منو
 کاربر Online
522 کاربر online
تاریخچه ی: بومادران

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-56Lines: 1-61
-!گیاه بومادرا
V{maketoc}
!
انمه

|| ک
اسنی Compositae|:تیره
Achillea millefolium L. A. ambigua Boiss.|:نام لی />Milfoil-Sanguinary-Yarrow-Nosebleed|:ن انگلیی
ب
وارا|:نا فرسی
حز
بل اف ورقه|:نام بی
||

!
شح یاه />
@#17:
گیاهی است پایا، به ارتفاع 20 تا 90 سانتی متر و گاهی بیشتر که بطور خودرو در دشت ها، کنار جاده ها و نواحی کوهستانی می روید. برگهائی بدون دمبرگ، دراز، پوشیده از کرک و منقسم به بریدگیهای بسیار باریک دارد. کاپیتولهای کوچک و متعدد آن که به طول 4 تا 8 میلی متر و به عرض 2 تا 5 میلی متر می باشد، وضع مجتمع به صورت گل آذین دیهیم ، در قسمتهای انتهائی ساقه دارد. در هر کاپیتول آن ، دو نوع گل ، یکی زبانه ای و سفید رنگ ، واقع در حاشیه گل آذین و دیگری لوله ای واقع در ناحیه وسط دیده می شود. در بعضی از فرمهای این گیاه نیز به تناسب شرایط خاص محیط زندگی، گلهای زبانه ای دارای رنگ ارغوانی یا مایل به آن می گردد. اطراف کاپیتولها را، انولوکری مرکب از براکته های پوشیده از کرک فرا می گیرد که کناره آنها، به رنگ قهوه ای روشن یا تیره با ظاهر مشخص است تعداد گلهای زبانه ای هر کاپیتول از 5 تا 6 تجاوز نمی نماید. />میوه فندقه ، طویل و به شکل تخم مرغ وارونه است. #@
+شخصا یا
__~~green:ماان (Achillea millefolium)~~__ مق گو ((یاا ل)) و ((تیره کاسنی)) می‌شد. گیاهی است پایا ، به ارتفاع 20 تا 90 سانتیمتر و گاهی بیشتر که بطور خودرو در دشتها، کنار جادهها و نواحی کوهستانی میروید. برگهائی بدون دمبرگ، دراز ، پوشیده از کرک و منقسم به بریدگیهای بسیار باریک دارد. کاپیتولهای کوچک و متعدد آن که به طول 4 تا 8 میلیمتر و به عرض 2 تا 5 میلیمتر میباشد، وضع مجتمع به صورت ((گل آذین دیهیم)) ، در قسمتهای انتهائی ساقه دارد.

/>
{img src=img/daneshnameh_up/4/49/achellea3.JPG}در هر کاپیتول آن ، دو نوع گل ، یکی زبانهای و سفید رنگ ، واقع در حاشیه گل آذین و دیگری لولهای واقع در ناحیه وسط دیده میشود. در بعضی از فرمهای این گیاه نیز به تناسب شرایط خاص محیط زندگی ، گلهای زبانهای دارای رنگ ارغوانی یا مایل به آن میگردد. تعداد گلهای زبانهای هر کاپیتول از 5 تا 6 تجاوز نمینماید. میوه فندقه ، طویل و به شکل تخم مرغ وارونه است.
 !نیاز اکولوژیکی !نیاز اکولوژیکی
-
@#17:
بومادران در طول رویش به شرایط اقلیمی خاصی نیاز ندارد و تقریباً در هر اقلیمی رویش می کند.
بومادران در مناطق گرم و آفتابی گلهای بیشتری تولید می نماید. خاکهای سبک شنی برای کشت این گیاه مناسب است.#@
+بومادران در طول رویش به شرایط اقلیمی خاصی نیاز ندارد و تقریبا در هر اقلیمی رویش میکند. بومادران در مناطق گرم و آفتابی گلهای بیشتری تولید مینماید. ((خاکهای سبک شنی)) برای کشت این گیاه مناسب است.
 !آماده سازی خاک !آماده سازی خاک
-
@#17:
تناسب مقدار عناصر اصلی نظیر ازت ، فسفر و پتاس نقش عمده ای در افزایش پیکر رویشی گیاه و همچنین در افزایش اسانس آنها دارد.#@
+تناسب مقدار عناصر اصلی نظیر ((ازت)) ، ((فسفر)) و ((پتاس)) نقش عمدهای در افزایش پیکر رویشی گیاه و همچنین در افزایش اسانس آنها دارد.
 !تاریخ و فواصل کاشت !تاریخ و فواصل کاشت
-
@#17:
زمان مناسب برای کشت مستقیم گیاه در زمین اصلی اواخر تابستان - اوایل پائیز است. در این روش بذور در ردیفهایی به فاصله 40 تا 50 سانتی متر در زمین اصلی کشت می شوند. برای هر هکتار زمین به 2 تا 3 کیلوگرم بذر نیاز است. />زمان مناسب برای کشت غیر مستقیم اوایل بهار است. برای اینکار بذور در ردیفهای به فاصله 5 تا 20 سانتی متر در خزانه هوای آزاد کشت می شوند. سپس نشاء ها در زمین اصلی در ردیفهایی به فاصله 60 سانتی متر و فاصله دو بوته در طول ردیف 25 تا 30 سانتی متر کشت می شوند. />فصل پائیز زمان مناسبی برای تکثیر رویشی بومادران می باشد. در این روش بوته ها در ردیفهایی به فاصله 60 سانتی متر کشت می شوند فاصله دو بوته از یکدیگر 25 تا 30 سانتی متر مناسب است.بومادران 4 تا 5 سال در زمین باقی می ماند. گیاهانی که دوره رویشی کوتاهی دارند برای تناوب کشت با بومادران مناسبترند زیرا پس از برداشت آنها زمان کافی برای آماده ساختن زمین وجود خواهد داشت.#@
+زمان مناسب برای کشت مستقیم گیاه در زمین اصلی اواخر تابستان - اوایل پائیز است. در این روش بذور در ردیفهایی به فاصله 40 تا 50 سانتیمتر در زمین اصلی کشت میشوند. برای هر هکتار زمین به 2 تا 3 کیلوگرم بذر نیاز است. زمان مناسب برای کشت غیر مستقیم اوایل بهار است. برای این کار بذور در ردیفهای به فاصله 5 تا 20 سانتیمتر در خزانه هوای آزاد کشت میشوند. سپس نشاءها در زمین اصلی در ردیفهایی به فاصله 60 سانتیمتر و فاصله دو بوته در طول ردیف 25 تا 30 سانتیمتر کشت میشوند.>>فصل پائیز زمان مناسبی برای تکثیر رویشی بومادران میباشد. در این روش بوتهها در ردیفهایی به فاصله 60 سانتیمتر کشت میشوند فاصله دو بوته از یکدیگر 25 تا 30 سانتیمتر مناسب است. بومادران 4 تا 5 سال در زمین باقی میماند. گیاهانی که دوره رویشی کوتاهی دارند برای تناوب کشت با بومادران مناسبترند زیرا پس از برداشت آنها زمان کافی برای آماده ساختن زمین وجود خواهد داشت.
{img src=img/daneshnameh_up/f/f8/achellea2.JPG}
 !کاشت !کاشت
-
@#17:
کشت و تکثیر بومادران توسط بذر و به شکل رویشی نیز انجام می گیرد. />تکثیر توسط بذر به دو روش مستقیم و غیر مستقیم صورت می گیرد.
کشت مستقیم : بذور به صورت ردیفی در زمین اصلی که بستر آن برای کشت بومادران آماده شده است کشت می شوند.
کشت غیر مستقیم : بذور را در زمان مناسب در خزانه هوای آزاد کشت می کنند. عمق بذر در موقع کاشت نباید بیشتر از 5/0 سانتی متر باشد. پس از آبیاری منظم و وجین علفهای هرز سطح خزانه اوایل پائیز می توان نشاء ها را به زمین اصلی منتقل نمود.
تکثیر رویشی : تکثیر رویشی گیاه از طریق تقسیم بوته صورت می پذیرد. گیاهان 4 تا 5 ساله را در فصل پائیز از خاک خارج می کنند. سپس هر گیاه را به 2 تا 4 بوته تقسیم و در زمین مورد نظر کشت می نمایند.#@
+کشت و تکثیر بومادران توسط بذر و به شکل رویشی نیز انجام می گیرد. تکثیر توسط بذر به دو روش مستقیم و غیر مستقیم صورت میگیرد.
*__~~green:کشت مستقیم:~~__ بذور به صورت ردیفی در زمین اصلی که بستر آن برای کشت بومادران آماده شده است کشت میشوند.


*__~~green:کشت غیر مستقیم:~~__ بذور را در زمان مناسب در خزانه هوای آزاد کشت میکنند. عمق بذر در موقع کاشت نباید بیشتر از 0.5 سانتیمتر باشد. پس از آبیاری منظم و وجین علفهای هرز سطح خزانه اوایل پائیز میتوان نشاءها را به زمین اصلی منتقل نمود.


*__~~green:تکثیر رویشی:~~__ تکثیر رویشی گیاه از طریق تقسیم بوته صورت میپذیرد. گیاهان 4 تا 5 ساله را در فصل پائیز از خاک خارج میکنند. سپس هر گیاه را به 2 تا 4 بوته تقسیم و در زمین مورد نظر کشت مینمایند.
 !داشت !داشت
-
@#17:
رشد اولیه بو مادران بسیار کند می باشد. از این رو مبارزه مکانیکی و شیمیایی با علفهای هرز ضرورت دارد. در سال اول رویش می توان از علف کش کرب (Kerb) به مقدار 4 کیلوگرم در هکتار استفاده کرد. />از آفات گیاه سنهای لکه دار (Lygus spp) (متعلق به خانواده میریده) با مکیدن شیره گیاه سبب ضعیف شدن گیاهان می گردند. لار و نوعی پروانه (Hemimene Petriverella) از ریشه این گیاه تغذیه می کند که در صورت پیشروی و عدم مبارزه با آنها صدمات زیادی به محصول وارد خواهند کرد.#@
+رشد اولیه بو مادران بسیار کند میباشد. از این رو مبارزه مکانیکی و شیمیایی با علفهای هرز ضرورت دارد. در سال اول رویش میتوان از __~~green:علفکش کرب (Kerb)~~__ به مقدار 4 کیلوگرم در هکتار استفاده کرد. از آفات گیاه سنهای لکهدار (Lygus spp) با مکیدن شیره گیاه سبب ضعیف شدن گیاهان میگردند. لارو نوعی پروانه (Hemimene Petriverella) از ریشه این گیاه تغذیه میکند که در صورت پیشروی و عدم مبارزه با آنها صدمات زیادی به محصول وارد خواهند کرد.
>


>

{img src=img/daneshnameh_up/b/b7/achellea1.JPG}
 !برداشت !برداشت
-
@#17:
در صورتیکه گیاهان به طور غیر مستقیم کشت و در فصل پائیز به زمین اصلی منتقل شده باشند یکسال پس از کاشت (از سال دوم) به گل می نشیند و می توان محصول را برداشت کرد. چنانچه گیاهان بطور مستقیم کشت شده باشند، محصول از سال سوم قابل برداشت خواهد بود. />چون گیاهان در مرحله گلدهی از بیشترین مقدار ماده موثره برخوردارند،این مرحله زمان مناسبی برای برداشت گلها و پیکر رویشی (ساقه ها و شاخه های جوان) بومادران است.هنگام جمع آوری گلها باید آنها را به همراه دمگل به طول 3 تا 4 سانتی متر برداشت کرد. />اندامهای برداشت شده را می توان در سایه و یا با استفاده از خشک کنهای الکتریکی در دمای 30 تا 40 درجه سانتی گراد خشک نمود. />کوتاهی در خشک کردن اندامها سبب تغییر رنگ گلها و پیکر رویشی گیاهان و در نتیجه سبب کاهش شدید مقدار ماده موثر گیاه می شود. />از سال دوم رویش مقدار پیکر رویشی خشک شده بین 1 تا 4 تن در هکتار است. نسبت پیکر رویشی تازه به خشک 4 به 1 و نسبت گلهای تازه به خشک 6 به 1 می باشد. />مقدار اسانس 3 تا 5 کیلوگرم در هکتار است که به روش تقطیر با آب و بخار استخراج می شود.#@
+در صورتی که گیاهان بطور غیر مستقیم کشت و در فصل پائیز به زمین اصلی منتقل شده باشند یکسال پس از کاشت (از سال دوم) به گل مینشیند و میتوان محصول را برداشت کرد. چنانچه گیاهان بطور مستقیم کشت شده باشند، محصول از سال سوم قابل برداشت خواهد بود. چون گیاهان در مرحله گلدهی از بیشترین مقدار ماده موثره برخوردارند، این مرحله زمان مناسبی برای برداشت گلها و پیکر رویشی (ساقهها و شاخههای جوان) بومادران است. هنگام جمع آوری گلها باید آنها را به همراه دمگل به طول 3 تا 4 سانتی متر برداشت کرد.>>اندامهای برداشت شده را می توان در سایه و یا با استفاده از خشککنهای الکتریکی در دمای 30 تا 40 درجه سانتیگراد خشک نمود. کوتاهی در خشک کردن اندامها سبب تغییر رنگ گلها و پیکر رویشی گیاهان و در نتیجه سبب کاهش شدید مقدار ماده موثر گیاه میشود. از سال دوم رویش مقدار پیکر رویشی خشک شده بین 1 تا 4 تن در هکتار است. نسبت پیکر رویشی تازه به خشک 4 به 1 و نسبت گلهای تازه به خشک 6 به 1 میباشد. مقدار اسانس 3 تا 5 کیلوگرم در هکتار است که به روش تقطیر با آب و بخار استخراج میشود.
 !دامنه انتشار !دامنه انتشار
-
@#17:
البرز ، رژیون دماوند ، اشتران کوه ، ارومیه ، تبریز، گچسر ، کندوان ، پل زنگوله، راه گرگان به مشهد ، جنگل گلستان ، پلور#@
+البرز ، رژیون دماوند ، اشتران کوه ، ارومیه ، تبریز، گچسر ، کندوان ، پل زنگوله، راه گرگان به مشهد ، جنگل گلستان ، پلور
>!مباحث مرتبط با عنوان
>

||
((آرتیشو «داروئى»))|((آقطی سیاه «داروئی»))|((آوکادو «داروئی»))|((اسطوخودوس «داروئی»))|((اسفناج «داروئی»))|((انار «داروئی»))|((انبه «داروئی»))|((انجیر «داروئی»))|((انگور «داروئی»))|((باباآدم «داروئی»))
((بابونه «بابونه»))|((بادام «داروئی»))|((بادام زمینی «داروئی»))|((بادمجان «داروئی»))|((باقلا «داروئی»))|((برنج «داروئی»))|((بلوط «داروئی»))|((به «داروئی»))|((پسته «داروئی»))|((پرتقال «داروئی»))
((پیاز «داروئی»))|((تخم کتان «داروئی»))|((ترب و تربچه «داروئی»))|((تمبر هندی «داروئی»))|((توس «داروئی»))|((جعفری «داروئی»))|((جو «داروئی»))|((جودوسر «داروئی»))|((چای کوهی «داروئی»))|((چغندر «داروئی»))
((خاک شیر «داروئی»))|((ختمی «داروئی»))|((خرما «داروئی»))|((خیار «داروئی»))|((دارچین «داروئی»))|((دم اسب «داروئی»))|((ذرت «داروئی»))|((رازیانه «داروئی»))|((روناس «داروئی»))|((خواص دارویی ریحان))|
((زرد آلو «داروئی»))|((زردچوبه «داروئی»))|((زرشک «داروئی»))|((زعفران «داروئی»))|((زنجبیل «داروئی»))|((زوفا «داروئی»))|((زیتون «داروئی»))|((زیره سبز «داروئی»))|((سنبل الطیب «داروئی»))|((سیب «داروئی»))
((سیب زمینی «داروئی»))|((سیر «داروئی»))|((شاه پسند وحشی «داروئی»))|((شبدر قرمز «داروئی»))|((شلغم «داروئی»))|((شنبلیله «داروئی»))|((شوید «داروئی»))|((شیرین بیان «داروئی»))|((صبر زرد «داروئی»))|((عدس «داروئی»))
((علف هفت بند «داروئی»))|((عناب «داروئی»))|((فندق «داروئی»))|((قاصدک «داروئی»))|((قهوه «داروئی»))|((کاهو «داروئی»))|((کدو «داروئی»))|((کنجد «داروئی»))|((کوشاد «داروئی»))|((گاوزبان «داروئی»))
((گردو «داروئی»))|((گریپ فروت «داروئی»))|((گزنه «داروئی»))|((گشنیز «داروئی»))|((گلابی «داروئی»))|((گوجه فرنگی «داروئی»))|((لوبیا «داروئی»))|((لوبیای سویا «داروئی»))|((لیمو ترش «داروئی»))|((مارچوبه «داروئی»))
((مامیران کبیر «داروئی»))|((موز «داروئی»))|((میخک «داروئی»))|((خواص دارویی نارگیل))|((نخود «داروئی»))|((نعناع «داروئی»))|((هل «داروئی»))|((هلو «داروئی»))|((هندوانه «داروئی»))|((هویج «داروئی»))
||

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 جمعه 08 دی 1385 [18:44 ]   5   سمیه فارابی اصل      جاری 
 جمعه 24 شهریور 1385 [19:50 ]   4   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 جمعه 24 شهریور 1385 [19:48 ]   3   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 جمعه 24 شهریور 1385 [19:45 ]   2   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 دوشنبه 20 شهریور 1385 [10:06 ]   1   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..