منو
 کاربر Online
498 کاربر online
تاریخچه ی: بزرگ علوی

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-16Lines: 1-45
-::~~red:فیش ناتمام است.~~:: 
 :: {picture=alav2i.JPG}:: :: {picture=alav2i.JPG}::
-::~~green:__"چرا بر خویشتن هموار باید کرد رنج آبیاری کردن بای کزان گل کاغذین روید"__~~:: +آقا بزر علوی در سال 1282 شمسی به دیا آمد. پدرش، حاج سید ابوالحسن، از روشنفکران مشروطه خواه بود.

بزرگ عل
وی در نوجوانی همراه پدر به اروپا رفت و در برلین به تحصیل پرداخت. پس از فراغت از تحصیل در رشته تعلیم و تربیت به ایران بازگشت و در شیراز مشغول تدریس شد.

او در 1307 ب
ه تهران آمد و کار تدریس را دنبال کرد.

بزرگ علو
ی در همین سالها با سه تن دیگر از جمله ((صادق هدایت)) گروه "ربعه" را تشکیل دادند و سلسله بحثهای نوین ادبی را آغاز کردند.

شوق داستان نویسی
را صادق هدایت در او باور ساخت.

مجموعه داستا
ن کوتاه چمدان (1313 ش) نخستین اثر بزرگ علوی است. بزرگ علوی در این مجموعه با به کارگیری نثر ساده و انشای روان و بازتاباندن فرهنگ عامه و تصویر ناکامی ها و سیه روزیهای آنان،به سبک ((محمد علی جمالزاده)) و صادق هدایت نزدیک شده است، با این اختلاف که شخصیتهای داستانهای علوی به لحاظ تحرک و پویای اجتماعی با شخصیتهای داستانهای هدایت که "نگری دیگر ونه" نسبت به جهان ارند، فرق می کنند.

ب
زرگ علوی در سال 1315 به اتهام داشتن افار سوسیالیستی، با جمعی یگر از همفکرانش به زندان افتد و تا برکنار شدن رضاشاه (شهریور 1320) در زندان ماند.

یادداشتهای ع
لوی در سالهای زندان "روی کاغذ قند و سیگار و پاکتهای میوه به صورت پنهانی نوشته می شد و پس از آزادی از زندان دستمایه نگارش دو گزارش داستان گونه ی او شد.

لوی در شهریور 1320 به اتفاق یاران همفکر خود از زندان آزاد شد و به فعالیتهای حزبیپرداخت.

او کتاب ورق پاره های زندان را در 1320 و پنجاه و سه نفر را در 1321 منتشر کرد.

حوادث سیاسی داخلی علوی را بار دیگر در سال 1327 به زندان فرستاد و این بار دو سال در زندان ماند.

او در 1329 از زندان آزاد شد و در زمانی که کشور صحنه تلاش برای ملی کردن صنعت نفت بود، بزرگ علوی نیز متاثر از سیاست روز در زمینه های گوناگون قلم می زد. او در همین سالها برجسته ترین اثر هنری این دوره از نویسندگی خود یعنی داستان نیمه بلند چشمهایش را نوشت و در 1331 به چاپ رساند.

بزرگ علوی در فروردین 1332 ظاهراً برای معالجه چشم به آلمان رفت و وقوع کودتا در 28 مرداد همان سال، بازگشت او را به ایران منتفی ساخت و بزرگ علوی برای همیشه در آلمان ماند و در برلین به تدریس زبان و فرهنگ ایران پرداخت.

بزرگ علوی در فرودین 1358 به تهران آمد و پس از چندی دوباره به آلمان بازگشت.

بزرگ علوی سرانجام در بهمن ماه سال 1375 بر اثر سکته قلبی در برلین درگذشت.

__آثار بزرگ علوی عباتند از:__
-ابتکار نوشتن "ادبیات زندان" را به بزرگ علی نسبت داده اند، گزارشهای بزرگ علوی از آزار و شکنجه زندانیان سیاسی دوره رضاشاه، که علوی خود یکی از آنان بوده، در کتاب پنجاه و سه نفر، نخستین اثر از این دست به شمار می آید.
آقا بزرگ عل
وی ر سال 1282 شمسی به دنیا آمد. پدرش، حاج سید ابوالحسن، از روشنفرا مشروطه خواه بود. در نوجوانی هماه پدر به فرنگ رفت و در برن به تحصل پرداخت. پس از فراغت از تحصیل در رشته تعلم و تربت به ایران بازگشت در شیراز شغول دریس شد. در 1307 به تهران آمد و کار تدریس ر دنبال کد.
+~~green:__ال - داستان:__ "دیو " "چمدان " "ورپارههای زدا " "میرا "
-در مین ا با هدایت و مینوی و فرزاد گوه "ربعه" را تشکی دادد و سلسله بحثها نو ادبی- ندیشگی را آغاز ردد. شق داستان نویسی را صادق هدایت در او مشتعل اخت: مجموعه داستان کوتاه چمدان (1313 ش) نخسی اثر بزرگ علوی به شمار است. در این مجموعه با به کارگیری نثر ساده و انشای روان و بازتاباندن فرهنگ امه و تصور نکامیها و یه روزهای آنان، می نماید که ر سلوک قلمی خود به طریق جمالاده و هدایت گام نهاه است؛ با این اختلاف که شخصیتهای داستانهای علوی به لحاظ تحرک و پوییی اجتماعی با شخصیتهای داستانهای هدایت، که "نگرشی دیگر گونه" نسبت به جهان دارند فرق م کنند. بزرگ علوی در سال 1315 به اتهام داشتن افکار وسیایستی، با جمعی دیگر از همفکرانش به زندان افتد و تا برافتادن رضاشاه از خت (شهریور 1320) در محبس می ماند. یاداشتهای علوی ر سالهای حبس "وی کاذ قند و سیگار و پاکتهای میوه به صورت پنهانی نوشته شده" پس از زادی از زا دستمایه نگارش و ارش داستانوار او می شود. +"نا‌‌ه نفر " "اها " "چشهایش " "ساریها". /> />__ب - ترم:__ "ویز اورلانا شیللر "کسبوکار ام وارن" از رنادشاو "واده ماه" از او مارش
-علوی در شهریور 1320 به افاق یاران همفکر خود از زندان آزاد ی شود و به فعالیتهای حزبی- قلمی می پردازد؛ ورق پاره های زندان ا در 1320 و پناه و سه نفر را در 1321 منتشر می . بیش از ای گفتیم که پ از برکناری رضاشاه تا 1332 (وتای 28 مرداد) اهل قلم (صرف نظر از برخ فرازها و فرودها و افت و خزها) از نوعی آزادی برخودار می شوند. از این رو این دوه دوازد سال ر ایران دوره افشای بیست ال "حکومت لیی" گذاشت است. به دنبال نتشار کتابهای علوی، قالات دیگری ی از خاطرات تلخ زندان به اپ رسید. +"با آبالو" از ((نوان چف)) "گلهای آبی" از واندوایسلکایا "و یته"ا لوادویی.
-اری، حوادث سیاسی داخلی علوی را بار دیگر به سال 1327 به زندا می فرستد و ای بار دو سال در محبس می ماند. در 1329 آزاد می شود، شور صحنه تلاشهایی ست برای ملی کردن صنعت نفت؛ علوی نیز قلم به دت ه نارش مقلاتی درون حزبی همت ی گمارد؛ اما خوشبختانه قلم خو را یکسره به بند حزب نمی دهد، که در همین ساله برسته تری اثر نری این دوره از نویسگی ود ینی دستان نیمه لد چشهایش را می نوید و در 1331 به چاپ می رساند. +__ - ند و وهش:__ "ادق هدیت" در مله یام نو "نارسر روزی دینی د مل یام نو
-در فروردین 1332، به آلمان می رود، ظاهراً برای معالجه چشم . وقوع کودتا در 28 مرداد همان سال، بازگشت آقا بزرگ را به ایران منتفی می سازد و او در همان کشور رای همیشه می ماند و در برلین به تدریس زان و فرهنگ ایران می پردازد. در ضمن دریس در دانشگاه به نگارش و انتشار داستانها و مقالات علمی و ادبی همت می گمارد. در فرودین 1358 فرصتی دست می دهد و به تهران می آید و پس از دیداری از میهن، دوباره به آلمان عزیمت می کند. بزرگ علوی هم اکنون در 90 سالگی دوران بازنشستگی را می گذراند و مانند همیشه از فعالیتهای قلی نیز غفلت نمی ورزد. +"نقد شوهر هوانم " در مله کاوه~~

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 26 مرداد 1385 [12:59 ]   9   حمیده کاشیان      جاری 
 پنج شنبه 26 مرداد 1385 [12:52 ]   8   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 پنج شنبه 26 مرداد 1385 [12:30 ]   7   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 پنج شنبه 26 مرداد 1385 [11:10 ]   6   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 پنج شنبه 26 مرداد 1385 [11:04 ]   5   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 تیر 1385 [03:05 ]   4   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 24 تیر 1385 [13:06 ]   3   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 24 تیر 1385 [12:45 ]   2   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 24 تیر 1385 [12:38 ]   1   حمیده کاشیان      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrow



از پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..