منو
 کاربر Online
450 کاربر online
تاریخچه ی: بوی بد دهان

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-8Lines: 1-40
-اگر چه نااتیهای(( گوار|گوارشی ))،لیه|کلیوی ، نفسی ، خونی ، ورمونی و سو تیه می تواند باث دبیی دهان ود ، لیکن همرین ام بوی ب دهان رایت نکرن بهدا دهان و ابتلا به بیماریهای ه و ویدگی دندا است . هچنین تجم واد ایی و یکروبها د اب ای پای با می تاند بوی بد در هان ایجاد کند . +

||~~green:هالیتوز از و
اه halitus به معنای ((م و بازدم|بازدم)) ریشه رفته است و عبارت از فس بدبو ، زننده یا ناپندی ات که از حفره دهان یا بینی خارج می‌شود و به آن fetor oris یا fetor ex ore نیز می‌گویند. به عباری به هر بوی بدی ه از حفره هان یا بینی بیرون آید صرف نظر از آنکه منشا آن در همین حفره باشد یا ز سار نقاط بدن منشا یرد، هالیتوز گفته می‌شود. به علت عدم وجود معادل فارسی که تعریف هالیتوز را به صورت بدبویی ر بیعی دهان و بینی در یک کلمه بگنجاند از همان کلمه استفاده شده است.~~||
!مقدمه
هال
یتوز ی بدبوی دهان یک شکایت شایع در بین بیماران مراجعه کننده به مطب متخصصین داخلی و گوش و حلق و بینی ، ددانپزشکان و پزشکان عمومی می‌باشد. اکثر بیماران بدون گرفتن نتیجه خاصی ، از مراکز درمانی خارج می‌شوند و گاه این پدیده باعث بروز مسایل جدی در خو و خانواده آنها می‌گردد. هالیتو مکلی شایع است و گفته می‌شود که می‌تواند بطور متناو اکثر فراد باغ را دچار کند.
!اهم
یت بررسی هالیتوز
*با آزار
دیگران به صورت یک مانع ر برخوردهای جتماع عمل مکند باعث کاهش کارایی فرد می‌ود.
ردی که از بوی بد دهان ود آگاه است مکن است بگونه‌ای نسب به پاکی دهان دچار وواس شود که با کارایی وی مداخله کند.
*هال
یتوز نشانه‌ای از یک وضعیت غیر بیعی است که نیاز به تشخیص و درمان رد.
!عوامل موثر
در ایجاد هالیتوز
همیشه نمی‌تو
ان علتی برای هالیتوز یافت و معمولا نیز چنین است. این امر به علت تنوع علل آن و اندک بودن بررسیهای انجام شده است. هنگام برخورد با بیمار شاکی از هالیتوز باید س گوه اتیولوژیک را در ظر داشت : گروه ی پاتولوژیک ، روه پاتولوژیک و گروه با منشا روانی. اینها عمده‌ترین دلای بروز هالیتوز هستند. />!بررسی آزمایشگاهی الیتوز
با وجود
چنین شیوع و اهمیتی بررسیهای انجام ده ری آن اندک است. اندک بودن بررسیهای انجام شده متا به علت مشکل اندازه گیری علمی هالیتوز است. از سی دیگر شرکتهای بزرگ سازنده وسایل بهداشت دهن ک قاعدتا باید چین تحیقاتی را پیبای مالی کنن، غالبا قط مایل به پشتیبای از تحقیقاتی هستند که محصولات آنها را بررسی کرده و فروش تجاری داشته باشد. در یک ررسی که در ژاپن به روی دانشجویان زن بهداشت دندان انجام شده ، نیمی از آنان معتقد بوده‌اند که گاهی اوقات هالیتوز دارند.
-در ا ا ای ای طحی زبان ه و مام یق اکاک زبان با ذا ‌کم و دندانهای جلو ک کنده می و ا سولهای ی ایگزین م شود . ریان ا نی طح را یز ی کن . هنگی ک حکات زبان به ع یماری یا الات نک هان محدود ی و لای ا طی ک ه وی ان ی می ند هما با بیی اد غذایی یروا بعث بی د هان می شود . +اندازه گیری ی د ا ا عاملی چن یچیگی انوع مولکولهای گی ، مکلات مونه گیی ییرا وی بد دهان با مان و م توافق درباره استانداردهای مرجع ، شکل کرده است. آا ک هالیو یک مرک ویایی است شاید منطقی رین و داز گیی ا از داری انان کک ح بویایی به ر ید. اما چنین اندازه گیری معیار ا ارزشی نیست. ل نیه اندزه یری الیو با بیی اسان طو ب وهی ین فاد مف و حتی در یک د در چند سجش ، مفات از آب در ی‌ی. چنین ایصی نجر ب تکوین ند رو کی ب مبای ندزه گیری VSC شده است.
-درمان +نستین بار تونزتیک و همکاران بوسیله ((کروماتورافی با گاز)) ارتباط VSC با هالیتوز را نشان دادند. بوسیله کروماتوگرافی با گاز می‌توان با حساسیت بسیار بالایی و بگونه‌ای تفکیک کننده ، ترکیبات فرار سولفور را اندازه گیری کرد. اگر چه احتمالا برای نمونه گیری سریع در جمعیتهای بزرگتر پایشگرهای قابل حمل سولفور مناسبتر هستند. اگر میکروب ((هلیکوباکترپیلوری)) به عنوان عامل بد بویی دهان باشد، برای تشخیص از بررسی بافت شناسی نمونه رنگ آمیزی شده ، کشت ، تست اوره‌آز ، آزمون RUT و یا بررسی سرم شناسی می‌توان استفاده کرد.
!ارزیابی هالیتوز
در برخورد با بوی بد دهان اولین کار تعیین این نکته است که آیا بوی بد فقط توسط بیمار احساس می‌شود یا آنکه توسط پزشک یا دیگران نیز قابل تشخیص است. چنانچه وجود بو توسط پزشک یا فرد دیگری غیر از بیمار تایید نشود، مشکل روانی در کــــــــار است و می‌تواند حتی دلالت بر بیماریهای روانی جدی چون ((اختلال اسکیزوفرنی|اسکیزوفرنی)) نماید. اما در این نتیجه گیری که بویی وجود نداد نباید شتاب کرد، زیرا هالیتوز ممکن است منقطع باشد.
-بسیاری از راد هت بوی بد دهان خود قام به مصر آدس یا ای وو کننده می مایند . اگر چه ین مواد برای کوتاهی وی بد هان ر تغی ی هند لی یل دان ترکیبات نی پوسیی رای بیتر ندانه و تشدید بوی ب دهان ی ود . برین راه برطر نمون وی بد دان مراه ه ندنپزشک ه می دناهای پویده ، م گیی و سای راحل دران بیاریهای لثه ا در محه عد یادگیی و صحی مسواک کن ننها و بان و استفاده ا ن ندان ات که در این وارد ددازک م یی واد نمد +بطور نمونه‌ای بسیاری از یاران ه علت پید نطباق از بوی بد دهان خود یبرد و سط یک عض واده یا و از آن اه می‌شند. اگر و برای ک آشکا نباشد ه چند رو مین احتال ای ا ن را اایش . یک روش آنس ه زشک ر کنا بیمر ایتد و ب ره‌ای جریان وای ازدم بیر را ب سم ود نحرف سا. یگر نکه پزشک میه منا باقوهای یابد، پلیکار نب‌دار نمونهای ا منه هیه نمای و و ی یکی ای انواده بیما آن ا و کنند. این کا نه تنها در تایید جود ایتز لکه یین ل آن نیز می‌واد مید باشد.
 +باید از بیمار خواست که ابتدا با بینی بسته از راه دهان و سپس با دهان بسته از راه بینی تنفس کند اگر فقط بازدم دهانی بدبو بود، باید بیشتر به علل دهانی اندیشید و در غیر اینصورت باید به فکر علل ناشی از بینی یا یه یا علل سیستمیک بود. پس از تایید وجود هالیتوز ، باید شرح حالی دقیق بویژه درباره حفره‌های دهان ، بینی و سینوسها ، ((دستگاه گوارش)) و ((ریه)) گرفت. مروری بر رژیم غذایی ، سیگار و مصرف دارو می‌تواند مفید باشد. به علت آنکه مری معمولا کولاپس است، برخی از بیماریهای مری و معده بطور پیوسته بو تولید نمی‌کنند و بو با آروغ ایجاد می‌شود. وجود چنین شرح حالی و تایید آن از طرف اعضای خانواده می‌تواند به تشخیص کمک کند. معاینه دقیق دهان ، دندانها بینی و حلق لازم است، زیرا اینها شایعترین محلهای هالیتوز هستند. معمولا وضعیت پاتولوژیک جزیی نیست و براحتی یافت می‌شود.
 +در معاینه باید توجه ویژه‌ای به بافت پری ادنتال ، پرکردگی های نامناسب دندان ، منافذ لوزه‌ای ، پاپیلاهای هیپرتروفه زبان ، ضایعات زخمی حلق یا مخاطها و جسم خارجی در بینی نمود. به نشانه‌های ناشی از خشکی دهان باید توجه کرد. این نشانه‌ها ممکن است منقطع باشند و احتمال دیدن آنها در اوایل روز بیشتر است. یافته‌های فیزیکی ناشی از پنومونی ، ((آبسه ریوی)) یا آمپیم معمولا واضح است. در شرح حال و معاینه بالینی باید به فکر بیماریهای سیستمیک مثل کتواسیدوز دیابتی یا اورمی هم بود.
 +بررسی رادیولوژیک استفاده محدودی دارد ولی در صورت نیاز می‌توان از رادیوگرافی سینوسهای پارانازال یا رادیوگرافی سینه استفاده کرد. بررسی آندوسکوپیک یا رادیولوژیک قسمتهای فوقانی ((دستگاه گوارش)) می‌تواند در صورت شک بوجود بیماریهای این نواحی ، مورد استفاده قرار گیرد. بررسی آزمایشگاهی خون یا ادرار ممکن است در جستجوی بیماریهای سیستمیک بکار آید.
 +!درمان
 +غالبا توجه به بهداشت دهان و رسیدگی به پاتولوژی دندانی مشکل را برطرف می‌کند. مسواک زدن ساده ، بخصوص اگر همراه با مسواک زدن سطح زبان باشد، برای نفس صبحگاهی کافی است. شستشوی دهان با یک محلول دهانشویه آنتی سپتیک نیز مفید است. نفس گرسنگی پس از خوردن غذا یا حتی آب کشیدن دهان برطرف می‌شود. هالیتوز ناشی از خشکی دهان به هر علت که باشد با مرطوب کردن دهان بهبود می‌یابد. این کار می‌تواند به کمک جرعه های مکرر آب ، جویدن آدامسهای بدون قند ، ترکیبات حاوی کربوکسی متیل سلولز سدیم درصد یا داروهای محرک ترشح بزاق مثل بتانکل یا پیلوکارپین انجام شود.
 +پریودنتیت ، ژنژیویت ، دندانهای مصنوعی یا پرشده نامناسب یا سایر علل دندانی باید بطور مناسب درمان شوند. ضایعات ویژه دهان ، بینی ، سینوسها ، حلق ، معده ، ریه‌ها و بیماریهای سیستمیک باید تشخیص داده و درمان شوند. طفره رفتن از بررسی بیمار و اکتفا کردن به توصیه استفاده از دهانشویه فقط تشخیص را عقب می‌اندازد . استفاده از مسهل ها در درمان هالیتوز نقشی ندارد و نباید تحت فشار بیمارانی که معتقدند ((یبوست)) سبب بوی بد دهان آنها شده ، تجویز شود. در صورت وجود بیماریهای روانی باید بطور مناسب درمان شود. غالبا ((افسردگی)) نیز وجود دارد و توجه به آن مفید است.
 +اثر رژیمهای درمانی مختلف در از بین بردن ((هلیکوباکترپیلوری|عفونت هلیکوباکترپیلوری)) ثابت شده است و پیشنهاد می‌شود در بیمارانی که علتی برای هالیتوز در آنها یافت نمی‌شود یک دوره درمانی تجویز گردد. ممکن است استفاده از دهــانشویه‌ها بطور موقت باعث کاهش هالیتوز گردد بویژه دهانشویه‌های حاوی کلرهگزیدین مفید گزارش شده‌اند. استفاده از محصولات محتوی ((کلرفیل)) بی‌حاصل است. محصولات حاوی ((روی)) یا ((اسید آسکوربیک)) بوی دهــــــان را کم می‌کنند ولی بصورت تجارتی موجود نیستند.
 +!مباحث مرتبط با عنوان
 +*((آفت دهان))
 +*((بیماریهای گوارشی))
 +*((پوسیدگی دندان))
 +*((درمان هلیکوباکترپیلوری))
 +*((عفونت لثه))
 +*((علل بوی بد دهان))
 +*((هلیکوباکترپیلوری))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 جمعه 11 فروردین 1385 [09:49 ]   3   حسین خادم      جاری 
 یکشنبه 01 آذر 1383 [11:44 ]   2   عطاالله کبیری      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 آذر 1383 [11:28 ]   1   عطاالله کبیری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..