منو
 صفحه های تصادفی
کیوی
تولیت
نبض فشاری شریانات
خانواده زبان های آفریقاسیایی
آلمان
تاریخ هوانوردی
سوال و جوابهای رایج عضویت
زمینه های انقلاب مشروطیت
انواع مخابرات رادیو آماتوری
کوسه در افسانه ها
 کاربر Online
413 کاربر online
تاریخچه ی: به

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-31Lines: 1-42
-

+!مقدمه
>به ،‌ به ((راسته گل سرخ)) و ((تیره گل سرخ)) تعلق دارد. در این راسته قطعات گل استقرار مارپیچی دارند ولی تعداد آنها بویژه در ((تیره کراسولاسه)) هنوز در 5 تثبیت نشده و طرح عمومی آن مبتنی بر 5 کاسبرگ ، 5 گلبرگ ، 2 چرخه 5 تایی پرچم و حداقل 5 برچه است. گلها تقریبا همیشه نر ماده ، منظم یا نامنظم هستند. این راسته شامل تیره‌های متعدی است. که یکی از مهمترین تیره‌های آن ، تیره گل سرخ است.

>
dir align = left>
 
 
  
-{picture=beh1.gif} +{img src=img/daneshnameh_up/9/98/cydonia1.JPG}
  
 
 
 
 
-ه قً ی میوه نیست ن پیاد ی کنم آنر بصورت اه از ثل ((سی)) ((گلای)) می کی چن ی میوه ی گ خشک و کرکی است که می ت و قریاً گس دا. با این حال وقتی ه په می ود ب و طعی سیا خو ا. بای کوت مناسب است بصت ((مربا)) ((مرلاد)) یز کاربدی عای ارد. />اگر ب دنبال ه هتی ی ه بلزار کشاوان یا م ای مصص بی راعه کنید. ب در اخل ((میکا)) بیشتراز ((کالیفرا)) می آید اما این میوه بصورت جهانی در ((فاسه)) ، ((ینا)) ، ((رژاتین)) ((نیویلن)) ((یران)) یز پرورش می یابد.

!نخاب انبار
ا ا ک می اید درت ترین این میوه ا نخاب کنی چون اقای تر و برای استفاده بتر ی باد. ه ممک است بز ک رنگ ب Granny Smith یا ماد ی سیب طلئی زر د.ممولا ه اول ف بتر و به آ ط ی اشد ما هر وی نها آمده طب هستن. ار آنرا رج از یچا گهداری کید د ا یک هف رو ه ا دن ی ن. یشنهاد می شود به من یب ا ر یچا گهداری کنی اا رای لویی ز فاد آنها ا ل چی بیچید. ی یوه رون یچل تریا به از یب وا یدا می کند.

!اه سازی
به های ری کوچکتر دارای زایی روی پوستشان هتد که س ا ست میوه راتی از ین می روند. منن یب و گلابی به ا نیز می ان وست کند و ه را خارج نمود.ا این ر است به را ا دراا ب و نی یم کنیم بعد اش سته ها را ئیم چون ته ها ه عی تر و رر از ای ته ها ی ی ابی می بشد. />ب به موجب هتر دن م ن ی شودن ا د شرب ا ((دویه)) هیی نیر ((ل)) و ((ارچین)) یا با ((یمو ریمو)) ((ل)) بزی.رای هت کردن کمپوها ((و)) یا ((ر و)) خشک به ن اضافه کنید ی همان سیبه ها را ی بزی ار پی به می اکسابی دا.ینهاد می لو یب گابی ی ران ی را ری و ب ، ه آن افه نمایید. رای تهیه مبا ی ماالی عی ا ه ه نهایی ستفاده کنید.

__نهاد Tony__
د بری نا جهان دانه های ه را شک می کنند ب را مدار کمی ب می زن که بنوان اروی ر کرب ار.

ن های ف />
ونه هی یادی به وو ا ک فق وتای آه قابل ه است. />__ه مطر :__ شکی بیی با اتهای مخروطی دارد. پوست نرم دارای شت سفید ا. />__آنا :__ احدی شی گلابی برآد ات. پوت آن بعد از سیدن بیل به د ی ر. گت میوه ر با طع یی از آا اس.+!یره گ />یاهانی عی ی بی با رای منفر و اای ووک سد. گلها م ن هن. یره گ خ تیره مهمی است که رای 90 ت 100 نس و ی از 2000 تا 3000 گونه ا. این تیه یک و ب عت اتن اخاا بیار ک مستی ب ((یر لاله)) ربو یود. غابا یرههی ل ر نوی م یمک ملی راکنه هستند در ین حال ضی از طایفهای آن مانند ((ایه کیاژ)) قرا مگی ر نوحی گیری یرویند.
!ن ب
چن ا ام ی __~~green:Cydonia~~__ درتان تقریبا کوتاه اکر تا افا 5 متر ، با برگهای ساده وشیده ا کک ستن. کاس گل 5 ، جام شا 5 لر ما 5 انه با 5 اه ت. میوه آن ی ، 5 نه ه انه متوی انه‌های معدد ب درون‌بر روفی و اهای وشیده لعا و میر گوی ت. ا ین جس گنهای به ام __~~green:Cydonia oblogna~~__ ر نی مال یا در جنهای وال ریی زر ا نام ملی __~~green:له~~__ یا __~~green:شال‌ب~~__ میید. الی و وراکی اریهای ف ین و است. />

/>>
!ا به
به دای ((ویتامین A)) ((واع ویتامین B|B)) ده داای((ک)) و ((ان)) ات و از ین رو ی مبتلایان به ((یماری )) غذایطلوبی است.ملین بوده و ک را خالی می‌کند و دکککک مور است.آب میوه به برایمعاله((اهاونی)) ((نیزی معده))ویزی‌شد. اگروست میوه به را 15و اک یسند ا آب آصت را ملهد، چی و روک از ینی‌رد. اشتهارا یدمی‌کن و میوه ن((بوی دان)) را از بین میبد. مبی به برایهت نرمکدن ومن سره و نی نودخش می‌بد.

ضم
اد و میوه به هتفرو بردن ومهای گرمخصوا ورم چشم نافع است. ازای ضی‌توانری رعس ل ی شرات سمی ستفده نمو.ادر به نهایی هت معاه هایچرکیفیاش. کر ری پوت میوه به یا قابض ا رای وب نیت.نانچه میوه به را ر ((ین|ونی))ته و آن را لی نمایید هت ماله اال و ممع ا ه سا دارد.
>
>

{img src=img/daneshnameh_up/6/6a/cydonia2.JPG}
>

{img src=img/daneshnameh_up/5/56/cydonia3.JPG}

انه
به‌دنه بیشتر ز انا جنگلی به بدست می‌آید. لعاب دانه آن در نرم کردن سینه و درمان ((سرفه)) شهرت زیادی ارد. معده را نم میکند. عاب آ گ را رم می‌کد. حرارت معده و ب را تسکین می‌کند. سز دهن و زبان ا را می‌کن و ((یبو)) ا بررف ی‌ناید. عا انه جه ((فتا‌زدی)) و وتن ا ش دف رر تابش آاب ن است. م ک به دیا یروید قبلا پوست د را ا ل ب دانه نرم ید تا آا ی شید جوگیری ایی. جوین به‌دانه کنی دندان ا بطرف می‌کند. لعاب به ه ر رسازی م ستفاده می‌شود. />!ماحث مربط با عوان />*(()) />*((آباو))
*((
یه گل سخ))
*((راسته گل سرخ))
*((سیب))
*((گلابی))
*((گیلاس))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 05 مهر 1385 [11:29 ]   5   سمیه فارابی اصل      جاری 
 شنبه 24 اردیبهشت 1384 [08:21 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 اردیبهشت 1384 [07:07 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 اردیبهشت 1384 [06:46 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 اردیبهشت 1384 [06:35 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..