منو
 صفحه های تصادفی
مناجات امام سجاد علیه السلام در مسجد کوفه
امام حسین علیه السلام و آزاد کردن کنیز
فراخوان مشارکت در محتوای گروه شیمی
امام زمان علیه السلام در قرآن - انعام : 37
درس علوم زیستی و بهداشت نوبت بعد از ظهر
پیامبر اکرم و ستایش از حسنین علیهم السلام
تیره خرما
مستطیل
پیدایش خوارج
محرم اسرار پیامبر خدا صلی الله و علیه و آله
 کاربر Online
303 کاربر online
Lines: 1-11Lines: 1-54
 V{maketoc} V{maketoc}
 !بهاء الدین قرا عثمان آق قویونلو !بهاء الدین قرا عثمان آق قویونلو
  «وفات 839 ق / 1435 م»  «وفات 839 ق / 1435 م»
 +!درخدمت امیران محلی
 +__~~blue:بهاء الدین قرا عثمان «عثمان بیگ» بنیانگذار سلسله ترکمانان ((آق قویونلو)) است. ~~__
 +__~~blue:او مدتی در خدمت امیران محلی ارزنجان و سیواس و حتی پادشاه ((مصر)) بود.~~ __
 +!درخدمت تیمور
 +__هنگامی که تیمور به سرزمین ((عراق)) آمد، قرا عثمان به او پیوست به طور یکه از توجه او برخوردار شد. __
 +قرا عثمان توانست بر رقیبان دیرینه‏اش
 +*__قرا محمد ((قراقویونلو))__ در 791 ق / 1389 م و
 +*__قاضی برهان الدین __در 800 ق / 1398 م
 +پیروز شود.
 +__او در جنگ بین سلطان عثمانی و تیمور در 802 ق / 1399 م داوطلبانه به تیمور پیوست و در لشکرکشیهای او بر ضد حاکم سیواس که از حمایت عثمانیها برخوردار بود، شرکت جست.__
 +!کسب مقامهای عالی
 +قرا عثمان در جنگ مذکور، پیروز شد، و تیمور به پاس این همیاری،
 +*__~~blue:مقام امیری ~~__به وی داد همچنین
 +*__~~blue:ریاست او را بر قبیله آق قویونلو~~__ تأیید کرد و
 +*__~~blue:خاندان آق قویونلو را متولی شهر آمِد~~__ کرد.
 +__بدین گونه آق قویونلو نخستین بار مالک آمِد شد و آن را برای هفتاد سال پایتخت خود قرار داد.__
   
-بهاء الدین قرا ثمان «عثان بیگ» بنیانگذار سلسله ترکمانان ((آق قویونلو)) است. او مدتی در خدمت امیران محلی ارزنجان و سیواس و حتی پادشاه ((مصر)) بود. هنگام که تیمور به سرزمین ((عراق)) آمد قرا عثمان ه او پوست ه طور یکه از توجه او برخوردار شد. قرا عثمان توانست بر رقیبان دیرینه‏اش قرا محمد ((قراقویونلو)) در 791 / 1389 م و قاضی برهان لدین در 800 / 1398 م ((پیروز)) شود. او در جنگ بین سلطان عثمانی و تیمور در 802 ق / 1399 م داوطلبانه به تیمور پیوست و در لشکرکشیهای او بر ضد حاکم سیواس که از حمایت عثمانیها برخوردار بود، شرکت جست. قرا عثمان در این جنگ پیروز شد که تیمور به پاس ای همیاری، مقام امیری به وی داد همچنین ریاست و را بر قبله آق قویونلو تأیید کرد و خاندان آق قویونلو را متولی شهر آمِد «از شهرهای دیار بکر» گرداند. بدین گونه آق قویونلو نخستین بار مالک آمِد شد و آن را برای هفتاد سال پایتخت خود قرار داد.
پس
از مرگ تیمور «807 ق / 1405 م» قرا عثمان فرصت را مغتنم شمرد و هنگامی که قرایوسف بن محمد با ابوبکر میرانشاه نواده تیمور در حال جنگ بود، در 810 ق / 1420 م، ((اورفه)) «رُها» را به تصرف خود درآورد. او در میان سالهای 831 تا 839 ق / 1428 تا 1435 م، قرا عثمان، قاضی برهان الدین احمد- حام سیواس- و توقات، ملک عال- فرمانروای ((حلب)) و ((دمشق))- و ملک ((ظاهر)) عیسی- ایر ردین- را شکست داد. هنگامی که اسکدر ن قرایوسف قراقویونلو ناگزیر شد تا برای سومین ر از برابر شاهرخ تیموری که از شرق ((ایران)) به سوی او تاخته بود، بگریزد و به ((روم)) روی آورد، قراعثمان در حوالی ((ارزروم)) به رویارویی او شتافت، اما شکست خورد تا این که چندی بعد در ن 80 الی در صفر 839 ق / اوت 1435 م در ارزروم درگذشت.
+در مان رمانروایی قرا عثمان، ق قویونلو ه نا قلمرو بیشتری یات، بلکه از حمایت قبایل دیگری که یریهای ا نان را موب ساخته بود، نیز برخوردار د.
 +!آغاز شکستهای بهاءالدین قرا عثمان
 +پس از مرگ تیمور «807 ق / 1405 م» قرا عثمان فرصت را مغتنم شمرد و هنگامی که
-!نب بر عثمان س ا 3 و
راجا سکد پر قایوف، ارزر را تصرف کد و پ 3 و که از دن ان گته ، فران داد تا ش ق کند. س سر از ت ا ثمان دا و آ ا مر رستاد. به مان ((ا لک ارف)) مان س روز ر روه ویله ه ار ویخته بود. در زم رموی قرا عثمان ق قویوو ه نا قلمرو بیشتری یافت، که ی قایل یگری که یویهی و نا مذ ساخت بود نیز برخودر ش. قرا مان ب سب خنواهی و سفاکی، قرا ایلوک ی اوی سیاه واناند. یی مو معا او قد س که ا عثمان ه س ین که چرای م گن داش ر انی ری می‏راید، به ای م هت یدا کد.
+__قرایوسف بن محمد __
__
ب__
__اب
بکر میرانشاه واه یمو __

__
ر حا جگ د __ر 810 ق / 1420 م __((اوفه)) «را»__ را به تصرف و ود. />
او در یان های 831 839 ق / 1428 تا 1435 م

__
بران الدین اح- ک سیس- و تقات، __
__ملک
اد- فمانوای ((ل)) و ((مق))- __و
__
لک اهر یسی- ایر مردی-__ را

شک
ست داد.

هگمی که اسکندر قایسف راقویونلو ناگیر د ای سمین بار از ربر هرخ یموری که ز رق ((ایران)) ه سوی او تاخته بود، ریز ب ((روم)) ی ود
__
قراعثمان ر والی ((ارزرو)) ب رویاریی سکندر را قویونلو شتافت، ا شک ا ین که چدی ر ن 80 ساگی 839 ق / اوت 1435 د ارزروم ش. __

س
رانم اسکن س ایوسف قراقویونلو، رزرم ا تصر کرد و پس از 3 وز که از دفن ثان گه بو فرمان د تا قبر کنند. پس ر از ت ی جان عثمان دا ست و ن را به صر رستا. ب فمان ((سطان ملک اش))، ر ثان سه رو ر درواه زویله به دار آویخت ب.

مچنین یید
*((قر
ایولک)) لق بهاءالدین


تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 01 مهر 1385 [08:53 ]   5   آآوا رسا      جاری 
 شنبه 01 مهر 1385 [08:16 ]   4   آآوا رسا      v  c  d  s 
 شنبه 01 مهر 1385 [08:15 ]   3   آآوا رسا      v  c  d  s 
 شنبه 01 مهر 1385 [08:11 ]   2   آآوا رسا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 اردیبهشت 1384 [11:17 ]   1   نغمه آذربویه      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..