منو
 صفحه های تصادفی
خثیمه
برتون اسمیت
مأمون
معایب و مزایای باکتریها
اسلام عروة بن مسعود و شهادت او
شمس الدوله
پوشش گیاهی ایران
رشته مهندسی هوا فضا
یتیمچه
بیماری و عوامل آن
 کاربر Online
471 کاربر online
تاریخچه ی: بهشت

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-15Lines: 1-147
-بهشت، اقامتگاه ابدی مؤمنان و صالحان رستگار در جهان آخرت است و بهشتیان کسانی هستند که به تصریح قرآن کفه اال نیکشان اعا بد اب است. بهشتیان در فرهنگ قرآن مجید به نامها و صفت هایی همچون ((اصحاب الیمین|اصحاب الیمین ))((اصحاب الجنه ))خوانده می شوند.
>>بهشت معادل واژه« الجنّة» است و در قرآن مجید این اسامی و اوصاف کار می ر: جنة المأموی، جنّات المأوی، جنة النعیم، جنات الخله، دار السلام، دارالمتقین، دار المقامة، عدن، الفردوس.
+بهشت اقامتگاه ابدی مؤمنان و صالحان رستگار در جهان آخرت است و بهشتیان کسانی هستند که به تصریح قرآن، در ترازوی اعمال، کفه‌ی کاای نیکشان ک‌ی بدی‌هشا ی‌تر است. در قرآن مجید، بهشتیان به نامها و صفتهایی همچون ((اصحاب الیمین|اصحاب الیمین )) و ((اصحاب الجنه)) خوانده میشوند.
بهشت معادل واژه __«الجنّة»__ است و در قرآن مجید این اسامی و اوصاف به کار ره است:
~~green:__
جنة المأموی، جنّات المأوی، جنة النعیم، جنات الخلد، دار السلام، دارالمتقین، دار المقامة، عدن، الفردوس. __~~
-توصیف بهشت در سه سوره الرحمن، واقعه و دهر به صورت یت و در برخی از سوره های دیگر قرآن به صورت گذرا و غیر یوت بیان شده است و به بسیاری از نعمت های بهشتی همچون میوه ها و باغها و چشمه سارها و زنان پری روی با لباسهای حریر و. . و نیز نعمتهای معنوی همچون رضوان خداوند و. . . اشاره گردید.
>>در اینکه آیا بهشت موعود، اآن موجود است یا نه میان دانشمندان اسلامی گفتگ است. اکثر دانشمندان معتقدند که بهشت هم اکنون وجود خارجی دارد و برای اثبات ادعای خود به ظواهر برخی از آیات استدلال می نمایند و می گویند.
+توصیف بهشت در سه سوره الرحمن، واقعه و دهر به صورت و در برخی از سوره های دیگر قرآن به صورت گذرا و ل بیان شده است و به بسیاری از نعمت های بهشتی همچون میوهها و باغها و چشمهساران و زنان پریرو با لباسهای حریر و ... و نیز نعمتهای معنوی همچون رضوان خداوند و ... اشاره گردیده است.
در اینکه آیا آن بهشت موعود، اکون نیز موجود است یا نه میان دانشمندان اسلامی اختاف نظر است. اکثر دانشمندان معتقدند که بهشت هم اکنون وجود خارجی دارد و برای اثبات ادعای خود به ظواهر برخی از آیات استدلال می‌کنند.
در روایات مربوط به ((شب معراج|معراج)) و روایات دیگر
نیز نشانه‌های روشنی از این موضوع دیده می‌شود. بنابراین می‌گویند بهشت در درون و باطن این جهان است اما برای ما قابل دید و در نیست؛ به عبارت یگر عالم آخرت و بهشت و ((جهنم|دوزخ))، بر این عالم احاطه دارد و این جهان همانند جنین در درون آن جهان قرار دارد.
__آیات قرآن و روایات اسلامی دلالت دارد که بهشت نیز همانند جهنم، درهایی دارد.__
((حضرت امام محمد باقر علیه السلام|امام باقر علیه السلام)) فرمود:
~~green:«بهشت دارای هشت در است که عرض هر در، به اندازه چهل سال راه است.»~~
~~green:و در قرآن آمده است که جهنم هفت در دارد. ~~
((شیخ صدوق))، از علمای بزرگ ((شیعه))، می‌نویسد:
__^اعتقاد ما درباره بهشت این است که بهشت دارالبقاء و دارالسلام است. مرگ و پیری، بیماری و ناخوشی، زوال و زمینگیری، غم، فقر و خستگی و فرسودگی در آن نیست.^__
!درجات در بهشت
درجات در بهشت متفاوت است:
~~green:بعضی‌ از بهشتیان از تسبیح و تقدیس و تکبیر خداوند بهره‌مندند
بعضی از انواع خوردنی‌ها، آشامیدنی‌ها، میوه‌ها، لباس‌های زربفت، حریر و سندس و همنشینی با ((حوریان بهشتی|حور العین)).» ~~
منابع:
تفسیر نمونه المیزان؛ مجمع البیان؛ دایرةالمعارف الشیعه العامه، ج 7، ‌ص 36؛ قرآن پژوهی، ‌ص 572
-در روایات مربوط به ((معراج ))و روایات دیگر نیز نشانه های روشنی بر این مسئله دیده می شود. بنابراین می گویند بهشت در درون و باطن این جهان است و برای ما قابل دید و درک نیست و به عبارت دیگر عالم آخرت و بهشت و دوزخ، محیط بر این عالم است و به اصطلاح این جهان همانند جنین در شکم و درون آن جهان قرار دارد.  
-یات قرآن و روایات اسلامی دلالت دارد که بهشت همانند جهنم دارای درهایی می بشد و در روایات اهل یت علیه السلام ه تعداد این رها اشاره ده در روایتی از مام بار علیه اللام می خوانی ه فرمد: بهشت دارای هشت د است که عر ه دری از آنها به اندازه چهل سال راه ات و در قرن مده جهنم هف در دارد. +لجنّة و أهل الجنّة
1- الجنّة خ
یر مال، و النّار شرّ مقیل 1765.
~~blue:بهش
ت بهترین عاقبت، و آتش بدترین خوابگاه است~~

2- ألا و إنّی لم أر کالجنّة نام طالبها، و لا کالنّار نام هاربها 2761.
~~blue:
آگاه باشید که من ندیدم مثل بهشت، که طلب کننده‏اش در خواب باشد، و نه مانند آتش دوزخ، که گریزان از آن در خواب باشد. ~~
3- إنّ أهل الجنّة کلّ مؤمن ه
ین لین 3400.
~~blue:به ر
استى که اهل بهشت، هر مؤمن نرمخوى هموارى است~~

4- إنّ ا
للّه تعالى یدخل بحسن النّیّة و صالح السّریرة من یشاء من عباده الجنّة 3544.
~~blue:به راستى که خداى تع
الى بواسطه حسن نیت، و ایستى سریره و نهان، از بندگانش هر که را که خواهد داخل بهشت مى‏نماید (یعنى هر چند کارى که استحقاق بهشت را برساند نکرده باشد). ~~

5- الجنّة دار الأ
مان 397.
~~blue: بهشت سراى اما
ن است.~~
ص 194


7- الجنّة جزاء المطیع 417.

8- الجنّة
دار الأتقیاء 438.

9- ال
جنة غایة السّابقین 478.

10- الجنّة أفضل غایة 1024.

11- الجنّة مال الفائز 1074.

12- الجنّة جزاء کلّ مؤمن محسن 1431.

13- نیل الجنّة بالتّنزّ
ه عن المأثم 9953.

14-
إنّک لن تلج الجنّة حتّى تزدجر عن غیّک، و تنتهی، و ترتدع عن .....
~~blue:7- بهشت پ
اداش فرمانبر است.

8- بهشت سراى پره
یز کاران است.

9- بهشت آخرین ه
دف سبقت گیرندگان، و آتش سرانجام افراط کنندگان است.

10- ب
هشت افزونترین غرض و مقصود است.

11- بهشت سرانجام کار پ
یروزمند است.

12- بهشت پاداش هر
مؤمن احسان کننده است.

13- رس
یدن به هش با پاکیزى، و دورى از گناهانست.

14- به
راستى که تو داخل بهشت نخواهى شد، تا آنکه از گمراهى خود باز~~

ص 195

معاص
یک، و ترعوی 3795.

15- إذ
ا آمنت باللّه و اتّقیت محارمه أحلّک ار الأمان، و إذا أرضیته تغمّدک بالرّضوان 4146.

16- ثمن الجنّة ال
عمل الصّالح 4698.

17- ثمن الجنّة الزّهد ف
ی الدّنیا 4700.

18- سادة أ
هل الجنّة الأسخیاء، و المتّقون 5584.

19- س
ادة أهل الجنّة المخلصون 5591.

20-
ادة أهل الجنّة الأتقیاء الأبرار 5599.

21- طلب الجنّة بلا
عمل حمق 5991.

22- لا تحصل الجنّة بالتّمنّی 10566.
~~teal:ایستا
ده و دور شوى، و ا ناهان خود دست کشى و باز گردى.

15- هر گاه به خدا
ایمان وردهاى، و از حرامهایش دورى نمائى تو را در خانه مان فرود آورده ن و را خوشنود ردانى تو را بخوشنودى فرو پوشاند. (شکى نیست در این که خوشنودى خدا از نمتى بالاتر خواهد، رزقنا اللّه و إیاکم بمحمد و آله اطاهرین صلوات اللّه علیهم أجمعین).

16- به
اى بهشت عمل الح است. (یعنى هر که بهشت خواهد باید عمل صالح انجام دهد).

17- بهاى بهشت بى‏رغبتى در دن
یاست.

18- بزرگان اهل بهشت س
خاوتمندان، و خویشت داران است.

19- بزر
ان اهل بهشت افراد مخصند.

20- مهتران اهل
بهشت خویشتن‏داران نیکو کار است.

21- طلب کردن ب
هشت بدون مل حماقت است.

22- بهشت با آرزو
کردن حاصل نخواهد شد (بلکه نیازمند به عمل است).~~
ص 196

23- لا یدخل الجنّة خبّ و لا منّان 10792.

24- لا یفوز بالجنّة إلّا من حسنت س
ریته و خلصت نیّته 10868.

25- کلّ ن
یم دون الجنّة محقور 6867.

26- لن
یفوز بالجنّة إلّا السّاعی لها 7403.

27- لن یحو
ز الجنّة إلّا من جاهد نفسه 7421.

28- من اشتاق إلى الجنّة سلا عن الشّهوات 8591.

29- نیل الجنّة بالتّنزّه عن الم
آثم 9953.

30-
نال الجنّة من اتّقى عن المحارم 9954.

31-
هیهات لا یخدع اللّه عن جنّته، و لا ینال ما عنده إلّا بمرضاته 10043.

~~maroon:23-
بسیار مکر کننده، و بسیار منّت گذارنده وارد بهشت نخواهند شد.

24- به بهشت پیرو
ز نخواهد ردید مگر کسى که هان او نیکو بوده، و نیّتش خالص باشد.

25- هر نعمتى غیر از بهشت کوچک ا
ست.

26- هرگز به بهشت پیروزى ح
اصل نکند، مگر سعى کننده و کوشا براى آن.

27-
هرگز بهشت را یازت نخواهد نمو، مر کسى که با نفس خود پیکار کند.

28- هر که مشتا
ق بهشت باشد، شهوتها ر فراموش نماید.

29-
سیدن به بهشت، به پاکیزگى از گناهان است.

30- به بهشت رسیده است، هر که از حرا
مها پرهیز نماید.

31- (تتم
ه کلامى است از خطبه 129 نهج البلاغه که در باره وزن وکیل بیان داشته) چه دور است (اندیشه شما) خداوند از بهشت او فیب داده نشده، و به آنچه در نزد اوست رسیده نمى‏شود مگر به خشنودى او.~~

ص 197 />
-محمد بن علی بن بابویه از علمای بزرگ شیعه می نویسد: اعتقاد ما درباره بهشت این است که داراالبقاء و دار السلامه است، مرگ و پیری، بیماری و ناخوشی، زوال و زمین گیری همّ و غمّ، فقر و حاجت، خستگی و فرسودگی در آن نیست. 
-
در بهشت مرتبه ها متفاوت است بعضی متنعم بر تسبیح و تقدیس و تکبیر خداوند اند و بعضی به انواع خوردنیها، آشامیدنیها، میوه ها، گستردنیهای زربفت، لباسهای حریر و سندس و مصاحبت حور العین بهره مندند.
 
- منابع :  
-
تفسیر نمونه المیزان ؛ مجمع البیان ؛ دایره المعارف الشیعه العامه ، ج 7 ،‌ص 360؛ قرآن پژوهی ،‌ص 572
 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 25 تیر 1385 [06:05 ]   16   رضا معرب      جاری 
 یکشنبه 25 تیر 1385 [05:54 ]   15   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 24 تیر 1385 [11:10 ]   14   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 تیر 1385 [11:43 ]   13   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 تیر 1385 [11:42 ]   12   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 تیر 1385 [11:41 ]   11   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 تیر 1385 [11:40 ]   10   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 تیر 1385 [11:37 ]   9   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 تیر 1385 [11:36 ]   8   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 تیر 1385 [11:34 ]   7   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 مرداد 1384 [06:49 ]   6   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 شنبه 19 دی 1383 [09:54 ]   5   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 شنبه 19 دی 1383 [09:53 ]   4   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 شنبه 02 آبان 1383 [08:06 ]   3   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 شنبه 21 شهریور 1383 [05:21 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 خرداد 1383 [09:16 ]   1   مینا ورمزیار      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..