منو
 کاربر Online
359 کاربر online
تاریخچه ی: بمب هسته‌ای

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-29Lines: 1-64
-((م سته ای))
بم ای اتی مل یرهای قوی و یی ان ه این یوا ه یک اتم را ویژه ا هیی که هسته های ایداری دارند، در ای د نه ی ارند.

و یه بادی رای زادای انری ز یک اتم وود ار: />V{maketoc} />! 1- ((ک هسته)) ای:
ی وان یک اتم را با یک ((نن)) دو کک تیم کد. ین م یوه ای ت که در مورد ((ایوتوپ)) های ((ایم)) نی ارایم 235 و اورایوم 233) کار ی رود. />!2- ((جوی هسته)) ای:
ی وان ب اده از دو تم کک ر که ما ((هیدرژن)) ی ((ایوتو)) ای هید (ماد ((دیم)) و ((رییو))) هستند، یک ا بزرگ تر مل ((هلیوم)) یا ایزوتوپ های را تکی ا. ین ن شیو ی اس ه خو رای توی انرژی کار می ود. /
> /
د یو یا شه می یی انرژی مایی و ه س ی ی. /> />برای تی یک بمب ای مارد یر نیا است: />• یک ب سو که قابیت کافت یا مش ا دا باشد.
گای که همچون ماه اگر حا باشد.
اهی ه کک آن تا یت و را ی ا نکه نار ر د دچار کات یا موی رد. />در این بمب های امی ا رو کاف افاه می شد. اا اروه ب ی همجی ز آین هوشی به ن شه ازر افاده می کنن.بمب های شکاتی (ویوی): یک بم کاتی ا ماده ی مان اورنیوم 235 رای خ یک انفجار هه ی ه ی ند. ارنیوم 235 یگی م ه فری ارد که ن ا رای تی م نژی ت ای و هم بم هته ای من ی کند. اانیوم 235 یکی نادر مای است که می اند یر اایی رار بیرد.اگ یک نوتون زاد به سته اوانیوم 235 ر،ت بی در وون را ب کره و ی د در یک شم ب م زن کسته ی . ین باث ید مدن د اتم سبک ر و آزاسای ا ه عدد نوون ی ود که ا ین نن ها ستگی به گونگی کسته ا اله ارانیوم 235 اد. د اتم دید ه یک د ی ید بیت ن ا خد م ا ی کند. دراره ای نوه ک اایی ه نکه اد که وو ا ا ی ک.
1 -
اتم اینکه ام اورای 235 نوترونی را که ب سمت ا کند، سیار با ست. در مبی ه به وی کر می کند ی از یک وترو ه فریند یی ه ت ی ید که ود این ورن ها ب وقو رینای شکافت بدی اند. این وضعی احا «ورای ت بحران» نمیه ی ود. /
> /
>2 - یند جذب ون و شکه ش تعا ن بسیار سریع و در د یکو ثانیه (12-10 انه) ر ی ه. /> />3 - م یم خاق لعاه ا ا نرژی ه وت گ و پتو ((گما)) هنگام شکته د هه زا ی د. ای زاد شه ا ی فریند کاف ب ای ت ک مصولات کات و نوون ها زن کمتری ا اتم اوانیوم 235 اند. این فاو ون نمین گ تی ماده ب رژی است ک ه وس فرمو معوف
/>{TEX()} {E=mc^2} {TEX}
مسب ی ود. و نیم کیلوگم ))اورانیوم ی شده(( ه ک رت یک ب هسته ای ار با چنین میلیو الن ))بنین(( است. کیلوگرم اورانیوم ی شده ا ی مادل یک و تی ا. ر ای که یک مییون گالن بی در مکبی که هر 17 متر (ارفا ک اتمن 5 ه) ت، می گیرد. اا هتر ی ون انرژی زا ده ا دا کی اورانیوم 235 ر متر د.رای ینکه ای ویژی های یو 235 به کر ی ای اوریوم را ی رد. ورانی ه کا فته در ا ای هست ای دا باید امل ن درد رانیوم 235 باشد.در یک مب شکافی ست ب کا ر را باید ر تو ایی ک وی «یر آستاه بحران» ارن، نگ دات. این کار رای لوگیی از نار نر ودهنام وی است. عری توه ای که در وت «آستان را» رار ا نین ت: حدا وه ا ی ماد قای کافت که بری رین ه واک کا ه ای ام ا. این داای مکلا یادی ا برای ای ی م شکای با د مراه می ور ک ای شود.
!یست بو:
*((رایند انفا شکافتی))
*((ایند افجار مب همی))
+!ی کی
همه م ی‌دانیم چه ارژی یم و قابل لاحظه‌ای در داخ ((اتم|اتمها)) وجود رد. ای انی همان است ک موا آ ((انرژی اتمی)) می‌نامند. ا چون این انرژی در دا ((هته اتم|هسته اتمها)) د دارد در بان علمی ن دقیقتر آنرا ((انری هست‌ای)) نتخاب کرده‌اند. />


>>
{img src=img/daneshnameh_up/d/d8/nuclearbomb.jpg}
!
حولتی ک به کشف بب هستهای منر شد
هنگ
امی که انشمند یتالییی به نام ((انریو فرمی)) تجربیات و حقیقات خود ا در مینه عملی ساختن ((وکن زیری هستهای|ل و انات زنجیری)) مداوم دنبال مکرد. پیش بینی ی‌ ک این ف و نفل ممکن ت افاری اشد. ه همین سبب ایاات محد مریکا که در ((جنگ جهانی وم)) رکت کرده بود، در صدد برآمد تحت عنوان مبارزه ضد فاشیتی ، نظر ((دانشمندان|دانشمندان اروپایی)) را برای ساختن (( اتیاح اتمی)) لب کند. لذا آ را ب مالک متحده فرا خواند، تا در آنجا که دور از ببهای دشمن قرار اشت شرایط کار بتر بود. امکان استفاده از این ((اجرات هسته‌ای|انرژی انفجاری)) را که در سلاحهای جگی مخصوصا بم مو ررسی رار دهند.

پس
از گرد مدن رجسته تری انشمدا ، ابتدا تجسساتی در زینه تصفیه ~~green:__235U__~~ و عد ساتن ((پلوتویوم)) در آزایشگاههای چند اشا مهم آمریکا از جه داگههای کمبیا و کلیفنیا صورت گرت. نتیجه این تجسسات ، ساختن دو کاخاه بزرگ و مهز برای ((جدا سازی ایزوتوپهای رانیوم|تفی __235U__)) و ان وونیو منر گردید. سپ آزمایشاه یم و مهز ، لو لاموس در ایالت نیوکزیکو حت نظر دانشمندان معروف . جی . ر . ((اپن هایمر)) تأسیس د.

دمندا مرو دیگری ا کشوهای مف قبی __جیمز چاروی__ اچ . __ویلسون__ ((یلس وهر)) و غیه ، برای ساخت بب اتمی یعنی سلاحی که ممکن است سبب نادی بشر و تمد او گردد، همکری کردند. در نتیجه تحقیقا دانشمندان ، اساس ساختمان بمب اتمی ی ریزی شد. ابه بسیاری از ویلی که برای بب اتمی کار رفت، به کلی اا شده ا این با لعات سیعی که ضمن اها رئیس ((طرح انهان)) بدست آمد، طرز عمل تا اندازه‌ای روشن گردید.
{picture=Nuclear_Explossion.png}

!
اریخه ین فجاری هته‌ی />*ولین ر در شانزدهم ژی سال 1945 ب اتمی کوک ، به نن آزمایش ، در صحری مووردو واقع در یات نیمکیکو منفر ردید. بمب را در اتای بمبی ا فولا نصب کرده بوند و فمان انفار آن ا پنهگاهی به فاله 10 کیلومتر صادر میشد. محل دیده بای ناظر ای در 17 کیلومری نقطه فجار بود. یج ین زی به ری وحشت انگیز بود، که ز آ قا ی بینی شده و تجاوز می‌رد، ا مله برج فولادین امل بمب به کی تبخیر شد و ر جای آن گودای وسیع بوجود آمه ود.


*
کتر از یک ماه عد ، بمب اتمی دیگری که قرت تخریبی آن معاد (1000 تن ((ی ان تی|TNT))) بود، روی __ندر هیروشیما__ ر ژاپن فجر گردید (((انفجار هیویما)))، که ر نتیجه ن ه کی ویران شد و ند هزار رم به لات رسیدند. فقط معدی کنه اطراف شهر ز این لا جان به در بردند، که هنو بازماندگان نان ز اثرات زیان بخش ((تشعشعات ست‌ای)) ن رج می‌رن.


*سوم
ی ب اتمی روز نهم مه وت روی شهر __ناکازاکی__ منف د این دو فاجع اریخی کو ((ژاپن)) را در مال ((ایالت متحده آمریکا)) زانو در ورد. ه ن ک پ از ((جگ جانی دوم)) دولت آمریکا ام طرح مانهاتان را به مسیون انرژی امی تبدیل کرد و فعالیت ین کمسیون ا به وارد استفاده ا ((انرژی اتمی ر صت)) ، ((اژی اتی درزشی|کی)) و ((انرژی اتمی کشاوری|کشاوزی)) ی اد در حال حاضر یک مسیون بی امللی نیز رای ستفادهای ویانه ا اژی تمی عالیت می‌کنند. نابراین هنوز هم آزمایهای سلاهای هتای دامه دارد و ین سیله ول زر جهان رار یکیگر قدرت نمایی می‌کن.
{img src=img/daneshnameh_up/8/85/Alaskan_volcano_small.JPG}
!
اختان بمب هسته‌ای />*اختار سلاح هسته‌ای به ای صورت ست که ه ا قر عصر قا شکات که از ادازه بحرانی بیشتر اد، پدید شکافت شروع می ود. این پدیه خیی ی پیشرت می‌کد و با آزاد دن قی یم انرژی در م بسیار کوتاه نفا مهیبی رخ ی‌دهد. لی آجایی ه م ای ر حظه دخواه منفجر شود، مقداری ز ~~green:__235U__~~ ، یا ~~green:__239Pu__~~ را که خاص وده و جم کلی ز اداز بحرانی بیشتر اشد، به چن مزا که یک ز نها ز اازه بحرای کر ات، تقسیم می‌کنن این قسمتها را ر محفظه‌ای طوری قرار ی‌دد که ((نوترون|نوترونهایی)) که مکن است ر هر یک ا نه د شوند، ر قسمت دیگر فو نکنن.

در ین تقسیم بندی هراه به ه روی ر یک اجزای بمب پدیده شکات شروع شد، لحظهی که انفجار اید صرت گید، رخداد پدید ((شکات هتهی|کافت زجیی)) و مداوم نخواهد ود. این ود با جرهای ی ر بحرنی عنر ابل شکافت را به هم ندیک می‌کنند. تا مجموع نها ا ر حرانی یت شد واکنش زنیی به قوع پیوندد.

ید وش ک که پیشت اک نجیری بسیار سریع است و ((انفجار اتمی)) در قعات اورانیوم فقط در حدد یک میلیونم ثانیه طول می‌کد. لذا اگر اندازههای بحری ی را به هتگی به هم نیک کنیم. مکن ات قل ا تماس واکن نجیری و و دت گمای اص از شکفتهای لیه به ی گردد، که قل از انفار اقعی اده قاب افت را متلاشی ازد و واکنش نجیری به خاموی رید. رای رف نقایص بب هسته‌ای ب رت ی مل می‌کیم:


*
ولا اتا قطعات ((اورانیوم)) ویله یک ((مواد منفجرهاده نفجره)) قوی نظامی صورت می‌گیرد.
*ثان
یا محفظه ماه اتمی را سیار ضخیم و محکم می اد. تا ر آغا وکنش زنیی ز متلی شد ماده مزبر وگیری ک و پس فجار واعی ورت گیرد.
!بهینه سازی خروجی بمب و افزایش قدرت آن
*طرق مف زدیک کدن قات اوانیوم یا پلوونیوم یکدیگ هنوز یک موو سری ظامی است. لی وقیت این است که چه سرعت اتصال قا زیادتر باشد، واش زنیری سریعتر و مقار بیتری از هستای اورانیوم مود شکافته شده و ه سلا اتی یشتر می‌ود.

/>*صوا اتصا سری قعا ست که ((نفجارت اتی|انفجار مهیب بمب اتی)) را بود می‌آرد. ر منعک کننده‌ای به دور ((ت هت‌ای|ماده اتمی)) قرار اه شود ز فرا نوتونها لوگیی موده و کفت نجیر ریع میگردد. ستفاد از منکس کننده نوترن ون بحرانی ا نی قلیل می‌دهد.

/>*بای تج دات ک حتی در بهترین شرایط همه اورانیوم موجود در یک مب اتمی تت عل شکافتن قرار نمی‌گید و ر شرایط سیار مناسب تنها در حدد 10 درصد ((سوخت هسته ای|ماه هسته‌ای)) ک می‌شود بقیه ر نیه انفجار تبدیل ه غبار د و در فضا پش یردند دون ایک هته‌های نها کافته شوند.


رم حرای ا اسرار ظامی است ممالکی که ن را می‌داد به شدت از فاش شدن آن جلوگیری می‌کنند. نابرین از مطالبی که در این بار منشر شده است، چنین بر می ید که ر بحرانی باید بین ا و 10 کیلوگرم باشند.
*وجو
د جرم بحرانی افای رت ((بب امی)) را دد می‌کند. زیرا برای نکه بتویم افجاری ایجاد کیم:

/>**اول نای مقار سوختی کمتر از جر بحرانی کار م و این قدار حد پایین مب اتمی را تعیین می‌کند.
**ث
انیا وزن هر یک ز قطعات اورانیوم رون بمب نمواند بیش از ون بحرای اشد. زیرا در آن ور ر قعه خود به خود منفجر خواه شد.


اختن بمبهای ی از دو قعه نیز بسیار مشکل است. یرا اگر دو قطعه از قطعات اورانیم ، حتی ه اندازه یک میلیونم ثانیه قبل از قطعات یر به هم ول شوند، ((انفجارات هسته‌ای|انر اتی)) صرت خواهد گرفت و اث پراندگی قات دیگر ارایوم وهد شد. قطعا دیر مجال دخل قطعا زجیی ا نخواهند یافت. به عبار دیگر طور کلی میان تمهای اورانیومی ک ر ((وک زیی|واکنشهای زجیری)) واد می‌شوند، با فایش عدا قطعا داخل بمب ، تقلیل می‌یبد و عمل انفار نقص می‌ماند. />!ماحث مرتبط با عنوان
*((ان
رژی هسته‌ای)) />*((نفا هیروشیما))
*((انر
ی تمی ر پزشکی))
*((
اژی ای در عت)) />*((ارژی اتمی ر کشاوری)) />*((افجارات هته‌ای))
*((
ورانیوم ی شده))
*((بب اتمی))
*((تشعشع
ستی))
*((پل
ونیوم))
*((جر بحرانی))
*((ج
دا ای یزوپها)) />*((شکافت زنجیری))
*((غی ازی ارنیوم)) />*((هت تم))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 05 دی 1384 [08:14 ]   3   مجید آقاپور      جاری 
 شنبه 29 اسفند 1383 [06:48 ]   2   احمد شکیب      v  c  d  s 
 شنبه 29 اسفند 1383 [06:47 ]   1   احمد شکیب      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..