترونیدازول و یا ((کیناکرین)) از جمله داروهای این بیماری است. +فورازولیدون ، مترونیدازول و یا کیناکرین از جمله داروهای این بیماری است.
{img src=img/daneshnameh_up/8/8e/parasite1.JPG}
 !بیماری مالاریا !بیماری مالاریا
-یک یا چند گونه از گونه‌های چهار گانه پلاسمودیوم (فلسی پاروم ، ویواکس ، اورال و مالاریه) بعد از گش ((پشه نوفل)) سبب بیماری می‌شوند. از طریق جفت و یا فرآروده‌های خونی آلوده نیز بیماری منقل می‌شود. +یک یا چند گونه از گونه‌های چهار گانه پلاسمودیوم (فلسی پاروم ، ویواکس ، اورال و مالاریه) بعد از منقل شدن ((پشه نوفل)) سبب ایجاد بیماری می‌شوند. از طریق جفت و یا فرآروده‌های خونی آلوده نیز بیماری کب می‌شود.
 !!تظاهرات بالینی !!تظاهرات بالینی
-پلاسمودیومها گلبولهای قرمز را مورد تهاجم قرار می‌دهند، در آنها تکثیر پیدا می‌کند و با پاره کردن سلولهای آلوده سبب ایجاد تب و ((بیماری کم خونی|کم خونی همولیتیک)) می‌شوند. علائم توام ممکن است شامل ((سردرد)) ، درد شکم و بزرگی طحال می‌باشد. +پلاسمودیومها گلبولهای قرمز را مورد تهاجم قرار می‌دهند، در آنها تکثیر پیدا می‌کند و با پاره کردن سلولهای آلوده سبب ایجاد تب و ((بیماری کم خونی|کم خونی همولیتیک)) می‌شوند. علائم توام ممکن است شامل سردرد ، درد شکم و بزرگی ((طحال)) می‌باشد.
 !!درمان !!درمان
-((کلروکین)) ، درمان انتخابی مالاریا در مناطقی است که میزان مقاومت نسبت به کلروکین پایین می‌باشد. در مناطقی که در آنها میزان مقاومت به کلروکین بالا است تجویز ((کینین)) به اضافه ((تتراسیکلین)) یا پری متامین سولفادوکسین یه می‌شود. با تجویز ((پریماکین)) که مرحله کبدی چرخه انگل را از بین می‌برد از عود (relapse) عفونت جلوگیری می‌شود (در اورال و ویواکس). پیشگیری در مسافران مصرف دوزهای هفتگی کلروکین و پیشگیری حشرات است. +کلروکین ، درمان انتخابی مالاریا در مناطقی است که میزان مقاومت نسبت به کلروکین پایین می‌باشد. در مناطقی که در آنها میزان مقاومت به کلروکین بالا است تجویز کنین به اضافه ((تتراسیکلین)) یا پیری متامین سولفادوکسین یکاسیون دارد. با تجویز پریماکین که مرحله کبدی چرخه انگل را از بین می‌برد از عود (relapse) عفونت جلوگیری می‌شود (در اورال و ویواکس). پیشگیری در مسافران مصرف دوزهای هفتگی کلروکین و پیشگیری حشرات است.
 !توکسوپلاسموز !توکسوپلاسموز
-توکسوپلاسما گوندی یک پروتوزوای داخل سلولی است که از طریق مدفوعی - دهانی از مدفوع گربه که حاوی اووسیتهای (تخم انگل) آلوده است منتقل می‌شود. انتقال ممکن است با خوردن گوشت پخته نشده ، از طریق ((انتقال خون)) یا ((پیوند اعضا)) و نیز از طریق جفت در خلال عفونت حاد یک زن حامله اتفاق افتد. +توکسوپلا سماگوندئی یک پروتوزای داخل سلولی است که از طریق مدفوعی - دهانی از مدفوع گربه که حاوی اووسیتهای (تخم انگل) آلوده است منتقل می‌شود. انتقال ممکن است با خوردن گوشت پخته نشده ، از طریق ((انتقال خون)) یا ((پیوند اعضا و عکس‌العمل دستگاه ایمنی|پیوند اعضا)) نیز از طریق جفت در خلا عفونت حاد یک زن حامله اتفاق افتد.
 !!تظاهرات بالینی !!تظاهرات بالینی
-ممکن است بدون علامت باشد. فرم علامتدار تقریبا 7 روز بعد از مواجهه رخ میدهد و با یک سندرم مونوکلئوز مانند هتروفیل منفی توام با لنفادنوپاتی (((بیماری غدد لنفاوی))) و اسپلنومگالی (بزرگی طحال) مشخص می‌شود. در بیماران دچار سرکوب ایمنی ممکن است عفونت منتشر با درگیری قلب ، ریه‌ها و مغز قابل مشاهده باشد. +ممکن است بدون علامت باشد. فرم علامت دار تقریبا 7 روز بعد از مواجه رخ می دهد و با یک سندرم مونوکلئوز مانند هتروفیل منفی توام با لنفادنوپاتی (((بیماری غدد لنفاوی))) و اسپلنومگالی (بزرگی طحال) مشخص می‌شود. در بیماران دچار سرکوب ایمنی ممکن است عفونت منتشر با درگیری ((قلب)) ، ((ریه|‌ریه‌ها)) و ((مغز انسان|مغز)) قابل مشاهده باشد.
 !!درمان !!درمان
-((پری متامین)) و ((سولفادیازین)) همراه با ((اسید فولینیک)) را می‌توان در درمان توکسوپلاسموز بکار برد. +پیری متامین و سولفادیازین در همراهی با اسید فولینیک را می‌توان در درمان توکسوپلاسمز بکار برد.
{img src=img/daneshnameh_up/f/fa/parasitdisseas.JPG}
 !نماتودها !نماتودها
-کرمهای استوانه‌ای یا حلقوی شکل هستند که دوره تکامل آنها بدون میزبان واسط است و پس از گذر از ((دستگاه گوارش)) تخم در روده جایگزین شده و تخم همراه مدفوع خارج و موجب آلودگی آب می‌شود. +کرمهای استوانه‌ای یا حلقوی شکل هستند که دوره تکامل آنها بدون میزبان واسط است و پس از گذر از ((دستگاه گوارشی)) تخم در روده جایگزین شده و تخم همراه مدفوع خارج و موجب آلودگی آب می‌شود.
 !!آسکاریس !!آسکاریس
-((کرم آسکاریس|تخم آسکاریس)) بوسیله آب و سبزیجات آلوده وارد ((معده)) و ((روده)) شده و سپس به صورت لارو وارد ((دستگاه گردش خون)) و از طریق گردش خون خود را به ریه رسانده و هنگام سرفه دوباره به معده رفته و در روده به تکامل رسیده و شروع به تخم گذاری می‌نماید و تخم همراه مدفوع بیرون آمده و اگر دفع مدفوع به صورت بهداشتی نباشد، باعث آلودگی آبها و در نتیجه این انگل از طریق خوردن آب وارد بدن می‌شود.
!!اکسیو (کرمک)
این کرمها بسیار کوچک و در حدود چند میلیمتر که بالغ آن در روده بزرگ زندگی می‌کند، تخم آنها در اطراف مقعد دیده می‌شود که همراه با خارش شدید است و به خصوص در کودکان به هنگام خارش دست بچه‌ها آلوده شده و بوسیله دست کودک این انگل وارد بدن می‌شود.
!!کرم پیوک
این کرم به صورت بالغ و رشته‌ای بزرگ در طول 120cm هستند که در پوست دست و پا زندگی می‌کنند و هنگام خارش لاروها در آب ریخته و در آب سیر تکاملی خود را طی می‌کنند و از طریق آب این انگل وارد بدن می‌شود.
+((کرم آسکاریس|تخم آسکاریس)) بوسیله آب و سبزیجات آلوده وارد ((ساختمان معده|معده)) و ((روده کوچک|روده)) شده و سپس به صورت لارو وارد ((دستگاه گردش خون)) و از طریق گردش خون خود را به ریه رسانده و هنگام ((سرفه)) دوباره به معده رفته و در روده به تکامل رسیده و شروع به تخم گذاری می‌نماید و تخم همراه مدفوع بیرون آمده و اگر دفع مدفوع به صورت بهداشتی نباشد باعث آلودگی آبها و در نتیجه این انگل از طریق خوردن آب وارد بدن می‌شود.
!!اکسیو
این کرمها بسیار کوچک و در حدود چند میلیمتر که بالغ آن در روده بزرگ زندگی می‌کند در اطراف ((روده بزرگ|معقد)) دیده می‌شود که همراه با خارش شدید بخصوص در کودکان به هنگام خارش دست بچه‌های آلوده و بوسیله دست کودک این انگل وارد بدن می‌شود.
!!پیوک
این کرم به صورت بالغ و رشته‌ای بزرگ در طول 120سانتیمتر هستند که در پوست دست و پا زندگی می‌کنند و هنگام خارش لاروها در آب ریخته و در آب سیر تکاملی خود را طی می‌کنند و از طریق آب این انگل وارد بدن می‌شود.
 !ترماتودها !ترماتودها
-کرمهای مسطح و بیضی شکل و گاهی مخروطی هستند که اندازه آنها چند میلیمتر تا چند سانتیمتر است و تکامل آنها توسط میزبانی به نام ((حلزون)) می‌باشد. از ترماتودهایی که توسط آب منتقل می‌شوند، ((تینیا اکینوکوکوس)) است که تخم آن با مدفوع سگ و گربه وارد آب و سبزیجات می‌شود و از طریق خوردن آب یا سبزی آلوده در انسان ایجاد ((کیست هیداتیک)) می‌نماید که برای مداوای آن نیاز به جراحی خیلی دقیق می‌باشد چون در هنگام عمل جراحی امکان پاره شدن کیست وجود داشته و این کیستها ممکن است در شش ، مغز و چشم دیده شود. این بیماریها در ایران بیشتر در مناطق کوهستانی که ر چوپانان و کسانی که با سگ ارتباط دارند، شایع است. از دیگر تینیاها می‌توان ((تینیا هیمنولیپیسنانا)) ، ((تینیا ساژیناتا)) نام بد.

یکی دیگر از انگلهایی که با آب وارد بدن انسان شده و ایجاد بیماری می‌نماید شیستوزوما است که ایجاد ((بیماری بیلاریوزیس)) می‌نماید، تخم شیستوزوما از راه ادرار و گاهی مدفوع وارد آب می‌شود و تخم در آب وارد شده و قسمتی از مرحله تکاملی خود را در آب و قسمتی در بدن حلزون به نام سرکر ، طی کرده و دوباره وارد آب شده و به صورت موهای سفید کوچکی در آب نمایان است و هرگاه تا 40 ساعت وارد بدن نشود از بین می‌رود و اگر آب آلوده خورده شود، این انگل از طریق ((خون)) ، خود را به ((مثانه)) رسانده و از جدار مثانه آویزان شده و باعث ادرار خونی می‌شود.
+کرمهای مسطح و بیضی شکل و گاهی مخروطی هستند که اندازه آنها چند میلیمتر تا چند سانتیمتر است و تکامل آنها توسط میزبانی به نام ((حلزون)) می‌باشد. از ترماتودهایی که توسط آب منتقل می‌شوند، تینیااکی نوکوکوس است که تخم آن با مدفوع سگ و گربه وارد آب و سبزیجات می‌شود و از طریق خوردن آب یا سبزی آلوده در انسان ایجاد کیست هیداتیک می‌نماید که برای مداوای آن نیاز به جراحی خیلی دقیق می‌باشد چون در هنگام عمل جراحی امکان پاره شدن کیست وجود داشته و این کیستها ممکن است در شش، مغز و چشم دیده شود. این بیماریها در ایران بیشتر در مناطق کوهستانی که رای چوپانانی و کسانی که با سگ ارتباط دارند، شایع است از دیگر تینیاها می‌توان تینیاهمولیپس نانا ، تینیاساژینتا می‌بشد.

یکی دیگر از انگل هایی که با آب وارد بدن انسان شده و ایجاد بیماری می‌نماید شیستوزما است که با ایجاد ((بیماری بیلارزیوس)) می‌نماید، تخم شیستوزما از راه ادرار و گاهی مدفوع وارد آب می‌شود و تخم در آب وارد شده و قسمتی از مرحله تکاملی خود را در آب و قسمتی در بدن حلزون به نام سرکر طی کرده و دوباره وارد آب شده و به صورت موهای سفید کوچکی در آب نمایان است و هرگاه تا 40 ساعت وارد بدن نشود از بین می‌رود و اگر آب آلوده خورده شود. این انگل از طریق ((بافت خون|خون)) ، خود را به ((مثانه)) رسانده و از جدار مثانه آویزان شده و باعث هماچوری (خون در ادرار) می‌شود.
 !درمان بیماریهای انگلی ناشی از کرمها !درمان بیماریهای انگلی ناشی از کرمها
-((پیرانتل پاموات)) یا ((مبندازول)) به صورت یک دوز واحد ، برای درمان مورد استفاده قرار می‌گیرند. چون عفونت مجدد شایع است، تجویز یک دوز دوم در هفته بعد و درمان کل خانواده باید مد نظر باشد. یعنی اگر در یکی از افراد آلودگی به کرمها مشاهده شود باید کل خانواده از این داروها استفاده کنند، چون امکان سرایت به کل خانواده وجود دارد. +پیرانتل پوموات یا مبندازول به صورت یک دوز واحد ، برای درمان مورد استفاده قرار می‌گیرند. چون عفونت مجدد شایع است، تجویز یک دوز دوم در هفته بعد و یا درمان کل خانواده باید مد نظر باشد. یعنی اگر در یکی از افراد آلودگی به کرمها مشاهده شود باید کل خانواده از این داروها استفاده کنند، چون امکان سرایت به کل خانواده وجود دارد.
 !مباحث مرتبط با عنوان  !مباحث مرتبط با عنوان
 *((اسهال)) *((اسهال))
 *((انگل شناسی)) *((انگل شناسی))
 *((انواع کرم)) *((انواع کرم))
-*((بیماری بیلاریوزیس)) 
 *((بیماری غدد لنفاوی)) *((بیماری غدد لنفاوی))
 *((بیماریهای گوارشی)) *((بیماریهای گوارشی))
 *((بیماری مالاریا)) *((بیماری مالاریا))
 *((زندگی انگلی)) *((زندگی انگلی))
 *((کرم آسکاریس)) *((کرم آسکاریس))
-*((کرمک)) 
 *((کرم کدو)) *((کرم کدو))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 جمعه 23 دی 1384 [06:58 ]   3   سمیه فارابی اصل      جاری 
 سه شنبه 06 دی 1384 [14:10 ]   2   سبحانی      v  c  d  s 
 سه شنبه 30 فروردین 1384 [08:09 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..