منو
 کاربر Online
675 کاربر online
تاریخچه ی: برگ

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-73Lines: 1-65
 
||برگها زواید جانبی ساقه‌اند که از مریستم انتهایی نوک ساقه پدید می‌آیند.||
 
||برگها زواید جانبی ساقه‌اند که از مریستم انتهایی نوک ساقه پدید می‌آیند.||
 !اطلاعات اولیه !اطلاعات اولیه
 برگها اندامهای پهن و سبز رنگی هستند که با نظم و ترتیب ویژه‌ای بر روی ساقه گیاهان قرار دارند و دارای دو بخش اصلی پهنک و دمبرگ‌اند. پهنک سطح تماس برگ و محیط را زیاد می‌کند پهنک به علت نازک بودن دو نقش ((فتوسنتز)) و ((تعرق)) را بخوبی انجام می‌دهد. برگ هر گیاه معمولا ویژگیهای ظاهری خود را دارا است. این ویژگی در درجه اول مربوط به خصوصیات ارثی گیاه و در درجه دوم مربوط یه عوامل محیطی مانند ((نور)) ، ((رطوبت)) و دماست.|| برگها اندامهای پهن و سبز رنگی هستند که با نظم و ترتیب ویژه‌ای بر روی ساقه گیاهان قرار دارند و دارای دو بخش اصلی پهنک و دمبرگ‌اند. پهنک سطح تماس برگ و محیط را زیاد می‌کند پهنک به علت نازک بودن دو نقش ((فتوسنتز)) و ((تعرق)) را بخوبی انجام می‌دهد. برگ هر گیاه معمولا ویژگیهای ظاهری خود را دارا است. این ویژگی در درجه اول مربوط به خصوصیات ارثی گیاه و در درجه دوم مربوط یه عوامل محیطی مانند ((نور)) ، ((رطوبت)) و دماست.||
 !قسمتهای مختلف برگ !قسمتهای مختلف برگ
 در ((نهاندانگان)) برگ مرکب از یک قسمت صفحه مانند سبزی به نام پهنک است که بوسیله دنباله باریکی به نام دمبرگ به ساقه متصل می‌شود. دمبرگ غالبا در پایین خود و در قسمتی که به ساقه متصل می‌شود گاه پهن شده به صورت غلافی کم و بیش ساقه را در برمی‌گیرد. غلاف یا نیام برگ در بعضی از برگها گاهی خارج از اندازه رشد کرده ، تمامی میانگره ساقه را پوشانده ، گاهی ایجاد زایده‌ای به نام گوشوارک را می‌کند. به جز پهنک برگ بقیه اجزای آن را ضمایم برگ می‌گویند. برگها ممکن است دارای همه ضمایم یاد شده باشد یا فقط شامل دمبرگ و پهنک باشند، گاهی نیز برگ فاقد دمبرگ و حتی پهنک است. در ((نهاندانگان)) برگ مرکب از یک قسمت صفحه مانند سبزی به نام پهنک است که بوسیله دنباله باریکی به نام دمبرگ به ساقه متصل می‌شود. دمبرگ غالبا در پایین خود و در قسمتی که به ساقه متصل می‌شود گاه پهن شده به صورت غلافی کم و بیش ساقه را در برمی‌گیرد. غلاف یا نیام برگ در بعضی از برگها گاهی خارج از اندازه رشد کرده ، تمامی میانگره ساقه را پوشانده ، گاهی ایجاد زایده‌ای به نام گوشوارک را می‌کند. به جز پهنک برگ بقیه اجزای آن را ضمایم برگ می‌گویند. برگها ممکن است دارای همه ضمایم یاد شده باشد یا فقط شامل دمبرگ و پهنک باشند، گاهی نیز برگ فاقد دمبرگ و حتی پهنک است.
 

 

 
 
 
 
  
-{img src=img/daneshnameh_up/7/76/Parts%20of%20a%20Leaf.jpg} +{img src=img/daneshnameh_up/5/5f/برگ.1}
  
 
 
 
 
 !ساختار بیرونی برگ !ساختار بیرونی برگ
 !!پهنک !!پهنک
 بخش قعال برگ بوده و غالبا به علت دارا بودن ((کلروفیل)) سبز رنگ است. پهنک ممکن است وجود نداشته و یا بسیار کاهش یافته باشد و مثلا به صورت پیچک در می‌آید. پهنک معمولا به شکل صفحه سطحی است که رگبرگها از آن می‌گذرند رگبرگها ادامه دمبرگ بوده و در سطح زیرین مشخص‌ترند. چگونگی پراکندگی رگبرگها را در سطح برگ رگ‌بندی (گسترش رگبرگها) می‌نامند. بخش قعال برگ بوده و غالبا به علت دارا بودن ((کلروفیل)) سبز رنگ است. پهنک ممکن است وجود نداشته و یا بسیار کاهش یافته باشد و مثلا به صورت پیچک در می‌آید. پهنک معمولا به شکل صفحه سطحی است که رگبرگها از آن می‌گذرند رگبرگها ادامه دمبرگ بوده و در سطح زیرین مشخص‌ترند. چگونگی پراکندگی رگبرگها را در سطح برگ رگ‌بندی (گسترش رگبرگها) می‌نامند.
 !!دمبرگ !!دمبرگ
 میله کوتاهی است که پهنک را در محل گره به ((ساقه)) متصل می کند. قسمت عمده دمبرگ را ((بافت چوبی|بافتهای چوبی)) و ((بافت آوند آبکشی|آبکشی)) تشکیل می‌دهند. دمبرگ معمولا به لبه پایه پهنک متصل است ولی در بعضی از گیاهان مانند __~~green:لادن~~__ و __~~green:کرچک~~__ به سطح زیرین برگ اتصال دارد. اینگونه برگها را __~~green:سپر~~__ می‌گویند. برگها فاقد دمبرگ را که پهنک آنها مستقیما به ساقه متصل است بی‌دمبرگ یا چسبنده می‌نامند. قاعده برگ گاهی به صورت نیام (غلاف) گسترش می‌یابد و ممکن است دارای ضایعاتی به نام __~~green:گوشوارک و زبانک~~__ باشد. میله کوتاهی است که پهنک را در محل گره به ((ساقه)) متصل می کند. قسمت عمده دمبرگ را ((بافت چوبی|بافتهای چوبی)) و ((بافت آوند آبکشی|آبکشی)) تشکیل می‌دهند. دمبرگ معمولا به لبه پایه پهنک متصل است ولی در بعضی از گیاهان مانند __~~green:لادن~~__ و __~~green:کرچک~~__ به سطح زیرین برگ اتصال دارد. اینگونه برگها را __~~green:سپر~~__ می‌گویند. برگها فاقد دمبرگ را که پهنک آنها مستقیما به ساقه متصل است بی‌دمبرگ یا چسبنده می‌نامند. قاعده برگ گاهی به صورت نیام (غلاف) گسترش می‌یابد و ممکن است دارای ضایعاتی به نام __~~green:گوشوارک و زبانک~~__ باشد.
-

 
-
 
-
 
- 
-{img src=img/daneshnameh_up/0/0f/pandoras-box-leaf.jpg} 
- 
-
 
-
 
 !انواع برگ !انواع برگ
 !!برگ گیاهان دو لپه‌ای !!برگ گیاهان دو لپه‌ای
 برگ گیاهان دو لپه‌ای ممکن است ساده یا مرکب باشد برگ ساده فقط از یک قطعه تشکیل شده حال آن که برگ مرکب از چند قطعه کوچک به نام برگچه بوجود آمده است. در قاعده برگ گیاهان دو لپه‌ای یک جفت گوشوارک و یک جوانه جانبی قرار دارد. گسترش رگبرگها معمولا شبکه‌ای است. برگ گیاهان دو لپه‌ای ممکن است ساده یا مرکب باشد برگ ساده فقط از یک قطعه تشکیل شده حال آن که برگ مرکب از چند قطعه کوچک به نام برگچه بوجود آمده است. در قاعده برگ گیاهان دو لپه‌ای یک جفت گوشوارک و یک جوانه جانبی قرار دارد. گسترش رگبرگها معمولا شبکه‌ای است.
 !!برگ گیاهان تک لپه‌ای !!برگ گیاهان تک لپه‌ای
 برگ گیاهان تک لپه‌ای از دو بخش پهنک و نیام تشکیل شده است گسترش رگبرگهای آنها موازی است. در محل اتصال نیام به پهنک زبانک وجود دارد. در بعضی گونه‌های ((غلات)) در محل اتصال پهنک به نیام یک جفت گوشواره وجود دارد. برگ گیاهان تک لپه‌ای از دو بخش پهنک و نیام تشکیل شده است گسترش رگبرگهای آنها موازی است. در محل اتصال نیام به پهنک زبانک وجود دارد. در بعضی گونه‌های ((غلات)) در محل اتصال پهنک به نیام یک جفت گوشواره وجود دارد.
 !!برگ بازدانگان !!برگ بازدانگان
 برگ اکثر بازدانگان سوزنی یا پولک مانند است. برای مثال برگ سوزنی در ((کاج)) و پولک مانند در ((سرو)) وجود دارد. برگهای سوزنی فقط یک رگبرگ دارند و به نوک تیزی ختم می‌شوند. برگ اکثر بازدانگان سوزنی یا پولک مانند است. برای مثال برگ سوزنی در ((کاج)) و پولک مانند در ((سرو)) وجود دارد. برگهای سوزنی فقط یک رگبرگ دارند و به نوک تیزی ختم می‌شوند.
 !آرایش جوانه برگ (آرایش برگ بر روی ساقه) !آرایش جوانه برگ (آرایش برگ بر روی ساقه)
 *__~~green:برگهای متقابل:~~__ آرایش برگها به صورتی است که در هر گره دو برگ روبروی هم قرار گرفته‌اند مانند __~~green:زبان گنجشک~~__ ، __~~green:یاس بنفش~~__.

 *__~~green:برگهای متقابل:~~__ آرایش برگها به صورتی است که در هر گره دو برگ روبروی هم قرار گرفته‌اند مانند __~~green:زبان گنجشک~~__ ، __~~green:یاس بنفش~~__.

 *__~~green:برگهای فراهم:~~__ در این آرایش برگی در هر گره بیش ار دو برگ وجود دارد مانند __~~green:خررزهره~~__.

 *__~~green:برگهای فراهم:~~__ در این آرایش برگی در هر گره بیش ار دو برگ وجود دارد مانند __~~green:خررزهره~~__.

 *__~~green:برگهای متناوب:~~__ در هر گره شاخه فقط یک برگ دیده می‌شود مانند ((گردو)). *__~~green:برگهای متناوب:~~__ در هر گره شاخه فقط یک برگ دیده می‌شود مانند ((گردو)).
 !ساختار درونی برگ !ساختار درونی برگ
 !!ساختار درونی دمبرگ !!ساختار درونی دمبرگ
 تمام سطح دمبرگ از بشره ای پوشیده شده که امتداد بشره ساقه است. و در درون آن پاراشیمی وجود دارد که رگبرگها از میان آن می‌گذرند. آوندهای چوب - آبکش با همان وضعی که در ساقه قرار دارند (((آوند آبکش|آوندهای آبکشی)) در خارج و آوندهای چوبی در داخل)وارد برگ می‌شوند. تمام سطح دمبرگ از بشره ای پوشیده شده که امتداد بشره ساقه است. و در درون آن پاراشیمی وجود دارد که رگبرگها از میان آن می‌گذرند. آوندهای چوب - آبکش با همان وضعی که در ساقه قرار دارند (((آوند آبکش|آوندهای آبکشی)) در خارج و آوندهای چوبی در داخل)وارد برگ می‌شوند.
 !!ساختار درونی پهنک  !!ساختار درونی پهنک
 *بشره در دو سطح بالایی و پایینی برگ قرار دارد.

 *بشره در دو سطح بالایی و پایینی برگ قرار دارد.

 *مزوفیل در بین دو لایه بشره واقع شده است.

 *مزوفیل در بین دو لایه بشره واقع شده است.

 *رگبرگها یا دسته‌های آوندی مزوفیل از دو نوع پارانشیم نرده‌ای و حفره‌ای تشکیل شده است که فضای بین بشره زبرین زیرین برگ را پر می‌کند. رگبرگها ادامه رشته‌های آوندی دمبرگ‌اند. آوندهای چوب - آبکش با همان وضعی که در ((ساقه)) قرار دارند وارد دمبرگ می‌شوند. انتهای رگبرگ عموما به یک تراکئید ختم می‌شود رگبرگها علاوه بر هدایت مواد ، نگاهدارنده بافتهای برگ نیز هستند. *رگبرگها یا دسته‌های آوندی مزوفیل از دو نوع پارانشیم نرده‌ای و حفره‌ای تشکیل شده است که فضای بین بشره زبرین زیرین برگ را پر می‌کند. رگبرگها ادامه رشته‌های آوندی دمبرگ‌اند. آوندهای چوب - آبکش با همان وضعی که در ((ساقه)) قرار دارند وارد دمبرگ می‌شوند. انتهای رگبرگ عموما به یک تراکئید ختم می‌شود رگبرگها علاوه بر هدایت مواد ، نگاهدارنده بافتهای برگ نیز هستند.
 

 

 
 
 
 
  
-{img src=img/daneshnameh_up/8/86/Leaf%20arrangements.jpg} +{img src=img/daneshnameh_up/f/f1/برگ.2.JPG}
  
 
 
 
 
 !تنوع و اقسام برگ !تنوع و اقسام برگ
 !!برگ ساده !!برگ ساده
 برگهایی که پهنک واحدی دارند و به آنها برگهای ساده می‌گویند. پهنک برگهای ساده ممکن است کامل بوده ، یا به حاشیه به علت بریدگیها یا فرورفتگیها اشکال مختلف پیدا کند. انواع برگهای ساده را از روی پهنک و کناره آنها که دارای دندانه یا کنگره است و همچنین بر حسب نوع و عمق بریدگی حاشیه که سطحی است و یا کم و بیش به رگبرگ و سطحی می‌رسد نامگذاری می‌کنند. برگهایی که پهنک واحدی دارند و به آنها برگهای ساده می‌گویند. پهنک برگهای ساده ممکن است کامل بوده ، یا به حاشیه به علت بریدگیها یا فرورفتگیها اشکال مختلف پیدا کند. انواع برگهای ساده را از روی پهنک و کناره آنها که دارای دندانه یا کنگره است و همچنین بر حسب نوع و عمق بریدگی حاشیه که سطحی است و یا کم و بیش به رگبرگ و سطحی می‌رسد نامگذاری می‌کنند.
 !!برگ مرکب !!برگ مرکب
 برگهایی که پهنک آنها از برگچه‌های متعدد تشکیل می‌شود به برگهای مرکب مرسوم‌اند. برگهای مرکب از برگچه‌های متعدد تشکیل می‌شوند، اگر برگچه‌های برگ مرکب در طرفین یک رگبرگ مشترک که __~~green:راشی~~__ نام دارد قرار گیرند آن را __~~green:برگ مرکب شانه‌ای~~__ یا پرمانند می‌گویند. دیگر از اشکال مهم برگ مربوط به وضع و اشکال نوک و کناره‌های پایینی آن است که در شناسایی انواع گیاهان اهمیت مخصوص دارند.

عده ای از مولفان برگهای مرکب شانه‌ای را ابتدایی‌تر از برگهای کامل یا ساده می‌دانند و به عبارت دیگر تکامل برگ را از حالت مرکب بودن به طرف سادگی و کامل شدن عنوان می‌کنند. مورفولوژیستها برای اثبات این نظریه دلایل بیشماری از مقایسه برگ یا فروند گیاهان فسیلی یا گیاهان امروزی ذکر می‌کنند. در طبیعت فعلی نیز برخی از درختان که برگهای مرکب شانه‌ای دارند مانند __~~green:کرات~~__ یا __~~green:لیکلی~~__ که در جنگلهای اطراف ((دریای خزر)) فراوان می‌روید، دارای برگهای مرکبی هستند که بعضی از برگچه‌های آنها با برگچه‌های مجاور خود چسبیده و یکی شده‌اند.
 برگهایی که پهنک آنها از برگچه‌های متعدد تشکیل می‌شود به برگهای مرکب مرسوم‌اند. برگهای مرکب از برگچه‌های متعدد تشکیل می‌شوند، اگر برگچه‌های برگ مرکب در طرفین یک رگبرگ مشترک که __~~green:راشی~~__ نام دارد قرار گیرند آن را __~~green:برگ مرکب شانه‌ای~~__ یا پرمانند می‌گویند. دیگر از اشکال مهم برگ مربوط به وضع و اشکال نوک و کناره‌های پایینی آن است که در شناسایی انواع گیاهان اهمیت مخصوص دارند.

عده ای از مولفان برگهای مرکب شانه‌ای را ابتدایی‌تر از برگهای کامل یا ساده می‌دانند و به عبارت دیگر تکامل برگ را از حالت مرکب بودن به طرف سادگی و کامل شدن عنوان می‌کنند. مورفولوژیستها برای اثبات این نظریه دلایل بیشماری از مقایسه برگ یا فروند گیاهان فسیلی یا گیاهان امروزی ذکر می‌کنند. در طبیعت فعلی نیز برخی از درختان که برگهای مرکب شانه‌ای دارند مانند __~~green:کرات~~__ یا __~~green:لیکلی~~__ که در جنگلهای اطراف ((دریای خزر)) فراوان می‌روید، دارای برگهای مرکبی هستند که بعضی از برگچه‌های آنها با برگچه‌های مجاور خود چسبیده و یکی شده‌اند.
 !وظایف برگ !وظایف برگ
 *__~~green:تعرق:~~__ دفع آب به صورت بخار از سطح برگ را ((تعرق)) می‌گویند. تعرق به صورت روزنه‌ای ، پوستکی و عدسکی صورت می‌گیرد. ولی به صورت روزنه‌ای بیشتر دیده می‌شود. اهمیت تعرق به سبب تعرق جریان یافتن آب در ((گیاهان)) است.

 *__~~green:تعرق:~~__ دفع آب به صورت بخار از سطح برگ را ((تعرق)) می‌گویند. تعرق به صورت روزنه‌ای ، پوستکی و عدسکی صورت می‌گیرد. ولی به صورت روزنه‌ای بیشتر دیده می‌شود. اهمیت تعرق به سبب تعرق جریان یافتن آب در ((گیاهان)) است.

 *__~~green:تعریق:~~__ دفع آب به صورت مایع از سطح برگ را تعریق می‌نامند.

 *__~~green:تعریق:~~__ دفع آب به صورت مایع از سطح برگ را تعریق می‌نامند.

 *__~~green:فتوسنتز:~~__ ((فتوسنتز)) فرآیندی است که در آن گیاهان سبز در برابر ((نور خورشید)) و با استفاده از ((دی‌اکسید کربن)) هوا و همچنین ((آب)) ، گلوکز می‌سازند و ((اکسیژن)) آزاد می‌کنند.

 *__~~green:فتوسنتز:~~__ ((فتوسنتز)) فرآیندی است که در آن گیاهان سبز در برابر ((نور خورشید)) و با استفاده از ((دی‌اکسید کربن)) هوا و همچنین ((آب)) ، گلوکز می‌سازند و ((اکسیژن)) آزاد می‌کنند.

 *__~~green:تنفس:~~__ فرآیند آزاد سازی ((آدنوزین تری فسفات|انرژی شیمیایی مواد غذایی)) را به کمک اکسیژن ((تنفس در گیاهان|تنفس)) می‌گویند. *__~~green:تنفس:~~__ فرآیند آزاد سازی ((آدنوزین تری فسفات|انرژی شیمیایی مواد غذایی)) را به کمک اکسیژن ((تنفس در گیاهان|تنفس)) می‌گویند.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((تعرق)) *((تعرق))
 *((تنفس در گیاهان)) *((تنفس در گیاهان))
 *((رشد طولی گیاهان)) *((رشد طولی گیاهان))
 *((ریشه)) *((ریشه))
 *((ساقه)) *((ساقه))
 *((فتوسنتز)) *((فتوسنتز))
 *((گیاه شناسی)) *((گیاه شناسی))
 *((مورفولوژی برگ)) *((مورفولوژی برگ))
 *((مورفولوژی ریشه)) *((مورفولوژی ریشه))
 *((مورفولوژی ساقه)) *((مورفولوژی ساقه))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 06 اسفند 1384 [08:03 ]   7   حسین خادم      جاری 
 شنبه 14 آبان 1384 [05:19 ]   6   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 پنج شنبه 21 مهر 1384 [05:18 ]   5   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 پنج شنبه 21 مهر 1384 [04:45 ]   4   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 پنج شنبه 08 اردیبهشت 1384 [10:13 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 03 اسفند 1383 [10:57 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 مهر 1383 [05:54 ]   1   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..