منو
 کاربر Online
529 کاربر online
تاریخچه ی: بزرگ علوی

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-16Lines: 1-45
-::~~red:فیش ناتمام است.~~:: +:: {picture=alav2i.JPG}::
-__"چا بر وی همور بی کد ر ای کردن با کزن گ کذین روی"__ +قا بزرگ لوی سا 1282 شمی به نی مد. ش، حا سید ابوالحسن، از وشنکن مشروه واه بود.
-ابتکار نوشتن "ادبیات زندان" را به بزرگ علوی نسبت دده اند، گزارشهای بزرگ علوی از آزار و شکنجه زندانیان سیاسی دوره رضاشاه، که علوی خود یکی از آنان بوده، در کتاب پنجاه و سه نفر، نخستین اثر از این دست به شمار می آید.
آق
ا بزرگ علوی در سال 1282 شمسی به دنیا آمد. پدرش، حاج سید ابوالحسن، از روشنفکران مشروطه خواه بود. در نوجانی همراه پدر به فرنگ رفت و در برلین به تحصیل پرداخت. پس از فراغت از تحصیل در رشته تعلیم و تربیت به ایران بازگشت و در شیراز مشغول تدریس شد. در 1307 به تهران آمد و کار تدریس را دنبال کرد.
+بزرگ علوی د نوجوانی همراه پدر به اروا رفت و در برلین به تحصیل پرداخت. پس از فراغت از تحصیل در رشته تعلیم و تربیت به ایران بازگشت و در شیراز مشغول تدریس شد.
-در همین سالها با هدایت و مینوی و فرزا روه "ربعه" را تشکیل دادند و سلسله بحثهای نوین ادبی- اندیشگی را آغاز کردند. شوق داستان نویسی را صادق هدایت در او مشتعل ساخت: مجموعه داستان کوتاه چمدان (1313 ش) نخستین اثر بزرگ علوی به شمار است. در این مجموعه با به کارگیری نثر ساده و انشای روان و بازتاباندن فرهنگ عامه و تصویر ناکامیها و سیه روزیهای آنان، می نماید که ر سلوک قلمی خود به طریق جمالزاده و هدایت گام نهاده است؛ با این اختلاف که شخصیتهای داستانهای علوی به لحاظ تحرک و پویایی اجتماعی با شخصیتهای استانهای هدایت، که "نرشی دیگر گونه" نسبت به جهان دارند، فرق می کنند. بزرگ علوی در سال 1315 به اتهام داشتن افکار سوسیالیستی، با جمعی دیگر از همفکرانش به زندان افتد و تا برافتادن رضاشاه از تخت (شهریور 1320) در محبس می ماند. یادداشتهای علوی در سالهای حبس "روی کاغذ قند و سیگار و پاکتهای میوه به صورت پنهانی نوشته شده" پس از آزادی از زندان دستمایه نگارش دو گزارش داستانوار او می شود. +او در 1307 به تهران آمد و کار تدریس را دنبال کرد.
-علوی در شهریور 1320 به تفاق یاران همفر خو از زندان آزاد می شود و به فعالیتهای حزبی- قلمی می پردازد؛ ورق پاره های زندان را در 1320 و پنجاه و سه نفر را در 1321 منتشر می کند. بیش از این گفتیم که پس از برکاری رضاشاه تا 1332 (کودتای 28 مرداد) اهل قلم (صرف نظر از برخی فرازها و فودها و افت و خیزها) از نوعی آزادی برخوار می شوند. از ی ر این دوره وازد ساله در ایان، وره افشای بیست سال "کوم لیسی" گاشت ا. ب ال اتشار کهای عوی، مقالات یی نی از طرا لخ زندان به چاپ رسید. +برگ علوی در همین ساها با ه تن دیر از ه ((اد هدای)) روه "ع" ا تشکی دان ل های وین ادی ا ا کدند.
-اری، حوادث سیاسی داخلی علوی را بار دیگر به سل 1327 به زندان ی فرستد و این بار دو سال در محبس می ماند. در 1329 آزاد می شود، کشور صحنه تلاشهایی است برای ملی کردن صنعت نفت؛ علوی نیز قلم به ست به نارش مقالاتی رون زبی همت می مارد؛ اا خوشبختانه قلم خود را یکسره به بند حزب نمی دهد، که در همین سالها برجسته ترین اثر هنری این دوره از نویسندگی خود یعنی داستان نیمه بلند چشمهایش را می نویسد و در 1331 به چاپ می رساند. +وق داسان ویسی را صادق هدای در ا باور ساخت.
-در ودی 1332 ه لمان می رو، ظاهراً برای ماجه شم . وقو کتا ر 28 ماد هم سا باگشت آقا بزرگ ا ه ایران می می اد او در همان کور رای همیه ی مان و ر برین ب ی بان فرهنگ یران می ردازد. در ضن تریس در دانا به نگارش و ار اسه مقالا علی و ادبی همت ی گا. فودین 1358 فصتی دست ی د و به تان می ی و پ ا یدای ا میهن، دوباه ه ان یمت م کن. بزرگ لوی هم نون ر 90 سالی وران بازنشستگی ا ی گراند و مانند همشه از فایتهای لی نیز غفلت نمی ورزد. +مو تان کواه چمان (1313 ) ستین ار ات. بزرگ لوی ر این مجم ا کایری نر اه انی ران باند فرهنگ ام تویر نای ها و ی ویهای نان،به سک ((م عی جمالزا)) و صادق هدایت زدی ش ا، ین اختلاف که خصیتهای داستاهای وی به اظ رک و پوییی امای با خصیته داای هیت که "نری یگر گونه" نسبت هان دارند ف ی کنند.
 +بزرگ علوی در سال 1315 به اتهام داشتن افکار سوسیالیستی، با جمعی دیگر از همفکرانش به زندان افتد و تا برکنار شدن رضاشاه (شهریور 1320) در زندان ماند.
 +یادداشتهای علوی در سالهای زندان "روی کاغذ قند و سیگار و پاکتهای میوه به صورت پنهانی نوشته می شد و پس از آزادی از زندان دستمایه نگارش دو گزارش داستان گونه ی او شد.
 +علوی در شهریور 1320 به اتفاق یاران همفکر خود از زندان آزاد شد و به فعالیتهای حزبیپرداخت.
 +او کتاب ورق پاره های زندان را در 1320 و پنجاه و سه نفر را در 1321 منتشر کرد.
 +حوادث سیاسی داخلی علوی را بار دیگر در سال 1327 به زندان فرستاد و این بار دو سال در زندان ماند.
 +او در 1329 از زندان آزاد شد و در زمانی که کشور صحنه تلاش برای ملی کردن صنعت نفت بود، بزرگ علوی نیز متاثر از سیاست روز در زمینه های گوناگون قلم می زد. او در همین سالها برجسته ترین اثر هنری این دوره از نویسندگی خود یعنی داستان نیمه بلند چشمهایش را نوشت و در 1331 به چاپ رساند.
 +بزرگ علوی در فروردین 1332 ظاهراً برای معالجه چشم به آلمان رفت و وقوع کودتا در 28 مرداد همان سال، بازگشت او را به ایران منتفی ساخت و بزرگ علوی برای همیشه در آلمان ماند و در برلین به تدریس زبان و فرهنگ ایران پرداخت.
 +بزرگ علوی در فرودین 1358 به تهران آمد و پس از چندی دوباره به آلمان بازگشت.
 +بزرگ علوی سرانجام در بهمن ماه سال 1375 بر اثر سکته قلبی در برلین درگذشت.
 +__آثار بزرگ علوی عباتند از:__
 +~~green:__الف - داستان:__ "دیو "؛ "چمدان "؛ "ورق‌‌پاره‌‌های زندان "؛ "میرزا "؛
 +"پنجاه‌‌وسه نفر "؛ "نامه‌‌ها "؛ "چشمهایش "؛ "سالاریها".
 +
 +__ب - ترجمۀ:__ "دوشیزۀ اورلئاناز شیللر؛ "کسب‌‌وکار خانم وارن" از برناردشاو؛ "دوازده ماه" از ساموئل مارشاک؛
 +"باغ آلبالو" از ((آنتوان چخوف)) ؛ "گل‌‌های آبی" از وانداوالیسلوسکایا؛ "دو فریفته"از لوپادوویسکی.
 +__ج - نقد و پژوهش:__ "صادق هدایت" در مجله پیام نو؛ "ناصرخسرو مروزی قبادیانی در مجله پیام نو؛
 +"نقد شوهر آهوخانم " در مجله کاوه~~

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 26 مرداد 1385 [12:59 ]   9   حمیده کاشیان      جاری 
 پنج شنبه 26 مرداد 1385 [12:52 ]   8   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 پنج شنبه 26 مرداد 1385 [12:30 ]   7   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 پنج شنبه 26 مرداد 1385 [11:10 ]   6   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 پنج شنبه 26 مرداد 1385 [11:04 ]   5   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 تیر 1385 [03:05 ]   4   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 24 تیر 1385 [13:06 ]   3   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 24 تیر 1385 [12:45 ]   2   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 24 تیر 1385 [12:38 ]   1   حمیده کاشیان      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..