منو
 کاربر Online
807 کاربر online
تاریخچه ی: بلور مایع

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-34Lines: 1-67
-__بلور مایع (Liquid Crystals)__

! تاریخچه کشف

بلورهای مایع در سال 1888 میلادی توسط Friedrich Reinitzer هنگام مطالعه و بررسی ((کلسترول)) در ((گیاهان)) کشف شد ولی نه تنها خود کاشف آن از ماهیت آنچه مشاهده کرده بود کاملا آگاه نبود بلکه تا همین دهه‌های اخیر به صورت یک پدیده جالب توجه به آن نگاه می‌شد .

! بلور مایع چیست /> />بهای مایع مادی ت که وا ساتاری و مکانیکی آنها چیزی ینابین خو مایع‌ها و بلورهاست. هم و رک ای حال ماده برای ((دانمندان)) رن‌های نودم و بیستم کا ساده‌ای نوده است. در اوایل دهه 1970میلادی اولین دسته از مو بلورای مایع ایا به رت تجاری ساخته ند و ا در ا ((صفحه نمای LCD|‌های Liquid Crystal Display )) ستفاده . />
در ((بلور))ا ، ((ات|م)) یا ((مولکول|مولکولها)) در که‌های تنای منظم رای می‌یاب‌. و بدین ری ، در ((میاس یکروکوپیکی)) ، بلورا نظ بسیا زیادی داند‌. ب وری ک ر مکا یک ام یا یک وکل م شود، مکان موکوهای دیر ا می‌توان با امینان بتا یادی حتی در واص در هم تعیین کرد.

! خواص برجسته بلور مایع

*در مایع‌ها اتم‌ها و مولکول ها تقریبا آزادنه حرکت می‌کنند و روی یکدیگر می‌لغزند و در مقیاس میکروسکوپیکی بسیار نامنظم‌اند. اما به دلیل نیروی دافعه کوتاه برد میان اتم‌ها یا مولکول‌های مایع ، تا اندازه‌ای در مایع‌ها نظم کوتاه بردی دیده‌ می‌شود. /
>
*از آنجا که نظم مکانی دور برد در مایع‌ها وجود ندارد ، مایع‌ها در مقابل ((تغییر شکل برشی مایعات|تغییر شکل برشی)) ، ((مقاومت شاره|مقاومتی)) از خود نشان نمی‌دهند و تحت تاثیر ((نیروی وزن|وزن)) یا نیروهای دیگر به آزادی جریان می‌یابند. /
>
+__بلور مایع (Liquid Crystals)__


>

>
!نگاهاجمالی
فاز بلور مایعی جسم را گاهی (فروفاز) (به معنی فاز بینابینی) یا __فاز فرومورنیک__ نیز می‌نامند. در بلورها ، ((ا
تم|اتمها)) یا مولکولها در شبکه‌های تناوبی منظم آرایش می‌یابند. بدین ترتیب در مقیاس میکروسکوپیکی ، بلورها نظم بسیار زیادی دارند. اگر مکان یک ((مولکول)) مشخص شود ما مولکولهای دیگر را می‌توان با اطمینان فراوانی حتی در فواصل دور هم تعیین کرد.

بلورها در مقابل در مایعات تقریبا آزادانه حرکت می‌کنند و در مقیاس میکروسکوپیکی بسیار نامنظم هستند. با این حال هنوز هم اندازه‌ای نظم کوتاه برد نا
شی از دافعه کوتاه برد میان اتمها یا مولکولها در آنها دیده می‌شود. بطوری که اگر مکان یک اتم یا یک مولکول مشخص شود، مکان مولکول‌های دیگر را می‌توان با اطمینان نسبتا زیادی حتی در فواصل دور هم تعیین کرد. از آنجا که نظم مکانی دور برد در مایعات وجود ندارد مایعات در برابر تغییر شکل برشی مقاومتی از خود نشان نمی‌دهند و تحت تأثیر وزن یا نیروی دیگر به آزادی جریان پیدا می‌کنند.
||بلورهای مایع موادی هستند که خواص ساختاری و مکانیکی آنها چیزی بینابین خواص مایعات و بلورهاست. فهم و درک این حالت ماده برای ((دانشمندان)) قرنهای نوزدهم و بیستم کار ساده‌ای نبوده است. در اوایل دهه 1970 میلادی اولین دسته از مواد بلورهای مایع پایدار بصورت تجاری ساخته شدند و از آن در ساخت ((صفحه نمایش LCD|صفحه‌های Liquid Crystal Display)) استفاده شد.||

{picture=300px-LCD_layers.png}

!تاریخچه کشف
بلورهای مایع در سال 1888 میلادی توسط __Friedrich Reinitzer__ هنگام مطالعه و بررسی ((کلسترول)) در ((گیاهان)) کشف شد، ولی نه تنها خود کاشف آن از ماهیت آنچه مشاهده کرده بود کاملا آگاه نبود بلکه تا همین دهه‌های اخیر بصورت یک پدیده جالب توجه به آن نگاه می‌شد.
!ساختار بلور مایع
نظم ساختاری بلور مایع ، چیزی بینابین نظم ساختری ((مایع)) و ((جامد)) است. تغییرات فاز بی زهای جامد مایع و مایع ، از طری گرما کردن در مورد بلورهای یع __تموروپ__ و یا مخلوط کردن ماده وم در مورد بلورهای میع __لیوتروپ__ میسر می‌شود. بلورهای میع ترموتروپ معمولا از مولکولهای آلی (کربن دار) تشکیل می‌شوند. این مولکولها یا خطی هستند و قسمت مرکزی آنها سخت است و دنباله‌های انعطاف پذیر در ی سر و یا در دو سرشا دارند یا دایره‌ای هستند و قسمت مرکزی ان قرصی و سخت است و 4 تا 8 دنباله انعطاف پذیر بطور شعاعی از آن خارج می‌شون. لورهای مایع ترموتروپ به دسته‌های زیر تقسم می‌شوند: />!!بلور مایع نیماتیک
بلور نیماتی معمولا از مولکول
های آلی میله‌ای شکل ساخته ی‌شود. همانند مایعات ، این نوع لورهای مایع قط از لحاظ مولکولی ارای نظم کوتاه برد هستند. برخلاف مایعات در این مورهای بلند مولکولها همگی بطور متوسط هم سو هستند. از اینرو بور نیماتیم را میتوان بلور جهت دار ‌دانست. این بلور مایع همانند مایع سلولی ریان پیدا ی‌کند، اما از نظم بسیار بیشتری برخوردار است.
!!
بلور مایع اسمکتیک
بلور
مایع اسمکتیک هم ا مولکولهای میله‌ای ساخته می‌شود، ولی نظم مولکولها در آن بصورت لایه و هم صفحه‌ای است. در هر لایه ، مولکول فوق نم کوتاه برد مایع گونه دارند. بدین سان ، بلور مایع اسکمتیک را می‌توان تناوبی یا بلور بین در یک بعد و بی نظم یا مایعی در دو بعد دیگر داشت. بلور اسکمتیک مانند بلور سیستماتیک تحت تأثیر وزن جریان پیدا می‌کنند. بسته به اینکه میله‌ها در هر لایه مثلا بصورت مایل یا راست ایستاده باشند. با زیر دسته‌های متعددی از فاز اسکمتیک روو می‌شویم.
!!
بلور ایع کوکستریک
بلور
مایع ککستریک شبیه نیماتیک ست، ام بجای اینکه میله‌ه در مه جا یکسان باشد، در نقاط مختلف دست خوش تغییر جهت می‌شود که این امر در نهایت ساختاری میی پدید می‌آورد. اگ حاتی عمود بر مور مای ر نظر بگیریم در هر صفحه سمتگیری منظمی همانند فاز نیمتیک ر میشویم. جهت موضعی این سمتگیری در هر فحه نسبت به صفحات مجاورتی کمی چرخیده ت.
!!بلور ایع سکوتیک دیاستی
لور ماع دیسکیک یاستونی از مولکولهای قرص شکل تشکیل شده است. مولکولها در ونهایی مرتب میشوند که نسبتا شبیه به ستونهای یله ی مهره‌های تخته نرم هستند، در هر ستون فقط نظم کواه برد وجود دارد. اما ستونها بطور تناوبی ر دو بعد مرتب می‌شوند و ترکیب آنها معمولا بصت شبکه شش گوش است. بدین ان ، بلور می سکونیک در دو بعد مظم و در یک بعد بی نظم است.
{picture=300px-Shilirren_texture.jpg}

!!اس
اس یزیکی مایع تریوروپ
در بلورها
ی مایع ترموتروپ گرم کردن ماده جامد منجر به فاز آ بلور ایع بیشتر می‌شود، منظر این است که بجای تبدیل مستقیم ا فاز جامد به فاز مایع همسانگرد ، این مواد گرم شدن ا یک یا چند فاز بور میع عبور میکند.


::__~~navy:بلو
ر~~ ~~red:------>~~ ~~navy:نیماتیک~~ -~~red:----->~~ ~~navy:اسکتیک~~ ~~red:------>~~ ~~navy:مای همسانگرد~~__ ::
!!اساس ف
یزیکی مایع اسکمتیک />در تبدی از ((بور)) ب اسکتیک ، جسم یر نرم می‌شود و حت برش جران پیدا می‌کند. اگر چه اغلب اگر گذارهای بین فازهای متمایز اجسام ناپیوست‌اند. فاز اسمکتیک بطور وسته به فاز نیماتیک تبدیل می‌شو که آنرا گازهای مرتبه دوم می‌گویند. نیماتیکها معمولا نسبت به فازهای امکتیک چسبندگی کمتری دارند. گر اقدامات خاص برای جهت دادن نها صورت نگیرد، ظاهری کدر یا گل آلود دارند که این هم بخاطر حضور ناحیه‌های متعددی ست که هر ک سمتیری ولکولی خاص خد را دارد. ای کدری به هنگام تبدیل بلور مایع اسمکتیک به مابع همسانگری ناگهان از بین می‌رود. به همین دلیل نقطه گذار نیماتیک - اسمکتیک را گاهی __نقطه شفاف شدگی__ می‌نامند.
!خواص برجسته بلور مایع
*در مایع‌ها اتم‌ها و مولکول ها تقریبا آزادنه حرکت می‌کنند و روی یکدیگر می‌لغزند و در مقیاس میکروسکوپیکی بسیار نامنظم‌اند. اما به دلیل نیروی دافعه کوتاه برد میان اتم‌ها یا مولکول‌های مایع ، تا اندازه‌ای در مایع‌ها نظم کوتاه بردی دیده‌ می‌شود.


*از آنجا که نظم مکانی دور برد در مایع‌ها وجود ندارد ، مایع‌ها در مقابل ((تغییر شکل برشی مایعات|تغییر شکل برشی)) ، ((مقاومت شاره|مقاومتی)) از خود نشان نمی‌دهند و تحت تاثیر ((نیروی وزن|وزن)) یا نیروهای دیگر به آزادی جریان می‌یابند.>>
 *نظم ((ساختار بلوری|ساختاری بلورهای مایع)) ، چیزی بینابین نظم ساختاری ((مایع)) و ((جامد)) است . شکل زیر تفاوت بین سه حالت مختلف جامد ، بلور مایع و مایع را نشان می‌دهد. *نظم ((ساختار بلوری|ساختاری بلورهای مایع)) ، چیزی بینابین نظم ساختاری ((مایع)) و ((جامد)) است . شکل زیر تفاوت بین سه حالت مختلف جامد ، بلور مایع و مایع را نشان می‌دهد.
- +!کاربرد بلور مایع
*به دلیل شکل میله‌ای مولکولهای تشکیل دهنده بلورهای مایع نیماتیک و اسمکتیک در برابر نور و ((میدان الکتریی|میدانهای الکتریکی)) و ((میدان مغناطیسی|مغناطیسی)) پاسخی ناهمسانگرد دارند، بدین سان می‌توان از میدان الکتریکی برای کنترل حتی از مولکولهای بلور مایع نیماتیک می‌گیرند استفاده کرد و این امر به نوبه خود میزان نور بازتابیده یا گذرنده را تغییر می‌دهد، استفاده از این اثر در صفحات نمایی بلور مایع که در ماشینهای حساب ، ((ساعت دیجیتالی)) و حتی تلویزیونهای مینیاتوری کاربرد دارد رایج است.


*ساختار مارپیچی مشخصه بلورهای مایع کوسترتیک به عنوان ((توری)) برای ((طیف نور مرئی|نور مرئی)) قابل استفاده است. ترکیبات کولسترتیک معمولا با رنگ روشن و براق دیده می‌شوند. چون میزان براق بودن آنها به دما بستگی دارد، از رنگ وابسته به دمای این بلورهای مایه در بعضی دماسنجها بهره برداری می‌شود.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
-
*((بلور))
*((ساار بلوری))
+*((بلور همسانگرد))
*((بلور تک محوری))
*((بلور شناسی))
*((ج
ام))
*((
واص نوری بلورها))
 *((صفحه نمایش LCD)) *((صفحه نمایش LCD))
-*((قا شه)) +*((کریستا))
*((کریست
ا ی دوشکی))
 *((نور مایع)) *((نور مایع))
-! منابع:

http://moebius.physik.tu-berlin.de/lc/lcs.html
http://www.lci.kent.edu/lc.html
http://plc.cwru.edu/tutorial/enhanced/files/lc/Intro.htm
http://www.ilcsoc.org
+!منابع خارجی
[http://moebius.physik.tu-berlin.de/lc/lcs.html]
[http://www.lci.kent.edu/lc.html]
[http://plc.cwru.edu/tutorial/enhanced/files/lc/Intro.htm]
[http://www.ilcsoc.org]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 24 شهریور 1384 [05:36 ]   5   مجید آقاپور      جاری 
 شنبه 05 شهریور 1384 [16:45 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 05 شهریور 1384 [16:41 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 12 آبان 1383 [05:15 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 03 آبان 1383 [06:54 ]   1   10.1.1.9      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..