منو
 کاربر Online
1035 کاربر online
تاریخچه ی: بزرگ علوی

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-18Lines: 1-45
-::~~red:فیش ناتمام است.~~:: +:: {picture=alav2i.JPG}::
-::{img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=19046}:: +آقا بزرگ علوی در سال 1282 شمسی به دنیا آمد. پدرش، حاج سید ابوالحسن، از روشنفکران مشروطه خواه بود.
-::~~green:__"چ بر وین هموار بای کرد رن یاری کر ی کان گ کین روی"__~~:: +رگ لوی نوجوانی همراه پدر به اوپا رفت و در برلین ه صیل پرداخت. پس از فراغت از تحصیل در شت لیم و ربیت ه ایران بازگشت یراز مشغول تدری د.
-ابتکار نوشتن "ادبیات زندان" را به بزرگ علوی نسبت داده اند، گزارشهای بزرگ علوی از آزار و شکنجه زندانیان سیاسی دوره رضاشاه، که علوی خود یکی از آنان بوده، در کتاب پنجاه و سه نفر، نخستین اثر از این دست به شمار می آید.
آقا بزرگ علوی در سال 1282 شمسی به دنیا آمد. پدرش، حاج سید ابوالحسن، از روشنفکران مشروطه خواه بود. در نوجوانی همراه پدر به فرنگ رفت و در برلین به تحصیل پرداخت. پس از فراغت از تحصیل در رشته تعلیم و تربیت به ایران بازگشت و در شیراز مشغول تدریس شد.
در 1307 به تهران آمد و کار تدریس را دنبال کرد.
+او در 1307 به تهران آمد و کار تدریس را دنبال کرد.
-در همین سالها ب هدایت و مینوی و فرزاد گروه "ربعه" را تشکیل دادند و سلسله بحثهای نوین ادبی- اندیشگی را آغاز کردند. شوق داستان نویسی را صادق هدایت در او مشتعل ساخت: مجموعه داستان کوتاه چمدان (1313 ش) نخستین اثر بزرگ علوی به شمار است. در ای مجموعه با به کارگیری نثر ساده و انشای روان و بازتاباندن فهن عامه و تصویر ناکامیها و سیه روزیهای آنان، می نماید که ر سلوک قلمی خود به طریق جمالزاده و های ا نهاده است؛ با این اختلاف ه شخصیتهای استانهای علوی به لحاظ تحرک و پویایی اجتماعی با شخصیتهای داستانهای هدایت، که "نگری یگر گونه" نسبت به جهان دارند، فرق می کنند. بزرگ علوی در سال 1315 به اتهام داشتن افکار سوسیالیستی، با جمعی دیگر از همفکرانش به زندان افتد و تا برافتادن رضاشاه از تخت (شهریور 1320) در محبس می ماند. یادداشتهای علوی در سالهای حب "ی کاغذ قند و سیگار پاکهی میوه به صورت پنهانی نوشته شده" پس از آادی از زندان دستمایه نارش دو گزارش داستانوار او می شود. +برگ علوی در همین ساها با سه تن دیگر از جمله ((اد هدایت)) گروه "ره" را تشکیل دادند و سلسله بای نوی ای را آاز ردند.
-علوی در شهریور 1320 به اتفاق یاران همفکر خود ا زندان آزاد می شود و به فعالیتهای حزبی- قلمی می پردازد؛ ورق پاره های زندان را در 1320 و پنجاه و سه نفر را در 1321 منتشر می کند. بیش از این گفتیم که پس از برکناری رضاشاه ا 1332 (کودتای 28 مرداد) اهل قلم (صرف نظر از برخی فرازها و فرودها و افت و خیها) از نوعی آزادی برخودار می شوند. از این رو ین دوره دوازده ساله در ایران، دوره افشای بیست سال "حکومت پلیسی" گذاشته است. به دنبال انتشار کتابهای علوی، مقالات دیگری نیز از خاطرات تلخ زندان به چاپ رسید. +شوق داتان نویسی را ادق هدای در او اور ساخت.
-ای واد سیای لی علوی را بر یر ه ال 1327 به ندن می رسد و این ار و ال مبس می ماند. در 1329 زاد می شو کشور صحنه لاشایی است بری لی کدن ن ؛ علوی نی قلم به گاش مقااتی درون حزی همت می گما ما بختاه قلم خو را یکره ه بند نمی ده که ر ین الها سته تین اثر ری این و ا نوینگی خو یی داستان یمه بلند چشمهای ر می نویس و 1331 به ا می رساند. +مموعه دان کوتاه چمدن (1313 ش) نخستین ار گ علوی است. برگ لوی ر ین مجموعه ا به کیی ثر سده و انای رون و اباندن فهن امه و ویر نکای ها و سیه رویای ننه سبک ((ح علی مه)) صاق دایت نزیک شده ا ا ی ختلا که شخیهی دانه ی ه ل ترک ویایی تای شخیای داستانای هدای، که "نگری دیر گونه" نت به جها دارد، فرق می کنند.
- فرورین 1332 به آلان می رود، ظاهراً رای معالجه چشم . وقو کدتا در 28 مردا هما ال، بازگشت آا بزرگ را ب ایران منتفی می سازد و و در همان کشور برای همیشه می ماند و در برلین ه تدری زبان و فنگ یان می پردازد. در ضم تدریس در دانشگاه به نارش اتشار داستانها و مقلات علمی و ادبی هم می ارد. ر فرودین 1358 فرتی دست می دهد و به تهران می ید و پس از دیداری از میهن، وباره به آلمان عزیمت می کند. بزرگ علوی هم اکنون در 90 الی دوران بازنستی را می گذراند و مانند همیشه از فعالیتهای قلی نیز غفلت نمی ورزد. +ر لی در ال 1315 اها اشت اکار سویالیتی با ی یگر از همکرانش به زنا اتد و ا بار دن رااه (هریور 1320) در زندان ماند.
 +یادداشتهای علوی در سالهای زندان "روی کاغذ قند و سیگار و پاکتهای میوه به صورت پنهانی نوشته می شد و پس از آزادی از زندان دستمایه نگارش دو گزارش داستان گونه ی او شد.
 +علوی در شهریور 1320 به اتفاق یاران همفکر خود از زندان آزاد شد و به فعالیتهای حزبیپرداخت.
 +او کتاب ورق پاره های زندان را در 1320 و پنجاه و سه نفر را در 1321 منتشر کرد.
 +حوادث سیاسی داخلی علوی را بار دیگر در سال 1327 به زندان فرستاد و این بار دو سال در زندان ماند.
 +او در 1329 از زندان آزاد شد و در زمانی که کشور صحنه تلاش برای ملی کردن صنعت نفت بود، بزرگ علوی نیز متاثر از سیاست روز در زمینه های گوناگون قلم می زد. او در همین سالها برجسته ترین اثر هنری این دوره از نویسندگی خود یعنی داستان نیمه بلند چشمهایش را نوشت و در 1331 به چاپ رساند.
 +بزرگ علوی در فروردین 1332 ظاهراً برای معالجه چشم به آلمان رفت و وقوع کودتا در 28 مرداد همان سال، بازگشت او را به ایران منتفی ساخت و بزرگ علوی برای همیشه در آلمان ماند و در برلین به تدریس زبان و فرهنگ ایران پرداخت.
 +بزرگ علوی در فرودین 1358 به تهران آمد و پس از چندی دوباره به آلمان بازگشت.
 +بزرگ علوی سرانجام در بهمن ماه سال 1375 بر اثر سکته قلبی در برلین درگذشت.
 +__آثار بزرگ علوی عباتند از:__
 +~~green:__الف - داستان:__ "دیو "؛ "چمدان "؛ "ورق‌‌پاره‌‌های زندان "؛ "میرزا "؛
 +"پنجاه‌‌وسه نفر "؛ "نامه‌‌ها "؛ "چشمهایش "؛ "سالاریها".
 +
 +__ب - ترجمۀ:__ "دوشیزۀ اورلئاناز شیللر؛ "کسب‌‌وکار خانم وارن" از برناردشاو؛ "دوازده ماه" از ساموئل مارشاک؛
 +"باغ آلبالو" از ((آنتوان چخوف)) ؛ "گل‌‌های آبی" از وانداوالیسلوسکایا؛ "دو فریفته"از لوپادوویسکی.
 +__ج - نقد و پژوهش:__ "صادق هدایت" در مجله پیام نو؛ "ناصرخسرو مروزی قبادیانی در مجله پیام نو؛
 +"نقد شوهر آهوخانم " در مجله کاوه~~

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 26 مرداد 1385 [13:59 ]   9   حمیده کاشیان      جاری 
 پنج شنبه 26 مرداد 1385 [13:52 ]   8   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 پنج شنبه 26 مرداد 1385 [13:30 ]   7   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 پنج شنبه 26 مرداد 1385 [12:10 ]   6   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 پنج شنبه 26 مرداد 1385 [12:04 ]   5   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 تیر 1385 [04:05 ]   4   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 24 تیر 1385 [14:06 ]   3   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 24 تیر 1385 [13:45 ]   2   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 24 تیر 1385 [13:38 ]   1   حمیده کاشیان      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..